МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2007 р.

за N 197/13464

Про затвердження Правил технічної

експлуатації теплових установок і мереж

Відповідно до вимог Законів України “Про електроенергетику”, “Про теплопостачання”, Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації теплового устатковання та мереж, виконання яких забезпечує надійну, безпечну та ефективну роботу цього теплового устатковання та мереж, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі — Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду Арбузову Є.Л. забезпечити:

- організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та здійснення позачергової перевірки знань цих Правил;

- систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

5. З набранням чинності цих Правил визнати такими, що не застосовуються на території України, “Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей”, затверджені Головдерженергонаглядом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 15 червня 1972 року.

6. Госпрозрахунковому підрозділу “Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту “Укрсільенергопроект” (Білоусов В.I.) після державної реєстрації внести Правила до Державного реєстру та банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних документів з технічної експлуатації теплового устатковання та мереж.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шеберстова О.М.

Міністр Ю.Бойко

ПОГОДЖЕНО:р р Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища Українир А.Гриценко

Голова Антимонопольного

комітету Українир О.Костусєв

Заступник Міністра України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофир В.О.Романченко

Міністр будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарствар П.С.Качур

Голова Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої політикир М.Негрич

Перший заступник Міністра охорони здоров’я Українир С.Бережнов

Голова Національної комісії

регулювання електроенергетики Українир С.Тітенко

Заступник Голови Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядур А.Дєньгін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2007 р.

за N 197/13464

ПРАВИЛА

технічної експлуатації теплових

установок і мереж

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі — Правила) розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних питань функціонування теплових установок і теплових мереж.

1.2. Положення цих Правил поширюються на суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що є складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва, перетворення, постачання та споживання теплової енергії.

Ці Правила також призначено для організацій незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що здійснюють проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж, налагодження, обслуговування і ремонт теплових установок і мереж, а також для здійснення функцій державного енергетичного нагляду за технічним станом і організацією експлуатації теплових установок і мереж та режимами споживання теплової енергії.

1.3. Правила встановлюють основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки, а також засобів вимірювальної техніки, окрім ТЕЦ, магістральних теплових мереж та котелень, підключених до них, які належать до сфери управління Мінпаливенерго та на які поширюється дія нормативного документа ГКД 34.20.507 “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”.

1.4. Теплові установки та мережі, що споруджуються або модернізуються, мають відповідати проекту, державним стандартам, технічним умовам на устатковання та вимогам цих Правил.

1.5. Вимоги нормативних документів з експлуатації теплових установок та мереж не повинні суперечити цим Правилам.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про теплопостачання”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

"ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия” (далі — ГОСТ 8.563.1)

"ГОСТ 8.563.2-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с “помощью сужающих устройств” (далі — ГОСТ 8.563.2)

"ГОСТ 8.563.3-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение” (далі — ГОСТ 8.563.3) “ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"

"ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя.

Общие эргономические требования"

"ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"

СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” (далі — СНиП 2.04.05)

СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети” (далі — СНиП 2.04.07)

СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 3.05.03-85 “Тепловые сети” (далі — СНиП 3.05.03)

СНиП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение” (далі -

СНиП II-4)

СНиП III-18-75 “Правила производства и приемки работ.

Металлические конструкции"

"РД 34.09.255 (МУ 34-70-080-84) Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях” (далі — РД 34.09.255)

"РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации"

ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Iнструкція з експлуатації (далі — ГКД 34.20.504)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГНД 34.21.522-2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива и води. Конструкції будівельні. Iнструкція з експлуатації

ГНД 34.42.401-2004 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Iнструкція з експлуатації та методика з пуску і налагодження (далі — ГНД 34.42.401)

НПАОП 00.0-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі — НПАОП 00.0-6.02)

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки від 26 березня 2001 року N 127/151, зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 квітня 2001 року за N 315/5506

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) (далі — НПАОП 0.00-1.08)

ДНАОП 1.1.10-1.01-2000 Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі — ДНАОП 1.1.10-1.01)

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України (далі — НПАОП 0.00-1.20)

ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовувальних установок і теплових мереж

НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град. С (далі — НПАОП 0.00-1.26)

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою (далі — НПАОП 0.00-4.12)

НАПБ Б.02.005-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації і Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (далі — НАПБ Б.02.005)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні (далі -

НАПБ А.01.001)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі — ДСН 3.3.6.037) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (далі — ДСН 3.3.6.039) ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (далі — ДСН 3.3.6.042)

ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми параметрів електромагнітних полів (далі (ДСН 3.3.6.096)

"РД 34.20.405 Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів"

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 321

"Инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии. — М., Стройиздат, 1975"

3. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

бак-акумулятор — ємність, призначена для зберігання запасу гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та тепла в системах теплопостачання, а також для створення та зберігання запасу води і підживлення джерела теплоти;

введення в експлуатацію — подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку;

відкрита водяна система теплопостачання — система теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого водоспоживання;

власник — юридична особа, яка має у своїй власності або в господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або використовують теплову енергію;

виконавча документація — відкоригований комплект креслень та приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти тощо);

виробничі приміщення — замкнений простір у спеціально призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов’язана з участю в різних видах виробництва;

випробувальний режим — режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу, модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій заводу-виробника і проектній документації;

водопідігрівальна установка (водопідігрівник) — теплообмінний пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від атмосферного і використовується для нагрівання води за допомогою водяної пари, гарячої води;

водно-хімічний режим — сукупність заходів, які регламентують відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними;

вузол обліку теплової енергії — комплект приладів та обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також реєстрацію параметрів теплоносія;

джерело теплопостачання — виробничий об’єкт, призначений для виробництва теплової енергії;

допуск — комплекс організаційно-технічних заходів щодо гарантування правильності підготовки робочого місця, достатності вжитих заходів безпеки, що здійснюється допускаючим, після виконання яких бригада має право розпочати роботу на робочому місці, до якого вона допускається за нарядом-допуском або розпорядженням;

дублювання — виконання працівником професійних обов’язків на робочому місці чергового оперативного або оперативно-ремонтного персоналу під наглядом досвідченого працівника з метою оволодіння навичками керування устаткованням;

експлуатація — період служби устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт, консервація;

закрита водяна система теплопостачання — водяна система теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі, використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається; інструкція з експлуатації — документ, у якому викладено відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії;