До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі відсутності на підприємстві будь-якої із зазначених служб чи профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії в установленому цим Типовим положенням порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо організовують чи виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи, що потребують професійного добору, потреба участі в роботі комісії представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.

2.1.7. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації. Для навчання рекомендується застосування комп’ютерних тренажерів, інших технічних засобів, у разі їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

2.1.8. Вивчення питань охорони праці при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до пунктів 3.5, 3.7, 3.7.1 цього Типового положення.

2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб і спеціалістів

2.2.1. Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників наведені в додатку 3 цього Типового положення. Зміст тематичного плану і програми уточнюються з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.

До проведення навчання за темами 7 і 8 типових тематичного плану і програми мають залучатися фахівці-медики.

2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, передбачених у додатку 4, проводиться в навчальних закладах, які після перевірки експертно-технічним або Навчально-методичним центром Держнаглядохоронпраці їх матеріально-технічної бази, програмно-методичного забезпечення та документів, що засвідчують перевірку знань викладачів з питань охорони праці, отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

 1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов’язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.
 2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.
 3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.
 4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).
 5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.
 6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.
 7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.
 8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.
 9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.
 10. План ліквідації аварій, запасні виходи.
 11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов’язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.
 12. Подання долікарської допомоги потерпілим.
 13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.
 14. Зазначені в пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.

Додаток 9

до пунктів 4.2.10 та 5.9 Типового положення про навчання з питань охорони праці

Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці для працівників

Титульний аркуш журналу

(підприємство, установа, організація)

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ

ОХОРОНИ ПРАЦІ

(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато « ___ » __________________ 199__р.

Закінчено « ___ » __________________ 199__р.

Формат А4 (210 х 297)

Продовження додатка 9

з/п

Дата проведення

Прізвище, ініціали особи, яку

Професія, посада особи, яку

Вид інструктажу (первинний,

повторний,

Причина проведення позаплано-вого

Прізвище, ініціали

Підписи

Стажування

на робочому місці

інструк-тажу

інструктують

інструктують

позаплановий, цільовий),

назва та номер інструкції

або цільового інструктажу

особи, яка інструктує

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

Кількість змін,

з _____

до ____

(дати)

Стажування пройшов (підпис працівника)

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Формат А4 (210 х 297)

Додаток 10

до пункту 4.3.6 Типового положення про навчання з питань охорони праці

Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів, вихованців, студентів

Титульний аркуш журналу

(заклад освіти)

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань охорони праці

для учнів, вихованців, студентів

(клас, група, лабораторія, кабінет тощо)

Розпочато "____" __________ 199_ р.

Закінчено "____" __________ 199_ р.

Формат А4 (210 х 297)

Продовження додатка 10

№№

з/п

Дата проведення інстру-ктажу

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка інструктується

Клас,

група, лабораторія, кабінет

тощо

Вид інструктажу,

його зміст,

номер, найменування інструкції

Прізвище, ім’я та

по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яку інструктували *

1

2

3

4

5

6

7

8

* Учні і вихованці розписуються в журналі реєстрації інструктажів під час трудової і професійної підготовки, починаючи з 9-го класу.

Формат А4 (210 х 297)

Додаток 11

до пункту 4.3.1 Типового положення про навчання з питань охорони праці

Орієнтовний перелік питань

вступного інструктажу

для вихованців, учнів, студентів

 1. Загальні відомості про ЗО, його лабораторії, гуртки, майстерні. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та на спортивних майданчиках.
 2. Загальні правила поведінки на території ЗО. Розташування кабінетів, лабораторій, їдальні, залів, медпункту тощо.
 3. Особливі вимоги безпеки при проведенні позакласних та позашкільних заходів. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків, що сталися в закладах освіти.
 4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.
 5. Перша допомога потерпілим. Дії учнів, вихованців, студентів у разі нещасного випадку, пожежі, виявленні отруйних або шкідливих речовин в закладі освіти.