Міністерство промислової політики України

ПІ 1.3.10-460-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для машиніста насосних установок

1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для машиніста насосних установок (далі-машиніст).

1.2 До складу робіт, які виконуються машиністом, можуть входити роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 15, 31, 36, 53, 88, Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохороипраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою машиніст, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

1.3 Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.4 Машиніст має постійне робоче місце. До складу робіт, які повинен виконувати машиніст, входять наступні:

- обслуговування технологічного устаткування насосних станцій, насосних установок;

- підтримання заданих значень параметрів при перекачуванні рідини;

- здійснення контролю щодо безперебійної роботи насосних агрегатів, двигунів і арматури окремих відрізків трубопроводів, що обслуговуються;

- ведення обліку і звітності про роботу насосних установок;

- виконання поточного ремонту насосного устаткування та участь у його середньому і капітальному ремонті і інші роботи, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (для відповідного розряду).

1.5 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо машиніст відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.6 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.7 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.8 Машиніст зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.9 В процесі роботи на машиніста можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються у технологічному процесі та можуть забруднювати повітря робочої зони внаслідок негерметичності насосних агрегатів, трубопроводів, арматури;

- ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;

- рухомі частини устаткування насосних станцій, насосних агрегатів;

- підвищена або знижена температура поверхні устаткування, повітря робочої зони;

- підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- ураження електричним струмом;

- підвищена вологість повітря робочої зони;

- нервово-психічні перенавантаження.

1.10 Машиністу видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого виливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм сукняний з напівшерстяної тканини, комбінезон бавовняний, плащ брезентовий;

- черевики шкіряні, чоботи гумові;

- берет шерстяний, шолом брезентовий;

- рукавиці ( комбіновані, брезентові), рукавички гумові;

- фартух прогумований;

- окуляри захисні;

- протишумові навушники, протишумові вкладиші "Беруші".

На зовнішніх роботах узимку додатково видаються:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

- штани бавовняні на утеплювальній прокладці;

- валянки.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці машиністу, при необхідності, видається протигаз відповідної марки.

При виконанні машиністом робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, робіт з отруйними, шкідливими, токсичними речовинами, окислюючими речовинами і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.11 Машиніст зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити тільки у спеціально відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.).

У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.2 Провести (разом з машиністом, якого він змінює - у випадку змінної роботи) зовнішній огляд насосного устаткування.

Перевірити: технічний стан устаткування, герметичність з'єднань сальникових і торцевих ущільнень, стан трубопроводів, запірної арматури; справність огороджень, наявність заземлень електродвигунів і пускачів, справність контрольно-вимірювальних приладів, сигналізуючих і блокуючих пристроїв.

Включити (якщо вона виключена) приливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хв. до початку роботи.

При безперервній роботі - перевірити режим роботи устаткування.

2.3 Заслухати інформацію машиніста, якого він змінює, про недоліки і зауваження стосовно роботи насосних агрегатів, приладів і ін.

Прийняти зміну за встановленим на підприємстві порядком.

2.4 При виявленні в процесі огляду несправностей, порушень сповістити про це безпосереднього керівника і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо ці порушення унеможливлюють безпечне і безаварійне проведення роботи.

З Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Під час роботи машиніст забезпечує ведення технологічного процесу перекачування рідин, підтримуючи задані значення параметрів перекачування -тиск, швидкість, температуру і ін., не залишає насосні установки без нагляду.

3.2 Контролює показання манометрів і інших контрольно - вимірювальних приладів, відповідно до вимог технологічного режиму.

3.3 Веде постійний нагляд за герметичністю устаткування, нормальною роботою насосів, яка визначається рівномірним звуком (без стуків, скрипів, металевих шумів), а також за роботою сальників, температурою підшипників, перевіряє рівень мастила в системі ущільнення.

3.4 В процесі експлуатації насосних установок не допускає:

- попадання води і продуктів перекачування на устаткування;

- свищів, підтікань через прокладки з'єднань трубопроводів і сальникові ущільнення;

- розливів на підлозі - негайно прибирає або змиває їх;

- перегрівання підшипників, нагрів двигунів вище допустимої температури;

- захаращення робочої зони, проходів;

- ремонт, чистку і прибирання устаткування під час його роботи.

3.5 Негайно зупиняє насоси і електродвигуни у випадку:

- підвищення температури підшипників вище установленої норми;

- появи сторонніх шумів, стуків;

- появи недопустимого рівня вібрації;

- викиду з насосу рідини, що перекачується;

- сильного витікання продукту крізь фланцеві з'єднання або сальникові ущільнення;

- припинення подавання ущільнюючої рідини або охолоджуючої води на сальники, торцеве ущільнення, підшипники;

- перенавантаження двигуна;

- швидкого підвищення температури корпуса електродвигуна;

- загоряння електродвигуна або насоса.

3.6 Дотримується правил безпечного поводження з речовинами, що перекачуються, враховуючи їх властивості (токсичність, пожежо-вибухонебезпечність і ін.)

3.7 При виявленні під час роботи порушень технологічного режиму перекачування речовин, несправностей в роботі насосного устаткування, приймає заходи щодо запобігання аварійних ситуацій і повідомляє про це безпосереднього керівника.

3.8 Про нещасний випадок чи раптове погіршення стану здоров'я і про інші небезпечні фактори, які виникли в процесі роботи та загрожують життю чи здоров'ю працівників, машиніст повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Прибрати робоче місце.

4.2 У випадку безперервної роботи, не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.

4.3 Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про роботу насосних установок, вимірювальних приладів та надати іншу необхідну інформацію щодо забезпечення надійної і безперебійної роботи насосних установок.

4.4 Прибрати спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, у відведене для цього місце.

4.5 Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.6 Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце в процесі роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Ознаками можливих аварійних ситуацій в процесі роботи насосних установок є:

- небезпечний режим роботи насосних установок (вихід за межі допустимих значень параметрів - тиску, температури і ін.), що може призвести до аварійного стану;

тимчасова зупинка процесу перекачування внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань;

- поява вібрації або незвичних шумів, які свідчать про порушення в роботі насосної установки;

- розгерметизація насосного устаткування з попаданням токсичних , вибухопо-жежонебезпечних речовин в виробниче середовище;

- загоряння насосного устаткування;

непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації машиніст повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника і діяти у відповідності з вимогами витягу з технологічного регламенту (розділ "Безпечна експлуатація виробництва"), що стосується процесу перекачування, в якому передбачені у т.ч. дії машиніста щодо усунення аварійного стану та застосування заходів захисту, а також у відповідності з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта передбачена.

5.3 У випадку виникнення пожежі машиніст повинен припинити роботу, обезживлити електрообладнання, негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючі у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4 У випадку травмування, отруєння потерпілому необхідно надати першу долікарську допомогу (до прибуття швидкої медичної допомоги).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається машиністом при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.