Регулятор зварювального струму може розміщуватися поруч зі зварювальним трансформатором або над ним. Установлення зварювального трансформатора над регулятором струму не дозволяється.

 1. Пересувні джерела зварювального струму на час їх переміщення повинні бути вимкнуті з мережі.
  1. При застосуванні пересувних джерел зварювального струму зворотний провід повинен бути ізольований так само, як і прямий провід, що приєднаний до електродотримача.
 2. ВИМОГИ ДО СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ВІДХОДІВ

ВИРОБНИЦТВА

 1. Зберігання та переміщення шихтових матеріалів повинні відповідати вимогам НПАОП 27.0-1.01-87.
  1. Подрібнення вуглецевих матеріалів, приготування вугільного пилу та їх транспортування повинні відповідати вимогам Правил вибухонебезпеки па- ливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива, затверджених Міненерго СРСР та Мінважмашем СРСР 21.08.89 (НПАОП 40.3

1.05-89).

 1. Межа вологості шихтових матеріалів у кожному окремому випадку регламентується інструкціями, затвердженими роботодавцем.
  1. Готову продукцію і вихідні матеріали потрібно зберігати у складських приміщеннях або на спеціально обладнаних майданчиках, які захищені дахом від атмосферних опадів.

Складські будівлі повинні відповідати вимогам СНиП "Складские здания" (СНиП 2.11.01-85), а складування матеріалів - вимогам ГОСТ 12.3.009-76.

 1. Готову продукцію і вихідні матеріали потрібно укладати, приймати, транспортувати та зберігати згідно з технічними умовами на кожний вид продукції.
  1. Концентрат, вуглецевміщувальний відновник та інші матеріали необхідно зберігати в спеціальних траншеях, засіках, силосах та бункерах. Улашту- вання траншей та засік повинно виключати можливість змішування матеріалів при їх зберіганні.
  2. Бункери повинні бути перекриті запобіжними ґратами з розміром чарунок не більше 250 мм х 250 мм.
  3. Бункери для вихідних матеріалів, що злежуються, повинні бути обладнані вібраторами або іншими пристроями, які виключають їх зависання.
  4. Подавання вихідних матеріалів до порожнього бункера з відкритим нижнім люком (спуском) або затвором не дозволяється.
  5. Завантаження вихідних матеріалів до млинів або дробарок повинно бути механізовано.
  6. Не дозволяється використовувати у виробництві свинцю та цинку шихтові матеріали, які не відповідають прийнятим стандартам, забруднені сторонніми домішками, містять злежалі або замерзлі грудки, лід, сніг.
  7. Усе устаткування з переробки і транспортування сипучих матеріалів, яке за технологією не може підключатися до аспіраційних систем, повинне укриватися суцільними кожухами і герметично з’ єднуватися із захисними завантажувальними і розвантажувальними пристроями. Процес наповнення тари повинен здійснюватись у герметичних умовах.
  8. Для зменшення пиловиділення при розвантажо-навантажувальних роботах із сипкими матеріалами, а також зменшення кількості повітря, яке відсмоктується, і винесення матеріалу в аспіраційну мережу необхідно виконувати такі вимоги:

пересипання матеріалу слід здійснювати через похилі жолоби з мінімально допустимими згідно з умовами транспортування кутами нахилу;

при компонуванні технологічного устаткування необхідно скорочувати висоту падіння гравітаційних потоків матеріалу; при значній висоті падіння слід застосовувати пристрої для гасіння швидкості падіння матеріалу;

напрямок виходу матеріалу з жолоба повинен збігатися з напрямком руху конвеєрної стрічки, а швидкість його повинна бути рівною швидкості переміщення стрічки конвеєра.

 1. Для зменшення пиловиділення і просипання при транспортуванні матеріалу стрічковими конвеєрами слід застосовувати:

завантажувальні пристрої, що обмежують шар матеріалу на стрічці за шириною і висотою;

спеціальні роликоопори, які запобігають сходам і перекосам стрічок;

підвищені кути встановлення роликоопор;

мінімально допустиму відстань між осями роликоопор у місці завантаження матеріалу на стрічку; в особливих випадках роликоопори необхідно встановлювати на амортизаторах відповідно до технологічних норм;

очищення "холостих" гілок конвеєрних стрічок шляхом установлення очисників у зоні дії місцевих відсмоктувачів для запобігання вторинним пиловиді- ленням при поверненні вловленого продукту в технологічний процес.

 1. Для локалізації пиловиділення необхідно передбачити:

герметизацію і аспірацію устаткування;

відсмоктування повітря з бункерів і влаштування на люках бункерів щільних кришок;

розвантаження бункерів при заповненні конусної частини їх більш ніж на одну третину;

мокре (вологе) прибирання приміщень.

 1. Випуск та прибирання пилу з пиловловлювачів повинні бути механізовані із застосуванням у випадках, коли це дозволяє технологія, зволоження водою. Випуск уловленого пилу дозволяється у системи пневмогідротранспор- ту або в закриту тару, обладнану аспірацією.
  1. Металевий натрій повинен зберігатися в спеціальному приміщенні з виконанням засобів безпеки. Зберігати металевий натрій на площадці рафінування в кількості понад добову потребу не дозволяється.
  2. Транспортування шихтових матеріалів повинно бути механізоване. При використанні пневмотранспорту всі його пристрої і тракти за всією довжиною повинні бути герметизовані, а управління їхньою роботою - максимально автоматизоване.
  3. Транспортування, зважування та пакування токсичних речовин, що утворюють пил, повинно бути механізоване та герметизоване.
  4. Електрокари та інші види транспорту, що використовуються для перевезення ємностей з розплавами та розчинами, повинні бути обладнані пристроями, що виключають їх розбризкування.
  5. Обладнання, яке переробляє або переміщує матеріали, що виділяють гази або пил, повинно бути герметизоване. У місцях пересипання таких матеріалів повинно бути передбачене аспіраційне обладнання.
  6. Зберігання, перевезення і знищення відходів шкідливих або отруйних речовин повинні провадитись згідно з вимогами інструкції, затвердженої роботодавцем і погодженої з органами державної санітарно-епідеміологічної служби України та у відповідності до Гігієнічних вимог щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29 (далі - ДСанПіН 2.2.7.029-99).
  7. Відведення стічних вод, що містять токсичні речовини, у загальну каналізацію, у тому числі при аваріях, не дозволяється. Ці продукти повинні спрямовуватись у спеціальні технологічні ємності для подальшого знешкодження й утилізації.
  8. Каналізація для відведення кислих та лужних стічних вод у будівлях цехів та відділень повинна бути виконана у вигляді лотків або труб з гідроізоляцією та захистом від корозії.
  9. Каналізація для відведення кислих та лужних стічних вод поза будівлями цехів та відділень, а також зливна каналізація цехів вилуговування, обпа- лу, плавки та електролізу і приміщень хвостових вентиляторів повинна бути виконана з кислотостійких матеріалів. На зливах повинні бути встановлені гід - равлічні затвори.
  10. Система каналізації поза будівлями повинна бути забезпечена вентиляційними стояками для попередження накопичення в них вибухонебезпечних газів.
  11. Кислі та лужні стічні розчини відділення миття та травлення деталей обладнання перед скиданням у каналізацію підлягають нейтралізації та обробці з метою вилучення з них твердих завислих часток.
  12. Вода після мокрого прибирання пилу в приміщеннях обпалу цинкових концентратів перед скиданням у каналізацію повинна відстоятися для відокремлення з неї твердих завислих часток пилу оксидів цинку, свинцю та інших пилоподібних речовин, для чого повинен бути влаштований відповідний пристрій (бак, приямок тощо).
  13. У кожному цеху, який скидає виробничі стічні води, повинен здійснюватися контроль за їх складом згідно з технологічним регламентом.
 2. ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ І ІНДИВДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
  1. Працівники цехів виробництва свинцю та цинку повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту і запобіжними пристроями у відповідності до встановлених норм за Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР від 01.08.79 № 344/П-7 (НПАОП 0.053.07-79). Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають відповідних спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту.
  2. На підприємствах виробництва свинцю та цинку повинна бути організована і функціонувати професійна газорятувальна служба (ГРС).
  3. Структура та чисельність ГРС визначається у відповідності до вимог Положення про газорятувальну службу та добровільну газорятувальну дружину на підприємствах Міністерства металургії СРСР, затвердженого Держпромато- мнаглядом СРСР, Мінметом СРСР 03.09.90 (НПАОП 1.2.00-4.01-90).
  4. Системи вентиляції і місцевих відсмоктувань повинні задовольняти вимоги СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование (далі - СНиП

2.04.05-91).

 1. При розвантаженні залізничних вагонів з матеріалами, що утворюють пил, повинні бути передбачені заходи, що запобігають запиленості території і приміщень складу.
  1. У всіх виробничих приміщеннях, де можливі виділення пожежоне- безпечних або токсичних речовин, припливно-витяжна вентиляція повинна працювати постійно і забезпечувати зниження вмісту шкідливих речовин у цих приміщеннях до граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) згідно із санітарно-гігієнічними вимогами до повітря робочої зони.
  2. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88.
  3. На робочих місцях, де за характером виробничого процесу температура повітря і теплове випромінювання перевищують санітарні норми (при завантаженні та розвантаженні печей, випуску розплавів тощо), повинні застосовуватися установки для зволоження повітря, екрани та інші пристрої для захисту від теплових випромінювань відповідно до чинних норм.
  4. У цехах електролізу рециркуляція повітря не дозволяється.
  5. Повітропроводи аспіраційних систем повинні розташовуватись під кутом до горизонту. Кут нахилу їх повинен перевищувати кут природного від- косу транспортованого пилоподібного матеріалу.
  6. На роботах, що пов’язані з небезпекою ураження електричним струмом, повинні застосуватися захисні засоби (штанги, кліщі, ізольовані підставки, інструмент з ізольованими рукоятками, діелектричні рукавиці, боти, калоші, килимки тощо).

Користування захисними засобами та їх випробування повинно відповідати вимогам Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття таінших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 01.08.79 № 344/П-7 (НПАОП 0.00-3.07.79).

 1. У приміщеннях з великим пиловиділенням електропроводка та елек- тропускові пристрої повинні бути виконані так, щоб забезпечити можливість вологого прибирання приміщень.

У відділеннях виробництва свинцю, цинку та супутніх продуктів, де передбачено мокре прибирання пилу, електричні шафи управління механізмами, що не мають спеціального укриття, а також окремо розташовані кнопки управління повинні бути виконані у водозахищеному виконанні.

 1. Для захисту працівників від ураження електричним струмом та забезпечення безперервної роботи обладнання в умовах регулярного вологого прибирання приміщень шафи, пульти та пристрої управління, які виготовляються промисловістю без захисту від попадання вологи, повинні, як правило, розміщуватися в окремих приміщеннях.

У разі розміщення електрообладнання безпосередньо у виробничих приміщеннях повинні бути визначені заходи щодо захисту їх від попадання вологи (захисні екрани, перегородки, підставки тощо).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

М.В.Саварин

Г олова Держпромгірнагляду МНС України