14.1 При проектуванні будинків та споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід виконувати заходи пожежної безпеки згідно з вимогами ДБН В.1.1-7, ГОСТ 12.1.004. Найбільшу кількість поверхів та найбільшу місткість залів для глядачів слід приймати залежно від ступеня вогнестійкості будинків і споруд згідно з таблицею 25.

Таблиця 25

Будинок або споруда

Ступінь вогнестійкості

Найбільша кількість поверхів

Найбільша місткість залу, місць

Кінотеатри та відеокомплекси:

цілорічної дії

V

1

До 300

ІІІа, IV

21)

До 400

ІІІа, IVб

21), 2)

До 600

І-ІІ

Не нормується

Понад 600

сезонної дії 3):

літній закритий

ІІІа, IV, V

1

До 600

ІІІ, ІІІб

1

Понад 600

літній відкритий

Не обмежується

1

До 600

ІІІ, ІІІб

1

Понад 600

Клуб, центр дозвілля

V

14)

До 300

ІІІа, IV

21)

До 400

III, ІІІб

31), 2)

До 600

І-ІІ

Не нормується

Понад 600

Театр

І-ІІ

Не нормується

1) Зали для глядачів у будинках кінотеатрів ІІІа, ІІІб і IV ступенів вогнестійкості слід розміщувати на першому поверсі, а в будинках клубів, центрів дозвілля III і ІІІб ступенів вогнестійкості – не вище другого поверху.

2) При проектуванні будинків ІІІб ступеня вогнестійкості з елементами покриття з дерев'яних конструкцій у випадку, коли стіни, колони, сходи та міжповерхові перекриття мають межу вогнестійкості та розповсюдження вогню, як того вимагають будинки II ступеня вогнестійкості, допускається збільшення місткості залу для глядачів, але не більше ніж 1000 місць.

3) В разі блокування кінотеатру цілорічної дії з кінотеатром сезонної дії меншого ступеня вогнестійкості між ними

повинна бути передбачена протипожежна стіна 1-го типу.

4) Будинки клубів та центрів дозвілля V ступеня вогнестійкості з залами для глядачів місткістю до 300 місць, що розташовані на першому поверсі, допускається проектувати двоповерховими за умови, що:

– несучі стіни з дерев'яних колод чи брусів захищені зсередини штукатуркою або обшивками,

які за межею розповсюдження вогню відповідають групі М1;

– стіни панелей на дерев'яному каркасі з утеплювачем з неорганічних матеріалів мають обшивки, які за межею розповсюдження вогню відповідають групі М1.

14.2 У підвальних поверхах будинків допускається розміщення, крім приміщень, вказаних у ДБН В.2.2-9, залу ігрових автоматів, приміщення для настільних ігор, репетиційних залів (за кількості відвідувачів у кожному відсіці не більше 100) з влаштуванням не менше двох відокремлених евакуаційних виходів безпосередньо назовні. При цьому на шляхах евакуації слід передбачати опорядження стін та стелі з негорючих матеріалів.

С. 36 ДБН В.2.2-16-2005

14.3У будинках III і ІІІб ступенів вогнестійкості в разі розміщення залу для глядачів і фойє надругому поверсі перекриття під ними повинні бути протипожежними 3-го типу.

Перекриття над підвальним і цокольним поверхами в будинках III, ІІІа, ІІІб, IV і V ступенів вогнестійкості повинні мати межу вогнестійкості не менше RЕІ 45 та групу за межею поширення вогню – М0.

 1. Горищний простір над залом для глядачів у будинках III, ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкостіслід огороджувати від суміжних просторів протипожежними стінами 3-го типу чи перегородками1-го типу.
 2. Несучі конструкції покриттів над сценою та залом для глядачів (ферми, балки, настилитощо) у будинках театрів, а також клубів, центрів дозвілля зі сценами С-2, С-3 і С-5 повиннівиконуватися з негорючих матеріалів і мати межу вогнестійкості не менше R30.
 3. Приміщення технологічного обслуговування демонстраційного комплексу повинні бутивигороджені протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу.

У будинках IV, ІVа і V ступенів вогнестійкості приміщення проекційних допускається розташовувати у прибудовах із стінами, перегородками, перекриттями та покриттями, що мають межу вогнестійкості не менше RЕІ 45 (для зовнішніх несучих та самонесучих стін, а також перекриттів), RЕ 45 (для плит, настилів, прогонів, що є елементами суміщеного покриття). Зазначені конструкції за межею поширення вогню мають відповідати групі М1.

Вікна і отвори з приміщень рирпроекційних на сцену або ар'єрсцену, з кінопроекційних, з приміщень апаратних та світлопроекційних до залу для глядачів повинні бути захищені шторами або заслінками із світлопрозорого матеріалу з межею вогнестійкості не менше Е15.

Вікна і отвори світлопроекційної допускається склити загартованим склом у випадку обладнання її для цілей динамічної проекції.

 1. Приміщення для массового показу відеофільмів можуть розміщуватися в будинках І и IIступенів вогнестійкості на будь-якому надземному поверсі, а в решті будинків – не вище другогоповерху.
 2. Відеокасети слід зберігати на стелажах або в шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.Основний фонд відеокасет необхідно розміщувати у спеціально призначеному для їх зберіганняприміщенні. Це приміщення повинно бути вигороджене протипожежними перегородками 1-го типута перекриттями 3-го типу. Приміщення для зберігання відеокасет слід проектувати так, щобвідеокасети були захищені від впливу сонячних променів, вібрацій і магнітних полів, щоутворюються під час роботи розташованих у безпосередній близькості електромоторів, трансформаторів тощо.
 3. Ширину і довжину шляхів евакуації людей із залів для глядачів та з будинків кінотеатрів,відеокомплексів, театрів, клубів, центрів дозвілля визначають розрахунком за погодженням зорганами державного пожежного нагляду залежно від необхідного часу евакуації людей із залів дляглядачів, що приймається згідно з таблицею 26. При цьому ширина шляхів евакуації не повиннабути меншою за встановлену ДБН В.1.1-7.

Таблиця 26

Зал для глядачів

Необхідний час евакуації1), хв, за об'єму приміщення2), тис.м3

до 5

10

20

25

3 колосниковою сценою

1,5

2,0

2,5

2,5

Без колосникової сцени

2,0

3,0

3,5

3,7

1) Вказані величини необхідного часу евакуації із залу для глядачів стосуються будинків І и ІІ ступенів вогнестійкості.

Необхідний час евакуації людей із залів для глядачів будинків та споруд III, ІІІа, ІІІб, IV ступенів вогнестійкості порівняно з наведеними в таблиці 25 зменшується на 30 %, а із приміщень будинків V ступеня вогнестійкості – на 50%.

Необхідний час евакуації людей з балконів, а також із ярусів, розташованих вище позначки, яка дорівнює половині висоти приміщення, зменшується вдвічі у порівнянні з даними таблиці 25.

Час евакуації людей із залів та фойє чи кулуарів приймається рівним необхідному часу евакуації людей із залів для глядачів, наведеному в таблиці 25, збільшеному на 1 хв. При цьому слід враховувати, що евакуація людей із залів для глядачів, фойє і кулуарів починається одночасно.

2) При проміжних значеннях об'ємів приміщень необхідний час евакуації глядачів слід визначати за інтерполяцією.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 37

У залах для глядачів, де передбачається трансформація, евакуаційні виходи слід розраховувати, виходячи з максимальної місткості залу для глядачів.

Необхідний час евакуації людей зі сцени (естради) приймається рівним 1,5 хв, а кількість людей, які підлягають евакуації зі сцени (естради), визначається із розрахунку: одна людина на 2 м2 площі планшета сцени (естради).

Необхідний час евакуації людей із будівлі, хв, приймається для будинків ступенів вогнестійкості:

 • І і II6
 • ІІІ, ІІІа, ІІІб і IV .........4
 • V3

У багатозальних будинках евакуаційні виходи з кожного залу повинні забезпечувати евакуацію глядачів у встановлений час, а виходи із будинку повинні бути розраховані на евакуацію сумарної кількості глядачів.

 1. Незалежно від результатів розрахунку ширина дверних прорізів у залі для глядачів повинна бути не менше 1,2 м і не більше 2,4 м, ширина кулуарів – не менше 2,4 м. Ширина дверногопрорізу для виходу з ложі допускається 0,8 м. Двері виходів із залу для глядачів повинні обладнуватись пристроями для самозачинення та ущільненнями у притулах.
 2. Кількість евакуаційних виходів із залу для глядачів, із фойє, із сцени (естради), з робочихгалерей та колосникового настилу, з трюму, оркестрової ями та сейфа згорнутих декорацій слідпроектувати не менше двох.

У кінотеатрах цілорічної дії, а також клубах, центрах дозвілля, у залах яких передбачається кінопоказ, шляхи евакуації не допускається проектувати через приміщення, де одночасно можуть перебувати більше ніж 50 осіб.

Допускається влаштування одного виходу (дверей) з амфітеатру чи балкона місткістю 50 місць і менше.

У кінотеатрах сезонної дії без фойє другим евакуаційним виходом із залу допускається вважати вхід до залу для глядачів.

У залах для глядачів місткістю не більше ніж 500 місць з естрадою допускається вважати другим евакуаційним виходом прохід через зал.

З приміщень, в яких можливий або передбачається епізодичний поділ їх на частини шляхом трансформації перегородок, слід передбачати евакуаційні виходи з кожної такої частини.

Виходи із залу для глядачів слід передбачати безпосередньо (починаючи з рівня першого ряду місць для глядачів) у коридори, розподільні кулуари та інші приміщення, що ведуть до сходових кліток із виходами назовні.

Не допускається використання як єдиного шляху евакуації із залу для глядачів проходів угору по амфітеатру залу.

У театрах слід передбачати евакуаційні сходові клітки типу СК1 – не менше двох сходів у комплексі для глядачів та двох – в комплексі приміщень, що обслуговують сцену. Вони повинні мати виходи на горище і покрівлю.

14.12У комплексі приміщень для глядачів допускається не більше двох евакуаційних сходовихкліток типу СК2 за умови влаштування решти евакуаційних сходових кліток (не менше двох) типуСК1.

При розрахунку евакуації сходи типу С2 враховуються лише від рівня підлоги вестибюля до рівня підлоги наступного верхнього поверху. На подальших поверхах з приміщень комплексу для глядачів слід влаштовувати евакуаційні проходи, що ведуть до сходових кліток типу СК1 поза межами фойє та вестибюлів зі сходами типу С2.

 1. В апаратних та світлопроекційних повинні влаштовуватися тамбури, які виконуються знегорючих матеріалів з дверима, обладнаними пристроями для самозачинення й ущільненнями упритулах.
 2. Сценічна коробка повинна мати двоє зовнішніх сходів типу С3, що доведені до покрівлі ісполучаються з робочими галереями та колосниками.

С. 38 ДВН В.2.2-16-2005

Для евакуації з робочих галерей та колосників допускається передбачати зовнішні сходи типу С3 за відсутності колосникових сходових кліток.

14.15Між залом для глядачів і сценою повинна передбачатися протипожежна стіна 1-го типу.Проріз будівельного порталу сцен театрів, клубів, центрів дозвілля з залами місткістю 800 і

більше місць має бути захищений протипожежною завісою 1-го типу.

Межа вогнестійкості протипожежної завіси визначається за ознаками групи матеріалів RІ. Протипожежна завіса повинна виготовлятися з негорючих матеріалів, що не виділяють під час горіння (нагріву) токсичних продуктів, які відповідають групам ТІ, Т2.

Полотно протипожежної завіси повинно перекривати проріз будівельного порталу з бічних сторін на 0,4 м і вгорі на 0,2 м і бути газонепроникним. Герметизація місць прилягання завіси до портальної стіни повинна забезпечуватися влаштуванням лабіринтних ущільнень, піскових затворів тощо.

14.16Протипожежна завіса повинна рухатися від дії власної сили ваги зі швидкістю не менше0,2 м/с. Дистанційне керування рухом завіси повинно здійснюватися з трьох місць: з приміщенняпожежного поста, з планшета сцени та з приміщення лебідки протипожежної завіси.

Завіса повинна бути оснащеною звуковою і світловою сигналізацією, що оповіщає про її рух (підйом чи спуск).

 1. Дверні прорізи в протипожежній стіні на рівні трюму і планшета сцени, а також виходи зколосникових сходів до трюму та на сцену повинні захищатися протипожежними тамбур-шлюзами1-го типу.
 2. У прорізах складів декорацій із боку сцени та карманів повинні передбачатися протипожежні двері 1-го типу, у колосникових сходах – 2-го типу.
 3. Складські приміщення, комори, майстерні, приміщення для монтажу станкових та об'ємних декорацій, камера пиловидаляння, вентиляційні камери, приміщення лебідок протипожежноїзавіси і димових люків, насосні з пожежними насосами, акумуляторні, трансформаторні підстанції,електрощитові повинні мати протипожежні перегородки 1-го типу, перекриття 3-го типу і двері(ворота) 2-го типу.

Розміщення зазначених приміщень під залом для глядачів і планшетом сцени не допускається, за винятком сейфа згорнутих декорацій (під сценою, ар'єрсценою), лебідок протипожежної завіси та димових люків, підйомно-спускних пристроїв без маслонаповненого обладнання.