щттш

шШтттйт.

шт

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИІІІУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ Б Д.1.1-7; 2013

Видання офіційне

■* ЩїьЯГ-ь

НА БУДІВНИЦТВО

IW1

^НАЦЩНЮІБНИЙХтаНД'Д-Р.І'-'.У-КВЖДИ'

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ИРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА

ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Видання офіційне

КИЇВ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ 2ШЗ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство «Державний науково-

дослідний інститут будівельних KOI гетру КІ гін», ПК 3 «Ціноутворення та кошторисне нормування науково-технічних робіт у будівництві»,

ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

 1. РОЗРОБНИКИ:Л. Варченко, канд. скон. наук; Н. Івлєва,

канд. екон. наук(науковий керівник);

Т. Григанська, В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренкж, д-р. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:Мінрегіон України

Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, канд. екон. наук; П. Губснъ,

I. Пономаренко, О. Сергеенко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва тажитлово-комунального

господарства України від 08.08.2013 № 374 чинний з 2014-01-01

 1. НА ЗАМІНУ:ДБН Д. 1.1 -7-2000«Правила визначення

вартості проектко-вишукувадьних робіт для будівництва, шо здійснюється на території України»

Право власності на цей документ належить державі.

"Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу' заборонено.

Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України

Мінрегіон. України, 2013

ЗМІСТ

С.

Вступ IV

Сфера застосування 1

Нормативні посилання 2

Терміни та визначення понять 2

Загальні положення З

Визначення кошторисної вартості проектних робіт 4

Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектно-

вишуку вальних робіт 8

Визначення вартості експертизи проектної документації на

будівництво 9

Додаток А Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт 11

Додаток Б Перелік факторів, що ускладнюють проектування 13

Додаток В Форма Nd І-П Зведений кошторис на проектні і вишукуеальні

роботи 14

Додаток Г Форма № 2-П Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи 15

Додаток Д Форма М> 3-ГІ Кошторис на виконання робіт 16

Додаток В Показники вартості експертизи проектної документації

на будівництво 18

Додаток Ж Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних

робіт за калькуляційним методом і 9

Додаток К Визначення кошторисної вартості проектио-вишукувальних робіт на підставі розрахунку витрат труда та економічно

обгрунтованих елементів витрат 28

Додаток JI Приклад розрахунку коефіцієнта для визначення ціни

пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних робіт 29

Додаток М Приклади розрахунку кошторисної вартості проектних та

вишу кувальних робіт 34

Додаток Н БІК)1101 РАФІЯ 46

ВСТУП

Цей стандарт розроблене на заміну ДБН Д.1.1 -7-2000 «Правила визначення вартості просктЕО-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» (далі ■ ДБН).

Це й стандарт розроблено на виконання и и м о г 3 а ко и у У кр аїн и «Про бу д і не л ь н і норми.» Jfe І 704-VI від 05.11.2009.

Дані збірників цін на проектмо-вииіу кувальні роботи, наведені у таблицях додатку Ж, які можуть використовуватися для розрахунків, мають довідковий характер.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕЗШГО-КИШУРУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРО ЕіШЮ-ИЗЫСКАТЬ ІЬСКИХ РАБОТ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

THE RULES FOR DESIGN AND SURVEY WORKS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PROJECTS EXPERTISE

Чинний від 2014-0П01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт установлює; основні правила ни значення вартості проектних, вишу кувальних га пауков о-проекти их робіт на будівництво, а також експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, що реалізуються на територ ії У к раїни.
 2. Цей стандарт застосовується для використання суб'єктами містобудування, які виконують проектні, вишу кувальні, науко во-проекти і роботи та. експертизу проектної документації на будівництво, або с замовниками цих робіт при розрахунку кошторисної вартості, пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ніни та проведенні взаєморозрахупків за обсяги виконаних робіт, і носить обов'язковий характер для будівництва, шо здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитив, наданих піддержанні гарантії.
 3. Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

Видання офіційне

і

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯі

2J У цьому стандарті с посилання на такі нормативно-правові акти, • нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-XTV «Про архітектурну діяльність» :

і

Закон України від 17.02.201! № 3038 «Про регулювання містобудівної;; діяльності»І:

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560;

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх"

*

*

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

у

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011№ 45, зареєстрований в<

Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за №* 651/19389 (у редакції наказу ,

і

Мінрегіону України від 23.03.2012 № 122), Порядок розроблення проектної і

с

документації на будівництво об'єктіві

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. )

Вишукування, інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затверд-{

.. і

ження науково-проектної документації для реставрації ооектів нерухомої культурної спадщини

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

У цьому стандарті використано терміни, їло означають поняття. !

*

визначені відповідно до:1

ЗЛ експертиза проектів будівництва - Закону України «Про архітектурну І діяльність»;

j

 1. стадії проектуєання, генеральний проектувальник, проектувальник і

<

та субпідрядний проекту вальник - Порядку розроблення проект-ної документації І на будівництво;;

3,3. будівництво, об'єкт будівництва, проектні роботи, перед проектні • роботи, проектна документацій, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, об’єкт невиробничого призначення, o6vckt ; виробничого призначенця - ДБН А.2.2-3;;

3.4 інженерні вишукування у будівництві - ДБН А.2.1-І;

 1. >5 суб’єкти містобудування

Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 1. науково-проектна робота

Робота, пов'язана із створенням проектної документації для реставраційно- відновлювальних робіт, па основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А.2.2-6.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Положення цього ДСТУ передбачають визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об'єктів виробничого призначення до вартості будівельних робіт з урахуванням вартості устаткування.
 3. Вартість проектних робіт для об’єктів будівництва, які мають галузеві особливості та до яких висуваються додаткові вимоги, може визначатися за відповідними стандартами організацій України.
 4. Витрати проектних організацій, пов'язані із здійсненням ними функцій генеральною проектувальника, у випадках залучення за згодою замовника спеціалізованих проектних організацій, які мають досвід такого проектування та сер і нфікованих відповідальних виконавців, визначаються у розмірі 2% від вартості розроблення проектної документації субпідрядними проектними організаціями і сплачується замовником додатково.
 5. При застосуванні проекту повторного використання, в залежності від обсягу перепроектування, вартість проектних робіт обчислюється від вартості проектування такого об'єкта в одну стадію «Робочий проект» у таких розмірах:
 • до 15% -■ для окремого будинку, будівлі, споруди без персиросісту вашої • наземної частини. Від 15% до 25% в особливих обірунтованих випадках: (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо);
 • до 50% - при перепроектуванні наземної частини будинку, будівлі,' споруди, але при збереженні основних архітектурною шанувальник і!

конструктивних рішень.І

*

 1. Вартість проектних робіт на повну реконструкцію об’єктів будівництва розраховується шляхом збільшення вартості проектування нового об’єкта і будівництва до 20%, за погодженням із замовником.І

При визначенні вартості проектних робіт на реконструкцію тільки j

частини будинку, будівлі, споруди застосовується знижувальний коефіцієнт )

»

менший за одиницю, що враховує обсяг проектних робіт в порівнянні з новим } будівництвом, який встановлюється проектувальником за погодженням із

>

замовником.

 1. Вартістю проектних, вишукувальних, науково-проектних робіт та [

<.

експертизи, визначеною за показниками цього стандарту, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу) та податок і

4

<

на додану вартість.

4

і

5 ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНИХ РОБІТj

»

І*

>

 1. Кошторисна вартість проектних робіт для будівництва об’єктів визначаегься шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості

і

проектних робіт до розрахункової бази.і

 1. По об’єктах невиробничого призначення розрахунковою базою, до якої і застосовують усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, с > вартість будівельних робіт за підсумком глав 1 ™ 9 зведеного кошторисного .

і

розрахунку вартості будівництва, приведена употочнийрівеньціннамомент:

складання розрахунку.;

Вартість будівельних робіт визначається проектувальником на підставі вартісних показників об’єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників і вартості будівництва на одиницю виміру потужності (1 м2 загальної площі, ■ 1 м3 об'єму будівлі, одне відвідування тощо).І

 1. Вартість будівельних робіт при використанні укрупнених усереднених показників вартості будівництва об’єктів невиробничого призначення на одиницю виміру потужності (1 Ґ загальної площі, 1 mj об’єму будівлі, одне відвідування тощо), визначають шляхом застосування до розрахованої вартості об'єкта будівництва коефіцієнта 0,91.

ії

із -І

 1. По об’єктах виробничого призначення та окремих об’єктах громадського призначення розрахунковою базою, до якої застосовують усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, с сума вартості будівельних робіт, визначена відповідно до 5.2, та частка вартості устаткування, визначена за відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1.

1

і

гок

&

нідсоток вартості устаткування

частка вартості устаткування, що додається до

і viv

7

£

в загальній вартості будівництва

вартості будівельних робіт, %

і

і

1

І ;•

1

2

1

:

і

піп 2 АО/ тіа /1 АО/

т

s

ВІД /о до /о

І

1

(

40% до 50%

45%

тів

І

%

І—

IV / V Д V —1' W /Ц

1 к/ / V

і

і

і

50% до 60%

50%

CT1

60% до 70%

55%

%—

’V

Й?

f.r.

понад 70%

60%

KOI &

SL

є

Иримпка: Загальна вартість будівництва та вартість устаткування приймається без ІіДВ.

Таблиця 1 - Показник частки вартості устаткування у відсотках, що враховується при обчисленні розрахункової бази по об’єктах виробничогопризначення

 1. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт в залежності і від розрахункової бази і категорії складності об’єкта будівництва наведені в і

і

додатку А для:І

і

- об’єктів невиробничого призначення (таблиця А. 1);

• об’єктів виробничого призначення (таблиця Л.2).