beі        Приведена ширина бетонної полиці з кожного боку стінки

bem       Приведена ширина комбінованої плити

bf         Ширина полиці сталевого профілю

bi         Ширина бетонної полиці з кожного боку стінки

bm        Ширина комбінованої плити, на якій розподілено навантаження

b0        Відстань між центрами виступних зсувних з'єднань; середня ширина бетонного ребра (мінімальна ширина вхідних профільованих настилів); ширина вута

fcd        Розрахункове значення міцності бетону на стиск

fck        Характеристична міцність бетону на стиск у віці 28 діб

fctm       Міцність бетону на осьовий розтяг

fsd        Розрахунковий опір арматурної сталі на границі текучості

fsk        Характеристичний опір арматурної сталі на границі текучості

fa          Напруження по перерізу сталевого профілю

fau        Визначений граничний опір конструктивної сталі на розтяг

fy         Характеристичний опір конструктивної сталі на границі текучості

fyd        Розрахунковий опір конструктивної сталі на границі текучості

fyp,d      Розрахунковий опір профільованого сталевого настилу на границі текучості

f1, f2     Понижувальні коефіцієнти для згинальних моментів на опорах

h          Загальна висота перерізу

hс         Товщина бетонної оболонки до сталевого профілю; товщина бетонної полиці; товщина бетону вище головної площини верху ребер профнастилу

hf         Товщина бетонної полиці; товщина оздоблень

hp        Загальна висота профільованого сталевого настилу з виступами

hs         Відстань між центрами ваги полиць сталевого профілю; відстань між поздовжньою розтягнутою арматурою та центром стиску

hsc        Загальна номінальна висота з'єднувального стрижня (хомута)

kl         Коефіцієнт зниження опору стрижня (хомута) з головкою, що застосовується для профільованого настилу, паралельного балці

ks         Коефіцієнт жорсткості на кручення

kt         Коефіцієнт зниження опору стрижня (хомута) з головкою, що застосовується для профільованого настилу, у поперечному до балки напрямі

k1         Згинальна жорсткість бетону з тріщинами або комбінованої плити

k2         Згинальна жорсткість стінки

lbc, lbs   Довжина обпирань

п          Кількість зсувних з'єднань

nf         Кількість зсувних з'єднань при повному з'єднанні на зсув

t           Конкретний момент часу; товщина

tf          Товщина полиці конструкційного сталевого профілю

tw         Товщина стінки конструкційного сталевого профілю

у          Вісь поперечного перерізу, паралельна полиці

z          Вісь поперечного перерізу, перпендикулярна до полиці; плече пари внутрішніх сил

Грецькі великі букви

σа        Напруження розтягу або стиску в сталевій частині комбінованого перерізу

σс         Напруження стиску в бетонній частині комбінованого перерізу

εс         Значення відносних деформації стиску бетону

εсu        Значення відносних граничних деформації стиску бетону

εau        Граничні деформації розтягу конструкційної сталі

εсtu       Значення відносних граничних деформацій розтягу бетону

Грецькі малі букви

αсr        Коефіцієнт, що показує зростання розрахункових навантажень до рівня, який спричинить пружну нестабільність

βc, βi     Параметри

γс         Коефіцієнт надійності для бетону

γ          Коефіцієнт надійності для впливів без урахування невизначеностей моделі

γм         Коефіцієнт надійності характеристики матеріалу конструкційної сталі, а також для врахування неточностей та відхилень у розмірах

γм0       Коефіцієнт надійності для конструкційної сталі, який застосовується до несучої здатності поперечного перерізу

γм1       Коефіцієнт надійності для конструкційної сталі, який застосовується для оцінки стійкості елементів

γмf        Коефіцієнт надійності для опору втомі

γмf,s      Коефіцієнт надійності для опору втомі хомутів при зсуві

γP         Коефіцієнт надійності для впливів, пов'язаних із попереднім напруженням Р

γS         Коефіцієнт надійності для арматурної сталі

γV        Коефіцієнт надійності для розрахункового опору зсуву стрижнів (хомутів) із головками

γVS       Коефіцієнт надійності для розрахункового опору зсуву комбінованої плити

δ          Коефіцієнт; показник внеску (частки) сталі стиснутих елементів; прогин у середині прольоту

δs         Прогин сталевого профнастилу від власної ваги та укладеного свіжого бетону

δs,max    Граничне значення δs

η          Ступінь з'єднання на зсув; коефіцієнт

θ          Кут

     Відносна гнучкість

  Відносна гнучкість при втраті стійкості від поперечного кручення

vа         Коефіцієнт Пуассона для конструкційної сталі

ρ          Параметр, що залежить від приведеного розрахункового опору згину, обчисленому при вертикальному зсуві

ψL        Коефіцієнт зростання повзучості

5 ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

5.1 Вимоги

5.1.1 Проектування сталезалізобетонних конструкцій повинно здійснюватися у відповідності із загальними положеннями, встановленими у ДБН В.1.2.-14.

5.1.2 Додаткові положення для сталезалізобетонних конструкцій, наведені у цьому розділі, також повинні застосовуватись.

5.1.3 Вважається, що для сталезалізобетонних конструкцій повинні задовольнятись основні вимоги ДБН В.1.2.-14 разом із:

-   проектуванням за граничними станами у поєднанні з забезпеченістю надійності будівлі чи споруди протягом усього строку експлуатації;

-   навантаженнями і впливами та їх сполученнями згідно з ДБН В.1.2-2;

-   опором, довговічністю і придатністю до експлуатації згідно з ДБН В.1.2-6 та ДБН В.1.2.-14.

5.1.4 Сталезалізобетонні конструкції усіх типів повинні задовольняти вимоги:

-   опору, довговічності та експлуатаційної придатності згідно з цими Нормами, а також додаткові вимоги, які визначають у завданні на проектування;

-   пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.2-7, ДБН В. 1.1-7 та ДСТУ-П Б В.2.6-...-200... Конструкції будинків і споруд. Настанова. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, MOD).

5.1.5 Для забезпечення вимог безпеки сталезалізобетонні конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб із необхідним ступенем надійності для різних розрахункових впливів у процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або порушення експлуатаційної придатності, пов'язаних із завданням шкоди для життя або здоров'я людини, майна або навколишнього середовища.

5.1.6 Для забезпечення вимог експлуатаційної придатності сталезалізобетонні конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб із належним ступенем надійності для різних розрахункових дій не утворювалися або надмірно розкривалися тріщини, а також не виникали надмірні переміщення, коливання та інші пошкодження, які ускладнюють нормальну експлуатацію (порушення вимог комфорту щодо перебування людей, до зовнішнього вигляду конструкції, технологічних вимог за умов нормальної роботи обладнання, механізмів, конструктивних вимог щодо сумісної роботи елементів та інших вимог, встановлених для проектування).

У необхідних випадках конструкції повинні мати характеристики, які забезпечують вимоги теплоізоляції, звукоізоляції, біологічного захисту тощо.

5.1.7 Для забезпечення вимог довговічності сталезалізобетонні конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб у встановлений строк експлуатації вони задовольняли вимоги безпеки та експлуатаційної придатності з урахуванням впливу на геометричні характеристики конструкцій та механічні властивості матеріалів різних розрахункових впливів (тривала дія навантаження, несприятливі кліматичні, технологічні, температурні та вологісні впливи, змінне заморожування та відтавання, агресивні впливи тощо).

5.1.8 Безпека, експлуатаційна придатність, довговічність сталезалізобетонних конструкцій та інші встановлені завданням на проектування вимоги повинні бути забезпечені дотриманням:

-   вимог до матеріалів;

-   вимог до розрахунків конструкцій;

-   технологічних вимог;

-   вимог з експлуатації.

Вимоги стосовно навантажень та впливів, межі вогнестійкості, непроникності, морозостійкості, граничних показників деформацій (прогинів, переміщень, амплітуди коливань), розрахункових значень температури зовнішнього повітря та відносної вологості навколишнього середовища, із захисту будівельних конструкцій від впливу агресивних середовищ тощо встановлюють відповідно до чинних нормативних документів.

5.1.9 При проектуванні надійність сталезалізобетонних конструкцій встановлюють згідно з напівімовірнісним методом розрахунку шляхом використання розрахункових значень навантажень і впливів, розрахункових характеристик бетону, арматури і конструкційної сталі, які визначають за допомогою відповідних коефіцієнтів надійності до характеристичних значень цих величин з урахуванням рівня відповідальності будівель та споруд.

Значення показників навантажень та впливів, значення коефіцієнтів надійності для навантажень, а також коефіцієнтів, що приймаються з урахуванням призначення будівлі, споруди та конструкції, встановлюють відповідними нормативними документами на будівельні конструкції. Розрахункові значення навантажень та впливів приймають у залежності від виду розрахункового граничного стану та розрахункової ситуації. Рівень надійності розрахункових значень характеристик матеріалів встановлюють у залежності від розрахункової ситуації та від небезпеки досягнення відповідного граничного стану і регулюють значенням коефіцієнтів надійності для бетону, арматури і конструкційної сталі.

5.2       Навантаження та впливи. Розрахункові ситуації

5.2.1 Характеристичні значення навантажень та впливів, коефіцієнтів сполучень, коефіцієнтів безпеки за навантаженнями, коефіцієнтів надійності за відповідальністю сталезалізобетонних конструкцій, а також поділ навантажень на постійні та тимчасові (тривалі та короткочасні) приймають згідно з ДБН В. 1.2-5. Характеристичні значення навантажень можуть бути призначені замовником або проектувальником за узгодженням із замовником. У цьому випадку величини характеристичних навантажень не повинні бути меншими від значень, встановлених ДБН В. 1.2-2.

5.2.2 Розраховуючи сталезалізобетонні конструкції, слід розглядати розрахункові ситуації, які характеризуються розрахунковою схемою конструкції, сполученнями розрахункових значень впливів, умовами навколишнього середовища, стадій роботи конструкцій тощо.

При розрахунку конструкцій необхідно розглядати такі розрахункові ситуації:

-   стала (постійна), яка має тривалість того ж порядку, що і строк служби будівельного об'єкта;

-   перехідна (тимчасова), яка має невелику у порівнянні зі строком служби будівельного об'єкта тривалість;

-   особлива (аварійна), яка має невелику ймовірність появи та невелику тривалість, але є важливою з точки зору досягнення граничних станів, що можуть виникнути у цьому разі.

5.2.3 Крім розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у сталих (постійних) ситуаціях, які зазначені для призначеного об'єкта, може існувати необхідність перевірки перехідних (тимчасових) ситуацій, які виникають, наприклад:

-   під час розпалублення і монтажу конструкцій;

-   у момент передачі зусиль обтиску у попередньо напружених конструкціях;

-   під час монтажу до набуття проектної міцності монолітним бетоном;

-   під час виконання капітального ремонту, реконструкції та демонтажу.

5.2.4 Надійність сталезалізобетонних конструкцій в аварійних розрахункових ситуаціях має забезпечуватися виконанням конструктивних та інших вимог, викладених у відповідних розділах. В окремих випадках для таких ситуацій слід виконувати перевірку за першою групою граничних станів із використанням характеристичних значень міцнісних і деформативних характеристик матеріалів.

Аварійні розрахункові ситуації можуть виникати у зв'язку із землетрусом, вибухом, аваріями обладнання, пожежами та в інших випадках, а також безпосередньо після відмови будь-якого елемента конструкції. Розрахунки виконуються на основі характеристичних значень міцнісних та деформативних характеристик матеріалів конструкцій. При цьому переміщення та ширина розкриття тріщин не обмежується.

5.3       Загальні вимоги до розрахунків

5.3.1 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій слід виконувати за методом граничних станів, як правило, з урахуванням класу відповідальності будівель і споруд та категорій відповідальності конструктивних елементів, встановлених відповідними нормативними документами, мінливості властивостей матеріалів, навантажень та впливів, геометричних характеристик, строку експлуатації та умов роботи конструкцій.

5.3.2  Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій слід виконувати за граничними станами І та II груп, використовуючи деформаційний метод.

5.3.3  Перша група містить у собі граничні стани, настання яких призводить до повної непридатності конструкцій для експлуатації за результатами:

-   вичерпання несучої здатності у зв'язку з крихким, в'язким руйнуванням або руйнуванням від втоми та іншого характеру, включаючи руйнування при сумісній дії зовнішніх навантажень та несприятливому впливі навколишнього середовища (періодичному або постійному впливі агресивного середовища, змінного заморожування та відтавання, дії пожежі тощо);

-   втрати стійкості форми або положення;

-   вичерпання несучої здатності внаслідок втрати рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на діаграмі "момент-кривизна (прогин)").

5.3.4  Друга група містить у собі граничні стани, настання яких ускладнює нормальну експлуатацію конструкцій або призводить до скорочення встановленого строку служби за результатами: