Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115о С

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)
від 23 липня 1996 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1996 р. за N 655/1680

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 24 липня 1997 року N 206,
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 231

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а також на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 29.12.95 р. N 203, про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115о С, та доцільністю їх затвердження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С, що додаються.

2. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 грудня 1996 року і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

3. 1. Вжити заходів до вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій міністерств, відомств.

3. 2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд і котлонагляду після реєстрації в Мін'юсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці та здійснити контроль за своєчасним виданням Правил.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 


 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного Комітету
України по нагляду за охороною
праці
від 23 липня 1996 р. N 125

 

 
 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1996 року
за N 655/1680

 

 

 ПРАВИЛА
БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ КОТЛІВ З ТИСКОМ ПАРИ НЕ БІЛЬШЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ І ВОДОПІДІГРІВАЧІВ З ТЕМПЕРАТУРОЮ НАГРІВУ ВОДИ НЕ ВИЩЕ 115о С

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств, об'єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до:

парових котлів з робочим тиском пари не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

водогрійних котлів із температурою нагріву води не вище 115о С;

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С, що обігріваються паром з надлишковим тиском не вище 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) або водою з температурою не вище (115о С);

мобільних (пересувних і транспортабельних) котельних установок із параметрами, зазначеними в першому та другому абзацах.

(абзац четвертий пункту 1.1 в редакції наказу Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

котлів-утилізаторів з параметрами, зазначеними в підпунктах "а" і "б".

1.2. Вимоги цих Правил не поширюються на:

проточні газові водонагрівачі;

змійовики для нагріву води в квартирних плитах;

котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об'єктах підводного використання;

опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;

котли з електричним обігрівом;

опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

(абзац шостий пункту 1.2 в редакції наказу Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

водопідігрівачі (бойлери), що обігріваються водою з температурою не більше 110° С.

(пункт 1.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

1. 3. Відповідність котлів вимогам НД підтверджується виготовлювачем (постачальником) устаткування сертифікатом відповідності, виданим сертифікаційним центром України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.4. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику котла необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування або висновок спеціалізованої організації з питань котлобудування. У разі відступу від вимог до конструкції чи виготовлення котлів повинен бути доданий висновок головної організації. Список головних організацій наведено в додатку N 1. Копія дозволу на відступ від Правил додається до паспорта котла.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з котлобудування та безпеки праці при експлуатації котлів.

Позначення

Назва нормативного документа

1

2


ГОСТ 15.001 Система розробки і поставлення продукції

на виробництво. Продукція виробничо-

технічного призначення.

ГОСТ 15.005 Система розробки і поставлення продукції

на виробництво. Створення виробів оди-

ночного й дрібносерійного виробництва, які

складаються на місці експлуатації.

ГОСТ 2246 Дріт стальний зварювальний. Технічні

вимоги.

ГОСТ 6996 Зварювальні з'єднання. Методи визначення

механічних властивостей.

ГОСТ 9466 Електроди покриті, металеві, для ручного

дугового зварювання сталей і наплавлювання.

Класифікація і загальні технічні умови.

ДНАОП 0.00-5.08-96 Позицію вилучено

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони

праці, затверджене наказом Державного комітету

України з нагляду за охороною праці від

26.01.2005 N 15, зареєстроване у Міністерстві

юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань

і аварій на виробництві, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від

25.08.2004 N 1112

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання

України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці

від 01.10.97 N 254, зареєстровані в Міністерстві

юстиції України 15.05.98 за N 318/2758

ДНАОП 0.00-1.01-95 Типові Правила пожежної безпеки в Україні,

затверджені наказом МВС України

від 22.06.95 N 400, зареєстровані в

Мін'юсті 14.07.95 за N 219/755

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затвердже-

них наказом Держнаглядохоронпраці України

від 19.04.96. N 61, зареєстровані в

Мін'юсті З1.05.96 за N 262/1287

__________________________________________________________________________

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з
 промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 231)

3. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Термін

Визначення

1

2


Паровий котел Пристрій, що має топку і обігрівається

продуктами спаленого в ній палива та

призначений для отримання пари з тис-

ком вище атмосферного, що використову-

ється поза самим пристроєм

Водогрійний Пристрій, що має топку і обігрівається

котел продуктами спаленого в ній палива та

призначений для нагрівання води, яка

знаходиться під тиском вище атмосфер-

ного і використовується як теплоносій

поза самим пристроєм

Водопідігрівач Підігрівач води із мережі, пароводяний

(бойлер) або водоводяний теплообмінник, що вико-

ристовує тепло пари або котлової води

для отримання гарячої води інших пара-

метрів. Бойлер може бути вбудованим в

котел або стояти окремо

Стаціонарний Котел, який встановлений на нерухомому

котел фундаменті

Транспортабельна Комплекс, що складається з котла, допо-

котельна установ- міжного устаткування, системи управлін-

ка ня і захисту, приміщення (контейнера),

в якому змонтоване все устаткування, і

пристосований для транспортування з

метою використання

Пересувна котель- Транспортабельна котельна установка, що

на установка має ходову частину

Межі (границі) Запірні пристрої живильних, дренажних

котла за парово- та інших трубопроводів, а також запо-

дяним трактом біжні та інші клапани і засувки, які

обмежують внутрішні порожнини елемен-

тів котла і приєднаних до них трубо-

проводів. При відсутності запірних при-

строїв межами котла слід вважати гра-

ниці його заводської поставки.

Габаритні Найбільші розміри котла по висоті,

розміри котла ширині і глибині з ізоляцією і об-

шивкою, а також із зміцнюючими або

опорними елементами (наприклад, поя-

сами жорсткості або опорними рама-

ми), але без урахування виступаючих

приладів, труб відбору проб, імпульсних

трубок та ін.; розміри в плані визна-

чаються від осей колон каркаса або

металоконструкцій, якщо є колони, висо-

та визначається за верхом хребтової

балки, а при її відсутності- за верхньою

точкою котла

Експертне тех- Технічне діагностування котла, що вико-

нічне діагносту- нується по закінченню розрахункового

вання терміну його служби або після вичер-

пання розрахункового ресурсу безпечної

роботи, а також після аварії або вияв-

лення пошкоджень елементів, які працю-

ють під тиском, з метою визначення

можливих параметрів і умов подальшої

експлуатації

Технічне діаг- Визначення технічного стану об'єкта.

ностування Завдання технічного діагностування:

контроль технічного стану, пошук міс-

ця і визначення причин відмови (нес-

правності); прогнозування технічного

стану

Розрахунковий Максимальний надлишковий тиск у котлі

тиск (елементі), на який проводиться розраху-

нок на міцність при виборі основних роз-

мірів, що забезпечують надійну роботу про-

тягом розрахункового ресурсу експлуатації

Дозволений тиск Максимально допустимий надлишковий

тиск котла (елемента), встановлений

за результатами технічного опосвід-

чення або контрольного розрахунку

на міцність

Робочий тиск Максимальний надлишковий тиск за

котла котлом (пароперегрівачем) при нормаль-

них умовах експлуатації

Пробний тиск Надлишковий тиск, при якому слід

проводити гідравлічне випробування

котла або його елементів на міцність

і щільність

Власник котла Підприємство, об'єднання, товариство,

асоціація, інша організація, незалежно

від форм власності, що має котел на ба-

лансі, або кооператори, фермери, інші

особи, що мають котел в приватній влас-

ності, а також орендарі, які прийняли

на себе функції власника котла згідно

з договором

Елемент котла Складальна одиниця котла, що призначена

для виконання однієї із основних функцій

котла (наприклад, барабан)

Температура робо- Максимальна температура пари або га-

чого середовища рячої води в елементі котла, що розгля-

дається

Гранична температу- Максимальна температура деталі котла

ра стінки або трубопроводу з боку середовища з

найбільшою температурою, що визнача-

ється за тепловими і гідравлічними роз-

рахунками або випробуваннями без ура-

хування тимчасового збільшення обіг-

ріву (не більше 5% розрахункового ре-

сурсу)

Розрахункова тем- Середня температура зовнішнього по-

тература зовніш- вітря за найбільш холодну п'ятиденку

нього повітря року

Розрахунковий Термін служби в календарних роках,

термін служби після закінчення якого слід провести

котла експертне обстеження технічного стану

основних деталей котла, які працюють

під тиском, з метою визначення допус-

тимості параметрів і умов подальшої

експлуатації котла або необхідності

його демонтажу; термін служби необхі-

дно вираховувати з дня введення котла

в експлуатацію

Ремонт котла Відновлення пошкоджень, зношених або

таких, що стали непридатними з будь-

якої причини елементів, котла з дове-

денням їх до роботоздатного безпечного

стану, до заданих заводом-виготовлювачем

параметрів

Напрацювання Тривалість роботи об'єкта, яка вимірю-

ється в годинах

Нормативна доку- Правила, галузеві та державні стандарти,