4.5.5. Електропостачання, телефонні, телекомунікаційні мережі

4.6. Інженерне обладнання будинку (споруди) ____________________________________

4.6.1. Вентиляція і кондиціювання повітря _______________________________________

4.6.2. Опалення _____________________________________________________________

(тип, джерело енергопостачання, технологія, матеріал трубопроводу,

______________________________________________________________________________

тип нагрівальних елементів, облік тепловитрат та інші)

4.6.3. Водопостачання (холодне та гаряче)

____________________________________________________________________________

(тип, матеріал водопроводів, облік витрат)

4.6.4. Система електропостачання й освітлення _________________________________

(тип, встановлена потужність,

___________________________________________________________________________________

обладнання, загальна потужність освітлювальних приладів)

4.6.5. Телефонізація, теле-, радіофікація, диспетчеризація, сигналізація

____________________________________________________________________________

4.7. Ліфти та інше підйомно-транспортне обладнання (кількість, типи з визначенням вантажності)

4.8. Благоустрій прилеглої території (площа, в т. ч під зеленими насадженнями, доріжок, дитячих майданчиків, опис планування, застосування мал арх. форм)

4.9. Допустимі корисні навантаження

4.9.1. Ферми (балки), перекриття

4.9.2. Перекриття міжповерхові

4.9.3. Покриття

5. Гарантійні зобов'язання виконавців проектних і будівельних робіт

5.1. Генеральний проектувальник зобов'язується за повної реалізації проекту при будівництві забезпечити безпечну експлуатацію об’єкта та дотримання техніко-економічних показників у межах будівельних норм і правил, АПЗ та умов контракту.

5.2. Генеральний підрядник зобов'язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об'єкта щодо таких його частин:

5.2 1. Несучі конструкції ________ років.

5.2.2 Огороджувальні конструкції ________ років.

5.2.3. Зовнішнє опорядження ________ років.

5.2.4. Внутрішнє опорядження ________ років.

5 2 5. Зовнішні інженерні мережі ________ років.

5.2.6. Внутрішні інженерні мережі ________ років.

5 2.7. Сантехнічні комунікації ________ років.

5.2.8. Електромережі ________ років.

5.2.9. Благоустрій прилеглої території ________ років.

5.2.10. Інженерне забезпечення ________ років.

6. Особливі умови щодо експлуатації об'єкта (будови)

Без згоди архітектора - автора проекту та Головкиївархітектури забороняється змінювати:

6.1. Фасади, деталі фасадів (указати)

6.2. Основні несучі конструкції або їх елементи __________________________ (указати)

6.3. Інтер'єри ________________________________________________________ (указати)

6.4. Благоустрій __________________________________________________ (указати)

6.5. Твори монументально-декоративного мистецтва ___________________________

___________________________________________________________________ (указати)

6.6. Функціональне призначення об'єкта (об'єктів у складі будови) і його приміщень.

З умовами експлуатації та утримання об'єкта (об'єктів у складі будови) відповідно до архтехпаспорта ознайомився і зобов'язуюсь іх виконувати.

Замовник (забудовник)

___________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, їм 'я, по батькові)

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 9

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року 11/2587

Зразок

Пояснювальна записка до проекту розпорядження

(назва)

У пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

 1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Зазначається підстава розроблення проекту (зокрема, на виконання актів законодавства, з власної ініціативи). Чи обумовлено розроблення проекту необхідністю врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин і негативні наслідки, пов'язані з цим, чи прийняття розпорядження передбачає вирішення цього питання в регіоні.

 1. Мета і завдання прийняття розпорядження

Розкриваються концептуальна ідея, покладена в основу проекту розпорядження: кінцева мета, якої планується досягти реалізацією цього розпорядження. Визначаються практичне значення і цільова спрямованість проекту.

3. Загальні характеристика та основні положення проекту розпорядження. Відображаються предмет правового регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі потреби зазначається, які розпоряджання мають бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у звязку з прийняттям розробленого проекту розпорядження, а також пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації проекту розпорядження, що вноситься.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансово-економічне обгрунтування проекту розпорядження подається у разі, коли його реалізація потребує матеріальних та інших витрат. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію розпорядження із зазначенням конкретних витрат (джерел іх покриття).

Якщо реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це необхідно зазначити.

б. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження.

Дається оцінка впливу реалізації розпорядження на соціально-економічну ситуацію в регіоні, в галузі чи на підприємстві. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

(посада керівника (підпис) (ім'я та прізвище)

головного розробника)

Додаток № 10

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Графічна частина Правил*

(за матеріалами Генерального плану міста Києва та проекту

планування його приміської зони на період до 2020 року)

1. Проектний план зонування території м. Києва

2. Схема планувальних обмежень забудови та іншого використання території м. Києва

(опорний стан на 2000 рік).

3. Еколого-містобудівний прогноз на 2020 рік.

4. Система загальноміських центрів.

5. Схема розвитку громадських центрів в центральній частині міста Києва.

6. Схема організації промислових та комунально-складських територій.

7. Озеленені та рекреаційні території в м. Києві.

8. Історико-архітектурний план міста Києва.

9. Історико-містобудівний опорний план міста Києва.

Додаткова інформація до Правил забудови міста Києва

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють інвестиційну діяль-ність у сфері містобудування, охорони навколишнього середовища та культурної спад-щини.

 1. Закони України, які регулюють містобудівну діяльність,

земельні питання, охорону навколишнього природного

середовища, охорону культурної спадщини

 1. Конституція України від 28.06.96
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.03
 3. Господарський кодекс України від 16.01.03.
 4. Водяний кодекс України від 06.06.95.
 5. Земельний кодекс України від 25.10.01.
 6. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91.
 7. Закон України “ Про інвестиційну діяльність в будівництві” від 18.09.91.
 8. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.92.
 9. Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.92.

10) Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та органі-зацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.94.

11) Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні”.

12) Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15.01.99

13) Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99

14) Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94

15) Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99

16) Закон України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" від 22.02.00.

* Схеми до додатка не друкуються. Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

(тел. 254-12-46, відділ видачі рішень Київради)

17) Закон України "Про планування і забудову територій" від 20.04 00.

18) Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.00.

19) Закон України "Про тваринний світ" від 13.12 01

20) Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 07.02.02

21) Закон України "Про землеустрій" від 22.05.03.

22) Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03.

23) Закон України "Про Червону книгу України" від 07.02.02.

24) Указ Президента України від 15.07.00 № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвиту підприємницької діяльності"

25) Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікована Законом України від 06.07.99 № 832-XIV.

2. Нормативно-правові акти, які регулюють порядок здійснення містобудівної діяльності, вирішення земельних питань, інвестиційної діяльності у будівництві, реконструкції, капітального ремонту

1) Постанова Кабінету Міністрів України 20.12.99 № 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.99 № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів"

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.00 № 1577 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної експертизи"

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.03 № 853 "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"

7) Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.04 № 427 "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів".

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.04 № 677 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"

9) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1094 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

10) Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"

11) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"

12) Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

3. Нормативно-правові акти Київської міської ради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), які регулюють інвестиційну діяльність у сфері містобудування в місті Києві

1) Рішення Київради від 28.03.02 № 370/1804 "Про затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року"

2) Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 13.07.00 № 1158 "Про порядок відшкодування втрат зеленого господарства міста від знесення зелених насаджень та їх пересаджування у м. Києві"

3) Розпорядження Київського міського голови від 14.08.00 № 511-МГ "Про визначення порядку та особливостей продажу права оренди земельних ділянок в м. Києві.

4) Розпорядження Київського міського голови від 14.08.00 № 508-МГ "Про питання продажу земельних ділянок в м. Києві"

5) Рішення Київради від 14.03.02 № 313/1747 "Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві"

6) Рішення Київради від 14.03.02 № 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві"

7) Рішення Київради від 26.06.03 № 512/672 "Про порядок надання земельних ділянок у користування в м. Києві"

8) Рішення Київради від 27.11.03 № 220/1094 "Про затвердження Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва"

9) Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.03 № 2295 "Про утворення архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, затвердження її складу і Положення про неї"

10) Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.04 № 1324 "Про затвердження Положення про порядок залучення інвесторів до реконструкції або реставрації житлових та нежитлових будинків у м Києві"

11) Рішення Київради від 27.02.03 № 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва"

12) Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 № 273 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"