ДСТУ 4469-3:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна техніка

СИСТЕМИ

ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Частина 3. Пристрої ручного запусканнята зупинення

Загальні вимоги

(EN 12094-3:2003, MOD)

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: В. Орел, канд. хім. наук; М. Откідач, канд. техн. наук; С. Пономарьов (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 жовтня 2005 р. № 306 з 2007-01-01
 2. Національний стандарт відповідає EN 12094-3:2003 Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems – Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи систем газового пожежогасіння. Частина 3. Вимоги та методи випробовування пристроїв ручного запускання та зупинення)

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Передмова до європейського стандарту EN 12094-3:20034

Вступ до європейського стандарту EN 12094-3:20035

Національний вступ5

1 Сфера застосування6

2 Нормативні посилання6

3 Терміни та визначення понять6

4 Загальні технічні вимоги7

4.1 Загальні вимоги до електричних пристроїв запускання та зупинення7

4.2 Загальні вимоги до неелектричних пристроїв запускання8

4.3 Вимоги до технічної документації9

4.4 Маркування9

5 Методи випробування10

5.1 Методи випробовування електричних пристроїв запускання10

5.2 Методи випробовування неелектричних пристроїв запускання10

5.3 Стійкість до надлишкового навантаження пристроїв зупинення12

6 Маркування12

7 Оцінювання відповідності12

7.1 Загальні положення12

7.2 Випробовування первинного типу13

7.3 Виробничий контроль за продукцією (ВКП)14

7.4 Дані про необхідність перевіряння на відповідність технічним вимогам цього стандарту під час окремих видів випробовування.17

Додаток ZA Пункти цього стандарту, на які поширюється Директива Європейського Союзу щодо будівельних виробів18

Додаток НА Зіставлення європейського та національного стандартів20

Додаток НБ Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення22

Додаток НВ Перелік посилань24

Додаток НГ Текст вилучених із EN 12094-3 елементів25

Бібліографія27

Національний відхил.

Структуру та назви структурних елементів національного стандарту приведено у відповідність до вимог ДСТУ 1.5 (див. додаток НБ).

Передмова до європейського стандарту EN 12094-3:2003

Цей стандарт розробив Технічний комітет CEN/TC 191 «Стаціонарні системи пожежогасіння» секретаріат якого перебуває при Британському інституті стандартів.

Цей стандарт було підготовлено за дорученням, виданим CEN Європейської Комісії та Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, і підтримує основні вимоги EU Directive 89/106/EEC.

Стосовно зв'язку з Директивами Європейського Союзу – див. додаток ZA, який є невід'ємною частиною цього стандарту.

Ця частина EN 12094 являє собою один із ряду європейських стандартів, підготовлених технічним комітетом CEN/TC 191, яка охоплює вимоги систем газового пожежогасіння.

Їх долучено до серії європейських стандартів, якими планується охопити:

 • системи газового пожежогасіння (EN 12094);
 • спринклерні системи (EN 12259 та EN 12845);
 • порошкові системи (EN 12416);
 • системи захисту від вибухів (EN 26184);
 • пінні системи (EN 13565);
 • рукавні системи (EN 671);
 • системи обмежування поширення диму і тепла (EN 12101);
 • системи розприскування води.

Планують видати такі частини цього європейського стандарту:

 • Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices (Частина 1. Загальні вимоги та методи випробовування електричних пристроїв автоматичного контролювання і затримання);
 • Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices (Частина 2. Загальні вимоги та методи випробовування неелектричних пристроїв автоматичного контролювання і затримання);
 • Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices (Частина 3. Загальні вимоги та методи випробовування пристроїв ручного запускання і зупинення);
 • Part 4: Requirements and test methods for high pressure container valve assemblies and actuators (Частина 4. Загальні вимоги та методи випробовування клапанних вузлів та їх приводів резервуари високого тиску);
 • Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valve and their actuators for CO2 systems (Частина 5. Загальні вимоги та методи випробовування розподільчих пристроїв високого і низького тиску та їх приводів для систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);
 • Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems (Частина 6. Загальні вимоги та методи випробовування неелектричних пристроїв блокування для систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);
 • Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems (Частина 7. Вимоги та методи випробовування насадків систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);
 • Part 8: Requirements and test methods for flexible connectors for CO2 systems (Частина 8. Загальні вимоги та методи випробовування гнучких з'єднань систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);
 • Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors (Частина 9. Загальні вимоги та методи випробовування спеціальних сповіщувачів полум'я);
 • Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches (Частина 10. Загальні вимоги та методи випробовування манометрів і реле тиску);
 • Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices (Частина 11. Загальні вимоги та методи випробовування ваговимірювальних приладів);
 • Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices (Частина 12. Загальні вимоги та методи випробовування сигнальних приладів);
 • Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves (Частина 13. Загальні вимоги та методи випробовування контрольних та незворотних клапанів);
 • Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for CO2 low pressure systems (Частина 16. Загальні вимоги та методи випробовування одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю);
 • Part 17: Requirements and test methods for pipe hangers (Частина 17. Загальні вимоги та методи випробовування трубних підвісок);
 • Part 20: Requirements and test methods for compatibility of components (Частина 20. Загальні вимоги та методи випробовування на сумісність виробів).

Вступ до європейського стандарту EN 12094-3:2003

Під час розробляння цього стандарту передбачалося, що виконання його положень покладатиметься на осіб, які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи.

Усі значення величин тиску в цьому стандарті наведено як значення манометричного тиску і виражено в барах, якщо не зазначено інше.

Примітка. 1 бар = 105 н м-2 = 100 кПа.

Національний вступ

Цей стандарт є тотожний переклад із внесеними відповідними технічними відхилами EN 12094-3:2003 Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems – Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи систем газового пожежогасіння. Частина 3. Загальні вимоги та методи випробовування пристроїв ручного запускання та зупинення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Національні відхили, пояснення та примітки долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються та позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» або «Національна примітка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву стандарту на «Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги»; зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв інших стандартів України;
 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», «Передмову», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт».

До тексту стандарту:

 • долучено додаток НА, який містить зіставлення європейського та національного стандартів;
 • долучено додаток НБ, який містить перелік технічних відхилів та їхнє пояснення;
 • долучено додаток НВ, який містить перелік посилань;

–долучено додаток НГ, який містить текст вилучених із EN 12094-3 елементів. Стандарт перероблено, щоб забезпечити структуру, яка відповідає іншим національним стандартам цієї серії.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ДСТУ 4469-3:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКАСИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупиненняЗагальні вимоги

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКАСИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Часть 3. Устройства ручного запуска и остановки Общие требования

FIRE PROTECTION EQUIPMENTGASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS

Part 3. Manual triggering and stop devicesGeneral requirements

Чинний від 2007-01-01

1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює вимоги і методи випробовування для ручних пристроїв запускання і зупинення систем пожежогасіння діоксидом вуглецю, інертними газами і газами на основі галоїдовуглецю.

2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems – Part 11: Manual call points

EN 60068-2-6:1996 Environmental testing – Part 2: Tests – Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-11:2001 Системи виявляння пожежі і пожежної сигналізації. Частина 11. Ручні оповіщувачі

EN 60068-2-6:1996 Випробовування на впливання чинників довкілля. Частина 2. Методи випробовування. Випробовування Fc. Вібрація (синусоїдна). (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995).

3 Терміни та визначення понять

Далі подано терміни та скорочення, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 контрольний пристрій (control device)

Елемент, який одержує сигнал від пожежного давача, пожежного сповіщувача, установки виявляння пожежі або ручного пристрою запускання, оброблює і передає сигнали на задіювання та виконання допоміжних функцій

3.2 устатковання високого тиску для зберігання діоксиду вуглецю (CO2-high-pressure installation)

Устатковання пожежогасіння, в якому діоксид вуглецю зберігається за температури довкілля. Наприклад, тиск діоксиду вуглецю в резервуарі Раbs = 58,6 бар за температури 21 °С

3.3 устатковання низького тиску для зберігання діоксиду вуглецю (CO2-low-pressure installation)

Устатковання пожежогасіння, в якому діоксид вуглецю зберігають за низької температури зазвичай від мінус 19 °С до мінус 21 °С

 1. електричний контрольний пристрій (electrical control device)

Елемент, в якому використовують електричні засоби

 1. газ на основі галоїдовуглецю (halocarbon gas)

Вогнегасна речовина, що містить як основні компоненти одну або кілька органічних сполук, до складу яких входять один або кілька хімічних елементів – галогенів: фтор, хлор, бром, йод

 1. устатковання для газів на основі галоїдовуглецю (halocarbon gas installation)

Устатковання пожежогасіння, в якому газ на основі галоїдовуглецю зберігають за температури довкілля

3.7 інертний розріджувач (inert gas)

Незріджений газ або суміш газів, гасіння яким здійснюється переважно зменшенням концентрації кисню в зоні гасіння, наприклад аргон, азот, діоксид вуглецю або їх суміші

 1. устатковання для інертних розріджувачів (inert gas installation)

Устатковання пожежогасіння, в якому інертний газ зберігають за температури довкілля

 1. пристрій зупинення ручного типу (manual stop device)

Електричний пристрій, за допомогою якого оператор може здійснювати функцію аварійного зупинення електричного керування системи пожежогасіння.

Примітка. Функцію зупинення наведено в EN 12094-1

3.10 пристрій запускання ручного типу (manual triggering device)

Неелектричний або електричний пристрій, за допомогою якого оператор може запустити контрольний пристрій системи пожежогасіння

 1. неелектричний контрольний пристрій (non-electrical control device)

Елемент, який приводять у дію механічним або пневматичним способом

 1. робочий тиск (working pressure)

Тиск, за якого елемент використовують у системі.

Національний відхил. 3.13

Виробничий контроль за продукцією – (ВКП).

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги до електричних пристроїв запускання та зупинення

4.1.1 Електричні пристрої запускання

Електричні пристрої запускання (крім зазначених у 4.1.3) повинні відповідати вимогам EN 54-11, тип В (за винятком 4.1, 4.2 і 4.7.2.3 EN 54-11) із чітким зазначенням функції. Це означає, що вони мають бути помарковані відповідно до 4.7.3.2.1 EN 54-11 на лицьовій стороні позначенням «РУЧНЕ ЗАПУСКАННЯ – Система газового пожежогасіння» (або національною мовою (мовами) країни, в якій їх використовують). Колір пристрою має бути жовтий

Примітка. Прийнятність жовтого кольору встановлено в ISO 3864.

4.1.2 Електричні пристрої зупинення