Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

від 17 січня 2005 року N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 січня 2005 р. за N 111/10391

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на ринках України (додаються).

2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, Департаменту сил, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих закладів освіти МНС України, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони МНС України довести Правила пожежної безпеки на ринках України до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати їх вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - начальника Державного департаменту пожежної безпеки Борисова П. Ф.

 

Міністр 

Г. В. Рева 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 

 

 

К. Ващенко 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки та з питань

європейської інтеграції України 

 

М. Деркач 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

від 17 січня 2005 р. N 30

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 січня 2005 р. за N 111/10391 

Правила

пожежної безпеки на ринках України

1. Галузь застосування

Правила пожежної безпеки на ринках України (далі - Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки під час будівництва (улаштування) нових ринків, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, розширення та експлуатації ринків.

Ці Правила розроблені на підставі Закону України "Про пожежну безпеку" і є обов'язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, що перебувають на території України (далі - фізичні особи), та юридичними особами незалежно від форм власності та виду їх діяльності.

Забезпечуючи пожежну безпеку на ринках України, окрім цих Правил, слід також керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні (далі - НАПБ А.01.001-2004), затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009, стандартами, будівельними нормами, Правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (далі - ДНАОП 0.00-1.32-01) та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

2. Загальні положення

2.1. У цих Правилах використані такі терміни та визначення:

ринок - суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;

критий ринок - ринок, який розташовано в капітальних будівлях великої місткості. Торгові, складські, службові та підсобні приміщення на таких ринках розташовуються, як правило, в одному будинку;

магазин - стаціонарний пункт роздрібного продажу товарів, який займає окреме приміщення або будинок та має торговельний зал для покупців;

павільйон - торговельний об'єкт у роздрібній торгівлі, який призначається для організації продажу товарів кінцевим споживачам, розміщується в окремій споруді полегшеної конструкції та має торговельну залу для покупців;

кіоск - торговельний об'єкт для організації роздрібного продажу товарів, який має постійне просторове місцезнаходження, займає окрему закриту споруду некапітального типу на одне робоче місце без торговельної зали для покупців та додаткової площі для розміщення запасу товарів;

палатка - торговельний об'єкт збірно-розбірної напівзакритої конструкції для організації роздрібного продажу товарів, на одне або декілька робочих місць з товарним запасом на один день торгівлі;

окремо встановлений кіоск (павільйон) - кіоск (павільйон), від якого витримано протипожежний розрив до інших кіосків (павільйонів), будинків і споруд;

група кіосків (павільйонів) - кіоски та (або) павільйони, що розташовані на обмеженій території без протипожежних розривів між ними;

камера схову - приміщення на території ринку, де зберігаються товарно-матеріальні цінності після закінчення роботи ринку та у вихідні дні;

контейнер - споруда, призначена для перевезення штучних вантажів широкої номенклатури, а також для збільшення вантажних одиниць при перевезенні дрібноштучних вантажів в упакованому вигляді. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск;

основні евакуаційні проходи - головні проходи ринку (торговельного залу), що зв'язують проходи між торговельним обладнанням рядів ринку або виходи з відділів торговельного залу з евакуаційними виходами із залу.

2.2. Пожежна безпека на ринках повинна забезпечуватися шляхом здійснення організаційних, технічних заходів, спрямованих на запобігання пожежам, загибелі відвідувачів та працівників ринків, а також зниження майнових утрат, створення умов для швидкого виклику пожежної охорони та успішного гасіння пожеж.

2.3. Забезпечення пожежної безпеки на ринках покладається на їх директорів (керівників) або осіб, що виконують його обов'язки, а виконання вимог цих Правил на відведених торгових місцях покладається на власників, орендарів торгових місць (на підставі укладених договорів), учасників торгівлі.

2.4. Під час оренди ринку (частково або повністю) обов'язки сторін щодо забезпечення його пожежної безпеки встановлюються відповідно до договору оренди. У разі, якщо в договорі це питання не обумовлено, забезпечення пожежної безпеки покладається на орендодавця в частині оснащення об'єкта оренди засобами протипожежного захисту, забезпечення його евакуаційними шляхами та іншими протипожежними заходами, а на орендаря - у частині дотримання протипожежного режиму, утримання у справному стані наявних засобів виявлення та гасіння пожеж.

2.5. Директор (керівник) ринку або особа, що виконує його обов'язки, зобов'язані:

своєчасно виконувати приписи органів державного пожежного нагляду;

забезпечити в торговельних, адміністративних, складських приміщеннях, допоміжних будинках та спорудах і в цілому на території ринку протипожежний режим;

організувати розроблення і своєчасне здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення пожежі чи загоряння;

забезпечити справність систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей на випадок пожежі;

організувати навчання з питань пожежної безпеки підлеглих працівників згідно з Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (НАПБ Б.02.005-2003), затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469, та посадових осіб у порядку, встановленому законодавством;

не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежного інструктажу;

забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через гучномовну радіотрансляційну мережу.

2.6. На ринках може створюватися добровільна пожежна дружина (далі - ДПД), а також пожежно-технічна комісія (далі - ПТК) відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини (команди) (НАПБ Б.02.004-2004), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 221/8820, і Типового положення про пожежно-технічну комісію (НАПБ Б.02.003-2004), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 222/8821.

2.7. Обов'язки посадових осіб та працівників охорони ринків щодо забезпечення пожежної безпеки повинні бути відображені в їх посадових інструкціях (функціональних обов'язках).

2.8. Директор (керівник) ринку або особа, що виконує його обов'язки, своїм наказом чи розпорядженням (для працівників ринку) має визначити відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки окремих ділянок території, будинків, інших споруд, приміщень ринку, а також інженерного обладнання (за його наявності).

2.9. Відповідальні особи за пожежну безпеку зобов'язані вживати такі протипожежні заходи:

роз'яснювати працівникам вимоги правил пожежної безпеки;

слідкувати за дотриманням протипожежного режиму в закріплених приміщеннях та на території ринку;

контролювати справність приладів опалення, електрообладнання, систем автоматичного протипожежного захисту і оповіщення про пожежу та вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

після закінчення роботи перевіряти, чи прибрані робочі місця та закріплена територія, а також відключення електроустановок;

забезпечувати справне утримання наявних первинних засобів пожежогасіння;

розробляти інструкції про заходи пожежної безпеки.

2.10. На основі цих Правил та інших нормативно-правових актів директором (керівником) розробляється та затверджується загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки на ринку.

Загальнооб'єктова інструкція повинна встановлювати відповідний протипожежний режим, у тому числі визначати:

місця зберігання товарів;

порядок прибирання території ринку та торгових місць після закінчення роботи;

порядок знеструмлення електрообладнання після закінчення роботи та у разі виникнення пожежі;

порядок проведення тимчасових вогневих та інших вогненебезпечних робіт;

порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;

обов'язки працівників охорони щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму.

2.11. Працівники ринків зобов'язані:

знати і дотримуватись на території ринку та на робочих місцях вимог пожежної безпеки;

під час проведення робіт обережно поводитись із легкозаймистими і горючими рідинами (далі - ЛЗР та ГР), іншими пожежонебезпечними речовинами та матеріалами;

у разі виявлення пожежі повідомити про це пожежну охорону, адміністрацію ринку та вжити можливих заходів для рятування людей, майна і гасіння пожежі.

2.12. За порушення цих Правил винні в цьому особи несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.13. Дозволи на початок роботи орендованих торгових місць, кіосків та контейнерів на ринках не потребують оформлення, якщо вони розміщені згідно зі схемами, які в установленому порядку узгоджені з органами державного пожежного нагляду, і в цілому на експлуатацію ринку був виданий дозвіл на початок роботи.

3. Загальні вимоги пожежної безпеки

3.1. На кожний ринок незалежно від площі, у складі проектної документації або окремо, повинна бути розроблена й узгоджена з місцевим або територіальним органом державного пожежного нагляду схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток тощо (далі - схема ринку), які розташовані в приміщеннях та на відкритих майданчиках.

3.2. Кожна схема ринку має відображати:

площу території та кількість торгових місць;

кількість магазинів, павільйонів, кіосків, палаток, контейнерів та камер схову із зазначенням їх розмірів у плані;

місця розташування автотранспорту;

наявність та кількість первинних засобів пожежогасіння;

ширину проходів (проїздів) між торговельними рядами, інші необхідні розміри;

місця розміщення пожежних гідрантів та відстані від них до ринку, кількість в'їздів на територію.

3.3. Під час розроблення схеми ринку необхідно дотримуватися вимог ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень", ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення", НАПБ А.01.001-2004 та цих Правил.

3.4. Кожен окремо розташований ринок або різні кіоски, павільйони, магазини тощо, які розміщені на території ринку, але не внесені до схеми і належать різним власникам, повинні мати дозволи на початок роботи відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (НАПБ Б.07.018-2001), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150.

3.5. Для кожного магазину, павільйону, кіоску, палатки, контейнера, камери схову розробляється інструкція про заходи пожежної безпеки.