д) схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні рішення: господарського розвитку, транспортних зв’язків, водопостачання, водовідведення, зрошення, обводнення й осушення, енергопостачання, розселення, розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму (обсяг і масштаб схем встановлюються у завданні на розроблення з урахуванням особливостей об’єкта проектування).

 1. Для розроблення графічних матеріалів застосовуються геоінформаційні технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп'ютерних зображень на твердих носіях. При створенні цифрових (електронних) карт та креслень необхідно додержуватись вимог класифікації та кодування об’єктів містобудування [31], нормативних і методичних документів щодо створення та ведення містобудівного кадастру на відповідному рівні.
 2. Текстові матеріали схеми планування території району включають пояснювальну записку з основними показниками схеми планування території району та основні положення схеми планування території.
 3. Пояснювальна записка містить:

а) результати аналізу сучасного стану використання території району; комплексну оцінку території з визначенням і порівняльною оцінкою найбільш стимулюючих та обмежуючих факторів, які переважно обумовлюють структуру та параметри розвитку економіки та напрями використання території; системну оцінку конкурентних переваг та обмежень соціально-економічного розвитку, що визначають вимоги та можливості ефективного використання території району з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників;

б) пропозиції та обґрунтування у розрізі міських, селищних та сільських рад щодо:

 • перспективного використання території району з розподілом за видами переважного використання (функціональне зонування території);
 • розвитку господарського комплексу;
 • демографічного потенціалу;
 • обсягів будівництва об'єктів міжселенного обслуговування населення;
 • охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини та дотримання режиму використання земель історико-культурного призначення відповідно до чинного законодавства [16];
 • охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі;
 • обґрунтування розвитку місцевих систем розселення;
 • напрямів розбудови районної системи інженерно-транспортної інфраструктури (в ув’язці із загальнодержавною, республіканською (для Автономної Республіки Крим) та обласною системами);
 • визначення територій спільних інтересів суміжних територіальних громад (включаючи міста обласного, республіканського для Автономної Республіки Крим значення);
 • комплексу заходів із реалізації рішень схеми планування території району;

-забезпечення санітарного благополуччя та охорони навколишнього середовища.

в)основні показники схеми планування території (за формою згідно з В.2).

 1. До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних матеріалів схеми планування території.
 2. До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають ксерокопії:
 • рішення щодо розроблення схеми планування, прийняте відповідно до чинного законодавства;
 • завдання на розроблення документації;
 • протоколів попереднього розгляду окремих складових документації;
 • вихідних даних, матеріалів субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують прийняті рішення.
 1. Основні положення схеми планування території оформляють окремою книгою зі стислим викладом пропозицій схеми планування території району.
 2. У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки) виготовляються окремими кресленнями або томом в установленому порядку.

Примітка. Матеріали схеми планування території району передаються замовнику у кількості трьох примірників (графічні матеріали: один примірник - кольоровий оригінал та дві чорно-білі копії; пояснювальна записка і основні положення схеми планування території - три оригінальних примірники), а також на електронних носіях у форматі, визначеному в завданні на розроблення. Один оригінальний примірник схеми планування території району з оригіналами документів, зазначених у 6.10, зберігається в архіві розробника.

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, ГРУПИ

РАЙОНІВ, РАЙОНУ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада керівника організацІЇ-виконавця)

(посада керівника організації-замовника)

(підпис, ім’я, прізвище)(підпис,ім’я,прізвище)

Дата Дата

Завдання на розроблення

(повна назва містобудівної документації)

Складова завдання

Зміст

1. Підстава для проектування

2. Замовник розроблення містобудівної документації

3. Генеральний розробник містобудівної документації

4. Строк виконання роботи

5. Кількість та зміст окремих етапів

6. Розрахунковий строк схеми планування території

7. Графічні матеріали із зазначенням масштабу

8. Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні

9. Вимоги щодо забезпечення державних інтересів

10. Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням)

11. Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності)

12. Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення

13. Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях

14. Вимоги до програмного забезпечення, яке передається замовнику, в тому числі геоінформаційних систем та технологій (за наявності)

Складова завдання

Зміст

15. Перелік науково-дослідних і проектних організацій, які мають бути залучені до розроблення відповідних розділів схеми планування території

16. Перелік вихідних даних для розроблення схеми планування, що надаються замовником

17. Необхідність попереднього розгляду замовником виконаних етапів робіт

18. Додаткові вимоги

Представник замовника з питань

містобудування та архітектури

(підпис, ім’я, прізвище)

Головний архітектор проекту

(підпис, ім’я, прізвище)

Головний інженер проекту

(підпис, ім’я, прізвище)

Головний економіст проекту

(підпис, ім’я, прізвище)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ Б.1 СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Вихідні дані містять:

а) картографічну основу у визначеному завданням масштабі у цифровій формі та на паперових носіях;

б) матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних і гідрологічних вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод (за даними Укргеоінформу, територіальних державних підприємств Держкомгеології);

в) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт на території проектування, які слід враховувати при проектуванні;

г) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України щодо території проектування;

д) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами та програмами економічного і соціального розвитку, галузей економіки і мають бути враховані при розробленні схеми планування окремої частини території України;

е) матеріали територій та об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон;

ж) характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

з) матеріали затверджених історико-культурних опорних планів із визначеними межами історичних ареалів та зон охорони пам’яток культурної спадщини населених пунктів (у разі відсутності затвердженої документації - перелік нерухомих об’єктів культурної спадщини та земель історико- культурного призначення);

и) матеріали стосовно оцінки курортних ресурсів, медичного зонування, межі курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення;

к) матеріали Держлісфонду із виділенням лісів природоохоронного призначення;

л) матеріали Довідника Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, області про стан соціально-економічного розвитку регіону за 3 роки, що передують розробленню схеми планування території;

м) характеристику населення, баланс трудових ресурсів згідно з матеріалами останнього перепису населення (за даними Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, області);

н) дані про окремі показники соціально-економічного, екологічного, транспортного та інженерного розвитку регіону;

о) матеріали Державного земельного кадастру щодо структури земель регіону в розрізі окремих адміністративних одиниць першого рівня відповідно до форми згідно з додатком Г;

п) дані щодо можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;

р) перелік раніше виконаних науково-дослідних та проектних робіт, які додають до завдання, у тому числі:

- соціально-економічні прогнози, програми розвитку окремих галузей господарства, стратегії регіонального розвитку, обґрунтування розвитку вільних економічних та спеціальних зон, схеми містобудівного обґрунтування проходження міжнародних транспортних коридорів, проекти розвитку транскордонних регіонів;

 • схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів;
 • інші матеріали.

Примітка. Усі вихідні дані надаються станом на 1 січня року початку розроблення містобудівної документації згідно з договором на її виконання.

Б.2 СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, ГРУПИ РАЙОНІВ

Вихідні дані містять:

а) картографічну основу у визначеному завданням масштабі у цифровій формі та на паперових носіях;

б) матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних і гідрологічних вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод (за даними Укргеоінформу, територіальних державних підприємств Держкомгеології);

в) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт на території проектування, які слід враховувати при проектуванні;

г) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України щодо території проектування;

д) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами та програмами економічного і соціального розвитку і мають бути враховані при розробленні схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів;

е) матеріали територій та об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон;

ж) характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

з) матеріали затверджених історико-культурних опорних планів із визначеними межами історичних ареалів та зон охорони пам’яток культурної спадщини населених пунктів (у разі відсутності затвердженої документації - перелік нерухомих об’єктів культурної спадщини та земель історико- культурного призначення);

и) матеріали стосовно оцінки курортних ресурсів, медичного зонування, межі курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення;

к) матеріали Держлісфонду із виділенням лісів природоохоронного призначення;

л) матеріали Довідника Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, області про стан соціально-економічного розвитку регіону за 3 роки, що передують розробленню схеми планування території;

м) характеристику населення, баланс трудових ресурсів згідно з матеріалами останнього перепису населення (за даними Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, області);

н) дані про окремі показники соціально-економічного, екологічного, транспортного та інженерного розвитку регіону;

о)матеріали Державного земельного кадастру щодо структури земель регіону в розрізі окремих адміністративних одиниць першого рівня відповідно до форми згідно з додатком Г;

п) дані щодо можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;

р) перелік раніше виконаних науково-дослідних та проектних робіт, які додають до завдання, у тому числі:

 • соціально-економічні прогнози, програми розвитку окремих галузей господарства, стратегії регіонального розвитку, обґрунтування розвитку вільних економічних та спеціальних зон, схеми містобудівного обґрунтування проходження міжнародних транспортних коридорів, проекти розвитку транскордонних регіонів;
 • схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів;
 • інші матеріали;