Вміст токсичних елементів визначають згідно з ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35, ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.

Вміст радіонуклідів визначають згідно з ДСТУ 3240.

 1. Фактичний об’єм визначають згідно з ГОСТ 23943.
  1. Періодичність перевірки вмісту токсичних елементів встановлюють згідно з МР 4.4.4.—108 [17].
  2. Мікробіологічний контроль — згідно з ИК 10-04-05-40 [18].
  3. Розливостійкість визначають згідно з [19].
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 14137.

Вина приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість вина, виготовлену одним підприємством, одного найменування, оформленою одним документом про якість з зазначенням органолептичних та фізико-хімічних характеристик продукції.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність вин вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування і зберігання.
 2. Гарантійні терміни зберігання вин установлюють із дня їх розливу:
 • вина столові ординарні, в т.ч. молоді — 3 місяці;
 • вина кріплені ординарні, столові марочні — 4 місяці;
 • вина кріплені марочні — 5 місяців;
 • вина столові контрольованих найменувань — 6 місяців;
 • вина кріплені контрольованих найменувань — 12 місяців.

Гарантійні терміни зберігання вин, які встановлені цим стандартом, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності вин до споживання.

Виробники вин мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання вин, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені цим стандартом, з обов’язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства у встановленому порядку.

У разі відвантаження на експорт гарантійні терміни зберігання вин, які розлиті у пляшки, повинні відповідати вимогам контракту.

Молоді вина на експорт не поставляють.

На колекційні вина терміни зберігання не встановлюють.

Вина, в яких після закінчення термінів зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ

Таблиця А — Коди ДКПП (ДК 016)

Назва

Код ДКПП

Вина

15.93.12

ДОДАТОК Б (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон України «Про виноград та виноградне вино», 16 червня 2005 року № 2662-IV, з доповненнями та змінами, 20.12.2005, № 3225-IV
 2. МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89
 3. ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 9°Cr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи, затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256
 4. РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94
 5. Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80
 6. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтахімічної й нафтапереробної промисловості), затверджені 31.01.72 Мінхімпромом і Міннафтахімпромом СРСР
 7. СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, № 100
 8. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція та кондиціонування), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273
 9. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37
 10. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42
 11. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздра- вом СРСР 04.07.88, № 4630-88
 12. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97, № 201
 13. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені Мінздра- вом СРСР 05.08.88, № 4690-88
 14. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,1995, з доповненнями та змінами,
 15. № 204
 16. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809-IV в редакції від 6 вересня 2005 р.
 17. Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300
 18. МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 02.07.04, № 329
 19. ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства (Інструкція з мікробіологічного контролю виноробного виробництва), затверджена
 20. НПО напоїв і мінвод Мінагропрома СРСР
 21. Сборник инструкций и положений по технохимическому и микробиологическому контролю в винодельческой промышленности (Збірник інструкцій і положень з технохімічного і мікробіологічного контролю у виноробній промисловості), затверджений Мінхарчопромом СРСР 19.12.67

Код УКНД 67.160.10

Ключові слова: вина, оброблені виноматеріали, тип, група вин, колір, аромат (букет), смак, фізико-хімічні показники, об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів, масова концентрація титрованих кислот.

Редактор С. Мельниченко

Технічний редактор О. Марченко Коректор Т. Нагорна Верстальник І. Барков

Підписано до друку 24.10.2008. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 2,32. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115 Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647