13.5. Періодичність контролю вмісту хімічних речовин у шахтному повітрі встановлюється у залежності від класу небезпеки шкідливої речовини: для 2-го класу - не рідше 1 разу на місяць, 3-го і 4-го класів - не рідше 1 разу в квартал. При наявності в повітрі робочої зони речовин з гостроспрямованим механізмом дії (оксиди азоту та вуглецю, сірководень, толуїлендиізоціанат, формальдегід, хлористий водень тощо) контроль здійснюється не рідше 1 разу на 10 днів.

13.6. Вимірювання концентрації пилу в діючих очисних і прохідницьких вибоях проводиться не рідше 1 разу в квартал. При введенні в експлуатацію нових шахт, горизонтів, при зміні технології, при впровадженні нових засобів боротьби з пилом, нової гірничої техніки або після її ремонту вимірювання концентрації пилу проводиться не пізніше ніж через 5 днів роботи в нових умовах.

13.7. Вимірювання вмісту вільного двоокису кремнію в пилу проводиться не рідше одного разу на рік у кожному очисному і прохідницькому вибоях, а також при введені в експлуатацію нових шахт, горизонтів та дільниць.

13.8. Відбір проб повітря в розрізах, на збагачувальних і брикетних фабриках на вміст пилу (від роботи транспорту, вибухових робіт, сушки вугільного концентрату, виготовлення брикетів та ін.) проводиться не рідше 1 разу на квартал, а газів - згідно з п. 13.5 цих Правил.

13.9. При виконанні однакових технологічних операцій в схожих гірничо-геологічних умовах допускається проведення вимірювання концентрації пилу не менше ніж на 30 % робочих міст від їх загального числа. На шахтах, розрізах, збагачувальних і брикетних фабриках потрібно вести журнал обліку запиленості повітря.

13.10. Контроль мікрокліматичних умов здійснюється шляхом вимірювання температури, відносної вологості, швидкості руху повітря в робочій зоні, інтенсивності теплового випромінювання не рідше 1 разу на квартал.

13.11. Рівні шуму і вібрації необхідно вимірювати на робочих місцях під час роботи основних механізмів, інструментів і обладнання в паспортному режимі під навантаженням.

13.12. Контроль додержання допустимих рівнів і тривалості дії шуму та вібрації при їх перевищенні на робочих місцях здійснюється згідно ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". Термін контролю: шуму - 1 раз на рік, вібрації локальної - 1 раз на півроку, загальної - 1 раз на рік.

13.13. В районах розміщення підприємств вугільної промисловості проводиться лабораторний контроль ступеня забруднення атмосферного повітря.

13.14. Позачерговий контроль додержання допустимих рівнів шкідливих виробничих факторів проводиться: після введення в експлуатацію нових виробок, вибоїв, а також при зміні гірничо-геологічних умов, технології робіт, режиму вентиляції і кондиціювання повітря, упровадження нових засобів боротьби зі шкідливими виробничими факторами, а також після ремонту віброшумового обладнання.

13.15. Бактеріологічний контроль якості води, яка надходить в підземні виробки, здійснюється не рідше 2 разів на місяць. В разі потреби періодичність бактеріологічного контролю може бути змінена органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

13.16. Контроль умов відведення та ефективності очищення промислових стічних вод здійснюється санітарними лабораторіями підприємств або за угодами іншими лабораторіями, що акредитовані на дані дослідження.

13.17. Аналіз якісного складу стічних вод підприємства проводиться згідно з вимогами СанПіН "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".

13.18. Контроль санітарного стану ґрунту проводиться відповідно до ГОСТ 17.4.4.02-84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа", ГОСТ 17.4.2.01-81 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния".

13.19. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються під час контролю санітарних норм, установлених цими Правилами, повинні бути повірені або пройти державну метрологічну атестацію.

13.20. Відомчі вимірювальні лабораторії (організації чи окремі підрозділи організацій, підприємств), що здійснюють вимірювання фізичних величин, повинні бути акредитовані на право проведення цих робіт.

14. Відповідальність за забезпечення виконання вимог санітарних правил

14.1. Керівник підприємства (роботодавець) несе відповідальність за дотримання вимог цих Правил щодо забезпечення безпечних та допустимих умов праці, організації належного санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників.

14.2. Робітники, що працюють на підприємстві, несуть персональну відповідальність за: дотримання вимог санітарних правил і норм на своїх робочих місцях; правильне застосування колективних та індивідуальних засобів захисту; своєчасне проходження медичних оглядів.

 

Заступник начальника Головного
 санітарно-епідеміологічного
управління МОЗ України 

 
 
М. А. Ситенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Державного секретаря
Мінпаливенерго України 

 
 
А. В. Корзун 


Додаток
до п. 5.2.3 Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ
ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

Допустимий термін роботи при контакті з вібрацією (табл. 1.1 та 1.2).

Таблиця 1.1. Допустимий підсумований термін дії локальної вібрації протягом зміни

Перевищення граничнодопустимого рівня,  ΔL, дБ
(згідно з ДСН 3.3.6.039-99

Допустимий підсумований термін дії на протязі зміни, хв. 

постійна дія 

переривчаста дія 

360 

  

302 

360 

240 

310 

191 

270 

151 

230 

120 

200 

95 

170 

76 

150 

60 

130 

10 

48 

110 

11 

38 

95 

12 

30 

85 

Праця в умовах дії локальної вібрації, що перевищує санітарні норми більше ніж на 12 дБ (у 4 рази) за інтегральною оцінкою (коректований рівень) або в будь-якій октавній смузі, забороняється.

Під регулярно переривчастою дією слід розуміти регулярні перерви в роботі, які при розробці режимів праці встановлюються щогодини, згідно з табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Допустимий час дії локальної вібрації протягом зміни

Перевищення граничнодопустимого рівня, ΔL, дБ (згідно з ДСН 3.3.6.039-99)

Допустимий час дії локальної вібрації на протязі зміни (хв.) при (ΔL), дБ при тривалісті щогодинної перерви (хв.)

до 10 

10 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 і більше

260 

285 

310 

 

 

140 

160 

180 

200 

 

80 

95 

110 

125 

130 

12 

50 

60 

70 

80 

85 

Допустимий термін роботи в контакті з шумом (табл. 1.3)

Таблиця 1.3. Допустимий підсумований термін дії шуму на протязі зміни

Перевищення граничнодопустимого рівня за 6-годинну зміну, LА екв., дБА (згідно з ДСН 3.3.6.037-99

Допустимий сумарний термін дії протягом зміни, хв. 

3 - 5 

340 

6 - 9 

320 

10 - 14 

290 

15 - 19 

240 

20 - 24 

180 

В умовах дії еквівалентного рівня шуму, що перевищує санітарні норми більше ніж на 24 дБА (у 8 разів), праця забороняється.

Допустимий термін роботи гірників вугільних шахт при контакті з пилом при 6-годинній робочій зміні (табл. 1.4)

Таблиця 1.4. Допустимий термін роботи в залежності від рівня пилу

Категорія
важкості
робіт 

Термін роботи
(при концентрації пилу на рівні ГДК або нижче)

Допустимий термін роботи (років) у залежності від рівня перевищення ГДК пилу на робочому місці 

рівень перевищення ГДК пилу, разів 

1,1 - 2,0 

2,1 - 5,0 

5,0 - 10,0 

10,1 - 15,0 

15,1 і більше

1 - 2 

35 років і більше 

30 - 25 

25 - 20 

20 - 15 

15 - 12 

< 12 

до 35 років 

25 - 20 

20 - 15 

15 - 12 

12 - 8 

< 8 


Допустимий термін роботи гірників у залежності від параметрів шахтного мікроклімату (табл. 1.5)

Таблиця 1.5. Допустимий термін роботи гірників при різних параметрах шахтного мікроклімату

Категорія | Швидкість | Тривалість робочої зміни (годин) при відносній вологості повітря, % |

| важкості | руху |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| праці, | повітря, | 65-75 | 76-95 |

| (енерго- | м/с |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| витрати, | | Температура повітря, град. C* |

| Вт) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

|------------+-----------+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+--------------+-------------------+---------|

| | до 0,5 | | | | | | | |

| I-II |-----------| ------ ----------- | ------ ----------- ------ |

| (не більше | 0,51-1,00 | | | | | | | |

| 290) |-----------| | ------ | | ------ | |

| | 1,01-1,50 | | 5 | | | 5 | 4 | 3 |

| |-----------| 6 ------ | 4 | 6 ------ ------ -----|

| | 1,51-2,00 | | | | | | |

|------------+-----------+------------------------------------------------------+---------+-----------------------------+----------------------------------|

| | до 0,5 | | | | | - - | | | | | - - - |

| |-----------| ------ ----------- ----------- ----------| ------ ------ ----------- ----------- |

| III | 0,51-1,00 | | | | | | | | | - |

| (291-419) |-----------| ------ ------ ------ | ------ ------ ------ | |

| | 1,01-1,50 | | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |

| |-----------| 6 ------ ------ ------ | ------ ------ ----------- -----|

| | 1,51-2,00 | | | | | | | | |

|------------+-----------+-----------------------------+----------------------------------+------------------------+---------------------------------------|

| | до 0,5 | | 5 | 4 | 3 | - - - - - - - | 5 | 4 | 3 | - - - - - - - - |

| III |-----------| --------------------+-------------------- |-------------------+-------------------- |

|(більше 419)| 0,51-1,00 | | | | | - - - - | | | | | - - - - - |

| |-----------| | ------ ------ ------ | | ------ ------ ------ |

| | 1,01-1,50 | 6 | 5 | 4 | 3 | - - - | | 5 | 4 | 3 | - - - - |

| |-----------| ------ ------ ----------+---------- | 6 ------ ------ ------ ------ |

| | 1,51-2,00 | | | | 3 | - | | | | | - - - |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________
* При температурі повітря на робочому місці вище +32° C робота без засобів індивідуального захисту забороняється.

 

Заступник начальника Головного
санітарно-епідеміологічного
управління МОЗ України 

 
 
М. А. Ситенко