ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд


2.4.1.16 В електроустановках із системою TN як захисні пристрої можуть бути використані:

  • пристрої захисту від надструму; 
  • ПЗВ.

В електроустановках із системою TN-C для забезпечення автоматичного вимикання живлення можуть бути застосовані тільки пристрої захисту від надструму (див. також примітку 1 в 2.5.2).

Система ТТ

2.4.1.17В електроустановках споживачів електроенергії із системою ТТ (див. додаток Г) всі відкриті провідні частини електрообладнання, яке розміщене в зоні захисту одного захисного пристрою, повинні бути приєднані захисними провідниками до загального для цих відкритих провідних частин заземлювального пристрою. Якщо кілька захисних пристроїв установлені послідовно, то ця вимога поширюється окремо на кожну групу відкритих провідних частин електрообладнання, яке знаходиться в зоні захисту кожного із зазначених пристроїв.

Нейтральна або середня точка джерела живлення повинна бути заземленою безпосередньо біля або на невеликій відстані від джерела живлення. Якщо нейтральна або середня точка відсутня або недоступна, повинен бути заземленим лінійний провідник.

Заземлювачі заземлювальних пристроїв нейтральної або середньої точки (чи точки лінійного провідника) та відкритих провідних частин електроустановок споживачів електроенергії повинні бути електрично незалежними.

2.4.1.18Час автоматичного вимикання живлення у групових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати зазначеного в таблиці 2.2.

Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.2, але не більший 1 с.

Примітка. Див. також примітку в 2.4.1.2.

Таблиця 2.2 – Максимальний час автоматичного вимикання живлення у групових колах із робочим струмом до 32 А

Значення U0, В

Максимальний час вимикання в електроустановках

змінного струму, с

постійного струму, с

50 < U0 120

0,3

-

120 < U0 230

0,2

0,4

230<U0400

0,07

0,2

U0 > 400

0,04

0,1

Примітка 1. В електроустановках змінного струму з номінальною напругою 127 В максимальний час автоматичного вимикання живлення становить 0,3 с.

Примітка 2. Якщо в електроустановці будинку (споруди) із системою ТТ для захисту у разі непрямого дотику застосовується пристрій захисту від надструму і всі сторонні провідні частини, які знаходяться всередині будинку (споруди), приєднані до основної системи зрівнювання потенціалів, максимальний час вимикання може бути прийнятим таким, як в електроустановках із системою TN (див. таблицю 2.1).

Примітка 3. Час автоматичного вимикання живлення в електроустановках змінного і постійного струмів відповідно з Ug50 і Ug 120 В не обмежується, але може бути нормованим у документах, які стосуються спеціальних електроустановок.

2.4.1.19В електроустановках із системою ТТ для здійснення автоматичного вимикання живлення, як правило, слід застосовувати ПЗВ. Як альтернатива можуть бути застосовані пристрої захисту від надструму, якщо при цьому забезпечується прийнятне значення опору кола (петлі) замикання Zs (див. 2.4.1.21).

Застосування пристроїв вимикання, які реагують на зниження напруги, як альтернативи зазначеним вище пристроям, не допускається. Ці пристрої у разі наявності відповідних обґрунтувань можуть бути використані лише як доповнення до вищезазначених.

Примітка 1. Пристрої захисту від надструму можуть бути застосовані лише в колах із незначною потужністю електроприймачів і невеликим опором заземлювальних пристроїв системи заземлення.

Примітка 2. Величини часу, що наведені в таблиці 2.2, відповідають очікуваному диференційному струму, який може суттєво перевищувати значення номінального вимикаючого диференційного струму ПЗВ.

2.4.1.20Якщо для забезпечення автоматичного вимикання живлення застосовуються ПЗВ, крім вимог до максимального часу вимикання живлення, що зазначені в 2.4.1.18, повинна бути виконана така умова:

RA x IΔn 50,(2.2)

де RA – сума величин опорів заземлювального пристрою відкритих провідних частин електроустановки споживача електроенергії і захисного провідника, який з'єднує відкриту провідну частину із заземлювальним пристроєм, Ом; IΔn – номінальний вимикаючий диференційний струм ПЗВ, А.

Примітка 1. У спеціальних електроустановках із зниженим значенням допустимої напруги дотику величина 50 у формулі (2.2) повинна бути замінена на значення цієї допустимої напруги дотику.

Примітка 2. Виконання умови (2.2) забезпечує захист у разі непрямого дотику також у випадку, коли в місці замикання є перехідний опір, величиною якого не можна нехтувати.

Примітка 3. Якщо уразі перевірки виконання умови (2.2) значення RA невідоме, а величина Zs (див. 2.4.1.21) установлена, наприклад, шляхом вимірювання, ця величина може бути використана замість значення RA.

2.4.1.21 Якщо для забезпечення автоматичного вимикання живлення застосовується пристрій захисту від надструму, повинна бути виконана така умова:

Zs x IaU0,(2.3)

де Zs – величина повного опору кола (петлі) замикання, яка включає величини опорів джерела живлення, лінійного провідника до точки замикання, захисного провідника, який з'єднує відкриту провідну частину із заземлювальним пристроєм, заземлювального пристрою відкритих провідних частин і заземлювального пристрою джерела живлення, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення за час, що зазначений в 2.4.1.18, А.

Система IT

2.4.1.22 В електроустановці із системою IT (див. додаток Г) ні одна із точок струмоведучих частин електроустановки не може мати безпосередній зв'язок із землею і, як правило, всі ці точки повинні бути ізольовані від землі.

У разі застосування системи IT нейтральна чи середня точка джерела живлення або штучна нейтральна точка джерела живлення чи лінійний провідник (у разі відсутності нейтральної чи середньої точки) можуть бути заземлені через достатньо великий опір, наприклад, 1500 Ом. Штучна нейтральна точка може бути безпосередньо заземлена, якщо в цьому випадку результуючий опір нульової послідовності у разі замикання на землю має велике значення.

У випадку виникнення першого замикання на землю струм замикання малий і у разі виконання вимоги, що наведена 2.4.1.23, автоматичне вимикання живлення не вимагається. Проте для недопущення патофізіологічного ефекту у разі контакту людини з одночасно доступними дотику провідними частинами при подвійному замиканні повинно бути здійснене автоматичне вимикання живлення, вимоги до виконання якого наведені в 2.4.1.25.

2.4.1.23 Відкриті провідні частини електроустановок споживачів електроенергії повинні бути заземлені індивідуально, групами або всі разом.

Для забезпечення захисту у разі першого замикання в електроустановках змінного й постійного струмів повинні бути виконані відповідно такі умови:

RA x Id50;(2.4)

RA x Id120,(2.5)

де RA – сума величин опорів заземлювального пристрою відкритих провідних частин електроустановки споживача електроенергії і захисного провідника, який з'єднує відкриту провідну частину із заземлювальним пристроєм, Ом; Id – розрахунковий струм першого замикання при зневажливо малому значенні опору між лінійним провідником і відкритою провідною частиною в точці замикання, А.

Примітка 1. У спеціальних електроустановках із зниженим значенням допустимої напруги дотику величини 50 або 120 у формулах (2.4) та (2.5) повинні бути замінені на відповідне значення цієї допустимої напруги дотику.

Примітка 2. При визначенні величини Id слід враховувати всі можливі шляхи струму нульової послідовності в колі замикання, в тому числі через опір, що зазначений в 2.4.1.22, якщо він є.

Примітка 3. Якщо за відсутності або недостатності вихідних даних, в тому числі перспективи розвитку мережі, струм Id не може бути визначений, при проектуванні електроустановок змінного струму напругою 230/400 В слід забезпечити величину опору RA, яка не перевищує 10 Ом (див. також 2.4.1.25 б).

У деяких випадках у мережах великої сумарної довжини із значною потужністю навантаження, особливо у разі наявності підвищеної вологості та хімічного впливу, коли очікується, що струм Id може перевищити значення 5 А, величину RA слід зменшити, але, як правило, відсутня необхідність її зменшення до значень нижче 4 Ом.

Немає також необхідності у разі відсутності або недостатності вихідних даних для перевірки виконання умови (2.5) спорудження в електроустановці низької напруги постійного струму заземлювального пристрою з опором нижче .

2.4.1.24Якщо система IT застосовується з причин, що наведені в 2.4.1.6, для виявлення першого замикання повинен бути використаний пристрій безперервного контролю ізоляції.

Пристрій безперервного контролю ізоляції повинен діяти на звуковий і (або) світловий сигнали. Сигнал повинен існувати протягом всього часу наявності першого замикання. Якщо мають місце обидва сигнали (звуковий і світловий), допускається припинення дії звукового сигналу, але світловий сигнал повинен продовжувати діяти.

Примітка. Усунути перше замикання слід в найкоротший термін.

2.4.1.25Вимоги до автоматичного вимикання живлення у разі виникнення другого замикання (подвійне замикання) залежать від способу з'єднання відкритих провідних частин електроустановок споживачів електроенергії із заземлювальним пристроєм і полягають у такому:

а) якщо відкриті провідні частини всі разом приєднуються до одного заземлювального пристрою, повинні бути виконані умови, які є аналогічними тим, що наведені для системи TN:

-у разі нерозподіленого нейтрального провідника в електроустановці змінного струму або нерозподіленого середнього провідника в електроустановці постійного струму:

2 Ia x ZsU;(2.6)

-у разі розподіленого нейтрального або середнього провідника:

2 Іа х Z's U0,(2.7)

де U – номінальна лінійна напруга джерела живлення електроустановки, В; U0 – номінальна напруга між лінійним виводом джерела живлення електроустановки змінного або постійного струму і відповідно його нейтральною або середньою точкою, В; Zs – величина повного опору кола замикання, яка включає величини опору лінійного провідника і захисного провідника, Ом; Z's – величина повного опору кола замикання, яка включає величини опору нейтрального (середнього) провідника і захисного провідника, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення за час, що не перевищує наведений в таблиці 2.1 або в 2.4.1.14 для системи TN (див. також примітку в 2.4.1.2), А.

Примітка 1. Приклади виконання електроустановок з нерозподіленим і розподіленим нейтральним провідником наведені на рисунку Г.5 додатка Г.

Розрахунковим видом подвійного замикання в електроустановці з нерозподіленим нейтральним (середнім) провідником є одночасне замикання двох різних лінійних провідників нарізні відкриті провідні частини, а в електроустановці з розподіленим нейтральним (середнім) провідником – замикання лінійного провідника на відкриту провідну частину і одночасне замикання нейтрального (середнього) провідника на іншу відкриту провідну частину.

Примітка 2. Коефіцієнт 2 в формулах (2.6) і (2.7) враховує той факт, що замикання можуть виникнути в двох різних колах.

Примітка 3. При проектуванні електроустановки в розрахунках слід враховувати примітку 2 в 2.4.1.13.

Примітка 4. Час автоматичного вимикання живлення, який зазначений у таблиці 2.1 і в 2.4.1.14, є максимальним часом вимикання у разі подвійного замикання в електроустановці із системою IT як з нерозподіленим, так і з розподіленим нейтральним (середнім) провідником.

б) якщо відкриті провідні частини заземлені групами або індивідуально, повинна бути виконана така умова:

RA x Ia50,(2.8)

де RA – сума величин опорів заземлювального пристрою відкритих провідних частин електроустановки споживача електроенергії і захисного провідника, який з'єднує відкриту провідну частину із заземлювальним пристроєм, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення за час, що не перевищує наведений в 2.4.1.18 для системи ТТ, А.

Примітка 1. У спеціальних електроустановках із зниженим значенням допустимої напруги дотику величина 50 у формулі (2.8) повинна бути замінена на значення цієї допустимої напруги дотику.

Примітка 2. У разі застосування способу заземлення, що зазначений в б), як правило, слід використовувати ПЗВ. При цьому величина Іа яка відповідає наведеному в таблиці 2.2 значенню часу, може суттєво перевищувати значення номінального вимикаючого диференційного струму ПЗВ.

2.4.1.26 В електроустановках із системою IT можуть бути використані:

  • пристрої безперервного контролю ізоляції;
  • пристрої контролю диференційного струму;
  • системи для виявлення місця пошкодження ізоляції;
  • пристрої захисту від надструму; – ПЗВ.

Примітка. У разі використання ПЗВ у ряді випадків невимикання живлення при першому замиканні не може бути забезпечено.

Захисні пристрої, які здійснюють автоматичне вимикання живлення в електроустановках з розподіленим нейтральним чи середнім провідником, повинні забезпечувати одночасне вимикання як лінійних провідників, так і нейтрального або середнього провідника.

Додаткова система зрівнювання потенціалів

Додаткова система зрівнювання потенціалів виконується як доповнення до основної системи зрівнювання потенціалів, коли захисний пристрій не може забезпечити виконання вимог до часу автоматичного вимикання живлення (див. 2.4.1.10).

У деяких спеціальних електроустановках з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом, наприклад, які розміщені у ванних і душових приміщеннях, нормативні документи, в яких розглядаються ці електроустановки, можуть вимагати виконання додаткової системи зрівнювання потенціалів за будь-яких обставин.