Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"


ПРИМІРНАІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВИВАНТАЖУВАЧІВ ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ

3 ПЕЧЕЙ НА ВОГНЕТРИВКИХ ШДПРИЄМСТВАХ


М.Київ


УЗГОДЖЕНО

Національним НДІОП

Лист№110 від 15.05.2001р


ЗАТВЕРДЖЕНО

Асоціацією "Укрвогнетрив"

Наказ від 16.11.2001р. №31

ПІ 1.2.10-171-2001

ПРИМІРНА ШСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВИВАНТАЖУВАЧІВ ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ

3 ПЕЧЕЙ НА ВОГНЕТРИВКИХ ШДПРИЄМСТВАХ


Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. Па роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. Па власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

в повному розмірі втраченого заробітку;

сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1 Інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10-1.08-97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання вивантажувачами вогнетривких матеріалів і виробів із печей (надалі - вивантажувачами) вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці і території підприємства.

1.2 Кожний вивантажувач повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівництва цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що існує на підприємстві.

1.3 Кожний вивантажувач повинен також дотримувати і виконувати вимоги загальнозаводської інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій і інструкцій з охорони праці:

1.3.1. для стропальника;

1.3.2. при користуванні вантажопідйомними механізмами;

1.3.3. для машиніста електролафета;

Крім того, кожний вивантажувач повинен знати і виконувати вимоги:

1.3.4. положення про наряд-допуск;

1.3.5. інструкції щодо застосування биркової системи;

1.3.6. правил пожежної безпеки;

1.3.7. правил електробезпеки.

1.4. До роботи вивантажувачем допускаються особи чоловічої статі, не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, навчання за спеціальністю, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли навчання з питань охорони праці, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на I групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки . спеціальне навчання.

1.5. До обов'язків вивантажувача входить: вивантаження вогнетривких виробів з камер печей за сортами і видами. Вивантаження пакетів за допомогою підйомно-транспортних механізмів або виробів вручну після випалювання. Вивантаження шамоту з камер кільцевих або періодичних печей, а також із шахтних печей в транспортуючі пристрої шляхом відкриття люків бункерних затворів; обслуговування розвантажувальних механізмів шахтних печей. Відвезення навантажених вагонеток на склад або накатування їх на електролафет і повернення порожніх до місця навантажування. Вивантаження магнезиту за допомогою розвантажувальних апаратів; причеплення і відкатка коробів з гарячим магнезитом на шахтних печах; пуск і зупинка скіпового підйомника під час розвантаження коробів з гарячим магнезитом. Змащення вагонеток і поворотних кругів. Укладання і прибирання ланок колії. Очищення колій. Очищення, змащення і забезпечення безперебійної роботи вивантажувальних апаратів і обладнання. Виявлення і усунення несправностей у роботі устаткування, яке обслуговується.

1.6. Кожний вивантажувач повинен знати: будову і правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується, вимоги державних стандартів, що пред'являються до якості вогнетривких виробів; види мастильних матеріалів, місця змащення; правила розвантаження коробів; правила вивантаження шамоту з печей; правила причеплення і відчеплення коробів; встановлену сигналізацію; схему комунікацій; слюсарну справу.

1.7. Кожний працівник, який знов став до роботи, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийом працівника на роботу.

1.8. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником вивантажувача - виробничим майстром у формі бесіди та ілюструється прикладами безпечних прийомів в роботі.

1.9. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівник, який знову став до роботи, прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до кваліфікованого вивантажувача для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, який встановлюється на підприємстві

1.10. Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань в технології та безпечних прийомах праці робітник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом вивантажувача.

1.11. Повторні інструктажі з охорони праці для вивантажувачів проводитимуться щоквартально, а чергові перевірки знань - один раз на рік через 12 місяців після попередньої цеховою комісією з записом у журналі реєстрації інструктажів.

Слід не допускати до роботи, а працівнику не ставати до роботи без перевірки знань правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.12 Вивантажувач зобов'язаний проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.13. Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці виконання робіт вивантажувачем є : машини і механізми, що рухаються (вагонетки, електролафети), переміщення коробів та інших вантажів вантажопідйомними кранами; гарячі поверхні печей і вогнетривких виробів; можливі витоки природного газу; небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання в якому може відбутися через тіло людини.

1.14. Основними шкідливими виробничими факторами є підвищена запиленість повітря у робочій зоні, підвищений рівень шуму на робочому місці, що може призвести до професійних захворювань, а також можливе виділення продуктів неповного згоряння природного газу - оксиду вуглецю, підвищені температури повітря.

1.15. По території підприємства і цеху до місця роботи необхідно пересуватися за маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому необхідно виконувати вимоги знаків дорожнього руху і вказівників. Залізничні і автомобільні шляхи слід переходити лише у встановлених місцях.

1.16. Вивантажувачі вогнетривких підприємств повинні працювати тільки у встановленому за нормами

спецодязі:

(костюмі бавовняному) за ГОСТом 27575-87 "Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

«Технические требования» або за ГОСТом 29057-91 "Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Общие технические требования» - на 12 місяців, на зовнішніх роботах взимку додатково:

куртці бавовняній на утепленій прокладці за ГОСТом 29335-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия" – на 36 місяців.

під час роботи на шахтних печах:

костюмі брезентовому за ГОСТом 27653-88 "Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия» на 12 міс.

під час роботи з магнезитом:

костюмі суконному заГОСТом 12.4.045-87 "ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия» або за ТУ України 00309335-023-95 «Костюмы мужские для защиты от повышенных температур в металлургическом производстве» - на 12 місяців;

спецвзутті:

черевиках шкіряних з захисним носком за ГОСТом 28507-90 "Обув специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия"- на 12 місяців;

під час виконання робіт на кільцевих, газокамерних і періодичних печах:

калошах валяних замість черевиків шкіряних за ОСТ 17-338-74 - на 3 міс;

під час роботи з магнезитом:

валянках за ГОСТом 12.4.050-78 "ССБТ. Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия» - на 12 місяців;

рукавицях брезентових заГОСТом 12.4.010 - 75 " ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавици специальньые. Технические условия.» - на 2 міс;

під час виконання робіт на кільцевих, газокамерних і періодичних печах і при роботі з магнезитом:

рукавиці видаються на 20 днів;

при роботі на шахтних печах - рукавицях комбінованих на 1 міс;

при роботі з магнезитом необхідно застосовувати капелюх повстяний на 12 місяців.

Крім перелічених засобів індивідуального захисту, вивантажувач, за необхідністю, повинен працювати в захисній касці, захисних окулярах; користуватися протипиловим респіратором і засобами захисту органів слуху.

Спецодяг повинен відповідати розміру і росту вивантажувача, щільно облягати тіло робітника; куртку і брюки необхідно застібати на всі ґудзики.

Спецвзуття повинно мати захисні носки.

1.17. Вивантажувач під час виявлення порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а при неможливості ліквідувати його самому - доповісти про нього майстру або начальнику зміни і не ставати до роботи до його усунення.

1.18. Якщо одержана травма, необхідно звернутися до медпункту і повідомити про це майстра, а при його відсутності - старшого вивантажувача, або особи із зміни, яка повинна доповісти про це адміністрації.

Кожний вивантажувач повинен бути ознайомлений з порядком обліку та розслідування нещасних випадків.

1.19 Виходячи з правил внутрішнього трудового розпорядку вивантажувач повинен:

1.19.1 перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і одержати

завдання на виконання робіт;

1.19.2виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог

інструкцій з охорони праці; виконувати вказівки майстра і старшого

вивантажувача;

1.19.3. не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне проведення робіт, а також без інструктажу з охорони праці під час тимчасового переведення на іншу роботу і ставати до роботи тільки після усунення (ліквідації) виробничої ситуації, небезпечної для нього і для оточуючих;

1.19.4. утримувати своє робоче місце і устаткування у справному стані та чистоті;

1.19.5 не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому або наркотичному стані.

1.20. Вивантажувач, як і всі працівники цеху, повинен знати і вміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

1.21. При виявленні несправності в електричному обладнанні вивантажувач повинен припинити роботу, доповісти майстру і викликати чергового електрика.

1.22. Усувати неполадки в електрообладнанні самому не допускається. Після усунення несправності пуск обладнання повинен провести черговий електрик за заявкою майстра.

1.23. Користуватися переносними електросвітильниками дозволяється при напрузі не вище 36 В, а в сирих підвальних приміщеннях - не вище 12 В.

1.24. Вивантажувач повинен вміти використувати за призначенням засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники тощо), а також знати місця їх розміщення.