3.2 При розробцi генеральних планiв територiю малих сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств подiляють на основнi функцiональнi зони: виробничу (будiвлi i споруди для утримання тварин, вигульнi майданчики, iншi виробничi примiщення), ветеринарно-санiтарну (iзолятори та iн.), зберiгання та виготовлення кормiв, зберiгання та обробки гною i послiду, адмiнiстративно-виробничу.

Будiвлi для утримання тварин повиннi вiдповiдати сукупностi технологiчних, технiчних, зооветеринарних, санiтарно-гiгiєнiчних i протипожежних вимог. Розподiл на вказанi функцiональнi зони може уточнюватись з урахуванням конкретних умов будiвництва.

3.3 Генеральнi плани виробничих зон сiльських поселень з розмiщенням малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств розробляються на термiн 20-25 рокiв, якщо iнший термiн не вказано в завданнi на проектування.

3.4 При розробцi генеральних планiв малих сільськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств в районі розміщення складiв вибухових речовин, сильно дiючих отруйних речовин та iнших пiдприємств спецiального призначення вiдстань вiд пiдприємств, що проектуються,до вказаних об’єктів приймається згiдно з вiдповiдними нормативними документами, якi затвердженi у встановленому порядку.

3.5 При розробцi генеральних планiв виробничих зон малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств передбачається:

- економічно доцільне кооперування сільськогосподарських та промислових підприємств на одній земельній ділянці i організація загальних об’єктів підсобного та обслуговуючого призначення;

- дотримання нормативних вiдстаней мiж будiвлями i спорудами при розмiщеннi малих сiльськогосподарських пiдприємств;

- розмiщення пожежних депо та постiв;

- виконання вимог до органiзацiї єдиного архiтектурного ансамблю з урахуванням природно-клiматичних та інших мiсцевих умов;

- заходи щодо охорони навколишнього середовища вiд забруднення виробничими викидами та стоками;

- можливiсть розширення виробничої зони сiльськогосподарських малих пiдприємств;

- виконання будiвельних та монтажних робiт iндустрiальними методами;

- можливiсть будiвництва та позачергове введення сільськогосподарських пiдприємств в експлуатацiю пусковими комплексами.

3.6 При розробцi генеральних планiв малих сільськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств, що пiдлягають реконструкцiї та переобладнанню, слiд передбачати:

- планування i забудову виробничих зон з видiленням земельних дiлянок для можливого розширення, реконструкцiї і розмiщення нових сiльськогосподарських пiдприємств;

- покращення благоустрою виробничих територiй та санiтарно-захисних зон, пiдвищення архiтектурного рiвня забудови;

- технiко-економiчну ефективнiсть планувальних рiшень.

3.7 Тваринницькi, птахiвничi, звiрiвницькi ферми та пiдприємства по виробництву молока, м'яса та яєць слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку по вiдношенню до iнших сiльськогосподарських об'єктiв та сельбищної зони.

Ветеринарнi установи (за винятком ветсанпропускникiв), котельнi, гноєсховища вiдкритого типу слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку по вiдношенню до тваринницьких будiвель i споруд.

Склади мiнеральних добрив i хiмiчних засобiв захисту рослин слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку по вiдношенню до житлових, цивiльних i виробничих будiвель.

Склади легкоспалимих матерiалiв повиннi розмiщуватись в низинах iз пiдвiтряного боку по вiдношенню до iнших будiвель, а також з урахуванням рози вiтрiв по вiдношенню до котельних на твердому паливi.

3.8 Генеральними планами сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств допускається розмiщення будiвель із зберiганням грубих кормів (сiна, соломи) та підстілки в горищних примiщеннях за умов:

- наявностi негорючих покрiвлi i утеплювача або захисту горючого перекриття та утеплювача (з боку горища) глиняною обмазкою шаром не менше ЗО мм завтовшки;

- огородження негорючими матерiалами димоходiв за периметром на вiдстанi не менше 1 м;

- захисту електропроводки на даху вiд механiчних пошкоджень.

3.9 При проектуваннi тваринницьких, птахiвничих i звiрiвницьких пiдприємств розмiщення кормоцехiв i складiв грубих кормiв, а також орiєнтацiя будiвель i споруд малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств приймається вiдповiдно до норм технологiчного проектування.

3.10 Теплицi та парники слiд розмiщувати, як правило, на пiвденних або пiвденно-схiдних схилах, з найвищим рiвнем грунтових вод не менше нiж 1,5 м вiд поверхнi землi. Планування земельних дiлянок виконувати згiдно з ДБН Б.2.2-2-95.

3.11 Склади i сховища сiльськогосподарської продукцiї слiд розмiщувати на добре провiтрюваних земельних дiлянках з найвищим рiвнем грунтових вод не менше 1,5 м вiд поверхнi землі.

3.12 Будiвлi та споруди з виробництвами категорiй А, Б та В, а також склади мiнеральних добрив та хiмiчних засобiв захисту рослин слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку (згiдно з середньорiчною розою вiтрiв) по вiдношенню до iнших виробничих будiвель i споруд.

3.13 Санiтарно-захисна зона вiд гноєсховищ фермерських господарств приймається такою, як вiд тваринницької ферми (у складi якої є гноєсховище) вiдповiдної потужностi згiдно з обов'язковим додатком I ДБН Б.2.4-3-95.

3.14 Споруди, системи видалення, обробки, зберiгання, знезараження, пiдготовки та використання гною, гнойових стокiв та послiду розмiщуються по вiдношенню до тваринницьких примiщень i житлової забудови з пiдвiтряного боку до пануючих напрямкiв вiтру, а також нижче водозабiрних споруд. При цьому слiд дотримуватись санiтарно-захисних зон у вiдповiдностi з ДБН Б.2.4-3-95.

3.15 Розмiщення пожежних депо i розмiри дiлянок пожежних депо та пожежних постiв слiд приймати вiдповiдно до ДБН Б.2.4-3-95.

3.16 Для селянських (фермерських) господарств та для малих сільськогосподарських пiдприємств встановлюються санiтарно-захиснi зони згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.

3.17 При утриманнi в однiй будiвлi рiзних видiв тварин примiщення подiляють на iзольованi секцiї. Птиця утримується iзольовано вiд великої рогатої худоби, свиней та овець. При вигульному утриманні птицi зооветеринарний розрив повинен складати не менше 100 м, при утриманнi в клiтках - 50 м. Загальна кiлькiсть тварин при блокуваннi примiщень не повинна бути бiльша нiж утримується на малих фермерських господарствах.

3.18 На фермах малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств будівництво ветеринарних об’єктів не передбачається. Ветеринарне обслуговування проводиться згідно з діючими відомчими нормами технологічного проектування ветеринарних об’єктів ВНТН СГIП-46-7-96 та ВНТП СГIП-46-1-94.

3.19 Будови з поздовжнiми аерацiйними лiхтарями та будiвлi з отворами в стiнах, якi використовуються для аерацiї примiщень, слiд орiєнтувати поздовжньою вiссю перпендикулярно або пiд кутом не менше 40° до пануючого напряму вiтру в лiтнiй перiод.

3.20 Радiуси обслуговування пожежними депо слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.

3.21 Вiдстанi мiж будiвлями та спорудами сільськогосподарських пiдприємств в залежностi вiд ступеня їх вогнестiйкостi слiд приймати згiдно з обов'язковим додатком 4.

3.22 В малих сільськогосподарських пiдприємствах та селянських (фермерських) господарствах змiшаного типу, для яких встановлюються санiтарно-захиснi зони згiдно з ДБН Б.2.4-3-95, приймаються санiтарно-захиснi зони більшого значення з тих, що потребують окремi типи тваринницьких будiвель або окремi виробництва.

4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI

4.1 Малi сiльськогосподарськi пiдприємства та селянськi (фермерськi) господарства повиннi бути забезпеченi водопостачанням, системою вилучення та вiдведення гноєвих, стiчних та поверхневих вод, теплопостачанням, електропостачанням, радiо та телефоном.

4.2 При проектуваннi iнженерних мереж належить додержуватись вимог вiдповiдних но рмативних документiв.

4.3 Мережу iнженерних комунiкацiй на дiлянках малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств слiд проектувати як єдину систему, передбачаючи, як правило, спiльне їх прокладання.

4.4 Вiдстанi по горизонталі між підземними інженерними мережами слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.

4.5 Для водопостачання виробничих зон в залежностi вiд мiсцевих умов приймаються такi системи:

- господарсько-питна, виробнича та протипожежна з подачею води на зовнiшнє пожежогасiння з гiдрантiв, встановлених на зовнiшнiй кiльцевiй водопровiднiй мережi;

- господарсько-питна та виробнича з подачею води на зовнiшнє пожежогасiння з природних та штучних водойм.

Середньодобовi водопостачання та водовiдведення сiльськогосподарських пiдприємств визначаються нормами технологiчного проектування.

Визначення джерела господарсько-питного забезпечення та його розмiщення слiд погоджувати з мiсцевими органами санiтарно-епiдемiологiчної служби при виборi майданчика пiд будiвництво. Гранично-допустимi концентрацiї (ГДК) шкiдливих речовин в джерелах водопостачання не повиннi пе ревищувати величин, наведених в дiючих санiтарних нормах.

Границi I, II та III поясiв зони санiтарної охорони господарсько-питного водопостачання пiдземних або поверхневих джерел водопостачання, а також санiтарнi заходи на територiї зон належить приймати згiдно з СНіП 2.04.02-84, ВБН СГіП-46-5-96 та Положенням про порядок проектування i експлуатацiї зон санiтарної охорони джерел водопостачання та водопроводiв господарсько-питного призначення (затвердженим Головним державним санiтарним лiкарем СРСР 2040-82).

4.6 Розрахункове середньодобове накопичення виробничих стiчних вод вiд сільськогосподарських пiдприємств визначається нормами технологiчного проектування.

Каналiзацiю та очистку стiчних вод сiльськогосподарських пiдприємств слiд проектувати за роздiльною системою: виробничо-побутовою, гнойовою та дощовою згiдно з ВНТП СГіП-46-9-94, ВБН СГіП-46-6-96 та СНіП 2.04.03-85.

При проектуваннi санiтарно-технiчних споруд комунального призначення для cанітарної очистки сiльськогосподарських пiдприємств слiд керуватися дiючими санiтарними правилами i нормами. Санiтарно-захиснi зони вiд каналізаційних споруд та мiнiмальнi вiдстанi вiд систем утилiзацiї гною приймати згiдно з додатками 3 i 4 ДБН Б.2.4-3-95.

Споруди для знезараження, компостування твердих вiдходiв, термiчної сушки та спалювання осадiв слiд виконувати згiдно з ВБН СГіП-46-6-96 та СНіП 2.04.03-85.

Компостування виконувати на майданчиках з асфальтовим або бетонним покриттям.

При збираннi, обробцi i зберiганнi вiдходiв виробництва, а також утилiзацiї вiдходiв тваринницьких ферм малих сiльськогосподарських пiдприємств слiд враховувати вимоги СанПiН 5.02.12/Н-89.

Облаштування мiсць складування або зберiгання виробничо-побутового смiття та iнших вiдходiв, якi служать джерелом забруднення атмосферного повiтря пилом, мiкроорганiзмами, шкiдливими газоподiбними речовинами та речовинами з неприємним запахом або iншого шкiдливого впливу, необхiдно узгоджувати з мiсцевими органами державної виконавчої влади та органами санітарно-епідеміологічного нагляду при збереженнi нормативiв екологічної безпеки та забезпечення можливостi їх подальшого господарського використання.

На малих сiльськогосподарських пiдприємствах, що пiдлягають реконструкцiї та видiляють виробничi шкiдливостi, необхiдно передбачати впровадження бiльш досконалої технологiї виробництва та використання установок для уловлювання виробничих викидiв та утилізацію гною.

4.7 Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання проектуються згiдно з СНіП 2.04.02-84, ВБН СГіП-46-5-96; зовнiшнi мережi каналізації згiдно з СНіП 2.04.03-85 та ВБН СГіП-46-6-96; тепловi мережi - згiдно з СНіП 2.04.07-86.

4.8 Енергозабезпечення сiльських споживачiв слiд передбачати вiд енергосистем шляхом приєднання до iснуючих енергомереж. В окремих випадках допускається будiвництво мiсцевих, в основному, дизельних електростанцiй або нетрадицiйних джерел енергiї.

4.9 Потрiбна потужнiсть живлення електроенергiєю визначається для виробничих потреб згiдно з технологiчними вимогами, для господарсько-побутових i комунальних потреб згiдно з дiючими нормативами.

5 IНЖЕНЕРНА ПIДГОТОВКА, БЛАГОУСТРIЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРIЙ ТА ШЛЯХIВ

5.1 Iнженерна пiдготовка територiї включає вертикальне планування, вiдведення поверхневих вод, пониження рiвня грунтових вод, захист територiї вiд затоплення та підтоплення, захист вiд зсувiв та сельових потокiв, а також доведення територiї до належних санiтарно-iнженерних умов.

При проведеннi вертикального планування проектнi позначки територiї визначають виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу мiсцевостi, грунтового покриття та iснуючих зелених насаджень, вiдводу поверхневих вод з швидкостями, якi виключають можливiсть ерозiї грунту, мiнiмальних обсягiв земляних робiт з урахуванням виїмок та насипiв на майданчику будiвництва.

5.2 Суцiльне вертикальне планування дозволяє проведення робiт при щiльностi забудови бiльше 25%. В iнших випадках передбачають вибiркове вертикальне планування та виконання планувальних робiт тiльки на дiлянках, на яких розмiщуються будiвлi та споруди.

5.3 Ухил територiї малих сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств приймається не менше 0,003 та не більше: для глинистих грунтів - 0,05, для пiщаних - 0,03 та для грунтiв, якi легко розмиваються-0,01.

Ухили вигульних майданчикiв для тварин повиннi прийматися не менше 0,02 та не бiльше 0,06.

5.4 Рiвень чистої пiдлоги першого поверху в будiвлях та в спорудах приймається, як правило, на 15 см вище планувальної позначки дiлянок, що примикає до споруди.

Позначки пiдлоги пiдвальних або iнших заглиблених споруд повиннi бути вище рiвня грунтових вод не менше нiж на 0,5 м.

5.5 Вiдведення поверхневих вод iз територiї сiльськогосподарських пiдприємств здiйснюється вiдкритим способом по гiдроiзольованих лотках та каналах, якщо вони не забрудненi шкiдливими хiмiчними речовинами, технологiчними продуктами, збудниками iнфекцiйних захворювань тощо. При наявностi шкiдливих компонентiв поверхневi води направляються на очиснi споруди вiдповiдно до вимог ВНТП СГіП-46-9-94 та СанПiН 5.02.12/Н-89.