Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці


Додаток 5

до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

_________________________________________________________________________________(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛРЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___" ______________ 20__ р.

Закінчено "___" ______________20__ р.

Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в цьому журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

(п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05)

N з/п 

Дата проведення інструктажу 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують 

Професія, посада особи*, яку інструк-тують, її вік 

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується 

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує 

Підписи 

особи, яку інструктують 

особи, яка інструктує