ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

19.06.2006 № 377

Правила безпеки праці на складах палива залізниць

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на бази та склади палива (далі - склади палива) залізничного транспорту, на яких проводиться розвантаження, зберігання і навантаження різних видів палива, яке видається користувачам.

Виконання вимог Правил є обов’язковим для всіх працівників складів палива, а також працівників, які тимчасово перебувають на території чи об’єктах складів палива незалежно від того, беруть вони участь у технологічному процесі складу палива чи ні.

 1. З метою забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж і запобігання аваріям на них усі об’єкти складів палива повинні бути обстежені відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 №409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" і на них мають бути складені паспорти.
 2. Обладнання, застосовуване на складах палива, повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Організація робочих місць повинна відповідати ГОСТ 12.2.061 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

 1. Інструмент та пристрої, які застосовуються на складах палива, повинні відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №252.
 2. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".
 3. Організація технологічних процесів повинна відповідати ДНАОП 0.03-1.07-73 "Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання", затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР, 1973 р.
 4. З урахуванням вимог цих Правил та інших нормативних документів на складі палива для кожного виду роботи або для кожної професії повинні бути розроблені інструкції, що діють на підприємстві, згідно з вимогами ДНАОП 0.004.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 №9, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666.
 5. Будова, утримання та експлуатація електроустановок повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.019 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 12.2.007.14 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности", ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533, ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 №272.
 6. Електричне обладнання, а також обладнання і механізми, які під час експлуатації можуть опиниться під напругою (вище 42 В змінного струму або вище 110 В постійного струму), повинні бути заземлені (занулені) відповідно до вимог ГОСТ 12.1.030 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление", ГОСТ 12.2.007.0 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".
 7. Технологічне обладнання, яке може бути джерелом небезпеки для працівників, поверхні огороджень і інших захисних пристроїв, протипожежний інвентар повинні бути пофарбовані в сигнальні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
 8. Споруди і обладнання, розташовані з порушенням габариту або розташовані так, що знаходитися між ними і рухомим складом небезпечно, повинні мати сигнальне пофарбування відповідно до "Рекомендаций по предупреждающей окраске сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей", затверджених указівкою Міністерства шляхів сполучення СРСР від 14.06.79 № К-20535.
 9. Освітленість території і робочих місць повинна відповідати нормам, установленим СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" та НАОП 5.1.11-3.02-91"Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту", затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.04.91.
 10. У приміщеннях і на території складу палива повинні бути забезпечені протипожежні заходи відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні", затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 №126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за №1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001), НАПБ В.01.010- 97/510 "Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті", затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 №240, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за №440/2244 (далі - НАПБ В.01.010- 97/510).
 11. Обладнання для одержання стисненого повітря і повітропроводи повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР, 07.12.71.
 12. Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, вантажо- захоплювальних механізмів та пристроїв необхідно виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.03-02"Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 №409 (далі - ДНАОП 0.00-1.03).
 13. Деревообробне обладнання, яке використовується на складах палива, повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.026.0"Оборудование деревообрабатывающее. Требование безопасности к конструкции".
 14. Усі працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до СНиП 2.09.04 "Административные и бытовые здания".
 15. Перед допуском до роботи і в процесі роботи періодично працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511, і пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.02.005-2003 "Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", затверджене наказом МНС України від 29.09.2003 №368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №1148/8469.
 16. Працівники складів палива повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з НПАОП 5.1.11-3.01-04"Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 №12, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
 17. за № 169/8768.
 18. Працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також пов’язані з рухом поїздів, повинні під час прийняття на роботу і періодично в установлені строки проходити медичний огляд.
 19. Усі працівники складів палива повинні знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки на залізничному транспорті, а також інструкції з експлуатації обладнання, пристосувань.
 20. До виконання робіт на складах палива допускаються особи, які пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботи, пройшли навчання, інструктажі з питань охорони праці та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і надання першої (долікарської) допомоги при нещасних випадках.

Працівники, які обслуговують електроустановки, або виконують роботи в зоні дії контактної мережі, повинні пройти навчання з електробезпеки і мати відповідну групу з електробезпеки.

 1. Неповнолітні працівники (молодші 18 років) допускаються до робіт не заборонених для них ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх", затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
 2. за №176/385.
 3. Працівники, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи, пов’язані зі стропуванням вантажів і використанням вантажопідіймальних кранів, повинні пройти спеціальне навчання і мати відповідне посвідчення.
 4. Перед початком виконання роботи із застосуванням пристроїв, механізмів чи інструменту керівник робіт (бригадир, черговий по складу) разом з робітниками повинен зовнішнім оглядом перевірити їх стан.
 5. На складах палива необхідно:

бути уважним до сигналів, які подають водії транспортних засобів та машиністи кранів, і забезпечувати їх виконання;

не порушувати вимог заборонних, попереджальних, наказових знаків, написів, сигналізації;

тримати робочі місця в чистоті: сміття, використане ганчір’я тощо прибирати в спеціальні контейнери з кришками;

не захаращувати матеріалами, обладнанням та іншими предметами території складів, особливо проїздів, під’їздів до джерел водопостачання, пожежних водойм, будівель, споруд, проходів у приміщеннях складу, підходів до естакад і засобів пожежогасіння;

тримати в належному стані пожежні джерела води і первинні засоби пожежогасіння (пожежні крани, вогнегасники, протипожежний інвентар тощо);

не допускати використання гідрантів, внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників для господарських потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

 1. Загальне керівництво роботою з охорони праці покладається на роботодавця.
 2. Заходи з охорони праці повинні передбачати:

організацію і контроль виконання робіт з охорони праці на складі палива;

упровадження механізації, автоматизації, удосконалення робіт на складі палива;

упровадження сучасних засобів з охорони праці і пожежної безпеки: систем попереджальної сигналізації, пристроїв дистанційного управління, протипожежної автоматики;

засобів ізоляції і герметизації джерел пилоутворення, розповсюдження шуму і вібрації та інших шкідливих і небезпечних чинників;

виконання на складах палива вимог санітарно-побутового і медичного обслуговування працівників;

технічне обслуговування і ремонт обладнання, пристроїв, споруд і приміщень баз та складів палива з метою тримання їх у технічно справному стані, який забезпечує безпеку праці;

модернізацію обладнання баз та складів палива з метою поліпшення умов

праці;

розробку і впровадження інструкцій з охорони праці, які діють на складі палива для професій і видів робіт;

організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів і робітників складів палива;

упровадження системи оперативного контролю за станом охорони праці на складі палива;

забезпечення працівників складу палива спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з діючими нормами;

проведення атестації робочих місць за умовами праці;

надання працівникам складу палива пільг і компенсацій за роботу з важкими, шкідливими і особливими умовами праці в повному обсязі.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ СКЛАДУ ПАЛИВА

 1. Територія складу палива повинна бути огороджена та упорядкована. Крім того, територія повинна бути освітлена в темний час доби згідно з вимогами СНиП ІІ-4-79, НАОП 5.1.11-3.02.
 2. В огородженні території складу палива повинно бути влаштовано не менше двох воріт для в’ їзду і виїзду автомобільного транспорту.
 3. Ширина в’їзних воріт повинна бути не меншою 4,5 м. Стулчасті ворота повинні відчинятися усередину території складу палива.
 4. Залізничні колії на території складу палива повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №50/1854 (далі - ПТЕ залізниць України), і утримуватися згідно з вимогами Інструкції з поточного утримання залізничної колії.
 5. Сигнали, сигнальні покажчики і знаки на залізничній колії складу палива повинні відповідати вимогам Інструкції з сигналізації на залізницях України (ЦШ-0001), затвердженої наказом Міністерства транспорту України від
 6. №259. Особлива увага повинна приділятися стрілочним покажчикам, граничним стовпчикам, нумерації стрілок.
 7. Будова рейкової колії залізничного крана повинна відповідати вимогам ПТЕ залізниць України.

Будова і утримання рейкової колії вантажопідіймальних кранів (крім залізничних) повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03.

 1. На складі палива повинна бути складена схема розташування сигналів, сигнальних покажчиків, знаків на залізничних коліях, затверджена начальником локомотивного депо за узгодженням з начальником станції.
 2. Дороги, призначені для руху автомобільного транспорту, повинні мати тверде покриття і бути придатними для проїзду в будь-яку пору року незалежно від погоди.
 3. Ширина проїздів установлюється в залежності від виду транспортних засобів, інтенсивності руху: у разі двостороннього руху - не менше 6 м; у разі одностороннього руху - не менше 3 м.
 4. У кінці тупикових доріг повинні влаштовуватися площадки для розвороту автомобілів розміром 15х15 м.
 5. Відстань від краю проїжджої частини автомобільної дороги до елементів конструкцій будівель, споруд, устаткування повинна бути не менше 0,5 м.
 6. На території складу палива повинні бути визначені проходи для працівників відповідно до технологічних процесів та розташування робочих місць.

Проходи повинні мати тверде покриття і бути позначені знаками "Службовий прохід".