|похилого |дної | |на 1 місце; |

|віку, |демографі-| |більше 50 до |

|ветеранів |чної | |100 - 175 кв.м; |

|війни і праці|групи | |більше 100 до |

|(з 60 | | |200 - 125 кв.м; |

|років)3) | | |більше 200 до |

| | | |300 - 100 кв.м |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки- |Те саме |28 |При місткості |

|інтернати для| | |інтернатів: |

|дорослих | | |до 50 місць - |

|інвалідів з | | |200 кв.м на |

|фізичними | | |1 місце; |

|порушеннями | | |більше 50 до |

|(з 18 | | |100 - 175 кв.м; |

|років)5) | | |більше 100 до |

| | | |200 - 125 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Будинки-інтернати для людей похилого віку,|

|ветеранів війни і праці розміщуються переважно в поселеннях з|

|кількістю населення не менше 10 тис.чол. або в районних та|

|міжгосподарських центрах з меншою кількістю населення за|

|необхідності урахування обслуговування населених пунктів у зоні|

|впливу. |

| Примітка 2. Будинки-інтернати повинні бути розміщені на|

|окремих ділянках. Відстань від них до вікон квартир житлових|

|будинків повинна бути не менше 30 м. |

| Примітка 3. Площу земельних ділянок будинків-інтернатів, які|

|розміщуються поблизу парків і лісопарків, дозволяється зменшувати,|

|але не більше ніж на 20%. |

|------------------------------------------------------------------|

|Спеціальні будинки і школи-інтернати для дітей, у тому числі: |

|------------------------------------------------------------------|

|Будинки |Місце на |За завданням на|За завданням на |

|дитини (віком|1 тис.чол.|проектування |проектування |

|до 4-х років)|відпові- | | |

| |дної | | |

| |демогра- | | |

| |фічної | | |

| |групи | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Сімейні |Те саме |3 |Те саме |

|дитячі | | | |

|будинки (від | | | |

|4 до | | | |

|17 років) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Дитячі |- " - |За завданням на|- " - |

|будинки для | |проектування | |

|дітей сиріт і| | | |

|дітей, які | | | |

|залишились | | | |

|без | | | |

|піклування | | | |

|батьків (від | | | |

|4 до | | | |

|17 років) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки- |- " - |Те саме |- " - |

|інтернати для| | | |

|дітей | | | |

|інвалідів | | | |

|(від 4 до | | | |

|17 років) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Психо- |- " - |3 |При місткості |

|неврологічні | | |інтернатів, місць: до |

|інтернати (з | | |200 - 125 кв.м на |

|18 років) | | |1 місце; більше 200 до |

| | | |400 - 100 кв.м; більше |

| | | |400 до 600 - 80 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

|Територіальні центри соціального обслуговування людей похилого |

|віку і інвалідів |

|------------------------------------------------------------------|

|I тип |Місце на |За завданням на|За завданням на |

|(постійного і|1 тис.чол.|проектування |проектування |

|тимчасового | | | |

|проживання | | | |

|людей | | | |

|похилого віку| | | |

|та інвалідів)| | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|II тип |Те саме |Те саме |При місткості |

|(денного | | |інтернатів, місць: до |

|перебування | | |50 - 150 кв.м на |

|інвалідів) | | |1 місце; від 50 до |

| | | |75 - 125 кв.м; |

| | | |більше 75 - 100 м |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|III тип |- " - |- " - |При місткості |

|(денного | | |інтернатів, місць: до |

|перебування | | |50 - 150 кв.м |

|інвалідів при| | |на 1 місце; |

|існуючому | | |від 50 до 75 - |

|будинку- | | |125 кв.м; |

|інтернаті) | | |більше 75 - 80 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Розрахунковий показник площі земельної ділянки|

|територіальних центрів III типу визначається як сума площ ділянки|

|будинку-інтернату і центру. |

|------------------------------------------------------------------|

|Спеціальні |Місце на |60 |За завданням на |

|житлові |1 тис.чол.| |проектування |

|будинки I |відпові- | | |

|групи квартир|дної | | |

|для ветеранів|демогра- | | |

|війни, праці |фічної | | |

|і одиноких |групи | | |

|людей | | | |

|похилого віку| | | |

|(з 60 років) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Спеціальні |Чоловік |0,5 |Те саме |

|житлові | | | |

|будинки і | | | |

|групи квартир| | | |

|для інвалідів| | | |

|на кріслах- | | | |

|колясках та | | | |

|їхніх сімей | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|Заклади охорони здоров'я |

|------------------------------------------------------------------|

|Стаціонар |Ліжко |14, 15 (у |При потужності |

|усіх типів | |середньому по |стаціонарів, ліжок: до |

|для дорослих | |Україні). Для |50 - 300 кв.м на |

|із | |населення, що |1 ліжко; |

|допоміжними | |проживає у |більше 50 до |

|будинками і | |міських |100 - 300 - 200 кв.м; |

|спорудами | |поселеннях, які|більше 100 до |

| | |не є центрами |200 - 200 - 140 кв.м; |

| | |систем |більше 200 до |

| | |розселення, не |400 - 140 - 100 кв.м; |

| | |відіграють роль|більше 400 до |

| | |районного, |800 - 100 - 80 кв.м; |

| | |обласного і |більше 800 до |

| | |міжобласного |1000 - 80 - 60 кв.м; |

| | |центрів, |понад 1000 - 60 кв.м |

| | |нормативний | |

| | |показник не | |

| | |нижче | |

| | |6,9-7,6 ліжок | |

| | |на 1 тис.чол. | |

| | |населення | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. На одне ліжко для дітей слід приймати норму всього|

|стаціонару з коефіцієнтом 1,5. При розміщенні двох і більше|

|стаціонарів на одній земельній ділянці загальну площу треба|

|приймати за нормою сумарної місткості стаціонарів. В умовах|

|реконструкції та у великих і найбільших містах земельні ділянки|

|лікарень допускається зменшувати на 25%. Розміри земельних ділянок|

|лікарень, які розміщуються у приміській зоні, треба збільшити:|

|інфекційних та онкологічних - на 15%; туберкульозних і|

|психіатричних - на 25%; відновлювального лікування для дорослих -|

|на 20%, для дітей - на 40%. Площу земельної ділянки пологових|

|будинків треба приймати за нормативами стаціонарів з коефіцієнтом|

|0,7. |

|------------------------------------------------------------------|

|Фельдшерсько-|Об'єкт |За завданням на|0,2 га |

|акушерський | |проектування у | |

|або | |сільських | |

|фельдшерські | |населених | |

|пункти | |пунктах без | |

| | |лікарень і | |

| | |амбулаторій з | |

| | |кількістю | |

| | |жителів понад | |

| | |200 чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Поліклініки, |Відві- |24 |0,1 га на 100 |

|амбулаторії, |дувань | |відвідувань за зміну, |

|диспансери |за зміну | |але не менше 0,3 га |

|без | | | |

|стаціонару | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Розміри земельних ділянок стаціонару і поліклініки|

|(диспансеру), об'єднаних в одну лікувально-профілактичну установу,|

|визначаються окремо за відповідними нормами і потім|

|підсумовуються. |

|------------------------------------------------------------------|

|Станції |Автомобіль|1 на |0,05 на 1 автомобіль, |

|(підстанції) | |10 тис.чол. |але не менше 0,1 га |

|швидкої | |у межах зони | |

|медичної | |15-хвилинної | |

|допомоги | |доступності на | |

| | |спеціальному | |

| | |автомобілі | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Санітарно- |Об'єкт |За завданням на|1 - 1,5 га |

|епідеміоло- | |проектування | |

|гічні | | | |

|установи | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Аптеки груп: |Об'єкт |0,104, у т.ч. |0,3 га або вбудовані; |

|I-II | |для міського |0,25 га або вбудовані; |

|III-V | |населення - |0,2 га або вбудовані |

|VI-VII | |0,09; для | |

| | |сільського - | |

| | |0,143 | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Розміщуються в мікрорайонах, житлових районах. |

|------------------------------------------------------------------|

|Молочні кухні|Порція за |4 |0,015 га на 1 тис. |

| |добу на 1 | |порцій за добу, але не |

| |дитину (до| |менше 0,15 га |

| |1 року) | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Роздавальні |кв.м |0,3 |Вбудовані |

|пункти |загальної | | |

|молочних |площі на 1| | |

|кухонь |дитину (до| | |

| |1 року) | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Установи, |Одиниця |Нормативна |Розміри земельних |

|підприємства,|виміру |величина з |ділянок |

|споруди1) | |розрахунку на | |

| | |1000 чол. | |

| | |населення, не | |

| | |менше | |

|------------------------------------------------------------------|

|Установи санаторно-курортні й оздоровчі, відпочинку й туризму |

|------------------------------------------------------------------|

|Санаторії |Місць |За завданням на|125 - 150 кв.м |

|(без | |проектування |на 1 місце |

|туберку- | | | |

|льозних) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Санаторії для|Те саме |Те саме |145 - 170 кв.м |

|батьків з | | |на 1 місце |

|дітьми і | | | |

|дитячі | | | |

|санаторії | | | |

|(без | | | |

|туберку- | | | |

|льозних) | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Конкретні значення нормативів земельних ділянок у|

|зазначених межах приймаються за місцевими умовами. Розміри|

|земельних ділянок наведені без урахування площі господарських зон.|

|У курортних районах Криму і Карпат і в умовах реконструкції|

|курортів, а також для баз відпочинку у приміських зонах найбільших|

|і великих міст розміри земельних ділянок допускається зменшувати,|

|але не більше як на 25%, тобто приймати за мінімальними|

|значеннями; у сейсмічних районах - не більше як на 15% при|

|зменшенні спальних корпусів до 4-х поверхів. |

|------------------------------------------------------------------|

|Санаторії- |Місць |За завданням на|70 - 100 кв.м |

|профілакторії| |проектування |на 1 місце |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У санаторіях-профілакторіях, які розміщуються у|

|межах міста, допускається зменшувати розміри земельних ділянок не|

|більше ніж на 10%. |

|------------------------------------------------------------------|

|Санаторні |Місць |За завданням на|200 кв.м на 1 місце |

|позашкільні | |проектування | |

|табори | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки |Те саме |Те саме |120 - 130 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|(пансіонати) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки |- " - |8 |140 - 150 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|(пансіонати) | | | |

|для сімей з | | | |

|дітьми | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бази |- " - |14 |140 - 160 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|підприємств і| | | |

|організацій, | | | |

|молодіжні | | | |

|табори | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Туристські |- " - | |65 - 80 кв.м |

|бази | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Туристські |- " - | |75 - 100 кв.м |

|бази для | | |на 1 місце |

|сімей з | | | |

|дітьми | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Курортні і |- " - |За завданням на|50 - 75 кв.м |

|туристські | |проектування |на 1 місце |

|готелі | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Позашкільні |- " - |25 |150 - 200 кв.м |

|табори | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Оздоровчі |- " - |14 |175 - 200 кв.м |

|табори | | |на 1 місце |

|старшо- | | | |

|класників | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Дачі |- " - |За завданням на|120 - 140 кв.м |

|дошкільних | |проектування |на 1 місце |

|установ | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Мотелі |- " - |Те саме |75 - 100 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кемпінги |- " - |- " - |135 - 150 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приюти |- " - |- " - |35 - 50 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для туристських готелів, які розміщуються у|

|найбільших і великих містах, громадських пунктах, розміри|

|земельних ділянок допускається приймати за нормами, встановленими|

|для комунальних готелів. |

|------------------------------------------------------------------|

|Фізкультурно-спортивні споруди |

|------------------------------------------------------------------|

|Територія |га |0,7-0,9 | |

| | |(0,6 - для | |

| | |найбільших | |

| | |міст) | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відкриті |га |0,01 | |

|площинні | | | |

|спортивні | | | |

|споруди у | | | |

|житловому | | | |

|кварталі | | | |

|(мікрорайоні)| | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приміщення |кв.м |70 | |

|для |загальної | | |

|фізкультурно-|площі | | |

|оздоровчих | | | |

|занять у | | | |

|житловому | | | |

|кварталі | | | |

|(мікрорайоні)| | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Спортивні |кв.м площі|98,0 (80,0)6,7)| |

|зали |підлоги | | |

|загального | | | |

|користування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Басейни криті|кв.м площі|48,0 | |

|й відкриті |дзеркала | | |

|загального |води | | |

|користування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приміщення |кв.м |15 | |

|реабіліта- |загальної | | |

|ційного |площі | | |

|призначення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Фізкультурно-спортивні споруди мережі загального|

|користування слід, як правило, об'єднувати із спортивними|

|об'єктами загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів,|

|установ відпочинку й культури з можливим скороченням територій. У|

|центрах первинних систем розселенця створюються сільські комплекси|

|культури й мистецтва, які об'єднують усі культурно-освітні|

|установи на їхній території. Для малих поселень норми розрахунку|

|залів і басейнів слід приймати з урахуванням мінімальної місткості|

|об'єктів за технологічними вимогами. Комплекси|

|фізкультурно-оздоровчих майданчиків передбачаються у кожному|

|поселенні. Частку фізкультурно-спортивних споруд, які розміщуються|

|у житловому районі, слід приймати від загальної норми, %:|

|території - 35, спортивні зали - 50, басейни - 45. |

|------------------------------------------------------------------|