16.2.14. Результати технічного опосвідчення і висновки щодо можливості роботи котла з зазначенням дозволених параметрів (тиск, температура), а також терміни наступного опосвідчення повинні записуватись у паспорт котла особою, яка проводила опосвідчення.

Крім того, технічний експерт готує висновки (копія запису подається в паспорті), які передає в органи Держнаглядохоронпраці.

При проведенні позачергового опосвідчення повинна бути вказана причина, що викликала необхідність такого опосвідчення.


17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ

17.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється органами Держнаглядохоронпраці України шляхом проведення періодичних обстежень підприємств, які експлуатують котельні установки, а також заводів-виготовлювачів, проектних, налагоджувальних, монтажних, ремонтних і діагностичних організацій відповідно до НД.

17.2. Якщо при обстеженні заводу-виготовлювача, проектної, налагоджувальної, монтажної, ремонтної і діагностичної організацій буде встановлено, що при виконанні ними відповідних робіт допускаються порушення цих Правил, то залежно від характеру порушень встановлюються терміни їх виконання або забороняється подальше виконання робіт.

17.3. Якщо при обстеженні котлів, які знаходяться в експлуатації, будуть виявлені дефекти або порушення Правил, які загрожують безпеці, а також якщо минув встановлений заводом-виготовлювачем термін експлуатації чи термін чергового опосвідчення або відсутня призначена у встановленому цими Правилами порядку особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію, чи несправна автоматика безпеки, аварійна сигналізація, то експлуатація котла повинна бути заборонена. При цьому до паспорта котла заноситься запис про причини заборони із посиланням на діючі статті Правил.

18. ВИСНОВОК

Необхідність і терміни приведення у відповідність із цими Правилами котлів, що знаходяться в експлуатації, а також у процесі виготовлення, монтажу або реконструкції, повинні бути визначені власником і погоджені з органами Держнаглядохоронпраці не пізніше ніж через 6 місяців з моменту вступу в дію цих Правил.


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С

 

 

 


Головні організації з питань котлобудування

N п/п

Спеціалізація

Організація

Адреса, телефон

1

2

3

4


1. Зварювання: розробка Інститут елект- 252112, м.Київ,5

нових методів, ре- розварювання вул. Боженка, 11

жимів, технологій, ГСП, ім. Є.О.Патона тел. 227-31-83

їх вдосконалення; дос- факс.268-04-86

лідна атестація техно-

логій; нормативні доку-

менти; експертиза і сер-

тифікація; металознавст-

во, контроль, розрахунки

на міцність; зварювальне

обладнання

2. Котли парові паропро- Спеціальне 258830,

дуктивністю до 10 т/рік проектно- Черкаська обл.

і водогрійні до 10 МВт, конструк- м. Монастирище,

транспортабельні і пере- торсько-тех- вул. Леніна, 122

сувні котельні установки: нологічне тел. 2-13-56

проектування, розрахунки бюро (СПКТБ

на міцність, виготовлення, котломаш)

зварювання, металознавс- Державного

тво, експертні висновки що- виробничого

до котлів вітчизняного і об'єднання

закордонного виробництва "ТЕКОМ"

3. Труби: технологія виго- Державний 326000,

товлення, металознавство, трубний ін- м.Дніпропет-

корозія, розрахунки на ститут ровськ-5,

міцність, експертиза руй- (ДТІ-ВНІІТІ) вул.Писаржевсь-

нувань при експлуатації кого, 1А

факс/тел (0562)

46-11-92

4. Опалювальне обладнання, Державний 252110,

в т.ч. водогрійні котли сертифіка- м.Київ-110

міцністю від 0,1 до 3,15 ційний вип- вул.Механіза-

МВт та парові котли тис- робувальний торів,9

ком до 0,07 МПа (0,7кГс/ центр опалюва- тел/факс (044)

см2): сертифікація, іспити льного облад- 276-82-15

нання тел.276-92-53

5. Арматура та запобіжні кла- Київське цен- 252113, Київ,

пани: проектування, вигото- тральне кон- вул.пол.Шутова,9

влення, контроль, металоз- структорське тел.446-22-01

навство, випробування бюро армату- робудування

(КЦКБА)


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С 

 

 
 
 
 
 

Дозвіл на виготовлення
N ____ від 19__ р. 
Виданий_______________
теруправлінням
Держнаглядохоронпраці України

 

 

 ПАСПОРТ КОТЛА*

Реєстраційний N _____________ **

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

  1. Загальні дані:

Назва і адреса підприємства

виготовлювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Назва і призначення

Заводський номер

Розрахунковий термін* Формат паспорта - 210 х 297 (218х290) мм.

** Заповнюється власником котла після реєстрації в органі

Держнаглядохоронпраці України

  1. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива та їх теплота

згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розпалювальне паливо та його теплота згоряння,

МДж/кг (ккал/кг)

Розрахунковий тиск пари, МПа (кгс/см2)

Розрахункова температура води °С

Паропродуктивність, МВт (Гкал/год)

Поверхня нагріву, м2

парового котла,

економайзера,

котла водогрійного

Об'єм водогрійного котла, м3  1. Комплект постачання

Назва

Кількість

Технічна характеристика

* Для запобіжних клапанів - площа перетину, мм2, коефіцієнт витрати пари або рідини (____), для покажчиків рівня води - місце встановлення, для апаратури вимірювання, управління, сигналізації та автоматичного захисту - тип (марка), ДСТУ, ГОСТ чи ТУ.

4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління,
сигналізації, регулювання та автоматичного захисту*

Назва

Кількість

Тип (марка)

ДСТУ, ГОСТ або ТУ


__________

* Заповнюються підприємством-виготовлювачем котла у випадку поставки апаратури разом із котлом. В інших випадках дані заповнюються власником котла.

5. Дані про основні елементи котла, про
труби і трубопроводи в межах котла

Назва (за призначенням)

Кількість

Зовнішній діаметр

Довжина м

Товщина стінки мм

Матеріал

Марка

ДСТУ, ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

6

7Дані про зварювання стиків

Метод і обсяг контролю

Вид зварювання

Електроди і зварювальний дріт (тип, марка, ДСТУ, ГОСТ, або ТУ

8

9

106. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне:

1. Елементи котла або зібраний котел виготовлений згідно з вимогами Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 388° К (115° С), відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення______________________________________________ (назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вказаним вище стандартам і технічній документації.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском__________________ МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та на прохідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

_______________________ ____________________________

Головний інженер під- Начальник відділу технічного

приємства-виготовника контролю якості

___________________________ ____________________________

(прізвище, підпис, печатка) (прізвище, підпис)

"____"____________199__ р.

7. Відомості про місцезнаходження котла

Назва підприемства

Місце знаходження котла

(адреса власника)

Дата встановлення


8. Особа, відповідальна за справний стан
і безпечну експлуатацію котла

Номер і дата наказу про призначення

Посада, прізвище,

ім'я, по батькові

Дата перевірки

знань Правил

Підпис
9. Відомості про встановлену арматуру

Назва

Дата встановлення

Кількість

ДСТУ, ГОСТ, ТУ (марка)

Умовний прохід, мм

Умовний тиск Мпа (кгс/см2)

Місце встановлення

10. Відомості про живильні пристрої

Назва

Тип

Кількість

Параметри

Номінальна подача

Напір, Мпа (кгс/см2)

11. Відомості про водопідготовче обладнання

Назва

Кількість

Технічна характеристика*


___________

* Фільтри Na, Н- катіонітові - продуктивність, деаератори, тип, продуктивність; магнітні фільтри - тип, продуктивність.

12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів,
які працюють під тиском

Дата

Відомості про ремонт та заміну

Підпис відповідальної особи

13. Результати опосвідчення

Дата

Результати опосвідчення і підпис особи, яка проводила опосвідчення

Строк наступного опосвідчення

Підпис відповідальної особи


14. Реєстрація

Котел________________________________________________________

(паровий, водогрійний)

зареєстрований "____"__________________199__ р. за N_________

В паспорті прошнуровано___________________ аркушів, в тому

числі креслень на _________ аркушах і окремих документів _________

аркушів, згідно з описом, що додається.

____________________ __________________

(посада особи, яка (підпис)

зареєструвала котел)

Примітка. До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізу котла і план котла, на яких вказані розміри основних елементів, план котельні зі схемою трубопроводів.


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С.

 

 
 
 
 
 

Дозвіл на виготовлення
N _____ від _______ 199__ р. 
Виданий_____________________
теруправлінням
Держнаглядохоронпраці України

 

 

 


ПАСПОРТ

Водопідігрівача__________________________________________________
(пароводяного, водяного)

Реєстраційний N __________________

При передачі водопідігрівача іншому власнику разом з водопідігрівачем передається даний паспорт.

Формат паспорта - 210 х 297 (218 х 290) мм.

1. Загальні дані

Назва і адреса підприємства-виготов-

лювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Назва і призначення

Заводський номер

Розрахунковий термін служби, років

розрахункові * тиск пари,

параметри * МПа (кгс/см2)

гріючого се- *

редовища * температура

води °С

температура води, що нагрівається °С

поверхня нагріву, м2

об'єм, л * корпуса

*

* трубної частини

1.2. Відомості про основні частини водопідігрівача

Назва

Кількість, шт

Діаметр внутрішн. мм

Товщина стінки, мм

Довжина (висота) мм

Марка металу

Вид зварювання: зварювальні матеріали (марка, ДСТУ, ГОСТ)


корпус

кришка

камера водяна передня

камера водяна задня

днище кришки

днище передньої камери

днище задньої камери

дошка трубна передня

дошка трубна задня

трубки латунні

1.3. Основна арматура, контрольно-вимірювальні
пристрої і пристрої безпеки

Назва

Кількість, шт

Умовний прохід, мм

Умовний тиск, Мпа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення