ДБН Б.1-3-97. Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктiв


спецiально уповноваженому державному органу у справах

мiстобудування i архiтектури, iншим мiнiстерствам, якi

здiйснюють державну експертизу з питань, якi належать до

їх компетенцiї, згiдно з чинним законодавством;

- подає генеральнi плани мiст та проекти розмiщення будiвниц-

тва в мiстах обласного та районного значення в обласнi

(районнi) органи державного нагляду для проведення експер-

тизи згiдно з чинним законодавством;

- письмово повiдомляє про дату i мiсце громадського обговоре-

ння генерального плану виконавчi органи мiсцевого самовря-

дування сусiднiх адмiнiстративно-територiальних одиниць,

iнтереси яких безпосередньо зачiпаються генеральним планом;

- сповiщає через засоби масової iнформацiї про дату i мiсце

громадського обговорення генерального плану, а також про

порядок ознайомлення з ним, подання зауважень, пропозицiй

i протестiв;

- готує висновки та приймає рiшення щодо врахування висновкiв

громадського обговорення, експертиз та погоджень у гене-

ральному планi.

5.12 Мiнiстерства та вiдомства, обласнi органи державного на-

гляду проводять експертизу окремих роздiлiв мiстобудiвної

документацiї вiдповiдно до законодавства у термiн до 45 календар-

них днiв з продовженням за необхiдностi до 60 календарних днiв.

Управлiння (вiддiли) виконавчих органiв мiсцевих рад або мiс-

цевих державних адмiнiстрацiй, а також мiсцевi органи державного

пожежного нагляду, ДАI МВС України, штаби цивiльної оборони та на-

дзвичайних ситуацiй, iншi вiдомства надають висновки про погоджен-

ня мiстобудiвної документацiї в термiн до ЗО днiв. Документацiя

вважається погодженою, якщо зауважень та негативних висновкiв не

видано в мiсячний термiн з моменту її представлення.

Оповiщення здiйснюється не пiзнiше 15 днiв до громадського

обговорення. Подання зауважень, пропозицiй та апеляцiй

здiйснюється протягом ЗО днiв пiсля завершення громадського обго-

ворення генерального плану, а їх розгляд i пiдготовка висновкiв -

протягом наступних ЗО днiв.

Особи, виннi в порушеннi порядку та термiну проведення експе-

ртизи або здiйснення оповiщення та пiдготовки висновкiв, притягаю-

ться вiдповiдно до дисциплiнарної, адмiнiстративної, iншої вiдпо-

вiдальностi згiдно з чинним законодавством.

5.13 Виконавчий орган мiсцевої ради, Київська i Севастополь-

ська мiськi державнi адмiнiстрацiї:

- приймають рiшення про подання документацiї на затвердження

селищної, мiської ради;

ДБН Б.1-3-97 С.23

- органiзовують експертизу генерального плану;

- приймають рiшення про внесення змiн до генерального плану

за висновками вiдповiдно районної, обласної державної

адмiнiстрацiї, уряду Автономної Республiки Крим, Кабiнету

Мiнiстрiв України чи експертизи;

- сповiщають через засоби масової iнформацiї про дату розгля-

ду документацiї на сесiї селищної, мiської ради;

- надають зацiкавленим юридичним та фiзичним особам за їх

зверненням копiю рiшення про вiдмову у задоволеннi їх

зауважень i протестiв та повiдомляють їх про можливiсть

оскаржити це рiшення в судi;

- сповiщають через засоби масової iнформацiї про затвердження

генерального плану.

5.14 Генеральний план, концепцiя розвитку мiста, селища, про-

ект розмiщенння першої черги будiвництва затверджуються рiшенням

сесiї селищної, мiської ради за наявностi всiх необхiдних виснов-

кiв i державних експертиз, проведених згiдно з чинним законодав-

ством.

6 ВИМОГИ ДО ЗМIСТУ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ

ДОКУМЕНТАЦIЇ З ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЇ МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ

ПУНКТIВ

6.1 Завдання на розроблення мiстобудiвної документацiї з пла-

нування територiї мiського населенного пункту (далi - завдання)

виконується на першому (пiдготовчому) етапi його розроблення.

6.2 Завдання на розробку генерального плану мiста, селища мi-

стить такi данi:

а) назва об'єкта;

б) пiдстава для проектування: рiшення мiської, селищної ради,

наказ спецiально уповноваженого державного органу у

справах мiстобудування i архiтектури;

в) тривалiсть розрахункового перiоду генерального плану

першої черги будiвництва;

г) розрахункова чисельнiсть населення (за даними затвердженої

концепцiї) iншими затвердженими програмами та розрахунка-

ми;

д) затвердженi мiсцевi нормативи мiстобудування: використання

ресурсiв (територiальних, водних, природного газу тощо),

середнiй рiвень забезпеченостi житлом, дитячими дошкiльни-

ми та навчальними закладами, медичними установами тощо

(за даними затвердженої концепцiї) i вимоги по охоронi

та полiпшенню навколишнього природного середовища, за-

безпеченню санiтарного та епiдемiчного благополуччя насе-

лення (за даними органiв державного санiтарно-епiдемiч-

ного та природоохоронного нагляду, отриманими у встанов-

леному порядку);

ДБН Б.1-3-97 С.24

е) матерiали охоронних зон та зон регулювання забудови

пам'яток iсторiї i культури, опорнi iсторико-архiтектур-

ний та iсторико-мiстобудiвний плани (за даними управлiння

(вiддiлу) культури, управлiння мiстобудування i архiтек-

тури держадмiнiстрацiї органу мiсцевого самоврядування);

ж) матерiали з оцiнки курортних ресурсiв, медичного зонування

(за даними iнститутiв курортологiї МОЗ, Укргеокаптаж-

мiнводу, АТ Укрпрофздравниця, Каталогу мiнеральних вод,

обласних комiтетiв охорони природи, мiсцевих органiв

державної санепiдслужби);

з) особливi вимоги до житлової, цивiльної, промислової забу-

дови (в т.ч. по обмеженню поверховостi, структурi житло-

вого фонду), розмiщення об'єктiв, iнженерного обладнання,

iнженерного захисту, органiзацiї транспорту;

й) вимоги щодо забезпечення iнженерно-технiчних заходiв

цивiльної оборони;

к) перелiк додаткових роздiлiв та графiчних матерiалiв або

додатковi вимоги до змiсту окремих роздiлiв чи графiчних

матерiалiв та використання комп'ютерної технологiї при їх

розробленнi;

л) перелiк основних технiко-економiчних показникiв.

м) перелiк та кiлькiсть примiрникiв графiчних та текстових

матерiалiв.

н) мiсцевi особливостi порядку узгодження та затвердження, у

т.ч. перелiк погоджувальних установ та органiзацiй;

о) вихiднi данi у складi, наведеному в 6.3.

6.3 Вихiднi данi мiстять:

а) матерiали мiстобудiвного та земельного кадастрiв, чергових

планiв населених пунктiв, грошової оцiнки земель, балансо-

вої вартостi майнових комплексiв за даними статистичної

звiтностi;

б) топогеодезичну пiдоснову у масштабах 1:100000, 1:50000,

1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 (табл. 1) в залеж-

ностi вiд проектної чисельностi населення мiста, селища

(надається головним архiтектором мiста обласного пiдпо-

рядкування, району);

в) плани земельно-господарського устрою та плани внутрiшньо-

господарського землеустрою у масштабах, вiдповiдних то-

погеодезичнiй основi (за даними мiсцевого вiддiлу

(управлiння) земельних ресурсiв);

г) матерiали iнженерних, геологiчних i гiдрогеологiчних вишу-

кувань та вiдомостi про наявнiсть корисних копалин i

пiдземних вод (за даними Укргеоiнформу, територiальних

державних геологiчних пiдприємств Держкомгеологiї);

ДБН Б.1-3-97 С.25

д) перелiк ранiше виконаних проектно-вишукувальних, планува-

льних та iнших робiт, якi слiд враховувати при про-

ектуваннi (надається головним архiтектором мiста обласного

значення, району);

е) характеристику населення (за даними обл-, рай-, мiськста-

туправлiнь та обл-, райдержадмiнiстрацiй, виконавчих апа-

ратiв органiв мiсцевого самоврядування), баланс трудових

ресурсiв;

ж) данi про стан здоров'я населення (аналiз демографiчних по-

казникiв та показникiв захворюваностi населення) за

даними державної статистичної звiтностi та спецiальних

наукових дослiджень щодо впливу стану навколишнього при-

родного середовища на здоров'я населення;

з) матерiали оцiнки сучасного i прогнозного санiтар-

но-гiгiєнiчного стану земель, водного та повiтряного

басейнiв, рiвнiв шумового, електромагнiтного та радiацiй-

ного забруднення (за отриманими у встановленому порядку

даними територiальних органiв та установ державної сан-

епiдслужби та органiв охорони природи, паспортiв пiд-

приємств);

и) матерiали спостережень за режимом та несприятливими гiдро-

метеорологiчними явищами: лавинами, селями, рiвнем

поверхневих вод (за даними Укргеометцентру, штабу цивiль-

ної оборони);

к) характеристику небезпечних зон вiдвалiв породи гiрничови-

добувних пiдприємств, вугiльних шахт, зон катастрофiчного

затоплення, затоплення паводковими водами, районiв, де

очiкується утворення провалiв i зсувiв (за даними Держком-

геологiї, Держкомгiдромету, погодженими з МНС України);

л) данi про iснуючу на час розроблення генерального плану та

прогнозовану галузеву структуру господарського комплексу

населеного пункту за чисельнiстю зайнятих в абсолютному та

вiдносному виразi, про iснуючий та прогнозований рiвень

безробiття (за даними обл-, райдержадмiнiстрацiй, вико-

навчих апаратiв органiв мiсцевого самоврядування,програм

соцiально-економiчного розвитку, концепцiї, iнших джерел);

м) данi про кiлькiсть мiсць зберiгання автомашин мешканцiв

населеного пункту за складом парку та видами зберiгання

(легковi, вантажнi, автобуси; вiдкритi стоянки, гаражi,

багатоповерховi гаражi), рiвень автомобiлiзацiї, безпеки

та органiзацiї дорожнього руху (за даними державтоiнспек-

цiї, обл-, рай-, мiськстатуправлiнь);

н) характеристику житлового фонду, об'єктiв обслуговування,

промисловостi, комунального господарства, вулично-дорож-

ньої мережi та транспорту тощо, будiвельної бази (за

даними обл-, рай-, мiськстатуправлiнь, iнших вiддiлiв

(управлiнь) держадмiнiстрацiй, виконавчих апаратiв органiв

мiсцевого самоврядування, анкетного опитування пiдприємств

та установ);

ДБН Б.1-3-97 С.26

о) данi про сучасний стан i проектний розвиток систем iнжене-

рного обладнання та вуличнодорожньої мережi (за даними

мiсцевих галузевих схем та проектiв, якi видаються спецiа-

лiзованими органiзацiями).

6.4 За бажанням замовника i при згодi пiдрядника у складi за-

вдання на розроблення генерального плану може бути представлений

(виконаний пiдрядником за окремим замовленням) опорний план та

схема планувальних обмежень.

Замовник може за взаємною угодою i при додатковому фiнансува-

ннi доручити пiдряднику, iншим органiзацiям пiдготовку вихiдних

даних та складання завдання.

6.5 При розробленнi генерального плану у випадках, передбаче-

них примiтками до табл. I, до вихiдних даних додаються данi

iнвентаризацiї житлового фонду, пiдприємств культурно-побутового

обслуговування, промислових об'єктiв, комунальних пiдприємств.

6.6 Завдання на розроблення проекту розмiщення першої черги

будiвництва та (або) програми будiвництва в мiстi на трирiчний пе-

рiод включає вихiднi данi, перелiк яких наведений у 6.2, а також

такi додатковi данi:

а) обсяги житлово-цивiльного та комунального будiвництва, якi

необхiдно розмiстити в мiстi на перiод, що планується

(за даними планових органiв та iнших пiдроздiлiв);

б) данi про вiдведення земельних дiлянок пiд об'єкти будiвни-

цтва у графiчних схемах з прив'язкою до iснуючих вулиць

або до систем координат (за даними мiсцевого вiддiлу

(управлiння) земельних ресурсiв);

в) характеристику земельних дiлянок в межах населеного пункту

та на прилеглих територiях, де планується будiвництво,

щодо форм власностi, площi земельних дiлянок, вартостi

вилучення (викупу) i компенсацiї збиткiв, пов'язаних з їх

вилученням;

г) плани приватизацiї та надання в оренду земельних дiлянок;

д) вiдомостi про проведенi земельнi аукцiони та конкурси тощо

(за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ресур-

сiв);

е) заявки iнвесторiв до мiсцевих органiв управлiння про нада-

ння у власнiсть, надання у користування земельних дiлянок

для всiх видiв будiвництва;

ж) заявки iнвесторiв до мiсцевих органiв управлiння про нада-

ння дозволу на всi види будiвництва;

з) звернення населення з заявами щодо надання земельних дiля-

нок для садибного, дачного, гаражного та iншого будiвницт-

ва (за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ре-

сурсiв, планових органiв, управлiння мiстобудування i ар-

хiтектури та iнших пiдроздiлiв);

й) кiлькiсть та склад родин, якi перебувають на квартирному

облiку;

ДБН Б.1-3-97 С.27

к) сучасний стан проектування, iнженерної пiдготовки, iнжене-

рного обладнання майданчикiв, намiчених пiд будiвництво;

л) реалiзацiя попереднього проекту розмiщення першої черги

будiвництва (за даними планових органiв мiсцевого управ-

лiння (вiддiлу) мiстобудування i архiтектури).

6.7 Матерiали завдання на розроблення генерального плану,

проекту розмiщення першої черги будiвництва оформляються у виглядi

єдиного документа, який затверджується замовником (головою, засту-

пником голови органу мiсцевого самоврядування) i розробляється за-

мовником разом з генпроектувальником iз залученням iнших необхiд-

них органiзацiй за окремi кошти.

ДБН Б.1-3-97 С.28

Додаток I

(рекомендований)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Пояснювальна записка завершується основними технiко-економiч-

ними показниками (табл. 1). В концепцiї розвитку населеного пун-