ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

Управління, організація і технологія

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН.А.3.1-3-94

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)

Київ 1994

ДБН А.З.1-3-94

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ Спілкою цивільних інженерів України

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ: (інж. Проценко К.І., Манько В.І.,

Гриліхес В.О., Білецький І.Т.,

Ребицький О.О., Анастасьєв Л.Т.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування

України від 5 жовтня 1994 р. N 48 і

введені в дію з 01.01.95 р.

З введенням в дію ДБН А.З.1-3-94 встрачає силу на території

України СНиП 3.01.04-87

В цей примірник ДБН А.3.1-3-91 введена Змiна N 1 затверджена та

введена в дiю наказом Держбуду України вiд 19.01.1999 р. N 10

Видавництво "Укрархбудінформ"

ДБН А.З.1-3-94

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

-------------------------------------------------------------------

|Управління, організація і технологія ДБН А.З.1-3-94 |

| |

|Прийняття в експлуатацію закінчених На зміну СНиП 3.01.04-87|

|будівництвом об'єктів. Основні положення |

-------------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прий-

няття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно

від їх форми власності та призначення, способів проведення будівель-

них робіт і поширюються на нове будівництво, розширення, реконст-

рукцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт

(далі - будівництво) об'єктів - будівель, споруд, приміщень під-

приємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

Об'єкти власності інших держав, їх юридичних і фізичних

осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій підлягають

прийняттю в експлуатацію у визначеному цими нормами порядку,

якщо інший не встановлений відповідним міжнародним договором.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації

відповідно до затвердженого проекту об'єкти підлягають введенню

в експлуатацію в порядку, який встановлений чинним законодавст-

вом.

1.2. Закінчені будівництвом об'єкти можуть бути прийняті

і введені в експлуатацію тільки при забезпеченні необхідних

умов охорони праці у відповідності з вимогами техніки безпеки

і виробничої санітарії, вимогами пожежної і радіаційної безпеки

та виконанням заходів по захисту навколишнього середовища.

1.3. Прийняття в експлулатацію закінчених будівництвом

об'єктів державного замовлення здійснюється відповідно до Поло-

ження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

5 серпня 1992 р. N 449, а також постановами Кабінету Міністрів

України від 6 грудня 1993 р., N 990 та 23 травня 1994 р. N332

про внесення доповнень до зазначеного Положення.

1.4. Особливості прийняття в експлуатацію окремих закінчених

будівництвом об'єктів державного та недержавного замовлення із

специфічними умовами виробництва визначаються відповідними міні-

стерствами, відомствами та іншими центральними органами державної

виконавчої влади на підставі Положення, затвердженого вищезазна-

ченою постановою за погодженням з Державним комітетом України у

справах містобудування і архітектури.

1.5. При прийнятті в експлуатацію об'єктів, будівництво яких

здійснювалось за іноземними ліцензіями інофірмами с поставкою іно-

земного обладнання, повинні бути представлені контракти, договори

на поставку і налагодження обладнання та інші документи, де вказа-

ні умови і терміни завершення будівництва.

1.6. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення

можуть бути прийняті за умови їх готовності до експлуатації (уком-

плектовані кадрами, забезпечені ресурсами і сировиною), якщо на

них ліквідовані недоробки і на установленому обладнанні розпочато

випуск продукції (надання послуг).

1.7. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по

яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу

передбачених проектом пускових комплексів.

- 2 -

ДБН А.З.1-3-94

У виняткових випадках до призначення державних приймальних

комісій органом, який затвердив проект, можуть вноситись зміни до

складу пускових комплексів. При цьому зі складу таких комплексів

не повинні вилучатись будівлі і споруди, які призначені для

санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових та без-

печних умов праці працівників, очищення, знешкодження і уловлюван-

ня шкідливих викидів в атмосферу, викидів у воду та грунт, а також

під'їзні колії з фронтами навантаження і розвантаження, лінії

зв'язку, меліоративні заходи, системи і заходи забезпечення пожеж-

ної безпеки.

1.8. Житлові будинки і цивільні споруди нового житлового мік-

рорайону підлягають прийняттю в експлуатацію переважно як закінче-

ний містобудівний комплекс, в якому повинно бути завершено будів-

ництво об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням населення, благо-

устрій та озеленення території у відповідності із затвердженим

проектом забудови мікрорайону, кварталу, житлового масиву.

При прийнятті в експлуатацію окремих об'єктів у нових мікро-

районах, кварталах, житлових масивах благоустрій і озеленення те-

риторій потрібно виконувати в обсязі, необхідної для нормальної ек-

сплуатації і обслуговування об'єктів, що вводяться. Остаточний

благоустрій і озеленення виконуються після завершення забудови мі-

крорайону, кварталів, житлових масивів, але не пізніше дворічного

терміну, і приймається окремим актом.

1.9. Багатосекційні житлові будинки можуть прийматися в екс-

плуатацію окремими секціями, якщо це передбачене проектом, за умо-

ви повного закінчення монтажу конструкцій та підключення опалення

в секцію, що примикає, а також завершення благоустрою території,

прилеглої до секції, яка здається в експлуатацію.

Якщо багатосекційний житловий будинок має вбудовані (вбудова-

но-прибудовані, прибудувані) приміщення, посекційне прийняття слід

здійснювати після закінчення будівельно-монтажних робіт і забезпе-

чення опалення в цих приміщеннях даної секції. Прийняття в

експлуатацію вказаних приміщень у цьому випадку здійснюється одно-

часно з прийняттям останньої секції за окремим актом.

1.10. Очисні споруди трубопроводів підлягають прийняттю в ек-

сплуатацію після гідравлічних випробувань трубопроводів і ємкосних

споруд, тривалого (не менше як три доби) комплексного випробову-

вання під навантаженням на чистій або стічних водах, а також після

перевірки взаємодії в роботі усіх споруд.

1.11. При прийнятті об'єктів в експлуатацію в I та IV кварта-

лах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по озеленен-

ню, улаштуванню верхнього покриття під'їзних доріг до будинків,

тротуарів, господарських, ігрових та спортивних майданчиків, а та-

кож оздоблення елементів фасадів будинків, виконання яких неможли-

ве через несприятливі погодні умови.

Конкретні терміни виконання вказаних робіт встановлюються

державною комісією.

1.12. Вбудовані, вбудовано-прибудовані або прибудовані примі-

щення до відокремлених будинків і споруд, які входять до складу

об'єкта, приймаються в експлуатацію робочими комісіями в міру їх

готовності, з наступним пред'явленням їх державній приймальній ко-

місії, яка приймає об'єкт в цілому.

2. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ

ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОї ВЛАСНОСТІ

2.1. Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації

об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними прий-

мальними комісіями.

2.2. Для пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям

- 3 -

ДБН А.З.1-3-94

створюються робочі приймальні комісії, що призначаються замовником

(забудовником), які повинні перевірити: відповідність об'єктів і

змонтованого устаткування проектам; відповідність виконання

будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм;

результати комплексного випробування устаткування;

підготовленість об'єктів до експлуатації, виконання заходів щодо

забезпечення безпечних умов праці і виробничої санітарії, захисту

навколишнього середовища, пожежної і радіаційної безпеки. Резуль-

татом комплексного випробування устаткування по об'єктах промис-

лового призначення повинен бути початок випуску продукції (надан-

ня послуг), передбаченої проектом.

2.3. Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і уста-

ткування в експлуатацію оформляється відповідними актами (додаток 1

форми 1,2,3), які передаються на розгляд державній приймальній ко-

місії.

2.4. Закінчені будівництвом будівлі, споруди і приміщення ви-

робничого, допоміжного призначення, які входять до складу об'єкта,

у разі необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівниц-

тва приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступ-

ним пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт

в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата під-

писання акту робочою комісією (додаток 2 форма 4).

2.5. Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постано-

вою) замовника (забудовника), який встановлює за погодженням з ге-

неральним підрядчиком порядок та тривалість їх роботи.

Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п'ятиденний тер-

мін після отримання письмового повідомлення генерального підрядчи-

ка про готовність об'єкта чи устаткування до здачі.

2.6. До складу робочої комісії включаються представники замов-

ника (забудовника), генерального підрядчика, субпідрядних

організацій, експлуатаційної організації, генерального проектуваль-

ника, органів Державного епідеміологічного нагляду, Державної

екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з

енергозбереження, Держкоматомнагляду (на підконтрольних об'єктах).

При прийнятті в експлуатацію промислових об'єктів до складу робочої

комісії додатково включається представник профспілкової організації

замовника або експлуатаційної організації.

Головою робочої комісії призначається представник замовника

(забудовника).

2.7. Генеральний підрядчик подає робочій комісії таку докуме-

нтацію:

- перелік організацій, які брали участь у виконанні будіве-

льно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними робіт і

прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх ви-

конання;

- комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівниц-

тво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі будівни-

цтва змінами у встановленому порядку;

- документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій

і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних

робіт;

- акти про заховані роботи і акти про проміжне прийняття ок-

ремих відповідальних конструкцій;

- акти про випробування змонтованого устаткування, акти про

випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холод-

ного і гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, га-

зопостачання та улаштування дренажу; акти про ущільнення (герме-

тизацію) вводів і випущення інженерних комунікацій в місцях їх

проходження крізь стіни підвалів;

- 4 -

ДБН А.З.1-3-94

- акти про випробування зовнішніх і внутрішніх електроуста-

новок і електромереж;

- акти про випробування обладнання телефонізації, радіо-

фікації, телебачення, сигналізації і автоматизації;

- акти про випробування обладнання пожежебезпеки, вибухобез-

пеки, блискавкозахисту;

- акти радіаційного обстеження об'єкта;

- акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених

проектом для будівництва в сейсмічних районах;

- акти про виконання заходів при будівництві на теритотіях

з просідаючими грунтами, підземними виробками, карстами;

- журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали пе-

ревірок органами державного нагляду в процесі будівництва.

2.8. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єк-

тів (крім об'єктів житлово-цивільного призначення) здійснюється

державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що

затвердили проектно-кошторисну документацію, а об'єктів житлово-

цивільного призначення - державними приймальними комісіями, які

призначаються районними і міськими виконкомами Рад народних депу-

татів.

Призначення державних приймальних комісій провадиться не піз-