Міністерство промислової політики України

ПІ 1.3.10-461-206

Примірна інструкція з охорони праці

для машиніста компресорних установок

1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для машиніста компресорних установок (далі - машиніст)

1.2 До складу робіт, які виконуються машиністом, можуть входити також роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 15, 16, 27, 31, 36, 38, 53, 54 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою машиніст, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

1.3 Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.4 Машиніст має постійне робоче місце. До складу робіт, які повинен виконувати машиніст, входять наступні:

- обслуговування технологічного устаткування компресорних станцій, компресорних установок;

- підтримання заданих значень параметрів (тиску, температури) стиснених газів, температури охолоджуючої води, тиску і температури мастила;

- забезпечення безперебійної роботи компресорних агрегатів;

- виявлення несправностей та запобігання їх появи;

- ведення технічної документації щодо роботи компресорів, машин і механізмів;

- участь в ремонті компресорних агрегатів та виконання інших робіт, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (для відповідного розряду).

1.5 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо машиніст відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.6 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.7 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.8 Машиніст зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.9 В процесі роботи на машиніста можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються у технологічному процесі;

- ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;

- рухомі частини устаткування компресорних установок;

- підвищена температура поверхні устаткування;

- підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- ураження електричним струмом;

- нервово-психічні перенавантаження.

1.10 Машиністу видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (сукняний з напівшерстяної тканини, бавовняний), комбінезон бавовняний;

- черевики (шкіряні, шкіряні на латунних цвяхах), чоботи гумові;

- берет шерстяний;

- рукавиці комбіновані, рукавички гумові;

- окуляри захисні;

- протишумові навушники, протишумові вкладиші "Беруші".

На зовнішніх роботах узимку додатково видаються:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

- штани бавовняні на утеплювальній прокладці;

- валянки.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці машиністу, при необхідності, видається протигаз відповідної марки.

При виконанні машиністом робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (роботи: по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних станцій, компресорних установок; з використанням інертних газів; з окислюючими речовинами і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.11 Машиніст зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.2 Провести (разом з машиністом, якого він змінює, у випадку змінної роботи) зовнішній огляд компресорного устаткування.

Перевірити: технічний стан компресорного устаткування (герметичність з'єднань, стан трубопроводів, запірної арматури, систем змащення і охолодження і ін.), справність контрольно-вимірювальних приладів, сигналізуючих і блокуючих пристроїв, надійність заземлення, включити (якщо вона була виключена) приливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хв. до початку роботи.

2.3 Заслухати інформацію машиніста, якого він змінює, про недоліки в роботі компресорної установки, приладів і ін. Прийняти зміну за встановленим на підприємстві порядком.

2.4 Про всі виявлені в процесі огляду несправності, порушення сповістити безпосереднього керівника і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи

- не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне і безаварійне проведення роботи.

З Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Під час роботи компресорної установки машиніст повинен контролювати:

- тиск і температуру стисненого газу після кожного ступеня стиснення;

- температуру стисненого газу після холодильників;

- безперервність надходження до компресорів та холодильників охолоджуючих носіїв;

- температуру охолоджуючого носія, який поступає і виходить із системи охолодження (за точками);

- тиск і температуру мастила в системі змащування;

- правильність дій лубрикаторів та рівень мастила в них (з записом в журналі витрат мастила).

3.2 Фіксувати показання приладів через встановлені інструкцією проміжки часу, але не рідше ніж через кожні дві години, та проводити відповідні записи в журналі обліку роботи компресора.

3.3 Здійснювати записи в журналі щодо часу пуску і зупинки компресора, причин зупинки, виявлених несправностей, проведення періодичних перевірок запобіжних клапанів і манометрів, проведення спуску конденсату і мастила з вологомасловіддільників, повітрозбірників і інших ємкостей, а також позапланову чистку масляних і повітряних фільтрів.

3.4 Здійснювати продувку повітрозбірника або газозбірника не рідше одного разу за зміну при наявності кінцевого холодильника або вологомасловіддільника і не рідше двох разів - в разі їх відсутності.

3.5 Здійснювати ручну ( у разі відсутності автоматичної ) продувку вологомасловіддільників (проміжних і кінцевого) двічі за зміну.

3.6 Не залишати працюючий компресор без нагляду.

3.7 Не допускати зберігання гасу, бензину і інших легкозаймистих рідин в приміщені машинного залу компресорної установки.

3.8 Не допускати витікання мастила і води, попадання їх на фундамент, при їх виявленні, негайно усувати причину витікання.

3.9 Проводити регулярно (в процесі роботи) зовнішній огляд устаткування компресорної установки, обтирання і чищення зовнішніх поверхонь від пилу і бруду. Для обтирання використовувати бавовняні або лляні матеріали.

3.10 Негайно зупиняти компресор у випадках:

- якщо манометр на будь-якій ступені компресора, а також на нагнітальній лінії показує тиск вище допустимого;

- якщо манометр системи змащення механізмів руху показує тиск нижче допустимої нижньої межі;

- раптового припинення подачі охолоджуючого носія або іншої аварійної несправності системи охолодження;

- якщо чути стукіт, удари в компресорі чи двигуні або виявлені їх несправності, що можуть призвести до аварії;

- якщо температура стисненого повітря вище допустимої норми, встановленої паспортом заводу-виготовлювача;

- пожежі, появлення запаху згару чи диму з компресора, електродвигуна;

- помітного збільшення вібрації компресора чи електродвигуна.

3.11 Дотримуватися правил безпечного поводження з речовинами, що задіяні в технологічному процесі і присутні на робочому місці, враховуючи їх властивості (токсичність, пожежовибухонебезпечність і ін.)

3.12 При виявленні несправностей в роботі компресорного устаткування приймати заходи щодо запобігання виникнення аварійних ситуацій.

3.13 Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечній роботі або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний

нещасний випадок машиніст повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Зупинити (у випадку роботи в одну зміну) компресорну установку, оглянути устаткування, обтерти і очистити зовнішні поверхні від пилу і бруду, при виявленні підтікання мастил негайно усунути підтікання. Злити з системи охолоджуючий носій (якщо температура в приміщенні не перевищує 2 С), повітряні чи газові порожнини продути (згідно з вимогами технологічного регламенту).

4.2 У випадку змінної (безперервної) роботи підготувати працююче устаткування до здачі зміни, не залишаючи робоче місце до прибуття змінника.

4.3 Здати зміну у встановленому порядку, повідомити змінника про роботу компресорної установки, вимірювальних приладів та надати іншу необхідну інформацію щодо забезпечення надійної і безперебійної роботи компресорної установки.

4.4 Прибрати спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, у відведене для цього місце.

4.5 Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.6 Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Характерними ознаками можливих аварійні ситуацій в процесі роботи компресорних установок є:

- небезпечний режим роботи компресорної установки (вихід за межі допустимих значень параметрів - тиску, температури);

- тимчасова зупинка компресорної установки унаслідок спрацювання автомати-них захисних блокувань;

- припинення подачі охолоджуючих носіїв;

- поява вібрації або незвичних шумів, ударів в компресорі чи двигуні, які свідчать про порушення в роботі компресорної установки;

- розгерметизація устаткування з попаданням токсичних, вибухопожежонебезпеч-них речовин в виробниче середовище;

- пожежа, поява запаху згару чи диму з компресора, електродвигуна;

- непередбачене відімкнення електропостачання, коротке замикання електрокому-нікацій, електрообладнання.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації машиніст повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника і діяти у відповідності з вимогами технологічного регламенту (розділ "Безпечна експлуатація виробництва"), або витягу з технологічного регламенту, що стосується безпечної роботи компресорної установки, в якому передбачені дії машиніста щодо усунення аварійного стану та застосування заходів захисту, а також у відповідності з вимогами, передбаченими Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта передбачена.