НПАОП 0.00-1.24-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

18.03.2010 м. Київ № 61

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 червня 2010 року за № 356/17651

Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (далі — Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.94 № 54 «Про затвердження Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом».

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Захаренкову Є. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

Голова Комітету С. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України В. І. КАЗАЧЕНКО

Президент Спілки орендарів і підприємців України Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В. БИКОВЕЦЬ

Заступник Голови Федерації професійних спілок України С. Я. УКРАЇНЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України В. ГРИЩЕНКО

Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань Г. ОСОВИЙ

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С. БОГДАНОВ

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Л. В. ЛОСЮК

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В. М. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державний санітарний лікар України, Перший заступник Міністра охорони здоров’я України О. М. БІЛОВОЛ

Перший заступник Голови Державного комітету ядерного регулювання України А. Г. УСКОВ

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. КУЖЕЛЬ

Заступник Міністра промислової політики України С. Г. ГРИЩЕНКО

Заступник Міністра транспорту та зв’язку України А. КОЛІСНИК

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України Д. ІСАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

18.03.2010 № 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 року за № 356/17651

ПРАВИЛА охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

І. Сфера застосування

1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності (далі — гірниче підприємство), діяльність яких пов’язана з розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом.

2. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар’єрів (розрізів), будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов’язків пов’язане з перебуванням на об’єктах відкритих гірничих робіт.

ІІ. Позначення та скорочення

1. ГОСТ — міждержавний стандарт.

2. НАПБ — нормативний акт пожежної безпеки.

3. НПАОП — нормативно-правовий акт з охорони праці.

4. ЛЕП — лінія електропередачі.

5. СЦБ — система централізації та блокування.

ІІІ. Терміни та визначення понять

1. У цих Правилах терміни та поняття: відкрита розробка родовищ, вибухові матеріали (речовини), гірнича (гірничодобувна) промисловість, гірниче підприємство, гірничі роботи, аварійно-рятувальна служба (формування), гірничий масив, кар’єр, консервація, копальня, корисні копалини, підривні роботи вживаються у значеннях, що наведені в Гірничому Законі України.

2. Інші терміни вживаються в такому значенні:

абзетцерний відвал — відвал, на якому працює абзетцер — екскаваційний і транспортувальний агрегат, що здійснює черпання розвантаженої з думпкарів породи або прийом породи з магістральних конвеєрів, доставку породи до укосу відвалу і планування його поверхні;

борт кар’єру — комплекс майданчиків і укосів уступів від поверхні землі до підошви кар’єру;

вибій уступу — поверхня уступу, що є безпосереднім об’єктом гірничих робіт та переміщається в результаті ведення гірничих робіт;

гірнича маса — зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин;

гірничий об’єкт — дільниця, блок, технологічна лінія, окреме гірниче обладнання, комплекси циклічно-потокових технологій, що використовуються в технології видобування корисних копалин;

гірські породи — природні мінеральні агрегати, що утворюють літосферу Землі у вигляді самостійного геологічного тіла;

запобіжна берма — невеликий майданчик, що залишається між уступами кар’єру на неробочих бортах для підвищення їх стійкості та затримання шматків породи, що осипається;

кут укосу борта кар’єру — кут, утворений лінією укосу борта кар’єру та проекцією цієї лінії на горизонтальну площину;

кут укосу уступу — кут, утворений укосом та горизонтальною площиною;

робочий майданчик уступу — майданчик уступу, призначений для розміщення основного робочого обладнання;

технологічна інструкція (технологічна карта, паспорт) — опис методів контролю технологічного процесу, порядку монтажу та правил користування устаткуванням, прийомів роботи та заходів безпеки під час роботи на ньому тощо;

укіс уступу — похила або вертикальна поверхня між верхнім і нижнім майданчиками уступу, вздовж нього;

уступ кар’єру — частина товщі гірських порід у кар’єрі, що мають форму уступу (сходинки).

ІV. Загальні вимоги безпеки

1. Основні положення

1.1. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечні умови праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

1.2. Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт відповідно до Гірничого Закону України повинно мати:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

акт про надання гірничого відводу;

технічний проект розробки родовища корисних копалин, затверджений і погоджений в установленому порядку;

геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

У разі зміни гірничо-геологічних умов технічний проект розробки родовища корисних копалин необхідно переглядати, але кожного разу він повинен охоплювати весь період до кінця розробки родовища до проектної глибини та проектного контуру родовища.

Відхилення від проекту необхідно узгоджувати з проектною організацією.

1.3. Програми і проекти будівництва підлягають комплексній державній експертизі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи».

Проектна документація на будівництво (реконструкцію та технічне переоснащення) об’єктів гірничих робіт відповідно до Положення про порядок державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431, підлягає обов’язковій державній експертизі. Відповідний висновок є складовою частиною висновку комплексної державної експертизи.

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

1.4. Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування виробничих об’єктів здійснюються за Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженою наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.09.94 № 95, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.02.95 за № 44/580 (НПАОП 0.00-7.03-94).

1.5. Склад проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і технічне переоснащення регламентується Державними будівельними нормами України «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» (ДБН А.2.2-3-2004), затвердженими наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20.01.2004 № 8.

1.6. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом гірничих об’єктів, а також промислових об’єктів і споруд, які вводяться в роботу на діючих гірничих підприємствах, здійснюється відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 534).

На закінченому будівництвом об’єкті виробничого призначення повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією роботи, змонтоване і випробуване обладнання, а також створено безпечні умови для роботи працівників та перебування людей.

Експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, забороняється.

1.7. Експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж об’єктів гірничого підприємства повинна здійснюватися відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98), і Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

1.8. Гірниче підприємство, яке має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за переліками відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631, повинно одержати відповідний дозвіл.

1.9. Усі гірничі підприємства незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації обслуговуються державними воєнізованими аварійно-рятувальними службами (формуваннями) відповідно до Гірничого Закону України.

1.10. На кожному кар’єрі з видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солей калійних добрив, флюсо-доломітів, нерудних будівельних матеріалів продуктивністю понад 50 тис. м3 гірничої маси на рік, на хвостосховищі, шламонакопичувачі, дразі, земснаряді, а також гірничому підприємстві, яке проводить вибухові роботи, повинен бути складений план ліквідації аварій.

1.11. На гірничому підприємстві розробляється план ліквідації аварій згідно з вимогами Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.03.2003 № 87, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за № 321/7642.

1.12. Вибухові роботи на об’єктах відкритих гірничих робіт необхідно здійснювати згідно з вимогами законодавства.

1.13. Організація розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на гірничому підприємстві здійснюються згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

1.14. Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (далі — НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Всі роботи з підвищеною небезпекою проводяться тільки за письмовим нарядом.