ДБН Б.1-3-97. Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктiв


кту подається бiльш укрупнений перелiк показникiв, а в проектi ро-

змiщення першої черги будiвництва - бiльш детальний.

Усi показники подаються на рiк розроблення генерального плану

та на розрахунковий перiод. За завданням на проектування по окре-

мих показниках видiляється перша черга, встановлюється довгостро-

кова перспектива.

Таблиця 1

Технiко-економiчнi показники

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Населения, всього на територiї, | |

| пiдпорядкованiй мiськiй (селищнiй) радi, | |

| у т.ч. тiльки мiста (селища) | тис.чол, |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Територiя | га |

|-----------------------------------------------------------------|

|а) в мiськiй межi, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. - житлова забудова, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. садибна | |

|-----------------------------------------------------------------|

| малоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| середньоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| багатоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - цивiльна забудова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - зеленi насадження загального | |

| користування | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - промислова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - комунально-складська | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - зовнiшнього транспорту | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - вулично-дорожньої мережi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - спецпризначення | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - сiльськогосподарського використання | га |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С.29

Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. рiлля та багаторiчнi насадження | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - дач та садiвницьких кооперативiв | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - територiї, для яких необхiднi | |

| iнженернi заходи | |

|-----------------------------------------------------------------|

|б) поза межею населеного пункту для мiських | |

| потреб, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч.... | |

|-----------------------------------------------------------------|

| Житловий фонд, всього | тис.м2 |

| | ----------------|

| | кількість |

| | квартир |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. непридатний | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Розподiл житлового фонду по видах забудови: | |

|-----------------------------------------------------------------|

| садибна | |

|-----------------------------------------------------------------|

| малоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| середньоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

| багатоповерхова | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Середня забезпеченiсть населения | |

|загальною площею | м2/чол |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вибуття житлового фонду, всього | тис.м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

| непридатного | |

|-----------------------------------------------------------------|

| придатного у зв'язку з реконструкцiєю | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Нове житлове будiвництво, всього | тис.м2 |

| | -------------- |

| | кількість |

| | квартир |

|-----------------------------------------------------------------|

| садибне | |

|-----------------------------------------------------------------|

| малоповерхове | |

|-----------------------------------------------------------------|

| середньоповерхове | |

|-----------------------------------------------------------------|

| багатоповерхове | |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Сфера обслуговування, у т.ч. | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Дитячi дошкiльнi заклади, всього | тис.місць |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С.30

Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

| | |

|-----------------------------------------------------------------|

|на 1000 чол. населения | місць |

|-----------------------------------------------------------------|

|Загальноосвiтнi школи, всього | тис.місць |

|-----------------------------------------------------------------|

|на 1000 чол. населення | місць |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лiкарнi, всього | тис.ліжок |

|-----------------------------------------------------------------|

|на 1000 чол. населення | ліжок |

|-----------------------------------------------------------------|

|Полiклiнiки, всього |тис.відвідувань |

| | за зміну |

|-----------------------------------------------------------------|

|на 1000 чол. населення | відвідувань за |

| | зміну |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пожежнi депо, всього | пожежних |

| | автомобілів |

|-----------------------------------------------------------------|

|на 1000 чол. населення | -"- |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Мiський транспорт та магiстралi | |

| загальномiського значення | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Протяжнiсть лiнiй мiського транспорту, всього | км подвійного |

| | шляху |

|-----------------------------------------------| |

| у тому числi: | |

|-----------------------------------------------------------------|

| метрополiтен | |

|-----------------------------------------------------------------|

| швидкiсний трамвай | |

|-----------------------------------------------------------------|

| трамвай | |

|-----------------------------------------------------------------|

| тролейбус | |

|-----------------------------------------------------------------|

| автобус | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Протяжнiсть вулиць та магiстралей, всього | км |

|-----------------------------------------------| |

| у тому числi магiстралей загальномiського | |

| значения | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Щiльнiсть вуличної мережi, всього | км/км2 |

|-----------------------------------------------| |

| у тому числi магiстралей загальномiського | |

| значения | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Рiвень автомобiлiзацiї | машин на 1000 |

| | чол. |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С.31

Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

| | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кiлькiсть мiсць зберiгання автомашин мешканцiв | |

|населеного пункту за складом парку та видами | машино-місць |

|зберiгання | |

|-----------------------------------------------| |

| легкових автомобiлiв, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч за видами зберiгання: | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - вiдкритi стоянки | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - одноповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - багатоповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| вантажних автомобiлiв, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. за видами зберiгання | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - вiдкритi стоянки | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - одноповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - багатоповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| автобусiв, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

| за видами зберiгання | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - вiдкритi стоянки | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - одноповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - багатоповерховi гаражi | |

|-----------------------------------------------------------------|

|6. Iнженерне обладнання: | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водопостачання |тис.м3/на добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сумарний вiдпуск води | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Потужнiсть головних споруд водопроводу | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Джерела водопостачання, що використовуються | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Каналiзацiя | млн.м3/на добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|Загальне надходження стiчних вод | тис.м3/на добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сумарна потужнiсть очисних споруд | тис.м3/на добу |

|-----------------------------------------------------------------|

|Забезпеченiсть житлового фонду каналiзацiєю | % |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С. 32

Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

| | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Електропостачання | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сумарне споживання електроенергiї |млн.кВт/год на |

| | рік |

|-----------------------------------------------------------------|

|Джерела покриття електронавантажень | млн.кВт. |

|-----------------------------------------------------------------|

|Теплопостачання | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Потужнiсть централiзованих джерел тепла, всього|МВт (Гкал/добу) |

|-----------------------------------------------------------------|

|Подача тепла, всього | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Газопостачання | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Споживання газу, всього |млн.м3/рік |

|-----------------------------------------------------------------|

|Джерела газопостачання | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Санiтарна очистка територiї | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Об'єми побутового смiття, всього |тис.м3/рік |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. пiдлягає вивезенню | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Смiттєпереробнi заводи, потужнiсть |одиниць/тис. |

| | м3/рік |

|-----------------------------------------------------------------|

|Удосконаленi звалища | одиниць/га |

|-----------------------------------------------------------------|

|7. Спецiальна iнженерна пiдготовка територiї | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Захист територiї вiд затоплення | |

|-----------------------------------------------------------------|

| площа | га |

|-----------------------------------------------------------------|

| протяжнiсть захисних споруд | км |

|-----------------------------------------------------------------|

|Намив та пiдсипка | млн.м3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Берегоукрiплення | км |

|-----------------------------------------------------------------|

|Зниження рiвня грунтових вод в межах мiської | |

|забудови | га |

|-----------------------------------------------------------------|

|Протиерозiйнi, протизсувнi та протикарстовi | |

|заходи | га |

|-----------------------------------------------------------------|

|Освоення iнших територiй iз складними | |

|грунтовими умовами | |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. осiдаючi грунти | га |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С.33

Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Показники | Одиниця вимiру |

| | |

|-----------------------------------------------------------------|

| - з сейсмiчнiстю 7 балiв та вище | |

|-----------------------------------------------------------------|

|8. Охорона навколишнього природного середовища | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Санiтарно-захиснi зони, всього | га |

|-----------------------------------------------------------------|

| у т.ч. озелененi | |

-------------------------------------------------------------------

ДБН Б.1-3-97 С.34

З м i с т

=================================================================

I Загальнi положення ..................................... 1

2 Концепцiя розвитку мiста, селища ...................... 4

З Генеральний плану мiста, селища ...................... 5

4 Проект розмiщення першої черги

будiвництва .......................................... 16

5 Порядок розробки, коригування, погодження i затвердження

мiстобудiвної документацiї з планування територiї

населених пунктiв ....................................... 18

6 Вимоги до змiсту завдання на розроблення мiстобудiвної

документацiї з планування територiї мiських населених

пунктiв ................................................ 23

Додаток 1 (рекомендований)

Технiко-економiчнi показники ............................ 28

ДБН Б.1-3-97 С.34

Державнi будiвельнi норми України "Склад, змiст, порядок роз-

роблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських

населених пунктiв" погодженi з:

Управлiнням Державної пожежної охорони Мiнiстерства внутрiш-

нiх справ України (листом вiд 11.06.97. 2/6/935);

Управлiнням Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства

внутрiшнiх справ України (листом вiд 15.05.97. 4/1335);

Мiнiстерством охорони здоров'я України (листом вiд 17.06.97.

5.02.12/3-372);

Державним комiтетом України по земельних ресурсах (листом вiд

26.05.97. 22-15-4/1254);

Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у

справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи

(листом вiд 19.05.97. 02-1768/14);

Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища та

ядерної безпеки України (листом вiд 06.05.97. 10-3/6-49);

Мiнiстерством економiки України (листом вiд 17.06.97.

15-40/195).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НОРМЫ УКРАИНЫ

==================================================================

Система градостроительной

документации

СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ,

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ДБН Б. 1-3-97

Издание официальное

Госстрой Украины

Киев 1997

РАЗРАБОТАНЫ

Центром научных исследований ЭКОС (С.Н.Проценко, А.П.Шутько,

Л.А.Хорхун) при участии Гипрограда (Ю.Н.Белоконь,

В.И.Нудельман, В.С.Карев, И.Н.Тополянская, А.К.Кононенко,

О.П.Зюзюк, В.А.Токарь, Э.В.Шаповалов, А.А.Ярошенко)

НИПИ градостроительства

(Е.Е.Клюшниченко, Т.В.Устенко, Н.Ю.Войко, В.Ф.Макухин,

С.Н.Проценко, Л.И.Белова, А.В.Квачова, Н.Х.Соковнина,

Б.А.Цыткин, И.С.Салганик)

НИИТИАГ (Н.М.Демин)

Институтом урбанистики

(Г.И.Фильваров)

АО Киевпроект (Е.Е.Лишанский, Т.Ф.Ткач)

Украинским национальным гигиеническим центром (И.С.Киреева,