УКРА??НА

М??Н??СТЕРСТВО ПРАЦ?? ТА СОЦ??АЛЬНО?? ПОЛ??ТИКИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці)

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 10.0-1.07-02

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СТРІЧОК КОНВЕЄРНИХ ШАХТНИХ

ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

Київ - 2002

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Мінпраці

31.05.2002 № 250

ДНАОП 10.0-1.07-02

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних

та методи випробувань

Київ - 2002

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт в

гірничій промисловості (МакНДІ) Мінпаливенерго України

ВНЕСЕНО Управлінням науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних

та методи випробувань

1.Галузь застосування.

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань (далі – Вимоги) поширюються на шахтні конвеєрні стрічки (з тканинним, полівінілхоридним і тросовим тяговими каркасами), призначених для транспортування вугілля, руди, інших корисних копалин у вугільних, рудних і нерудних шахтах.

Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для розробник??в ?? виробників конвеєрних стрічок; центрів і лабораторій, які зд??йснюють випробування стрічок; підприємств, що застосовують конвеєрні стрічки.

  1. Нормативні посилання.

У Вимогах є посилання на такі нормативні акти:

№№ з/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1.

Закон України “Про охорону праці”

2.

ДНАОП 1.1.30-1.01-00

Правила безпеки у вугільних шахтах

Затверджено наказом Мінпраці від 22.08.2000 №215, зареєстровано в

Мін’юсті 17.10.2000 за №715/4936

3.

ДНАОП 0.03-8.01-73

Гігієнічні вимоги до гірничих машин та механізмів вугільних шахт №1115-73

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1973 р.

4.

НАОП 1.2.90-1.02.71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземних способом

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 31.08.1971

5.

ДСТУ 2272-93

Пожежна безпека. Терміни та визначення

6.

ДСТУ 3410-96

Система сертифікації

УкрСЕПРО. Основні

положення

№№ з/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

7.

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования

8.

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

9.

ГОСТ 20-85

Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия.

10.

ГСТУ 12.00185790.001-99

Стрічки конвеєрні шахтні з тканинним каркасом. Загальні технічні умови

Затверджено наказом Мінвуглепрому України від 21.06.1999, №283

11.

ГСТУ 12.11.402-97

Речовини, матеріали і вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки

Затверджено наказом Мінвуглепрому України від 16.12.1997, №554

12.

ТУ У 00191307.011-2000

Стрічки конвеєрні гумовотросові міцністю 500 - 4000 Н/мм ширини сердечника. Технічні умови

Затверджено ДАК

“Укррудпром” 15.01.2000,

термін дії - 31.03.2004

13.

ТУ 38 605166-91

Ленты конвейерные на основе латунированного троса прочностью 1500-5000 Н/мм несущей ширины ленты. Технические условия

Затверджено АТ

“Курскрезинотехника” 23.03.1991, термін дії – без обмежень

14.

КД 12.11.401-96

Вхідний контроль горючості конвеєрних стрічок для вугільних шахт. Інструкція

Затверджено заступником Міністра вугільної промисловості України 01.07.1999 р.

15.

Правила експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах

Затверджено Міністерством вугільної промисловості СРСР 05.03.1979

3. Терм??ни та визначення.

У цьому ДНАОП використовуються такі терміни:

міцність — властивість матеріалу (виробу) сприймати силові впливи не руйнуючись;

статична міцність — властивість матеріалу (виробу) сприймати статичні навантаження не руйнуючись;

межа міцності — нижня межа довірчого інтервалу руйнуючого навантаження (зусилля).;

запас міцності — відношення межі міцності руйнуючого навантаження до розрахункового навантаження в конкретних експлуатаційних режимах матеріалу (виробу);

відносне подовження — відношення абсолютного подовження відрізка матеріалу під впливом навантажень до довжини відрізка;

каркас тканинних конвеєрних стрічок — сукупність тканинних проґумованих прокладок без ґумових прошарків або з ґумовими прошарками між ними;

каркас (серцевина) тросових конвеєрних стрічок — паралельно укладені сталеві троси вздовж стрічки, завулканізовані в ґуму;

опір вириву троса з ґуми — відношення зусилля вириву троса до довжини робочої ділянки зразка;

лоткоутворення — здатність закр??плено?? за борти конве??рно?? стрічки до провисання.

4. Загальні положення.

4.1.Конвеєрні стрічки повинні відповідати вимогам безпеки з запасів міцності самої стрічки та стикового з'єднання, електростатичної іскробезпеки, пожежної безпеки та гігієнічним вимогам.

4.2.Конвеєрні стрічки повинні відповідати вимогам експлуатації, викладеним в ГОСТ 20-85, ГСТУ 12.00185790.001-99, ТУ 38605166-91, ТУУ 00191307.011-2000 і Правилам експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах.

4.3.В??дпов??дно до вимог ст. 24 Закону України “Про охорону праці” виготовлення і передача у виробництво зразків нового устаткування, до якого відносяться шахтні конвеєрні стрічки, без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

5. Вимоги безпеки.

5.1. Вимоги до міцності конвеєрних стрічок і стикових з'єднань.

5.1.1.Руйнівні зусилля тканинних або полівінілхлорідних стрічок в поздовжньому напрямі повинні відповідати наступному ряду: 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 і 2500 Н/мм, а тросових стрічок — ряду: 1000, 1250, 1600, 2500, 3150, 3500, 4000, 5000 і 5400 Н/мм.

Експлуатація стрічок з іншими значеннями руйнівного зусилля дозволя??ться, якщо забезпечується запас міцності, що встановлений в Правилах експлуатації підземних стрічкових і пластинчатих конвеєрів у вугільних і сланцевих шахтах.

5.1.2. Конвеєрні стрічки однакового типу з тканинним каркасом повинні забезпечувати можливість з'єднання способами гарячої вулканізації, склеювання або механічним, якщо дозволяє конструкція стрічки.

5.1.3.Конвеєрні стрічки однакового типу з полівінілхлорідним каркасом повинні з’єднуватись способом гарячої вулканізації або механічним.

5.1.4. Конвеєрні стрічки з тросовим каркасом повинні з'єднуватись тільки способом гарячої вулканізації.

5.1.5. Статична міцність стикового з'єднання стрічок по відношенню до межі міцності стрічки повинна складати для механічного з'єднання однопрокладних і багатопрокладних стрічок — не менше 60%, для з'єднань способами гарячої вулканізації і склеювання — не менше 70%.

5.1.6. Відносне подовження стрічок.

Відносне подовження тканинних конвеєрних стрічок (по основі) при навантаженні, рівному 10% від міцності стрічок повинно бути не більше 3%, а полівінілхлорідних – не більше 2 %.

Відносне подовження стрічок з тросовим каркасом при робочому навантаженні повинно бути не більше 0,25%.

5.1.7. Міцність на розрив і відносне подовження повинні відповідати показникам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2. Міцність на розрив і відносне подовження тканинних і

полівінілхлорідних стрічок

Матеріал обкладок

Мінімальна міцність на розрив,

МПа, не менше

Відносне подовження при розриві,

%, не менше

Ґума

15,0

350

Полівінілхлорид

12,5

275

5.1.8. Міцність зв’язку м??ж обкладками ?? каркасом та м??ж прокладками повинна бути не менше 4,5 Н/мм.

5.1.9. У каркас?? тканинних стр??чок з 4 - 6 прокладками поперечні?? стики тягових прокладок повинн?? бути розм??щен?? п??д кутом 40-70?? до поздовжньої осьово?? л??н???? стр??чки. ??нтервал м??ж стиками у зовн??шн??х шарах повинен бути не менше . На кожних одного внутр??шнього шару стр??чки повинно бути не б??льше двох стик??в. ??нтервал м??ж цими стиками повинен бути не менше .

5.1.10. Опір вириву троса з ??уми і розрахункова міцність на розрив в поздовжньому напрямі стрічок з тросовим каркасом наведені в таблиці 3.

Таблиця 3. Показники міцності тросових стрічок

Опір вириву троса з ??уми, Н/мм довжини троса, не менше

120

Розрахункова міцність на розрив, Н/мм ширини сердечника стрічки, не менше

Встановлюється в ТУ 38605166-91,

ТУ У 00191307.011-2000

5.1.11. В??дхилення борта конве??рно?? стр??чки в??д прямо?? л??н???? на в??др??зку не повинно перевищувати ??2% ???? ширини.

5.1.12.Здатність стрічки до лоткоутворення.

Відношення величини провисання (f) до ширини конвеєрної стрічки (В), повинно бути не менше 0,14.

5.2. Вимоги електростатичної іскробезпеки.

Величина поверхневого електричного опору конвеєрних стрічок не повинна перевищувати 3·108 Ом.

  • 5.3.Вимоги пожежної безпеки.
  • 5.3.1. Конвеєрні стрічки повинні виготовлятись із негорючих, важкогорючих та важкозаймистих матеріалів.
  • 5.3.2. Кількість і значення показників, необхідних і достатніх для характеристик
  • пожежонебезпеки конвеєрних стрічок, визначається згідно з ГСТУ 12.11.402-97.

5.3.3.Конвеєрні стрічки не повинні займатись при пробуксовці привідного барабану.

5.3.4.Кисневий індекс матеріалу конвеєрних стрічок повинен бути не менше 27%.

5.3.5. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням у полум'ї спиртового пальника.

5.3.6. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням на поширення полум'я по поверхні

стрічки.

5.3.7.Пожежонебезпечні властивості конвеєрних стрічок повинні забезпечуватись на строк їх експлуатації в шахті.

5.4.Гігієнічні вимоги.

Вміст шкідливих речовин у продуктах термодеструкції і горіння конвеєрних стрічок в гірничих виробках не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГСТУ 12.11.402-97. Перевищення ГДК допускається у межах, при яких забезпечується захисна дія засобів індивідуального захисту органів дихання, які застосовуються у шахтах.

5.5.Вимоги до маркування.

Конвеєрні стрічки маркуються через кожні 10- довжини номером сертифіката з найменуванням або умовним позначенням випробувальної організації та іншими даними за ГОСТ 20-85 (ГСТУ 12.00185790.001-99, ТУ 38605166-91, ТУУ 00191307.011-2000).

  1. Методи випробувань.

6.1. Загальні положення з регламентації та періодичності випробувань.

Конвеєрні стрічки, що створюються вперше, повинні пройти випробування на відповідність вимогам безпеки за розділом 5.

Необхідні види випробувань в процесі серійного виробництва конвеєрних стрічок та їх періодичність встановлюються технічними умовами на стрічки або технічним регламентом виробника.

Конвеєрні стрічки, які імпортуються, повинні мати відповідний сертифікат і дозвіл Держнаглядохоронпраці на застосування.

6.2.Випробування на міцність стрічок і стикових з'єднань.

6.2.1. Випробування на міцність стрічки.

Виготовлення зразків та випробування на міцність тканинних або полівінілхлорідних стрічок здійснюються за методикою ГОСТ 20-85 або ГСТУ 12.00185790.001-99, а тросових стрічок — за технічними умовами.

6.2.2.Випробування на міцність стикового з'єднання.

6.2.2.1. Випробуванням піддають 3 стики повної ширини стрічки, але не менше , на розривній машині з гідрозахватами. Довжина затиснення кінця зразка стрічки зі стиком повинна бути не менше . Відстань між захватом і межами стику повинна складати не менше .

Для випробування використовується гідравлічна розривна машина з достатнім осьовим розтягуючим зусиллям. Похибка машини повинна бути не більше 5% від руйнуючого навантаження, яке вимірюється.

6.2.2.2. Допускаються випробування міцності стикового з'єднання згідно з методами, які передбачені нормативною документацією виробника стрічки за умови погодження з Держнаглядохоронпраці.