(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для машиніста електролебідки

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці", працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для машиніста однобарабанних і багатобарабанних електролебідок.

1.6. До керування електролебідкою допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж на робочому місці та одержали посвідчення на право керування електролебідкою, ознайомлені з інструкцією з експлуатації.

1.7. Машиніст електролебідки повинен мати групу з електробезпеки не нижче II.

1.8. Машиніст повинен проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийомі на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) повторний - не рідше одного разу на 3 місяці;

г) позаплановий - при порушенні вимог безпеки, що призвело чи могло призвести до аварії або нещасного випадку; при зміні технологічного процесу, конструкції електролебідки чи діючих нормативних актів про охорону праці;

д) цільовий - при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварії, стихійного лиха, проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

1.9. Повторна перевірка знань машиністом безпеки праці (у тому числі знань вимог електробезпеки з присвоєнням II групи) проводиться:

а) періодично, не рідше одного разу на 12 місяців (в обсязі знань даної інструкції);

б) при перерві в роботі за фахом понад 6 міс.;

в) перед допуском до роботи після тимчасового відсторонення машиніста за порушення вимог безпеки чи технології.

1.10. Для зниження рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів машиніст повинен бути забезпечений наступними засобами індивідуального захисту:

- напівкомбінезон бавовняний - термін носіння 12 міс.;

- рукавиці комбіновані - термін носіння 2 міс.;

На зовнішніх роботах узимку додатково (за умов внесення цих норм до колективного договору):

- куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- валянки - термін носіння 48 міс.

У залежності від характеру і умов виконуваної роботи машиніст повинен застосовувати і інші засоби індивідуального захисту (наприклад, захисну каску, респіратор, захисні окуляри тощо).

1.11. При одержанні спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту машиніст повинен бути проінструктований керівником робіт про порядок користування цими засобами і ознайомлений з вимогами по догляду за ними.

1.12. Машиніст не повинен приступати до роботи в неналагодженому, забрудненому спецодязі, спецвзутті і з несправними запобіжними пристосуваннями.

1.13. Місце встановлення електролебідки на будівельному об'єкті визначається проектом провадження робіт.

Електролебідка повинна бути встановлена на сплановану горизонтальну поверхню, поза небезпечною зоною інших працюючих машин і механізмів у межах зорової видимості переміщуваних вантажів. Небезпечна зона, у якій переміщаються вантажі лебідкою, повинна бути позначена сигнальним огородженням заввишки не менше , а на огородженні встановлені знаки безпеки, що забороняють вхід людей до неї.

Безпечна подача вантажів до місця провадження робіт повинна здійснюватися відповідно до вимог технологічної карти на даний вид робіт.

1.14. На електролебідках повинні бути наступні написи:

- інвентарний номер;

- вантажопідйомність;

- дати наступних повного і часткового технічного огляду.

1.15. Для забезпечення стійкості лебідка повинна бути завантажена баластом, маса якого перевищує її стискальне зусилля вдвічі. Баласт повинен бути закріплений на рамі лебідки. Набір баласту повинен бути інвентарним, точно зваженим і промаркованим. При застосуванні в якості баласту дрібного штучного вантажу він повинен бути поміщений у металевий ящик, закріплений на рамі лебідки. Ящик повинен бути виконаний так, щоб виключалися потрапляння до нього атмосферних опадів і втрата вантажу. Забороняється застосовувати як баласт пісок, щебінь чи гравій.

1.16. Робоче місце машиніста повинно бути зв'язане з місцями прийому вантажів звуковою чи світловою сигналізацією.

1.17. Електролебідку від атмосферних опадів необхідно захистити навісом.

1.18. Підключення електролебідки до живильної мережі слід виконувати з використанням пункту живлення, що містить комутаційний і захисний апарати (ящик з запобіжниками чи автоматичним вимикачем і рубильником). Для підключення необхідно застосовувати кабелі з алюмінієвими чи мідними жилами з ізоляцією з гуми чи пластмаси.

Зовнішні електропроводки тимчасового електропостачання повинні бути розміщені на опорах на висоті над рівнем землі, площадки, настилу не менше, м:

а) 2,5 - над робочими місцями;

б) 3,5 - над проходами;

в) 6,0 - над проїздами.

1.19. Підключення і відключення електролебідки, а також спостереження за справним станом електричної частини лебідки в процесі експлуатації може виконувати тільки електромонтер, який має групу з електробезпеки не нижче III.

Забороняється виконувати цю роботу машиністу.

1.20. На робочому місці машиніста повинна бути покладена ізолююча підставка.

1.21. Машиніст електролебідки зобов'язаний:

- знати влаштування (конструкцію), принцип дії і правила технічної експлуатації лебідки;

- вміти усувати основні неполадки в технічній частині лебідки;

- дотримуватися правил безпеки при очищенні і змащенні вузлів і деталей;

- знати встановлену систему сигналізації;

- експлуатувати і обслуговувати лебідку відповідно до інструкції заводу-виробника.

1.22. Забороняється машиністу знаходитися в нетверезому стані на території будівельного об'єкта і у побутовому приміщенні як у робочий, так і в неробочий час.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи машиніст електролебідки зобов'язаний:

- одягти спецодяг, спецвзуття і інші необхідні засоби індивідуального захисту;

- ознайомитися в журналі прийому-здачі змін із записами машиніста попередньої зміни;

- одержати завдання на виконання робіт і інструктаж з охорони праці від майстра (виконроба);

- оглянути робоче місце, забрати сторонні предмети, перевірити справність пристосувань і тари для переміщення вантажів;

- переконатися в наявності безпечних проходів, сигнального огородження небезпечних зон і знаків безпеки на них, достатньої освітленості робочого місця.

2.2. Перед пуском електролебідки машиністу необхідно перевірити:

- наявність на робочому місці ізолюючої підставки;

- зовнішнім оглядом - підшипники, втулки, гальмовий пристрій, вантажний канат, фрикціони, кріплення баласту;

- надійність кріплення вантажного каната на барабані;

- стан вантажозахватного гака, наявність і справність дії замикаючого пристрою на ньому;

- надійність затягування нарізних з'єднань;

- наявність, справність і надійність кріплення захисних огороджень на обертових частинах лебідки;

- наявність змащення на тертьових поверхнях і рівень масла в редукторі;

- надійність кріплення консолі і відвідного блоку на консолі;

- правильність намотування вантажного каната на барабан;

- справність безпечної рукоятки (храпового пристрою);

- зовнішнім оглядом - наявність і цілісність захисного занулення корпуса електродвигуна і пускового апарата, стан ізоляції електропроводів;

- роботу пускового апарата на холостому ходу шляхом обертання електродвигуна убік розмотування каната чи при відключеній лебідці;

- роботу гальмового пристрою;

- наявність і справність дії обмежника висоти підйому вантажу.

2.3. При виявленні несправностей, що неможливо усунути власними силами, машиніст зобов'язаний сповістити про це керівника, відповідального за безпечне провадження робіт (механіка, виконроба, майстра) по переміщенню вантажів лебідками.

2.4. Після усунення виявлених несправностей, а також перед початком роботи необхідно перевірити дію усіх вузлів електролебідки на холостому ходу (без навантаження), попередньо подавши про це попереджувальний звуковий сигнал.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Машиніст повинен виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений керівником робіт.

3.2. Не допускати на робоче місце осіб, що не мають відношення до даної роботи.

3.3. Під час роботи бути уважним і не відволікати інших.

3.4. У процесі роботи машиністу необхідно стежити за тим, щоб:

- гальмовий пристрій був відрегульований і обгороджений захисним кожухом;

- маса вантажу не перевищувала вантажопідйомність лебідки; для цих цілей машиністу повинен бути виданий на руки перелік переміщуваних лебідкою вантажів з зазначенням їх маси;

- не нагрівалися підшипники і корпус редуктора;

- підйом і опускання вантажу проходили плавно без ривків;

- застосовувалися гнучкі відтягнення для запобігання розгойдування вантажу під час піднімання (опускання).

3.5. Машиністу електролебідки забороняється:

- робити змащування, огляд і регулювання окремих вузлів лебідки під час її роботи. Під час виконання цих робіт вантаж повинен бути опущений на землю (площадку), а електродвигун - відключений;

- працювати при знятих огородженнях обертових частин лебідки;

- виконувати роботу при несправному електродвигуні і гальмових пристроях;

- самостійно підключати (відключати) лебідку до електромережі й обслуговувати її електричну частину;

- стояти поблизу вантажного каната;

- працювати в нічний час без достатнього освітлення зони провадження робіт;

- поправляти намотування каната на барабан під час роботи лебідки;

- працювати на лебідці в ожеледь, під час снігопаду, у грозу, за температури повітря нижче -20°С і швидкості вітру більше 10 м/с;

- відключати чи виводити з ладу кінцеві вимикачі;

- знаходитися в небезпечній зоні переміщуваного вантажу;

- перевантажувати тару вантажем понад встановленої норми;

- виконувати стропування, не маючи посвідчення стропальника;

- передавати керування лебідкою іншим працівникам, а також залишати її включеною без догляду.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи машиніст лебідки зобов'язаний:

- оглянути всі деталі, вузли лебідки, а також тару і вантажозахватні пристрої;

- відключити електропривод і закрити на замок пульт керування лебідкою;

- очистити, при необхідності, лебідку від бруду;

- перевірити наявність змащення на тертьових деталях і рівень масла в редукторі.

4.2. Про усі виявлені несправності повідомити майстра (виконроба), а при роботі у дві зміни - змінного майстра чи змінного машиніста.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадках несправності устаткування або в аварійних ситуаціях, що можуть викликати поломку устаткування і травмування людей, машиніст електролебідки зобов'язаний:

- негайно припинити роботу і відключити лебідку від електромережі;

- про всі несправності і вжиті заходи з їх усунення повідомити керівника робіт.

5.2. У випадку виникнення пожежі відключити електролебідку від електромережі, організувати гасіння осередку загоряння первинними засобами пожежегасіння.

Електропроводи, що зайнялися, слід гасити порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками. Забороняється гасити проводи, що знаходяться під напругою, водою, пінними вогнегасниками і піском.

При неможливості ліквідації осередку загоряння власними силами необхідно негайно викликати по телефону "01" пожежну охорону.

5.3. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, машиніст зобов'язаний негайно відключити електролебідку і надати першу медичну допомогу потерпілому, повідомити про те, що трапилося, керівника робіт і вжити заходів для збереження обстановки нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю людей.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.