УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


ДЛЯ ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА ПІДЗЕМНОГО ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ, ЗАЙНЯТОГО НА МОНТАЖІ ТА

ДЕМОНТАЖІ ПРОХІДНИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТУНЕЛІВ I ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД


Київ 1999


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА К0РП0РАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Національним Науково-дослідним Наказ Державної корпорації

інститутом охорони праці (ННДІОП) «Укрметротунельбуд»

25.11.99 р. від 30.11.99 р.

№247 № 24


ПІ 5.1.14-052-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


ДЛЯ ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА ПІДЗЕМНОГО

ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ, ЗАЙНЯТОГО

НА МОНТАЖІ ТА ДЕМОНТАЖІ ПРОХІДНИЦЬКИХ

КОМПЛЕКСІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ,

ТУНЕЛІВ I ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД


Київ 1999


ЗМІСТ


Вступ

1. Загальні положення

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

3. Вимоги безпеки під час роботи

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


ВСТУП


Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 p. № 411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». З введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі і демонтажі прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1991 році. При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку. Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років. Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т. ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюється на електрослюсаря-монтажника по монтажу та демонтажу прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд.

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитися на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування по монтажу і демонтажу прохідницьких комплексів (щита, укладача обробки, технологічної та опорної платформ, візка і ін.) при будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд (далі по тексту - електрослюсар-монтажник) допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони) один раз на рік та одержали відповідні посвідчення.

Електрослюсар-монтажник повинен знати Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98) і мати групу з електробезпеки не нижче II.

Перевірка знань безпечних методів виконання робіт, а також медичний повторний огляд повинні проводитись щорічно.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці електрослюсар-монтажник до роботи не допускається і повинен пройти повторив навчання протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

Жінки до роботи електрослюсарем-монтажником не допускаються.

1.2.2. Електрослюсар-монтажник, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Отримавши вступний інструктаж, електрослюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.
 2. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу електрослюсар-монтажник повинен одержати первинний інструктаж з безпеки праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.5. Допуск електрослюсаря-монтажника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом двох тижнів і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

 1. Електрослюсар-монтажник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.
 2. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів електрослюсар-монтажник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.8. По закінченні позапланового або повторного інструктажу, електрослюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що виходить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) електрослюсар-монтажник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, який дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Після кожного виду інструктажу електрослюсар-монтажник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.11. До роботи в шахтах електрослюсар-монтажник може бути допущений тільки після ознайомлення під розписку з розташуванням виходів на поверхню і правил особистої поведінки під час можливої аварії відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

Повторив ознайомлення з розташуванням виходів на поверхню, заходами щодо попередження аварій, передбачених ПЛА, проводиться через кожні 6 місяців, а при зміні розташування виходів - негайно.

1.2.12. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Електрослюсар-монтажник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт електрослюсар-монтажник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

 1. Порушення електрослюсарем-монтажником трудової і виробничої дисципліни, правил безпечної експлуатації устаткування, а також вимог з охорони праці тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.
 2. В організаціях, які ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, які спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Електрослюсар-монтажник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття з шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

 1. Користуючись при спуску і підйомі шахтним клітєвим людським або вантажо-людською підіймальною установкою, електрослюсар-монтажник повинен підкорятися вимогам стволового; посадка і висадка людей допускається тільки після повного опускання кліті на посадкові кулачки, відкриття захисних ґрат стволовим.
 2. При несправності або відсутності шахтної підіймальної установки для людей спуск і підйом у підземні виробки повинні проводитися по сходах з проміжними площадками. У цих випадках на кожному марші сходів повинна знаходитись тільки одна людина. Робітники, які мають із собою інструмент у сумках, опускаються по черзі першими, а піднімаються останніми.

1.3.6. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.4. Характеристика основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, особливості їх впливу на робітника.

1.4.1. В процесі роботи на електрослюсаря-монтажника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі фізичні виробничі фактори:

 • машини і механізми, що рухаються;
 • підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • роботи на висоті;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • гірничі породи, що обвалюються;
 • підвищена напруга електричного поля;
 • прориви пливуна або води;
 • гострі краї, задирки на поверхнях заготовок і устаткування.

1.4.2. У виробках, де підвішений контактний провід електровозної відкатки породи, через кожні 100 м, а також на перетинаннях з іншими виробками і на кривих ділянках траси повинні бути вивішені світні написи «Обережно! Провід під напругою!»

Не дозволяється торкатися контактного проводу.

1.4.3. У виробках, де діє електровозна відкатка, прохід дозволяється тільки по пішохідних доріжках, розташованих збоку по всій довжині відкаточних колій, шириною між обробкою (кріпленням) виробки і габаритом рухомого складу в тунелі не менше 0,7 м, а в руддворі -1м.

1.4.4. Не дозволяється проїзд на електровозах, в шахтних вагонетках, візках, скіпових і вантажних підіймачах та інших підйомно-транспортних установках, не призначених для перевезення людей.

1.4.5. При газовому режимі підземних виробок не дозволяється:

а) палити і приносити з собою засоби відкритого вогню (сірники, запальнички та ін.) та тютюнові вироби;

б) користуватися електроустаткуванням, апаратурою, що регулює пуск, освітлювальними електроприладами, електроінструментом не у вибухонебезпечному виконанні та інструментами, які викликають під час роботи іскроутворення;

в) користуватися паяльними лампами та іншими вогневими засобами.

1.5. Електрослюсар-монтажник, при виконанні робіт, повинен використовувати такі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

а) костюм бавовняний або костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові;

г) рукавиці брезентові;

д) куртка бавовняна на теплій підкладці і штани бавовняні на теплій підкладці;

ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83* При необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

б) пояс запобіжний;

в) діелектричні рукавички;

г) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034- 85.

1.5.1. Запобіжний пояс повинен мати бирку із зазначенням його номера і дати чергового випробування.

Не дозволяється використовувати запобіжний пояс, в якого сплинув строк випробування.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен додержуватися електрослюсар-монтажник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, що не використовують захисних касок, спецодягу, спецвзуття і ЗІЗ, а також ухиляються від користування ними, до роботи не допускаються.

1.6.2. Електрослюсар-монтажник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовує електрослюсар-монтажник повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше 2 разів на місяць.

1.6.4. Електрослюсар-монтажник зобов'язаний дотримуватись питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально відведених місцях.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

1.6.5. Перед кожним прийомом їжі мити руки з милом у спеціально призначених для цього місцях. Для виключення випадків отруєнь забороняється застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.