|Склад готових порошків: зберігання |пил нанопорошків    металів,|

|готових порошків                   |тугоплавких сполук,  оксидів|

|                                   |вуглецю, азоту тощо         |

|                                                                |

|     8. Виробництво порошків тугоплавких сполук методом СВС     |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних металів, їх ок-|

|подрібнення,  розмелювання,  змішу-|сидів, неметалів (бору, кре-|

|вання компонентів  шихти,  заванта-|мнію, сажі та інших)        |

|ження  їх  у  розмельно-змішувальне|                            |

|обладнання                         |                            |

|                                   |                            |

|Відділення реакторів:  завантаження|пил шихтових матеріалів     |

|шихти в реактори, вивантаження спе-|                            |

|ку                                 |                            |

|                                   |                            |

|Дробильно-розмельне відділення:    |пил готових порошків, оксиди|

|подрібнення спеку,  губки, розмелю-|вуглецю, азоту тощо         |

|вання, просівання,  сепарація гото-|                            |

|вих порошків                       |                            |

|                                   |                            |

|Відділення контролю,  пакування го-|пил порошків, оксиди вугле- |

|тових порошків:  контроль   якості,|цю, азоту тощо              |

|зважування,  пакування  готових по-|                            |

|рошків                             |                            |

|                                   |                            |

|Склад готової продукції: зберігання|пил порошків, газоподібні   |

|порошків, вантажно-розвантажувальні|речовини (оксиди вуглецю,   |

|роботи                             |азоту тощо)                 |

|                                                                |

|     9. Виготовлення виробів з порошків тугоплавких сполук,     |

|                   твердих сплавів, керметів                    |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил тугоплавких   матеріалів|

|подрібнення,  розмелювання,  змішу-|(боридів,  карбідів,  нітри-|

|вання, просівання вихідних матеріа-|дів,  силіцидів,  металів  і|

|лів, гранулювання, сушка           |неметалів) та інших вихідних|

|                                   |компонентів,  пари  бензину,|

|                                   |спирту, інших реагентів     |

|                                   |                            |

|Дільниця підготовки  розчину каучу-|пари бензину                |

|ку:  дозування вихідних матеріалів,|                            |

|змішування, виготовлення розчінів  |                            |

|                                   |                            |

|Термічне відділення:  сушіння, тер-|пил порошків,  аерозолі кон-|

|мічна обробка матеріалів,  спікання|денсації металів,  пари бен-|

|виробів                            |зину,  оксид вуглецю, вугле-|

|                                   |водні                       |

|                                   |                            |

|Дільниця завантаження  виробів (на-|пил компонентів шихти (поро-|

|півфабрикатів) в човники (тиглі)  з|шків боридів,  карбидів, си-|

|засипкою:  завантаження в піч, спі-|ліцидів, нітридів), засипки |

|кання, вивантаження і відокремлення|(дерев'яного вугілля,  окси-|

|виробів від засипки                |дів титану, алюмінію,  ін.),|

|                                   |пари бензину, вуглеводні    |

|                                   |                            |

|Відділення пресування:   пресування|пил компонентів шихти,  пари|

|півфабрікатів виробів на автоматич-|бензину, інших реагентів    |

|них і напівавтоматичних пресах     |                            |

|                                   |                            |

|Відділення ротаційного кування, во-|пил сплавів,  пари  бензину,|

|лочіння (протяжки), дільниці хіміч-|вуглеводні                  |

|ної обробки:  забезпечення техноло-|                            |

|гічних процесів, роботи обладнання |                            |

|                                   |                            |

|Відділення контролю,     пакування:|пил сплавів металів, аерозо-|

|контроль готових виробів, змащуван-|лі мастил                   |

|ня, пакування                      |                            |

|                                                                |

|           10. Виробництво порошків гідридів металів            |

|                                                                |

|Відділення підготовки  шихти:  под-|пил порошків титану, цирко- |

|рібнення, розмелювання, просівання,|нію, ніобію інших металів   |

|змішування компонентів шихти       |                            |

|                                   |                            |

|Відділення готових порошків  гідри-|пил гідридів металів        |

|дів: подрібнення губки, розмелюван-|                            |

|ня, просівання,  сепарація за фрак-|                            |

|ціями, фасування, пакування        |                            |

|                                   |                            |

|Склад готових порошків: зберігання |пил гідридів металів        |

|                                                                |

|          11. Виробництво порошків методом розпилення           |

|                      розплавлених мателів                      |

|                                                                |

|Відділення плавки металів: дільниця|аерозолі конденсації оксидів|

|завантаження металів  у  плавильні,|металів, оксид вуглецю      |

|індукційні печі,   металоприймачів,|                            |

|теплообмінників, розпилення розпла-|                            |

|ву                                 |                            |

|                                   |                            |

|Дільниці порошків:  просівання, се-|пил порошків металів        |

|парації, фасування, пакування гото-|                            |

|вих порошків                       |                            |

|                                   |                            |

|Склад готових порошків:  зберігання|пил порошків металів        |

|порошків                           |                            |

|                                                                |

|        12. Виробництво порошків феритів і виробів з них        |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних матеріалів -   |

|дільниці розкриття тари,  зважуван-|оксидів металів та інших    |

|ня, дозування,  подрібнення, розме-|компонентів шихти           |

|лювання, просівання,     змішування|                            |

|компонентів шихти                  |                            |

|                                   |                            |

|Дільниці брикетування,  гранулюван-|пил оксидів, солей металів, |

|ня,  підготовки пресмаси,  шлікера,|пари пластифікаторів та ін- |

|розчинів солей, дегідратації       |ших реагентів               |

|                                   |                            |

|Відділення пресування      виробів:|пил вихідних матеріалів,    |

|дільниці  автоматичного  і  ручного|шихти                       |

|пресування                         |                            |

|                                   |                            |

|Відділення термічної обробки  мате-|аерозолі конденсації мета-  |

|ріалів і виробів:  дільниці розкла-|лів, пил шихтових компонен- |

|дання солей,  завантаження шихтових|тів (оксидів, солей металів)|

|матеріалів   і  виробів  в  човники|і засипки при пакуванні ви- |

|(тиглі) і печі термообробки матері-|робів  і  шихти  в  човники |

|алів і спікання                    |(тиглі),  оксиди   вуглецю, |

|                                   |азоту                       |

|                                   |                            |

|Дробильно-розмельне відділення  по-|пил порошків феритів, мате- |

|рошків феритів: дільниці подрібнен-|ріалів пакування, пари реа- |

|ня, грохочення,  розмелювання, про-|гентів                      |

|сівання, сепарації,  фасування, па-|                            |

|кування                            |                            |

|                                   |                            |

|Склад матеріалів: зберігання вихід-|пил оксидів, солей  металів |

|них матеріалів і готової продукції |інших   компонентів  шихти, |

|                                   |реагентів, порошків феритів |

|                                   |і виробів                   |

|                                                                |

|       13. Виробництво порошків алюмінію та його сплавів        |

|                                                                |

|Відділення плавки металу:  дільниці|пил алюмінію, аерозолей кон-|

|пульверизаційних печей,  камер роз-|денсації  на  робочих місцях|

|пилення металу;  обслуговування об-|плавильщиків,  можливі газо-|

|ладнання,  забезпечення технологіч-|подібні компоненти    (оксид|

|них операцій                       |вуглецю, фтор)              |

|                                   |                            |

|Дробильно-розмельне     відділення:|пил порошків алюмінію і його|

|подрібнення  металу,  розмелювання,|сплавів                     |

|просівання, сепарації порошків     |                            |

|                                   |                            |

|Відділення контролю   і  пакування:|пил готових порошків        |

|контроль якості,  дозування,  паку-|                            |

|вання                              |                            |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів і готової|пил порошків, пари реагентів|

|продукції:  зберігання  матеріалів,|                            |

|реагентів, готових порошків        |                            |

|                                                                |

|         14. Виробництво порошків магнію і його сплавів         |

|                                                                |

|Склад вихідних матеріалів: карналі-|пил   вихідних    матеріалів|

|ту та інших реагентів              |(карналіту та інших)        |

|                                   |                            |

|Плавильне відділення:      дільниці|пил сплавів,  аерозолі  кон-|

|електролізерів, лиття, рафінування,|денсації металів,  пари хло-|

|остигання, злитків, підогріву, про-|ру, хлористий водень        |

|катки, механічної обробки; обслуго-|                            |

|вування   обладнання,  забезпечення|                            |

|технологічних операцій             |                            |

|                                   |                            |

|Відділення ртутно-магнієвих   спла-|пил сплаву, аерозолі конден-|

|вів:   дільниці   лиття,  остигання|сації, пари ртуті           |

|злитків, підогріву, прокатки, меха-|                            |

|нічної обробки,  склад готової про-|                            |

|дукції                             |                            |

|                                   |                            |

|Дробильно-розмельне     відділення:|пил магнію і  його  сплавів,|

|дільниці подрібнення, розмелювання,|пари хлору                  |

|грохочення,  просівання, сепарації,|                            |

|фасування, пакування порошків      |                            |

|                                   |                            |

|Склад готової продукції: зберігання|пил магнію  і  його сплавів,|

|готових порошків                   |пари хлору                  |

|                                                                |

|      15. Виробництво порошків рідкісноземельних металів і      |

|                           їх сполук                            |

|                                                                |

|Цех (відділення) відокремлення  РЗМ|пил вихідних матеріалів  РЗМ|

|від  радіоактивних  компонентів ви-|(руд тощо), що мають домішки|

|хідних матеріалів: вантажно-розван-|урану, торію, інших радіоак-|

|тажувальні роботи,     забезпечення|тивних металів              |

|операцій по відокремленню  радіоак-|                            |

|тивних компонентів                 |                            |

|                                   |                            |

|Відділення каскадного  поділу  РЗМ:|пил РЗМ,  пари кислот та ін-|

|дільниці розкриття тари, підготовки|ших реагентів               |

|вихідних матеріалів,  кислот і роз-|                            |

|чинів, концентратів РЗМ, каскадного|                            |

|поділу                             |                            |

|                                   |                            |

|Гідрометалургійний цех:  відділення|пари кислот,   лугів,  інших|

|(дільниці)  карбонізації,  виготов-|реагентів                   |

|лення оксалатів,  хлоридів,  фтори-|                            |

|дів, розчинення шлаків             |                            |

|                                   |                            |

|Відділення плавки металу:  дільниці|пил аерозолей    конденсації|

|розливу металу, розпилення, сушіння|металів,   оксиди   вуглецю,|

|порошків                           |азоту, пари хлору, інших ре-|

|                                   |агентів                     |

|                                   |                            |

|Відділення сушіння порошків:  діль-|пари хлору,  щавлевої кисло-|

|ниці сушіння, упарювання, термічної|ти, інших реагентів, пил по-|

|обробки,  сепарації і  усереднення,|рошків сполук і чистих РЗМ  |

|просівання,   фасування,  пакування|                            |

|порошків                           |                            |

|                                   |                            |

|Склад готової продукції: зберігання|пил РЗМ і їх сполук         |

|готових  порошків  РЗМ та їх сполук|                            |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів  та  реа-|пил вихідних матеріалів, па-|

|гентів: зберігання вихідних матері-|ри реагентів                |

|алів, реагентів                    |                            |

|                                                                |

|    16. Виробництво захисних покриттів напиленням металічних    |