3.10. На робочих місцях параметри електромагнітних полів повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002).

3.11. Верстати, столи і стелажі повинні бути міцними, стійкими, мати зручну для роботи висоту та бути надійно закріплені на підлозі.

3.12. Робочі місця повинні бути обладнані стелажами та інструментальними шафами для зберігання пристосувань, інструментів. Розмір стелажів має відповідати найбільшим габаритам виробів, які на них укладаються.

3.13. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажу, який транспортується вантажопідіймальними засобами.

3.14. Не дозволяється захаращувати робочі місця готовою продукцією, матеріалами, деталями та відходами.

IV. Вимоги охорони праці під час технологічних процесів

1. Загальні вимоги до технологічних процесів

1.1. Фарбувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.005-75 "Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности".

1.2. Для зберігання, складування та транспортування заготівок, матеріалів і готових виробів необхідно використовувати спеціальну та уніфіковану тару відповідно до вимог ГОСТ 14861-91 "Тара производственная. Типы", ГОСТ 19822-88 "Тара производственная. Технические условия" та ГОСТ 12.3.010-82 "Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации".

1.3. Лакофарбувальні матеріали та хімічні речовини повинні зберігатися у виробничих та складських приміщеннях у закритій тарі з бирками та етик етками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 "Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" з урахуванням здатності до хімічної взаємодії цих речовин відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", ГОСТ 9980.5-86 "Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение".

Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати написи, сигнальний колір та знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

1.4. Наповнення тари, що переноситься вручну, легкозаймистими та горючими рідинами для використання на робочих місцях необхідно виконувати в приміщенні складу за допомогою сифона та насоса на металевих піддонах з бортами не нижче 50 мм. Не дозволяється накопичення рідини в піддоні.

1.5. Легкозаймисті та горючі рідини необхідно видавати для роботи у спеціальній тарі, яка унеможливлює іскроутворення, зі щільно закритими кришками.

1.6. Посудини з легкозаймистими та горючими рідинами, які знаходяться на робочому місці, необхідно закріпляти для запобігання їх перекиданню.

1.7. Зберігання та реалізацію (відпуск) прекурсорів необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589.

1.8. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Работы по-грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

1.9. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования без-опасности".

1.10. Роботи з використанням підіймально-транспортного устаткування та вантажно-захоплювальних пристроїв необхідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

1.11. Фарбувальні роботи із застосуванням підйомників необхідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03).

1.12. Під час роботи на конвеєрних лініях фарбування та сушіння виробів необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.2.022-80 "Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности".

1.13. Роботи з переміщення вантажів стріловими самохідними кранами необхідно виконувати відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 ро-ку № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95).

1.14. Під час роботи з використанням вантажопідіймальних кранів необхідно дотримуватись вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).

1.15. Переміщення вантажів кранами необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).

1.16. Утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94).

1.17. Експлуатацію вантажопідіймальних кранів необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

1.18. Транспортування легкозаймистих та горючих рідин необхідно виконувати переважно централізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транспортуються.

1.19. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Засоби керування устаткуванням і механізмами повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 "Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.4.040-78 "Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения".

Напрямок переміщення засобів керування устаткуванням повинен відповідати вимогам ГОСТ 9146-79 "Станки. Органы управления. Направление действия".

1.20. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та частини, які рухаються, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные".

1.21. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не повинна перевищувати 43° C відповідно до вимог ДСТУ E№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".

1.22. Устаткування, яке встановлене в одному технологічному потоці, повинно бути обладнане одночасно світловою та звуковою сигналізаціями, зблокованими із загальним пусковим пристроєм. Пускові пристрої устаткування повинні бути зблоковані з пусковими пристроями витяжних вентиляційних систем.

1.23. Експлуатацію контрольно-вимірювальних приладів, у складі яких на-явні джерела іонізуючого випромінювання, необхідно здійснювати з урахуванням Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), крім джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування у встановленому законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.

1.24. Під час виконання робіт працівники повинні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).

1.25. Пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности".

1.26. Машини ручні електричні повинні відповідати вимогам ДСТУ ІЕС 60745-1:2010 "Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. За-гальні вимоги".

1.27. Використання абразивного інструменту необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 жовтня 2012 року № 1277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за № 1879/22191 (НПАОП 28.0-1.30-12).

2. Вимоги охорони праці під час приготування лакофарбувальних сполук

2.1. Не дозволяється заповнювати котел, встановлений на водяній бані, у якому виконується розігрів та варка лакофарбувальних матеріалів, більше ніж на три чверті об'єму, доводити температуру нагрівання розчину до температури спалаху, що визначена технічною документацією на використовувані матеріали залежно від виду технологічного процесу. Не дозволяється додавати розчин в котел, не знятий з водяної бані.

2.2. Під час розливання, виливання з бутлів та інших ємностей кислот, лег-козаймистих та горючих рідин у невеликі ємності для запобігання розбризкува н-ню необхідно використовувати насадки або лійки.

2.3. Переливання та розливання лакофарбувальних матеріалів з бочок, бідонів та іншої тари вагою більше 10 кг для приготування робочих розчинів повинно бути механізованим та виконуватися на піддонах з бортами не нижче 50 мм.

2.4. Не дозволяється приготування робочих розчинів, переливання та розли-вання фарб на робочих місцях.

2.5. Розчинення твердих хімічних речовин необхідно виконувати в суліях з хімічно стійких матеріалів у спеціально обладнаному приміщенні з місцевою витяжною вентиляцією.

2.6. Розкриття тари зі шкідливими хімічними речовинами необхідно виконувати на робочих місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

2.7. Під час розріджування пожежонебезпечних та шкідливих речовин роз-чинниками не дозволяється:

 додавання розчинників до матеріалів вільно падаючим струменем;

 розрідження матеріалів, нагрітих до температури більш високої, ніж тем-пература розчинника;

 розрідження матеріалів під час роботи устаткування.

3. Вимоги охорони праці під час підготовки поверхні виробів перед фарбуванням

3.1. Роботи з підготовки поверхні виробів механічним способом необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверх-ностей перед окрашиванием" (далі - ГОСТ 9.402-80).

3.2. Очищення виробів механічним способом необхідно виконувати в ізольованих приміщеннях, обладнаних системою припливно-витяжної вентиляції з очищенням повітря та збиранням абразивних матеріалів. При гідропіскоструменевому способі очищення повинна бути передбачена система збирання та очищення води.

3.3. Очищення деталей необхідно виконувати в щільно закритих камерах і барабанах. Пуск очисних камер (барабанів) повинен бути зблокований з пуском витяжних вентиляційних установок.

3.4. Абразивні матеріали, що використовуються в сухому вигляді, необхідно очищати від домішок в сепараторах.

3.5. Процеси завантаження та повернення дробу в очисні камери, завантаження та вивантаження деталей в камери та барабани повинні бути механізованими.

3.6. Еластичні рукавички та нарукавники в отворах для рук в камерах закритого типу повинні щільно закривати отвір для запобігання проникненню пилу та шуму в приміщення під час роботи камер.

3.7. Завантаження виробів в очисне устаткування, укладання та зняття виробів необхідно виконувати при відключеній подачі абразиву в робочу зону камер та барабанів.