ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ

ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

ДБН В.2.3-20-2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ:

М.А. Бовтрук (керівник розробки), Н.Ю. Карпенко,

Г.В. Уваренко

ВНЕСЕНО:

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 43

3 НА ЗАМІНУ:

СНиП 3.06.04-91

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.3-20-2008

На заміну СНиП 3.06.04-91

Чинний від 2008-08-01

Ці Норми встановлюють порядок виконання і приймання робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту (далі - будівництво) мостів, шляхопроводів, естакад, віадуків (далі - мостів) та водопропускних труб під насипами залізниць та автомобільних шляхів.

Вимоги цих Норм обов'язкові для виконання всіма учасниками будівництва мостів та труб незалежно від їх форми власності та відомчої належності.

Нормативні посилання наведені в додатку А.

Терміни та визначення понять наведені в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Будівництво мостів та труб необхідно виконувати відповідно до вимог цих Норм, СНиП 3.03.01, ДБН А.3.1-7, проектної документації, проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР), вимог щодо безпеки праці НПАОП 45.21-1.03.

1.2 Виконання робіт необхідно проводити за розробленими та затвердженими в установленому порядку проектами ПОБ та ПВР.

1.3 Під час будівництва мостів та труб, поза вимогами цих Норм, потрібно виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці, організації та безпеки дорожнього руху, вимоги щодо пожежної безпеки згідно з НАПБ А 01.001.

1.4 Під час проведення робіт із будівництва мостів і труб необхідно вживати заходів з охорони довкілля (родючого шару ґрунту, ґрунтових та поверхневих вод, повітряного простору, рослинно-тваринного світу).

На прилеглих територіях за межами відведених будівельних майданчиків не допускається вирубування лісу, чагарнику, влаштування звалищ, складування матеріалів, конструкцій, пошкодження рослинного покриву, а також планувальні, дренажно-осушувальні та інші роботи, що змінюють існуючий рівень ґрунтових вод.

1.5 Порядок та тривалість виконання робіт потрібно визначати з урахуванням режимів періодичних або постійних водотоків, коливань рівня води, можливості розмиву дна русла, хвилювання в акваторії, льодоходу, ходу корчів, селів (водогрязьових потоків).

Під час будівництва мостів на суднохідних та сплавних ріках має бути забезпечена безпека руху суден та інших плавзасобів, а також створені умови для нормальної роботи рибного господарства з попереднім погодженням графіків виконання робіт із службами судноплавства та рибного господарства.

1.6 Вибір методів будівництва і засобів механізації потрібно здійснювати з урахуванням існуючих санітарних норм у межах норм граничних викидів забруднюючих речовин в атмосферу, ґрунтове та водне середовище.

1.7 Замовник або підрядник, якщо це обумовлено договором будівельного підряду, до прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом моста має здійснювати систематичний нагляд за його технічним станом та контроль за зміною положення зведених конструкцій споруди у плані та профілі, особливо після проходження повені.

Результати контролю мають бути оформлені відповідними актами.

1.8 Якщо згідно з проектом будівництво частини моста завершено, його навантаження допускається тільки після обстеження та оформлення акта проміжного приймання. Порядок навантаження має відповідати проекту споруди і ПВР.

1.9 Під час розташування будівельного майданчика і визначення конструкцій допоміжних споруд та пристосувань за робочий горизонт води слід приймати найвищий можливий у період виконання робіт рівень води, що відповідає розрахунковій витраті її з імовірністю перевищення до 10 %. Допускається за відповідного техніко-економічного обґрунтування приймати такий робочий горизонт води, що відповідає розрахунковій витраті її з імовірністю перевищення його до 50 %.

2 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

2.1 Підготовчими видами робіт є: вивільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення будівель тощо), планування території, перегляд існуючих та прокладання нових інженерних мереж, влаштування тимчасових доріг, розміщення тимчасових будинків і споруд виробничого, складського, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків та приміщень для матеріалів, забезпечення будівельного майданчика освітленням, засобами пожежогасіння та зв'язку.

2.2 Оцінку якості робіт із розчищення будівельного майданчика в межах, що передбачені проектом, здійснюють візуально та відображають в акті приймання виконаних робіт.

2.3 Роботи з перевлаштування та перенесення підземних і надземних комунікацій та всі інші спеціальні роботи приймають із залученням представників відповідних спеціалізованих та інших зацікавлених організацій.

3 ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

3.1 Точне розташування мостів на місцевості у відповідності з проектною документацією забезпечується геодезичними і розбивними роботами.

3.2 Геодезичний контроль точності геометричних параметрів мостів у процесі будівництва провадять під час вхідного, операційного і приймального контролю за додержанням технічних вимог до виконання робіт, про що має бути застережено в пояснювальній записці ПОБ.

3.3 Види геодезичного контролю точності слід обирати під час розробки проекту виконання геодезичних робіт (далі - ПВГР).

3.4 Точність виконання розбивної основи має відповідати вимогам ГОСТ 21779 та СНиП 3.01.03, а також точності будівництва моста.

3.5 Геодезична розбивна основа для будівництва мостів повинна мати:

а) пункти мостової триангуляції, трилатерації або лінійно-кутових мереж (для моста завдовжки понад , вантового моста, моста на кривій, а також моста з опорами заввишки понад 15м);

б) висотні репери (марки);

в) пункти позначення поздовжньої осі моста;

г) пункти позначення допоміжної осі, паралельної головній осі, у випадку будівництва моста, що перетинає ділянки заплави більше , за складних умов будівництва моста (природних або пов'язаних з існуючою забудовою ділянки робіт) та у випадку, коли пункти основи можуть бути пошкоджені під час будівництва;

д) вісь траси на підході до моста у випадку, якщо підходи входять за проектом до складу моста;

е) осі заплавних опор моста завдовжки більше ніж , вантового моста, моста на кривій, а також моста з опорами заввишки більше ніж .

3.6 Геодезична розбивна основа повинна мати також пункти, з яких можна здійснювати розбивання центрів опор та контроль за їх положенням під час будівництва.

Якщо вісь моста перетинає острів, на ньому додатково встановлюють не менш ніж один пункт планової геодезичної розбивної основи на осі моста та один висотний репер.

Вісь моста, який розташовано на кривій, позначають у напрямку хорди, що з'єднує початок та кінець моста. Якщо руслова ділянка моста розташована на прямій, а заплавні естакади на кривій, криволінійні ділянки моста слід позначати лінією тангенсів.

3.7 Геодезичні роботи з розбивання та операційний геодезичний контроль при будівництві мостів завдовжки більше ніж , вантових мостів, мостів на кривій, а також мостів з висотою опор більше ніж здійснюють за ПВГР у складі робочої документації на будівництво моста, що розроблена генеральною проектною організацією.

Для інших конструкцій мостів рішення з геодезичних робіт наводяться у ПВР, зокрема: схеми розташування пунктів для виконання геодезичних побудов та вимірювань, а також вимоги щодо точності і технічних засобів геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт.

3.8 Додатково до вимог ПОБ та ПВР наводяться:

на період підготовки до будівництва - схеми позначення пунктів геодезичної розбивної основи та графік виконання геодезичних робіт;

на період будівництва - дані про точність та методи виконання розбивної мережі моста, схеми розташування та позначення пунктів мережі; типи центрів знаків; дані про точність, методи, засоби та порядок виконання детального розбивання, контрольних вимірювань виконавчих зйомок; графіки виконання геодезичних робіт;

на період спостережень за переміщеннями та деформаціями споруди - дані про точність, методи, засоби та порядок спостережень за переміщеннями та деформаціями об'єктів будівництва; схеми геодезичної мережі, дані про точність визначення та методи їх побудови, типи позначення центрів знаків; графіки виконання геодезичних робіт.

ПВГР повинен мати специфікацію нормокомплекту геодезичних приладів та пристосувань.

ПВГР розробляє проектна організація та надає його підрядній організації перед здаванням замовником геодезичної розбивної основи.

3.9 Технічну документацію на розбивну основу для спорудження мостів і труб і закріплені знаки на місцевості замовник передає будівельно-монтажній організації за актом.

До акта приймання додають схематичний план моста з позначенням місцезнаходження пунктів геодезичної розбивної основи, типів і глибини закладання знаків позначення, координат пунктів, їх пікетажу та відміток висот у прийнятій системі координат та висот.

Для мостів завдовжки понад , вантових мостів, мостів на кривій, а також мостів з опорами заввишки понад до акта приймання геодезичної розбивної основи додають план розбивки мостового переходу з позначенням на ньому пунктів планово-висотної геодезичної розбивної основи з наведенням усіх даних, потрібних для робіт з розбивки.

3.10 У процесі будівництва стежать за зберіганням і стійкістю знаків геодезичної розбивної основи і контролюють їх положення за допомогою інструментів не менше двох разів на рік (у весняний і осінньо-зимовий період). У разі порушення зберігання стійкості знаків їх необхідно своєчасно відновити.

3.11 Конструкція та глибина закладання основ знаків повинні забезпечувати їх стійкість і незмінність положення на весь період будівництва. Знаки закопують в ґрунт на нижче глибини промерзання з виступом над поверхнею землі на .

Кожну осьову лінію позначають чотирма стовпами по два з кожного боку від опори.

3.12 Положення точок перетину поперечних осей фундаментів опор з віссю траси визначають двократним виміром від найближчого пікетного стовпа. Виміри для всіх опор проводять від одного й того ж пікету.

3.13 Геодезичні розпланувальні роботи в процесі спорудження мостів, розбивання та позначення осей тимчасових під'їзних доріг, розширення (за потреби) геодезичної розбивної основи на мостах завдовжки менше ніж або з дзеркалом водотоку менше ніж , а також операційний контроль будівельно-монтажних робіт виконує підрядник. Вихідними даними для розбивних робіт є координати та висоти пунктів геодезичної розбивної основи, прийняті від замовника.

3.14 Під час будівництва мостів виконані геодезичні роботи згідно з ПВГР контролює будівельна оганізація на таких етапах:

а) до початку робіт із спорудження моста згідно з 3.9;

б) після виконання геодезичних робіт із розбивання осей опор (до зведення фундаментів опор);

в) після зведення фундаментів (до початку робіт із зведення тіла опор);

г) у процесі зведення тіла опор згідно з ПВГР;

д) після зведення опор та розбивання осей підферменних площадок;

е) після встановлення прогонової будівлі на опорні частини.

3.15 Технічні вимоги до геодезичної розбивної основи, об'єкти та види контролю наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

1 Кількість пунктів геодезичної розбивної основи для мостів завдовжки більше ніж , вантових мостів, мостів на кривій, мостів з висотою опор понад , а також якщо дзеркало водотоку понад повинна відповідати проекту геодезичної розбивної основи ПВГР

Кожен пункт

Вимірювальний (геодезичні вимірювання геодезичної розбивної основи)

2 Кількість реперів та пунктів планової геодезичної розбивної основи, які позначають поздовжню вісь моста, повинна бути для:

- мостів завдовжки до - один репер, не менше ніж два пункти на поздовжній осі моста;

- мостів завдовжки від до - на кожному березі і по одному реперу та не менше ніж два пункти;

- мостів завдовжки більше ніж , вантових мостів, мостів на кривій і мостів з висотою опор більше - по два репери на кожному березі, не менше ніж два пункти;

- трас підходів - не менше одного репера і двох пунктів на траси

Кожен репер та пункт

Те саме

3 Середні квадратичні похибки визначення не повинні перевищувати для:

- координат пунктів планової геодезичної

основи - ;

- постійних відміток реперів на берегах та опорах - ;

- тимчасових відміток реперів на берегах та опорах -

Координати кожного пункту планової геодезичної основи

Координати кожного репера

Вимірювальний (вирівнювання згідно з планом геодезичної основи координат пунктів та реперів)

Вимірювальний (геометричне або тригонометричне нівелювання з використанням електронних тахеометрів)

Примітка 1. На мостах завдовжки понад , вантових мостах, мостах на кривій та мостах з опорами заввишки понад пункти планової геодезичної основи встановлюють із залізобетонними центрами та пристроями для примусового центрування геодезичного приладу. На інших мостах та на трасах підходів дозволяється позначення пунктів планової геодезичної розбивної основи дерев'яними стовпами.

Примітка 2. Якщо траса підходу розташована на кривій, то позначають: початок та кінець кривої, бісектрису та вершину кута повороту траси.

Примітка 3. Репери влаштовують на відстані не більше ніж від осі, але за межею земляного полотна, водовідводів тощо.

Примітка 4. Для нагляду за зміщенням та деформацією опор моста, якщо це передбачено ПВГР, передбачають фіксацію центра кожної опори на сталевій закладній деталі.