14.1.11. Для обслуговування випускного жолобу біля нього повинен бути влаштований металевий майданчик зі сходами і поручнями. Поверхня майданчика повинна бути футерована цеглою і не повинна мати вибоїв та ям.

14.1.12. Кріплення електродних ущільнювачів, що охолоджуються водою, повинне виключати можливість їх падіння у ванну печі у випадку обвалювання склепіння.

14.1.13. Всі елементи охолодження печі і підводу води повинні бути герметичними.

Живлення печі охолоджуючою водою повинне бути безперебійним.

14.1.14. На елементи електропечей, що охолоджуються поширюються вимоги п.п. 13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.11 цих Правил.

14.1.15. Розташовувати підводи і відводи охолоджуючої води під завалочним вікном і випускним жолобом забороняється.

14.1.16. Механізм переміщення електродів повинен бути обладнаний обмежувачами ходу, що автоматично спрацьовують при підніманні або опусканні їх до гранично встановленого рівня.

14.1.17. Механізм переміщення електрода, що витрачається, повинен бути обладнаний блокуваннями, які відключають його при підході до крайніх положень.

14.1.18. Контрваги електродів повинні бути огороджені суцільним або гратчастим кожухом з розмірами чарунок 40 х 40 мм. Дверці для доступу в середину огородження контрваг повинні бути замкнені на замок.

14.1.19. Для складання електродів і встановлення електродів, що замінюються біля електропечі повинен бути влаштований спеціальний верстат.

Частина електрода, що знаходиться під робочим майданчиком, повинна бути огороджена.

Допускається проводити нарощування електродів на печах. Перед початком нарощування електродів піч повинна бути вимкнена.

14.1.20. При заміні електродів нарізка металевого ніпеля повинна бути повністю вкручена в електрод.

14.1.21. Гак крана, що застосовується при нарощуванні і заміні електродів повинен забезпечуватися пристроєм, який виключає самочинне випадіння з нього дужки ніпеля електрода.

14.1.22. Затискування та звільнення електродів в електродержачах повинні бути механізовані. Керування механізмом затиску повинне провадитися з площадки біля печі.

Електроди повинні вільно пересуватися в отворах склепіння і не торкатися кладки склепіння.

Затискувачі електродів повинні бути ізольованими від стояків печі і заземлених вузлів. Зазори між електродними кільцями і електродами повинні мати ущільнення.

14.1.23. Знаходження людей на площадці під піччю після розплавлення шихти забороняється.

Для попередження працюючих під робочим майданчиком і в ливарному прогоні про наступний нахил печі для скочування шлаку або випуску плавки повинна бути влаштована світло-звукова сигналізація. Сигнал повинен подаватися не пізніше, як за одну хвилину до нахилу печі.

14.1.24. Робочий майданчик пічного прогону протягом всього периметра повинен мати огородження з поручнями та суцільною відбортовкою знизу.

Поблизу робочого вікна частина огороджень з поручнями повинна бути знімною.

Зазори між робочим майданчиком пічного прогону та пічним майданчиком, що нахиляється, з бічних сторін печі повинні бути не більше, ніж 80 мм для печей, ємкість яких не менше за 50 т і не більше 150 мм для печей, ємкість яких 50 т і більше.

14.1.25. На робочому майданчику поблизу печей повинні бути пристрої для повітряного душування робочих місць.

14.1.26. Заправка подини, відкосів і стін електропечей повинні бути механізовані.

Для попередження обвалів металошихти в рідкий метал повинні бути вжиті заходи щодо вчасного обвалювання кусків шихти з відкосів.

14.1.27. Щоб уникнути викидів з печі металу і шлаку, кількість руди, що одночасно присаджується в піч в окислювальний період, не повинна перевищувати кількості передбаченої інструкцією підприємства.

14.1.28. Для встановлення газо-кисневого пальника в завалочне вікно печі в кришці вікна повинен бути влаштований спеціальний отвір, відповідно розмірам пальника.

14.1.29. Газо-кисневі пальники повинні бути влаштовані запірною арматурою, а також приладами, що контролюють витрати і тиск газу, кисню та охолоджуваної води.

14.1.30. Пальник перед включенням повинен бути продутий киснем, після чого повинен подаватися газ.

Забороняється встановлювати задані витрати газу і кисню, не переконавшися в загорянні суміші.

Відключення пальника повинне проводитися в зворотному порядку. У випадку аварії, в першу чергу, повинен бути відключений кисень.

14.1.31. Перед ввімкненням переносного пальника треба переконатися, що всі шланги, що підводяться, і пальник не мають пошкоджень і отвори в ньому чисті.

14.1.32. Пальники-фурми, які використовуються для продувки металу киснем при ввімкненій печі, повинні бути розташовані так, щоб відстань між пальником і електродом виключала можливість замикання дуги на пальник.

14.1.33. У випадку аварійного падіння тиску охолоджуючої води, припинення подачі кисню або газу, пальник повинен автоматично вимикатися і виводитися з робочого простору печі.

14.1.34. У випадку прогару водоохолоджуваного пальника він повинен бути відключений і виведений з робочого простору печі в крайнє верхнє (неробоче) положення.

Для контролю положення пальника на каретках повинні бути спеціальні вказівники.

14.1.35. Під час роботи газо-кисневого пальника кришка завалочного вікна повинна бути зачинена.

14.1.36. Для прийому шлаку, що скочується, повинні застосовуватися шлакові ковші або шлаковні.

Шлаковні повинні бути забезпечені пристроєм для їх транспортування і кантування.

14.1.37. Ковші і шлаковні, що встановлені для приймання шлаку повинні бути сухими. Ковші, крім того , повинні бути зсередини покриті вапновим розчином.

Підлога під піччю, а також дно приямку для встановлення шлаковень повинні бути сухими.

14.1.38. Для захисту людей від бризок шлаку місце, де встановлюється ківш або шлаковня, повинне бути огороджене запобіжними щитами.

14.1.39. Переповнення ковшів або шлаковень шлаком не допускається.

Осаджування шлаку, що піниться, повинне проводитися сухим боєм вогнетривів або піском.

14.1.40. Роботи з очищення простору під піччю, а також приямків від шлаку та сміття дозволяється виконувати лише на початку плавлення шихти до утворення значної кількості рідкого металу і з додержанням таких вимог: роботи повинні виконуватися з відома сталевара печі; прорізи в робочому майданчику повинні бути перекриті; простір під робочим майданчиком повинен бути освітлений.

14.1.41. Транспортування і навантаження шлакових брил на залізничну платформу або думпкар без тари забороняється.

Навантаження шлаку в сирі думпкари або на сирі платформи забороняється.

У випадку застрявання шлаку в шлаковні вибивка його повинна здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв у відведених для цього місцях, що забезпечують безпеку працюючих.

Знаходитися на рухомому складі під час кантування шлаку забороняється.

Думпкари або платформи, що встановлюються під навантаження, повинні бути загальмовані гальмовими башмаками.

14.1.42. Взяття проби металу повинне проводитися у відповідності до вимог п. 13.6.1; 13.6.3; 13.6.4 цих Правил.

14.1.43. На газоочищення дугових електропечей поширюються вимоги п.п. 16.1.4-16.1.6; 16.1.8; 16.2.6-16.2.10; 16.3.4 цих Правил.

14.1.44. Конструкція газовідвідного тракту дугової електропечі повинна забезпечувати повне допалення окису вуглецю, що виділяється в процесі плавки.

14.1.45. При вимиканні газовідвідного тракту від печі повинен автоматично відкриватися пристрій подачі повітря в газоходи .

14.1.46. У випадку аварійної зупинки димососу повинне бути забезпечене автоматичне перекриття газовідвідного тракту від печі.

14.1.47. Роботи щодо ремонту газоочистних установок повинні здійснюватися після зупинки і провітрювання їх до повного віддалення окису вуглецю.

14.2. Відкриті індукційні печі

14.2.1. Каркас індукційної печі повинен бути ізольований від індуктора.

Кабелі, що підводять струм до індуктора печі, повинні бути ізольовані і огороджені.

14.2.2. Механізм нахилу печі з електричним приводом повинен бути обладнаний обмежувачем нахилу печі і гальмом, що забезпечує негайну зупинку печі під час її нахилу у будь-якому положенні, а також зупинку печі під час її нахилу у випадку перерви в живленні електроенергією.

Механізм нахилу повинен бути захищений від бризок металу і шлаку.

Приміщення, де розташований механізм нахилу печі, повинне бути освітлене у відповідності до норм.

14.2.3. Огляд і ремонт устаткування, що розташоване під піччю, у піднятому положенні печі допускається тільки за умов додаткового кріплення піднятої печі за допомогою спеціальних надійних і сталих упорів.

14.2.4. Трубки індуктора повинні бути випробувані на міцність та щільність гідравлічним тиском не менше 1,5 Р, де Р — величина робочого тиску охолодної води.

14.2.5. Дільниця підводу води між індикатором і трубами, що підводять воду, повинна виконуватися з гумотканинних рукавів.

14.2.6. Контроль за безперервним надходженням води в індуктор печі повинен здійснюватися візуально і за допомогою спеціальних приладів, які автоматично вимикають піч у випадку перебою в подачі охолодної води.

14.2.7. Робочий майданчик печі протягом всього периметра повинен бути огороджений поручнями із суцільною обортовкою знизу. Підлога робочого майданчика навколо печі повинна бути покрита електроізолюючим настилом.

14.2.8. Для запобігання викидів металу подача вологої шихти і феросплавів в розплавлену ванну при довантаженні печі забороняється.

При утворенні в верхній частині печі "моста" з шихти, що не розплавилася, піч повинна бути негайно вимкнена і повинні бути вжиті заходи щодо віддалення цієї шихти.

14.2.9. Металевий інструмент, що застосовується при обслуговуванні індукційних печей, повинен мати електроізольовані ручки. При проведенні на печі робіт, що пов'язані з використанням неізольованого металевого інструмента, піч повинна бути вимкнена.

14.2.10. Способи і засоби захисту персоналу, що обслуговує пристрої, які генерують електромагнітні поля високої частоти, від їх впливу, а також періодичність вимірювання і граничні значення напруженості і густини потоку енергії електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 12.1.006-84.

14.2.11. Відкриті індукційні печі повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, а робочі майданчики — пристроями для повітряного душування робочих місць.

14.3. Вакуумні індукційні печі

14.3.1. На вакуумні індукційні печі поширюються вимоги п.п. 14.2.1 — 14.2.10 цих Правил.

14.3.2. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним клапаном, що спрацьовує при тиску 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/кв.см).

14.3.3. При закриванні камер печі сталевар зобов'язаний переконатися у відсутності в них людей.

14.3.4. У випадку різкого падіння вакууму в камері печі вона повинна бути вимкнена до з'ясування причин падіння вакууму та їх усунення.

14.3.5. При проїданні тигля піч повинна бути вимкнена і рідкий метал злито в виливницю. Піч перед вікриванням повинна бути заповнена інертним газом. Допускається повільне заповнення печі повітрям тільки після застигання металу (до потемніння).

14.3.6. У випадку пробою індуктора струмом і проникнення води в вакуумну камеру піч повинна бути вимкнена, затвори бустерних насосів або лінія форвакуумного відкачування повинні бути перекриті, після чого піч повинна заповнюватися інертним газом або повітрям.

14.3.7. Ремонтні роботи всередині печі, а також вхід обслуговуючого персоналу всередину вакуумної камери дозволяється тільки після повного виділення з печі легкозаймистого конденсату.

В заводських інструкціях повинні бути передбачені заходи, що виключають займання конденсату при очищенні вакуум-камер.

14.3.8. Прибирання пилу і конденсату металу зі стін вакуумної камери, як правило, повинно бути механізоване.

14.3.9. Дільниці підготовки маси для набивки тиглей повинні бути обладнані місцевою відсмоктувальною вентиляцією.

14.4. Вакуумно-дугові печі

14.4.1. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним клапаном згідно з п. 14.3.2 цих Правил.

14.4.2. В системі водяного охолодження печі повинні бути передбачені зливна воронка для візуального контролю системи охолодження печі, а також прилади, що вимикають піч при падінні тиску води.

14.4.3. При встановленні електрода в піч він повинен бути відцентрований щодо осі кристалізатора. Величина дуги не повинна перевищувати зазору між електродом і стінками кристалізатора.

14.4.4. Знаходження людей в бронекамері під час плавки забороняється.

Перед кожним вмиканням печі повинна бути перевірена справність усіх механізмів, блокувань, електроживлення і системи водяного охолодження.

14.4.5. При прогарі водоохолоджуваних елементів печі і попаданні води в зону плавки піч повинна бути негайно вимкнута.

14.4.6. Піч повинна бути обладнана кнопкою аварійного вимикання.

14.4.7. Спостереження за процесом плавки повинне здійснюватися тільки через оптичні прилади.

14.4.8. Для запобігання оплавлення штоку, попадання води в піч і виникнення вибуху повне сплавлення електрода забороняється.

14.4.9. У випадку зависання зливка в кристалізаторі видавлювання його штоком не допускається.

14.4.10. Очищення кристалізатора повинне бути механізоване.

14.4.11. Використання відкритого вогню під час огляду внутрішніх частин печі забороняється.

14.5. Плазмені печі з керамічним тиглем

14.5.1. На плазмені печі поширюються вимоги п.п.13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.11; 14.1.1.-14.1.9; 14.1.13-14.1.16; 14.1.23-14.1.26; 14.1.37-14.1.43; 14.11.2-14.11.3 цих Правил.

14.5.2. В конструкції плазменої печі в блоці плазмотронів повинні бути передбачені блокування, сигналізація та інші заходи захисту, що виключають можливість ураження персоналу електричним струмом.

14.5.3. Порядок запуску і вимикання плазмотронів повинен встановлюватися інструкцією підприємства.

14.5.4. В системі підводу плазмоутворюючих газів повинні встановлюватися датчики контролю протоку газу до плазмотронів з блокуванням, що вимикає джерело живлення при зникненні протоку газу в будь-якому плазмотроні.