Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 6 травня 2008 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2008 р. за N 497/15188

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України (далі - Правила), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 01.08.2008.

3. Скасувати Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 19.12.2003 N 258.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин Капланцю М. Е. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Румежака О. М.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва 

  К. Ващенко 

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - підприємства), діяльність яких пов'язана з проектуванням, спорудженням, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів нафтогазодобувних виробництв, а також на спеціалізовані організації, що здійснюють геофізичні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, а також ліквідацію аварій на нафтогазодобувних виробництвах.

Правила встановлюють вимоги безпеки під час будівництва та експлуатації, капітального ремонту та досліджень нафтових, газових та інших, пов'язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, промислового та міжпромислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування магістральними трубопроводами.

Вимоги розділів II - V, глав 1, 2, 9, 11, 12, 13 (крім підпункту "ж" підпункту 13.1.3, підпунктів 13.1.4, 13.1.6, 13.1.8 пункту 13.1, підпункту 13.2.1 пункту 13.2, підпунктів 13.3.1 - 13.3.15 пункту 13.3, підпунктів 13.4.8, 13.4.10 пункту 13.4, підпункту 13.5.6 пункту 13.5 та вимог до об'єктів, які не належать до УПГ) розділу VI та розділу VII поширюються на підземні сховища газу.

Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа, що призначені для постачання газу на власні потреби нафтогазодобувних виробництв (підприємств), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98), та державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання" (ДБН В.2.5-20-2001).

Будівництво морських нафтогазопромислових споруд, буріння, освоєння, експлуатація і ремонт свердловин, транспортування нафти і газу при освоєнні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі України здійснюються відповідно до вимог Правил безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР, затверджених Міннафтопромом СРСР від 12.05.87 (НПАОП 11.1-1.14-87).

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

Агресивні пластові флюїди - рідкі або газоподібні речовини, переважно вода, нафта, природний газ, газоконденсат або їх суміш, які містяться в продуктивному колекторі і вміщують агресивні компоненти (сірководень, вуглекислий газ, жирні кислоти тощо).

Аномально високий пластовий тиск - величина пластового тиску, що перевищує гідростатичний (нормальний) пластовий тиск на 30 % і вище.

Аномально низький пластовий тиск - величина пластового тиску, що нижча від гідростатичного (нормального) пластового тиску на 10 % і нижче.

Буферна зона - зона між промисловим об'єктом, що добуває, транспортує або переробляє продукцію із сірководнем, та житловими спорудами, яка достатня для вжиття заходів щодо оповіщення та евакуації населення, що в ній проживає, при виникненні аварійної ситуації на промисловому об'єкті.

Вантажопідйомність бурової вишки (щогли) - величина параметра "Допустиме навантаження на гаку" у поєднанні з навантаженнями на ходовому і нерухомому кінцях каната.

Газовий затвор - пристрій для запобігання потраплянню повітря у факельну систему.

Гідратні пробки (гідрати вуглеводневих газів) - утворення в експлуатаційних колонах, фонтанних арматурах, газопроводах та технологічних апаратах установки комплексної підготовки газу, які є сполученнями (клатратами), у яких молекули вуглеводневих газів заповнюють порожнини кристалічної решітки льоду.

Загальна факельна система - система, призначена для збору та відведення на безпечну відстань газу після технологічних та аварійних продувок технологічних апаратів та комунікацій газових та нафтових промислів.

Наряд-допуск - складене на спеціальному бланку розпорядження на виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке визначає їх зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Нормальний пластовий тиск - пластовий тиск, який дорівнює гідростатичному тиску води густиною 1 г/см3 від покрівлі пласта до поверхні землі по вертикалі. Аномальні пластові тиски характеризуються будь-яким відхиленням від нормального.

Об'єкт нафтогазодобувної промисловості - територія, позначена (огороджена) у межах відведеної земельної ділянки, з розташованими на ній виробничими, складськими та адміністративно-побутовими будинками, спорудами, відкритими технологічними площадками та технологічним обладнанням.

Охоронна зона - територія, прилегла до об'єктів нафтогазодобувної промисловості (ділянки землі, водойми, річки, лісу тощо), на якій господарська діяльність здійснюється із певними обмеженнями, установленими чинним законодавством. У межах охоронних зон не допускається присутність сторонніх осіб.

Парціальний тиск сірководню - добуток об'ємного вмісту (частки від загального обсягу газової фази) сірководню на загальний тиск газу в системі. Це визначення придатне для користування таблицями 3а, 3б, складеними за даними NACE, MP-01-75, 1984, USA.

Продувний газ - газ, що направляється в систему для запобігання попаданню в неї повітря та утворенню вибухонебезпечної суміші.

Скиди - горючі гази і пари, що виділяють технологічні установки, які не можуть бути використані безпосередньо в даній технології.

Спеціальна факельна система - система для спалювання газів і парів, що утворюються в процесі підготовки газу до транспортування і не подаються в факельний колектор з різних причин (вміст сірководню понад 8 %, тиск у технологічній установці не забезпечує скид у загальну систему, схильність до полімеризації тощо).

Технологічний регламент - основний технічний документ, що визначає технологію, режим, порядок проведення операцій технологічного процесу, показники якості продукції та безпечні умови роботи.

Ускладнення - порушення безперервності технологічного процесу при дотриманні технічного проекту і правил ведення бурових робіт, викликані явищами гірничо-геологічного характеру.

Факел - потік розпечених газів та незгорілих твердих частинок (зазвичай сажі), який утворюється в разі запалювання будь-якої займистої суміші чи матеріалу за умови вільного доступу в зону горіння потрібної кількості повітря (без перемішування).

Крім указаних термінів, вживаються терміни в значенні, що наведені в Законі України "Про нафту і газ", а саме: "газ", "дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу",  "родовище нафти і газу", "розробка родовища нафти і газу". 

Термін "спеціалізована аварійно-рятувальна служба" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про аварійно-рятувальні служби".

Термін "користувачі надр" вживається у значенні, наведеному в Кодексі України про надра.

III. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

АВПТ 

- Аномально високий пластовий тиск 

АДП 

- Агрегат для депарафінізації пересувний 

БГ 

- Блок напірної гребінки 

БГРА 

- Блок газорозподільної апаратури 

БДТ 

- Безмуфтова довгомірна труба 

БКНС 

- Блочна кущова насосна станція 

ВМ 

- Вибухові матеріали 

ВПК 

- Випробувач пластів на кабелі 

ВРП 

- Водорозподільний пункт 

ГДК 

- Граничнодопустима концентрація  

ГНВП 

- Газонафтоводопрояв 

ГС 

- Головні споруди 

ГТН 

- Геолого-технічний наряд 

ГТУ 

- Групова технологічна установка 

ДКС 

- Дотискувальна компресорна станція 

ДНС 

- Дотискувальна насосна станція 

ЕВН 

- Електровідцентровий насос 

ЕПМ 

- Електропідривна мережа 

ЗІ 

- Засоби ініціювання 

ЗІЗ 

- Засоби індивідуального захисту  

КВП 

- Контрольно-вимірювальні прилади 

КВПіА 

- Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика 

КНС 

- Кущова насосна станція 

КРС 

- Капітальний ремонт свердловин 

КС 

- Компресорна станція 

ЛЕП 

- Лінії електропередачі 

НКГВ 

- Нижня концентраційна границя вибуховості 

НКТ 

- Насосно-компресорні труби 

НС 

- Насосна станція 

ОБТ 

- Обважнені бурильні труби  

ОП 

- Обладнання противикидне  

ПАР 

- Поверхнево-активні речовини 

ПВА 

- Прострілочно-вибухова апаратура 

ПВР 

- Прострілочно-вибухові роботи 

ПГР 

- Промислово-геофізичні роботи  

ПГРС 

- Промислова газорозподільна станція 

ПЗР 

- Планово-запобіжний ремонт 

ПКР 

- Пневматичні клини ротора 

ПЛАС 

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

ППТ 

- Підтримка пластового тиску 

ПТЕ ЕС 

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

ПУЕ 

- Правила улаштування електроустановок 

РВС 

- Резервуар вертикальний сталевий 

РП 

- Розподільний пристрій 

СКР 

- Сульфідно-корозійне розтріскування металу  

СПО 

- Спуско-підйомні операції 

ТП 

- Трансформаторна підстанція 

УКПГ 

- Установка комплексної підготовки газу 

УКПН 

- Установка комплексної підготовки нафти 

УПГ 

- Установка підготовки газу 

УПН 

- Установка підготовки нафти 

УПП 

- Установка парогенераторна пересувна 

УППГ 

- Установка попередньої підготовки газу 

УПС 

- Установка попереднього скидання 

ФА 

- Фонтанна арматура 

ЦС 

- Циркуляційна система 

Рроб

- Тиск робочий 

Рпл 

- Тиск пластовий 

Ргідр 

- Тиск гідростатичний 

IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Загальні організаційно-технічні вимоги

1.1. Підприємство, яке має намір здійснювати діяльність за зазначеними в розділі I цих Правил напрямками, повинно отримати відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 (далі - НПАОП 0.00-4.05-03), дозвіл Держгірпромнагляду на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, механізмів, машин, обладнання підвищеної небезпеки.