МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 797

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485

Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні

деталей з пластичних мас

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, що додаються.
 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки праці при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, затверджені Міністерством радіопромисловості СРСР 29 грудня 1970 року (НПАОП 25.2-1.1070).
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хо- хотва О.І.) у встановленому порядку:
 4. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 5. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 6. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

.Е.Ставицький

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 797

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485

ПРАВИЛА безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас І. Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас.
 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з пресування та дороблення деталей з пластичних мас.

ІІ.Визначення термінів, скорочення

 1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 2. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

Г ДК - граничнодопустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

ІІІ.Загальні вимоги

 1. Роботодавець зобов’язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
 2. Роботодавець зобов’язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).
 3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).
 4. Роботодавець зобов’язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
 5. Роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).
 6. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 7. Працівники під час прийняття на роботу, що пов’язана з пресуванням та доробленням деталей з пластичних мас, проходять попередній медичний огляд, а протягом трудової діяльності - періодичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 8. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюється відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 2. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
 3. Роботодавець забезпечує проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.
 4. Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2006 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за № 362/12236.
 5. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на всю хімічну продукцію, яка використовується під час виробництва пластмасових виробів, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)».

ІУ.Вимоги щодо безпеки організації робочих місць

 1. Організація робочих місць працівників здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
 2. Обладнання, при експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, повинно бути обладнане укриттям з місцевим відсмоктуванням.

Пуск місцевого відсмоктування повинен бути зблокований з пуском технологічного обладнання.

 1. Роботодавець зобов’язаний організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.
 2. Роботодавець зобов’язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».
 3. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».
 4. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28- 2006 «Природне та штучне освітлення».
 5. Робоче місце працівників повинно бути укомплектоване необхідним оснащенням, пристосуваннями, інструментом, тарою для дрібних готових виробів.

Для складання виробів, заготовок і матеріалів на робочому місці працівників повинна бути влаштована спеціальна площадка.

У.Вимоги безпеки до технологічних процесів

 1. Загальні вимоги
  1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
  2. Виробничі процеси, які супроводжуються виділенням шкідливих речовин у вигляді пари, газу та пилу (таблетування прес-порошків, різання та роздрібнення амінопласту, пресування, дороблення відпресованих деталей), необхідно здійснювати в окремих виробничих приміщеннях.
  3. Усі технологічні операції, пов’язані з використанням шкідливих речовин, необхідно проводити при ввімкнених вентиляційних системах з дотриманням вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).
  4. Усі рухомі і обертові частини машин і механізмів повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».
  5. Заборонено виконувати вогневі роботи під час проведення технологічних операцій, пов’язаних з використанням вибухопожежонебезпечних речовин.
  6. Усі технологічні процеси, пов’язані з транспортуванням вантажів, необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».
  7. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію і відходи виробництва необхідно у виробничій тарі.

Виробнича тара, яка використовується для транспортування сировини, відходів виробництва, повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».

Прес-порошки та прес-матеріали необхідно зберігати в металевій тарі з герметичними кришками.

 1. На виробниче обладнання повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, а також ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».
 2. Вимоги щодо безпеки при пресуванні деталей з пластичних мас
  1. Ротор ротаційних машин, зона переміщення повзуна ексцентрикових машин та робочий простір гідравлічних таблеткових машин повинні бути забезпечені огородженнями, зблокованими з пусковим пристроєм машини.
  2. Завантаження бункерів таблеткових машин прес-порошками повинно бути механізованим.
  3. Таблеткові машини повинні бути забезпечені герметичними кожухами. Пил з робочої зони машини у місцях завантаження та вивантаження необхідно направляти у спеціальні пилоприймачі.
  4. Подача прес-порошків у бункерне приміщення, на антресолі або площадку, а також у бункер повинна бути механізована.
  5. Обладнання для різання, преси для таблетування прес-матеріалів повинні бути розміщені в окремих приміщеннях.
  6. Заборонено проводити чищення, змащування рухомих частин, регулювання вагів таблеткових машин при увімкненому двигуні.