5.4.17. Кожну частину виробу чи приладу, яку обладнано елементом для заземлення, слід виконати таким чином, щоб:

  • була можливість її незалежного приєднання до заземлювача або заземлюючої магістралі за допомогою окремого відгалуження, щоб у разі зняття будь-якої заземленої частини виробу чи приладу (наприклад, для ремонту) ланцюги заземлення інших частин не переривалися;
  • не виникало потреби в послідовному з’єднанні кількох частин виробів, що потребують заземлення;
  • виключити можливість послідовного вмикання в захисний провідник частин, що заземлюються.

5.4.18. Заземлення частин виробу, що мають рухомі частини, слід виконувати за допомогою гнучких з’єднувачів або ковзаючими контактами, при цьому в місці контакту поверхні з’ємної та нез’ємної частин оболонки повинні бути захищені від корозії та не бути покриті електроізоляційними лаками, фарбами та емалями.

5.4.19. Розміри захисних провідників, що заземлюють подані в таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування

Мідь

Алюміній

Сталь

1

2

3

4

5

6

у будинках

при

зовнішньому встановленні

під землею

Неізольовані провідники: перетин, мм2

4

6

-

-

-

діаметр, мм

-

-

5

6

10

Ізольовані проводи:

перетин, мм2

1,5

2,5

-

-

-

Заземлюючі і нульові жили кабелів і багатожильних проводів у загальній захисній оболонці з фазними жилами:

перетин, мм2

1

2,5

-

-

-

Кутова сталь:

товщина полиці,мм

-

-

2

2,5

4

Смугова сталь:

перетин,мм2

-

-

24

48

48

товщина, мм

-

-

3

4

4

Водогазопровідні труби (сталеві):

товщина стінки, мм

-

-

2,5

2,5

3,5

Тонкостінні труби

(сталеві):

товщина стінки,мм

-

-

1,5

2,5

не допуска-ється

6 ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1 Монтажно-налагоджувальна організація, що отримала сертифікат відповідності на відповідність моделі, передбаченої ДСТУ ISO 9001, та/або послугу з монтажу об’єкта, має гарантувати якість монтажних робіт, встановлених ССОП на термін, указаний в договорі.

Монтажно-налагоджувальна організація зобов'язана в терміни, зазначені вище, усунути всі дефекти, що виникли з її вини.

Примітка. У випадку модернізації ССОП організація, що виконувала монтажні роботи з модернізації, встановлює новий термін гарантії з моменту здачі системи в експлуатацію.

6.2 Акт про виявлені дефекти складає комісія за участю представників замовника, монтажно-налагоджувальної організації, пожежної охорони, підрозділу охорони, організації, що здійснює експлуатацію ССОП, спеціалізованої організації, що здійснює їх централізоване технічне обслуговування.

Для участі в роботі комісії організації зобов'язані відряджати своїх представників у 5-денний термін із дня одержання письмового повідомлення замовника. У разі неявки у встановлений термін представника монтажно-налагоджувальної організації акт про виявлені дефекти складається без його участі.

6.3 Монтажно-налагоджувальна організація не несе відповідальності за:

  • несправності, що виникли через недодержання інструкцій з експлуатації ССОП;
  • дефекти, що виникли під час експлуатації ССОП, з вини заводів-виробників обладнання;
  • порушення (пошкодження) ССОП, що виникли під час ремонтно-будівельних робіт тощо, після прийняття системи в експлуатацію.

Додаток А

(довідковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних Нормах

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ІЕС 60839-1-3-2002 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 3. Випробування систем тривожної сигналізації на вплив зовнішніх чинників

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 4012.1-2001 Засоби безпечного зберігання. Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ сейфи. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому

ДСТУ 4012.3-2001 Засоби безпечного зберігання. Замки високої безпеки. Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір до несанкціонованого відмикання

ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів. Основні положення

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на обєкт, що вводиться в експлуатацію

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ГСТУ 78.11.001-98 Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги

ВСН 59-88 (р)/ Госкомархитектура. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ПУЕ Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, переработаное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84

ПТБ Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЕ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ). /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджені Міненерго СРСР 21.12.85

ДНА0П 0.00-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок в Украине, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98. № 4, зареєстровані Мін’юстом України 10.02.98 за № 93/2533”

ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 №21, зареєстровані Мін’юстом України 17.06.99 за №382/3675

РТМУ 36-31-94 Інструкції по застосуванню порохових інструментів при виконанні монтажних і спеціальних будівельних робіт

ОСП-72/89 Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань

СанПіН№ 1946-78.Санітарних правил устрою й експлуатації радіоізотопних приладів

Положення про взаємовідносини організації генеральних підрядчиків із субпідрядними організаціями

Правила про договори підряду на капітальне будівництво

СНіП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНіП 3.05.07-85 Системы автоматизации. Проектмонтажавтоматика

СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 433-73 Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для електрических установок. Техническкие условия

ГОСТ 8709-82 Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные електросварные прямошовные

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 13489-79. Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластика. Технические условия

ГОСТ 22782.5-78 Єлектрооборудование взрывозащещенное с видом взрывозащиты. Искробезопасная єлектрическая цепь. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключенных к их электрическим сетям. Нормы и методы измерения

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры размеры

ГОСТ 32622-75 Трубы стальные бесшовные холодноформированные. Технические условия

Додаток Б

(обов’язковий)

Терміни та визначення

Термін

Визначення

Безвідмовність (властивість)

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку (ДСТУ 2860)

Відмова

Подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта

Примітка. «Відмова» є подія, на відміну від «несправності», що є станом та причиною відмови (ДСТУ 2860)

Відновлення

Подія, яка полягає в тому, що після несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860)

Готовність

Властивість об'єкта бути здатним виконувати потрібні функції в заданих умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами

Примітка 1. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності, ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту.

Примітка 2. Необхідні зовнішні ресурси, що не належать до ресурсів технічного обслуговування та ремонту, не впливають на властивість готовності об'єкта (ДСТУ 2860)

Граничний стан

Стан об'єкта за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне.

Примітка. Граничний стан наступає, наприклад, тоді, коли параметр потоку відмов стає неприйнятним та (чи) об´єкт стає неремонтопридатним внаслідок несправності

Дефект

Кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам (ДСТУ 2860)

Довговічність

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту (ДСТУ 2860)

Замовник

Інвестор або його довірена особа, що укладає договір (контракт) на проектування та будівництво об’єкта, контролює його виконання та здійснює інші функції на підставі встановлених чинним законодавством повноважень

Збій

Самоусувна відмова або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор

Збережуваність

Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування (ДСТУ 2860)

Надійність

Властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Примітка 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування, може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей.

Примітка 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей (ДСТУ 2860)

Неплановий ремонт

Технічне обслуговування та ремонт, що їх виконують після виявлення несправності для повернення об’єкта в стан, у якому він здатний виконувати потрібну функцуію

(ДСТУ 2860)

Непрацездатний стан;

непрацездатність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій

(ДСТУ 2860)

Несправність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.

Примітка. Несправність часто є наслідком відмови об'єкта, але може бути й без неї (ДСТУ 2860)

Об’єкт

Система, споруда, машина, підсистема, апаратура, функційна одиниця, пристрій, елемент чи будь-яка їх частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця (ДСТУ 2860)

Оповіщувач

Пристрій призначений для подавання сигналу тривоги з метою оповіщання людей про тривогу (ДСТУ 3960)

Охоронний сповіщувач

Пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі виявляння проникнення (ДСТУ 3960)

Пожежний сповіщувач

Пристрій для формування сигналу про пожежу

Помилка оператора

Дія людини, яка призвела до ненавмисного наслідку

Пошкодження

Подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність (ДСТУ 2860)

Працездатний стан; працездатність

Стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції (ДСТУ 2860)

Прилад приймально-контрольний охорон-ний і охоронно-пожежний

Прилад, призначений для прийняття сповіщень від сповіщувачів або інших приладів та пристроїв, збирання, оброблення, подавання цих сповіщень в заданому вигляді та їх подальшого передавання, а також для керування виносними пристроями і в деяких випадках для електроживлення сповіщувачів або виносних пристроїв

Проектна документація

Затверджена в установленому порядку сукіпність необхідних документальних матеріалів для будівництва, що вміщують креслення, розрахунки, макети, схеми, обгрунтування прийнятих рішень тощо

Проектні роботи

Роботи, що пов’язані із створенням проектної документації для будівництва

Ремонт

Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин (ДСТУ 2860)

Ремонтопридатність (властивість)

Властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту (ДСТУ 2860)

Рівень безпеки

Показник, який визначається як ступінь перекриття рівня ризику рівнем захищеності

Рівень захищеності

Показник, який визначається як ступінь технічних та організаційних заходів, що використовуються для забезпечення безпеки для життя людей, збереження майна або довкілля

Рівень ризику

Показник, який визначається як ступінь небезпеки для життя людей, для збереження майна або довкілля

Рубіж охорони

Умовний кордон в підохоронній зоні або об’єкті

Рубіж охоронної сигналізації

Умовний кордон в підохоронній зоні або об’єкті, що охороняється за допомогою системи охоронної сигналізації (ДСТУ 3960)

Системи сигналізації охоронного призначення (ССОП)

Системи: охоронної сигналізації (СОС), охоронно-пожежної сигналізації (СОПС), теле(відео)контролювання (СТВК), теле(відео)спостереження (СТВС), контролювання доступу (СКД), що можуть діяти разом в будь-якому їх поєднанні або незалежно одна від одної, які призначені для виявляння та попереджування про наявність небезпеки для життя людини, для збереження майна або довкілля

Сповіщувач

Пристрій для формування сповіщення про тривогу в разі виявляння небезпеки (ДСТУ 3960)

Справність

Стан об'єкта, за яким він здатний виконувати усі задані функції об'єкта (ДСТУ 2860)

Термін збережуваності

Календарна тривалість зберігання та (чи) транспортування об'єкта, протягом якої значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, перебувають у заданих межах (ДСТУ 2860)

Термін служби

Календарна тривалість експлуатації об´єкта від початку чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан (ДСТУ 2860)

Технічне обслуговування

Комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування (ДСТУ 2860)

Технічне обслуговування та ремонт

Сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об’єкта в стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860)

Технічний огляд

Захід, який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за технічним станом об’єкта

(ДСТУ 2860)

Часткова відмова

Відмова, що призводить до неспроможності об'єкта виконувати частину з потрібних функцій (ДСТУ 2860)