(місце видання)

________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час експлуатації балонів

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", "Правил пожежної безпеки в Україні".

1.3. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та робітника.

1.4. Власник повинен застрахувати робітника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини власника, він (робітник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До обслуговування балонів допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за спеціальною програмою, атестовані і мають посвідчення на право їх обслуговування, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Періодична перевірка знань робітників, які обслуговують балони, проводиться не рідше 1 разу в 12 місяців.

1.8. Позапланова перевірка знань проводиться:

- при переході на інше підприємство;

- в разі внесення змін в інструкцію по режиму та безпечному обслуговуванню балонів;

- на вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією балонів.

1.9. У разі перерви в роботі по обслуговуванню балонів понад 12 місяців робітник після перевірки знань повинен перед допуском до самостійної роботи пройти стажування.

1.10. Допуск до самостійного обслуговування балонів оформляється наказом по підприємству.

1.11. Інструкція з безпечного обслуговування балонів повинна бути видана на руки під розписку або вивішена на робочому місці.

1.12. Робітник, який обслуговує балони повинен:

1.12.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.12.2. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.12.3. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.12.4. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.12.5. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.

1.12.6. Дотримуватись правил експлуатації, транспортування та зберігання балонів.

1.13. Балони повинні мати вентилі, щільно вкручені в отвори горловини або у витратно-наповнювальні штуцери у спеціальних балонів, що не мають горловини.

1.14. Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів місткістю більше повинні бути забезпечені паспортом.

1.15. На балони місткістю понад повинні встановлюватися запобіжні клапани. При груповому встановленні балонів допускається встановлення запобіжного клапана на всю групу балонів.

1.16. Бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюються воднем та іншими горючими газами, повинні мати ліву різьбу; а для балонів, які наповнюються киснем та іншими негорючими газами, - праву різьбу.

1.17. Кожний вентиль балонів для вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки повинен бути забезпечений заглушкою, яка накручується на боковий штуцер.

1.18. Вентилі в балонах для кисню повинні вкручуватись із застосуванням ущільнювальних матеріалів, загоряння яких в середовищі кисню виключається.

1.19. На верхній сферичній частині кожного металевого балона повинні бути вибиті (чітко видні) такі дані:

- товарний знак підприємства-виготовлювача;

- номер балона;

- фактична маса порожнього балона (кг): для балонів місткістю до включно - з точністю до , понад 12 до включно - з точністю до ; маса балонів місткістю понад указується відповідно до нормативної документації (НД) на їх виготовлення;

- дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;

- робочий тиск (Р), МПа (кгс/см2);

- пробний гідравлічний тиск (П), МПа (кгс/см2);

- місткість балонів, л: для балонів місткістю до включно – номінальна; для балонів місткістю понад 12 до включно – фактична з точністю до ; для балонів місткістю понад - відповідно до НД на їх виготовлення;

- клеймо відділу технічного контролю (ВТК) підприємства-виготовлювача круглої форми діаметром (за винятком стандартних балонів місткістю понад );

- номер стандарту для балонів місткістю понад .

1.20. Висота знаків на балонах повинна бути не менше , а на балонах місткістю - не менше .

1.21. Маса балонів, за винятком балонів для ацетилену, вказується з урахуванням маси нанесеної фарби, кільця для ковпака і башмака, якщо такі передбачені конструкцією, але без маси вентиля і ковпака.

1.22. На балонах місткістю до або товщиною стінки менше паспортні дані можуть бути вибиті на пластині, припаяній до балона або нанесені емалевою чи олійною фарбою.

1.23. Балони для розчиненого ацетилену повинні бути заповнені відповідною кількістю пористої маси і розчинника за стандартом. За якість пористої маси і за правильність наповнення балонів відповідальність несе підприємство, яке наповняє балон пористою масою. За якість розчинника і за правильне його дозування відповідальність несе підприємство, яке здійснює заповнення балонів розчинником. Після заповнення балонів пористою масою і розчинником на його горловині вибивається маса тари (маса балона без ковпака, але з пористою масою і розчинником, башмаком, кільцем і вентилем).

1.24. Написи на балони наносять по обводу на довжину не менше 1/3 обводу, а смуги - по всьому обводу, причому висота літер на балонах ємністю понад має бути , а ширина смуги - .

Розміри написів і смуг на балонах ємністю до повинні визначатися в залежності від величини бокової поверхні балонів.

1.25. Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Фарбування і нанесення написів на балони

Назва газу

Колір

балонів

Текст

напису

Колір

напису

Колір смуги

1

2

3

4

5

Азот

Чорний

Азот

Жовтий

Коричневий

Аміак

Жовтий

Аміак

Чорний

Аргон сирий

Чорний

Аргон сирий

Білий

Білий

Аргон технічний

Чорний

Аргон сирий

Синій

Синій

Аргон чистий

Сірий

Аргон чистий

Зелений

Зелений

Ацетилен

Білий

Ацетилен

Червоний

Бутилен

Червоний

Бутилен

Жовтий

Чорний

Нафтогаз

Сірий

Нафтогаз

Червоний

Бутан

Червоний

Бутан

Білий

Водень

Темно-зелений

Водень

Червоний

Повітря

Чорний

Стиснуте повітря

Білий

Гелій

Коричневий

Гелій

Білий

Закис азоту

Сірий

Закис азоту

Чорний

Кисень

Голубий

Кисень

Чорний

Кисень медичний

Голубий

Кисень медичний

Чорний

Сірководень

Білий

Сірководень

Червоний

Червоний

Сирнистий ангідрид

Чорний

Сирнистий ангідрид

Білий

Жовтий

Вуглекислота

Чорний

Вуглекислота

Жовтий

Фосген

Захисний

Червоний

Фреон 11

Алюмінієвий

Фреон 11

Чорний

Синій

Фреон 12

Алюмінієвий

Фреон 12

Чорний

Фреон 1З

Алюмінієвий

Фреон 13

Чорний

2 червоні

Фреон 22

Алюмінієвий

Фреон 22

Чорний

2 жовті

Хлор

Захисний

Зелений

Циклопропан

Оранжевий

Циклопропан

Чорний

Етилен

Фіолетовий

Етилен

Червоний

Всі інші горючі гази

Червоний

Назва газу

Білий

Всі інші негорючі гази

Чорний

Назва газу

Жовтий

1.26. Фарбування балонів і написи на них можуть виконуватися масляними, емалевими або нітрофарбами. Фарбування наново виготовлених балонів і нанесення написів здійснюється підприємствами-виготовлювачами, а під час експлуатації - наповнювальними станціями або випробувальними пунктами. Маркірування та фарбування неметалевих балонів повинні проводитися у відповідності до ТУ на балон.

1.27. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на робітника, який обслуговує балони:

- загазованість робочої зони;

- недостатня освітленість робочої зони;

- порушення правил транспортування балонів;

- порушення правил зберігання балонів;

1.28. Робітники, які обслуговують балони, забезпечуються спецодягом:

- комбінезон бавовняний;

- рукавиці брезентові;

- черевики кожані;

- взимку додатково: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці.

2. Опосвідчення балонів

2.1. Опосвідчення балонів, за винятком балонів для ацетилену, включає:

2.1.1. Огляд внутрішньої і зовнішньої поверхні балонів.

2.1.2. Перевірку маси і місткості.

2.1.3. Гідравлічне випробування.

Перевірка маси і місткості безшовних балонів ємністю до включно і понад , а також зварних балонів, незалежно від місткості, не проводиться.

2.2. При задовільних результатах підприємство, на якому проведено опосвідчення, вибиває на балоні своє клеймо круглої форми діаметром , дату проведеного і наступного опосвідчення (в одному ряду з клеймом). Результати технічного опосвідчення балонів ємністю понад заносяться в паспорт балонів. Клейма на балонах в цьому випадку не ставляться.

2.3. Результати опосвідчення балонів, за винятком балонів для ацетилену, записуються особою, яка проводила опосвідчення балонів, у журнал випробувань.

2.4. Огляд балонів для ацетилену повинен здійснюватися на ацетиленових на

повнювальних станціях не рідше, ніж через 5 років, і складатися із:

2.4.1. Огляду зовнішньої поверхні.

2.4.2. Перевірки пористої маси.

2.4.3. Пневматичного випробування.

2.5. Стан пористої маси в балонах для ацетилену повинен перевірятись на наповнювальних станціях не рідше, ніж через 24 місяці.

При задовільному стані пористої маси на кожному балоні повинні бути вибиті:

2.5.1. Рік і місяць перевірки пористої маси.

2.5.2. Клеймо наповнювальної станції.

2.5.3. Клеймо (діаметром із зображенням літер Пм,), що засвідчує перевірку пористої маси.

2.6. Балони для ацетилену, які наповнені пористою масою, під час опосвідчення випробовують азотом під тиском 3,5 МПа (35 кгс/м2).

Чистота азоту, який застосовується для випробування балонів, повинна бути не нижче 97% за об'ємом.

2.7. Результати опосвідчення балонів для ацетилену заносять в журнал випробувань.

2.8. Огляд балонів здійснюється з метою виявлення на їх стінках корозії, тріщин, вм'ятин та інших пошкоджень (для визначення придатності балонів до подальшої експлуатації). Перед оглядом балони мають бути ретельно очищені і промиті водою, а в необхідних випадках промиті відповідним розчинником або дегазовані.