Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНИКІВ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Національним НДІОПАсоціацією "Укрвогнетрив"

Лист № 110Наказ №31

від 15.05.2001 р.від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10 -172-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНИКІВ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М.Київ

Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації Конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкод-жуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконан-ням трудових обов'язків: в повному розмірі втраченого заробітку; сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навко-лишньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10-1.08-97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання формувальниками вогнетривких виробів (надалі - формувальники), вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків, а також правил безпечної пове-дінки на робочому місці і території підприємства.

1.2. Кожний формувальник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також розпорядження і вказівки керівників цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що існують на підприємстві.

1.3. Кожний формувальник повинен також дотримувати вимоги загальнозаводської інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій з експлуатації устаткування, яке обслуговується, а також інструкції з охорони праці стропальника, машиніста крана і вико-нувати вимоги:

1.3.1. положення про наряд-допуск;

1.3.2. інструкції щодо застосування биркової системи;

1.3.3. правил пожежної безпеки;

1.3.4. правил електробезпеки.

1.4. До роботи формувальником допускаються особи чоловічої статі, не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, навчання за спеціаль-ністю, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, спеціальне навчання, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на І групу з електробезпеки.

1.5. До обов'язків формувальника входить: формування вручну або хвостовим молотком динасових, магнезіальних та шамотних виробів нескладної конфігурації, а також тих, що мають на поверхні виступи, поглиблення, виїмки, гострі кути; карбідокремнійових стержнів на механічному вібраційному верстаті і виливання гіпсових форм. Формування плавлених вогнетривів і смолопекової заготівки. Заповнення форм формовою масою і трамбування її і заготовок у спеціальній формі за допомогою пневма-тичного молотка. Оправлення сформованих виробів, маркування їх, посипання дрібним піском або шамотом, укладання виробів на рівні щитки і віднесення їх на вагонетки або в сушила. Складання, розбирання і змащення форм. Транспортування сформованих виробів у сушила. Формування карбідокремнійових стержнів на вібростолі вручну. Виявлення і усунення несправностей в роботі устаткування, що обслуговується. Налагодження меха-нічного вібраційного верстата.

1.6. Кожний формувальник повинен знати:

1.6.1. будову і правила технічної експлуатації хвостового молотка, механічного вібраційного верстата, вимірювального інструменту;

1.6.2. будову і правила технічної експлуатації підйомних механізмів; склад і власти-вості формових мас і суспензій;

1.6.3. види і розміри форм;

1.6.4. способи готування формових мас;

1.6.5. правила транспортування виробів;

1.6.6. режим сушіння виробів;

1.6.7. способи формування;

1.6.8. прийоми оправлення виробів;

1.6.9. види браку під час формування і способи його попередження;

1.6.10. правила читання креслень;

1.6.11. слюсарну справу.

1.7. Кожний формувальник, який знов став до роботи, зобов'язаний пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спе-ціальному журналі і в документі про прийом робітника на роботу.

1.8. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - старшим змінним майстром виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди та ілюструється прикладами безпечних прийомів у роботі.

1.9. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці формувальник, який знов став до роботи, прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до кваліфі-кованого формувальника для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, який встановлюється на підприємстві.

1.10. Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достат-ніх знань в технології та безпечних прийомах праці робітник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом .

1.11. Повторні інструктажі з охорони праці формувальникам проводитимуться щоквартально, а чергові перевірки знань - один раз на рік через 12 місяців після попе-редньої цеховою комісією з записом у журналі реєстрації інструктажів.

Не можна допускати до роботи, а працівнику ставати до роботи без перевірки знань правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.12. Формувальник зобов'язаний проходити періодичні (на протязі трудової діяль-ності) медичні огляди.

1.13. Основні небезпечні виробничі фактори на дільниці виконання робіт :

1.13.1. машини і механізми, що рухаються ( вантажопідйомні крани, пересувний бункер) тощо;

1.13.2. вантажі, що переносяться кранами;

1.13.3. падаючі предмети (деталі форм, інструмент тощо);

1.13.4. небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання в якому може відбутися через тіло людини.

1.14. Основні шкідливі виробничі фактори :

1.14.1. підвищена запиленість повітря робочої зони;

1.14.2. підвищений рівень шуму на робочому місці;

1.14.3. підвищений рівень вібрації;

1.14.4. знижена температура повітря робочої зони. Шкідливі фактори можуть привести до професійних захворювань.

1.15. Формувальники вогнетривких підприємств повинні працювати у встанов-леному за нормами спецодязі: - костюмі бавовняному за ГОСТом 27575-87 "Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздейст-вий. Технические требования" - на 12 місяців;

Фартусі брезентовому з нагрудником за ГОСТом 12.4.029-76 "Фартуки специаль-ные. Технические условия" - на 12 місяців; спецвзутті - черевиках шкіряних за ГОСТом 28507-90 "Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия" - на 12 міс;

рукавицях комбінованих за ГОСТом 12.4.010-75 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» - на 2 міс;

враховуючи необхідність роботи з віброінструментом, формувальник повинен одержувати також рукавиці антивібраційні за ТУ 78-349-75, виготовлені з бавовняних тканин та які мають на долоневій частині амортизаційну прокладку з поролону.

Крім наведених засобів індивідуального захисту, формувальник повинен працювати у захисній касці, захисних окулярах, користуватися протипиловим респіратором і засобами захисту органів слуху, а також під час роботи в умовах знижених температур - зимовим спецодягом - куртці на утеплюваній прокладці за ГОСТом 29335-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия" - на 36 місяців.

1.16. По території підприємства і цеху до місця роботи необхідно пересуватися за маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому слід виконувати вимоги знаків дорожнього руху і вказівників.Залізничні та автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях.

1.17. Формувальник під час виявлення порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, повинен негайно його усунути, а, якщо порушення самому ліквідувати неможливо - доповісти про нього майстру або начальнику зміни і не починати роботу, поки порушення не буде усунено.

1.18. Якщо одержана травма, необхідно звернутися до медпункту і повідомити про це майстра, а при його відсутності - старшого формувальника.

У разі нещасного випадку з товаришем, йому неообхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пересуватися. Кожний формувальник повинен бути ознайомлений з порядком обліку і роз-слідування нещасних випадків.

1.19. У відповідності до внутрішнього трудового розпорядку формувальник зобо-в'язаний:

1.19.1. перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і одержати завдання на виконання робіт;

1.19.2. виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог інструкції з охорони праці;

1.19.3. виконувати вказівки старшого формувальника і майстра;

1.19.4. не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці під час тимчасового переведення на іншу роботу і става-ти до роботи тільки тоді, коли умови забезпечують безпеку робітника і оточуючих;

1.19.5. утримувати своє робоче місце і устаткування в справному стані і чистоті;

1.19.6. зберігати необхідні в роботі інструмент і пристосування в справному стані;

1.19.7. не допускати сторонніх осіб на дільницю виконання робіт;

1.19.8 не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому і наркотичному стані.

1.20. Формувальник, як і всі працівники цеху, повинен знати і вміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

1.21. При виявленні несправності в електричному обладнанні формувальник пови-нен припинити роботу, доповісти майстру і викликати чергового електрика.

1.22. Усувати неполадки в електрообладнанні самому не допускається. Після усунення несправності пуск обладнання повинен проводити черговий електрик за заявкою майстра.

1.23. Користуватися переносними електросвітильниками дозволяється при напрузі не вище 36 В, а в сирих підвальних приміщеннях - не вище 12 В.

1.24. Формувальник повинен вміти використувати за призначенням засоби пожежо-гасіння (пісок, землю, вогнегасники тощо) і знати місця зберігання протипожежного інвентарю, вміти ним користуватися. Під час виникнення пожежі необхідно доповісти керівництву цеху і диспетчерові підприємства, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації загоряння своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.