У місцях переходу через них повинні бути влаштовані огороджені поручнями перехідні містки.

 1. Тунелі та лотки, у яких розташовано трубопроводи, повинні бути захищені від проникнення зливних і талих вод, а також рідких продуктів під час випадкового їх розливу.

Підлога тунелю та лотка повинна мати ухил до зумпфа для стоку рідини у разі розриву продуктопроводів. Із зумпфа ця рідина повинна відсмоктуватися насосами з подальшим відведенням у стічні потоки.

Тунелі та лотки повинні триматися в чистоті та бути обладнані вентиляційними пристроями, а також освітлені згідно з чинними нормами.

 1. Земляні роботи на території підприємства можна проводити тільки за нарядом-допуском з письмового дозволу роботодавця підприємства.

Після закінчення робіт усі зміни повинні бути внесені до виконавчих схем комунікацій генерального плану підприємства та узгоджені з проектною організацією.

 1. Будинки та споруди
 2. Виробничі й допоміжні будинки та приміщення коксохімічних підприємств повинні відповідати вимогам відповідних будівельних норм і правил.
 3. Для виробничих та підсобних приміщень на підприємстві повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», затвердженого МВС СРСР від 27.02.86 (далі - НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)).

На вхідних дверях кожного приміщення повинна бути вивішена табличка з позначенням його категорії.

 1. Приміщення категорій А і Б потрібно відокремлювати одне від одного, а також від приміщень інших категорій та коридорів протипожежними перегородками 1-го типу та протипожежним перекриттям 2-го типу.
 2. Не дозволяється влаштування підвалів, незасипаних траншей, приямків і підвальних каналів у приміщеннях категорій А і Б.

Приямки глибиною 0,5 м та більше, а також оглядові канали, що потребують щоденного обслуговування, та ті, що розміщені в приміщеннях категорій А і Б, необхідно обладнувати припливно-витяжною або штучною примусовою витяжною вентиляцією.

 1. Покрівлі будинків, на яких розташована апаратура, повинні мати вздовж зовнішніх стін негорючі огорожі типу поручнів висотою не менше ніж один метр з відбортовкою знизу заввишки не менше ніж 0,14 м.
 2. Покриття підлоги в приміщеннях категорій А і Б необхідно виконувати з негорючих і таких, що при ударах не дають іскор, матеріалів.
 3. Підлога в приміщеннях, де застосовуються кислоти, луги та інші агресивні речовини, повинна бути стійкою до впливу цих речовин і мати ухил до зумпфа не менше ніж 0,05.
 4. Усі зумпфи, ями, приямки, колодязі та дренажні канави в приміщенні повинні мати поручневі огорожі заввишки не менше ніж один метр з відбортовкою знизу заввишки не менше ніж 0,14 м або перекриті суцільним настилом по всій поверхні.
 5. Розміщення побутових, допоміжних і службових приміщень у будинках, що будуються, та тих, що реконструюються, і в яких здійснюються вибухонебезпечні технологічні процеси, а також у будівлях, що віднесені до категорій А та Б, не дозволяється.
 6. Будинки, споруди та технологічні установки повинні бути забезпечені блискавкозахистом відповідно до «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», затвердженої Міненерго СРСР 12.10.87 (далі - РД 34.12.122-87).

Огляд і перевірка стану блискавковідводів повинні проводитися перед кожним грозовим сезоном з відповідною реєстрацією результатів у журналі.

 1. Будинки та споруди підприємства повинні підлягати планово- запобіжним оглядам і ремонтам у терміни, передбачені графіком, затвердженим роботодавцем.

ІУ.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

 1. Технологічне обладнання, яке виготовляється для коксохімічних підприємств, повинно мати максимально механізоване та автоматичне керування, а також забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, автоматичний контроль і автоматичне регулювання технологічного процесу.
 2. Обладнання та споруди коксохімічних підприємств (цехів) повинні постійно підтримуватися у справному стані, що повинно забезпечуватися проведенням робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, які виконуються з визначеною періодичністю в заданому обсязі, за затвердженим роботодавцем графіком.
 3. Періодичність перевірки стану блокування безпеки, систем сигналізації та протиаварійного (протипожежного) захисту агрегатів і устаткування та порядок оформлення результатів перевірки повинні встановлюватися спеціальною інструкцією, яка затверджена роботодавцем.
 4. У небезпечних зонах повинні бути вивішені знаки безпеки, які виконані згідно з ГОСТ 12.4.026-76, а також написи та плакати про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи для працівників.
 5. Безпосередньо біля агрегата або біля місць перебування обслуговувального персоналу повинні бути вивішені чітко виконані схеми розташування та технологічного зв’язку агрегатів і трубопроводів (газів, води, повітря, пари тощо). Запірні пристрої повинні бути пронумеровані та мати покажчики крайніх положень (відчинено-зачинено). Номер запірного пристрою та інші позначення у схемі повинні відповідати номерам і позначенням у технологічній інструкції.
 6. Для обслуговування запірної, регулювальної та іншої арматури, а також опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, що розташовані на висоті двох і більше метрів, повинні бути влаштовані стаціонарні майданчики та сходи до них.

Для виготовлення площадок, що призначені для обслуговування газопроводів і хімічних апаратів, застосування просіченого витяжного листа не дозволяється.

Якщо проектом передбачено дистанційне керування арматурою, то влаштовувати стаціонарні майданчики не треба. У такому разі повинні бути передбачені пересувні майданчики, підвісні колиски, спеціальні машини, які обладнані телескопічними вишками для огляду та ремонту арматури.

 1. Усі майданчики, починаючи з висоти 0,6 м і більше, повинні бути огороджені згідно з пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ цих Правил.
 2. Стаціонарні металеві сходи повинні мати кут нахилу 450, якщо їх використовують постійно, та 45-600 - у разі періодичного користування. Ширина сходів повинна бути не менше ніж 0,8 м, відстані між східцями - за висотою не більше ніж 0,25 м.

Сходи повинні бути обладнані поручнями з обох боків заввишки не менше ніж один метр. На сходах заввишки не більше ніж 1,5 м допускається встановлювати поручні з одного боку.

 1. У разі спрацювання запобіжних пристроїв, які встановлені на газовій та хімічній апаратурі, а також під час проведення ремонтних робіт повинно бути унеможливлене потрапляння шкідливих речовин у робочу зону.
 2. Приєднання шлангів до штуцерів трубопроводів, а також роз’єднання їх повинно проводитися при закритій запірній арматурі. Закріплення шлангів на штуцерах трубопроводів та інструментах повинно здійснюватися спеціальними затискачами, які унеможливлюють їх зрив. Застосовувати для закріплення шлангів дріт не дозволяється.
 3. Температура нагрітихповерхонь апаратів, устаткування,

трубопроводів і огорож на робочих місцях не повинна перевищувати 450С.

Теплова ізоляція поверхонь апаратів, трубопроводів і приладів повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», затвердженим постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 09.08.88 № 155 (далі - СНиП 2.04.14-88).

Теплоізоляційний захист повинен виконуватися з негорючих матеріалів.

 1. Експлуатація димових труб коксохімічних підприємств і догляд за ними повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації та спорудження димових труб на підприємствах чорної металургії, яка затверджена роботодавцем у встановленому порядку.
 2. Під час зупинки та пуску агрегати, апарати та комунікації, які містять у собі за робочого режиму вибухонебезпечні рідини, пари, гази, пил, повинні бути продуті інертним газом або парою для запобігання утворенню в них вибухонебезпечних сумішей з обов’язковим відбором проб газоповітряного середовища на вибухонебезпеку. Продувні свічки необхідно залишати відкритими на весь період зупинки.

Про виконання цих операцій повинен бути оформлений акт.

 1. Влаштування, монтаж та експлуатація трубопроводів пари з тиском

2 0 більше 0,7 кгс/см або гарячої води з температурою вище 115 С повинні

відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 № 125, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.96 за № 655/1680 (далі - НПАОП 0.00

1.26-96).

15 Обладнання та експлуатація тепловикористовувальних установок і теплових мереж, безпека їх обслуговування повинні відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 № 485, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.12.2001 за № 1002/6193 (далі - НПАОП 40.1-1.02-01) та інших нормативно-правових актів.

 1. У цехах повинні бути передбачені стаціонарні зварювальні пости, а також обладнано місця підключення переносного освітлення.
 2. У кожному цеху, відділенні, на дільниці підприємства повинен бути визначений роботодавцем перелік шкідливих, вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин, які можуть виділятися у виробничих приміщеннях і в робочих зонах зовнішніх установок під час ведення технологічного процесу, ремонту та в аварійних випадках, і повинні застосовуватися типи захисних протигазів відповідно до Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2008 за № 285/14976 (далі - НПАОП 0.00

1.04-07).

У переліку повинні бути зазначені НРЗ і ГДК газів, парів і пилу в об’ємних (%) і вагових (мг/м ) одиницях.

Повинен бути складений також перелік приладів для визначення цих речовин, зазначені місця та зони установлення приладів, а також місця відбору проб для експресного та лабораторного аналізів.

Переліки повинні бути затверджені роботодавцем.

 1. Умови праці на робочих місцях коксохімічного виробництва повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів.

У.ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРУБОПРОВОДИ ТА АРМАТУРА

 1. Проектування, виготовлення, монтаж і випробування технологічних трубопроводів повинні відповідати вимогам будівельних норм і державних стандартів.
 2. Трубопроводи, які призначені для транспортування вибухонебезпечних, пожежонебезпечних і шкідливих речовин, у тому числі зріджених газів, незалежно від температури нагріву, а також арматура повинні бути виготовлені з матеріалів, які відповідають за своїми технічними характеристиками робочим умовам середовища, що транспортується.

Ці трубопроводи повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 08.09.98№177, зареєстрованих в

Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 636/3076 (далі - НПАОП 0.00

 1. 11-98), «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71 (далі - НПАОП 0.00-1.13-71), «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69)», затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 17.09.69 (далі - НПАОП 60.3-1.15-71), «Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.88 (далі - НПАОП 24.1-1.30-88), та ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» (далі - ГОСТ 14202-69).
 2. Пошкоджена теплоізоляція апаратури, паропроводів і технологічних трубопроводів повинна своєчасно відновлюватися.
 3. Обслуговувальний персонал повинен систематично перевіряти герметичність обладнання, що працює, та трубопроводів.

Необхідно здійснювати постійний нагляд за вимкненими апаратами, резервуарами, трубопроводами, газопроводами, а також, за потреби, необхідно повторювати їх пропарювання або продування азотом і зволоження внутрішньої поверхні. Працездатність усієї трубопровідної арматури повинна постійно забезпечуватися шляхом змащування штоків і перевірки арматури на повне відкриття та закриття. Якщо апарат відкритий, то повинне бути забезпечене його провітрювання. При вимкнених апаратах продувальні свічки повинні бути постійно відкриті.

 1. На апаратах і трубопроводах для кислотних розчинів як прокладний матеріал повинні застосовуватися кислотостійкі матеріали.
 2. Трубопроводи, запірна арматура та насоси сульфатного відділення повинні бути зроблені з матеріалів, стійких до впливу розведених розчинів сірчаної кислоти.
 3. Аварійні трубопроводи, які з’єднують установки з аварійною ємністю, повинні мати нахил у бік цієї ємності, бути прямими та мати мінімальну кількість відводів і поворотів. Аварійні трубопроводи не повинні мати вздовж усієї довжини запірних пристроїв, крім відключальних засувок в апаратів.
 4. Усі трубопроводи незалежно від температури середовища, що транспортується, повинні бути розраховані на повну самокомпенсацію. За неможливості самокомпенсації на трубопроводах повинні встановлюватися компенсатори, що відповідають умовам роботи трубопроводів.

Сальникові компенсатори дозволяється встановлювати на міжцехових трубопроводах коксового газу з тиском близько 0,04 МПа (0,4 кгс/см ) і на трубопроводах зворотної аміакової води, яка йде з газозбірників коксових батарей у відділення конденсації коксового газу.

 1. Газопроводи та трубопроводи необхідно заземлювати через кожні 250 м, а на фланцевих з’єднаннях установлювати струмопровідні перемички.
 2. Шланги, по яких транспортуються рідини, пара, стиснене повітря, повинні бути закріплені на гофрованих стальних штуцерах хомутами; у разі транспортування по трубопроводах легкозаймистих рідин і речовин, які здатні до накопичення електричного потенціалу (бензольні вуглеводні, різні модифікації елементарної сірки, сублімований або кристалічний нафталін тощо), кріплення повинне проводитися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
 3. Кількість і розташування запірної арматури необхідно визначати проектом, що забезпечує надійне вимикання кожного окремого апарата або агрегата.