ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Будiвельна технiка, оснастка, iнвентар та iнструмент

НОРМАТИВНА БАЗА ОСНАЩЕННЯ

БУДIВЕЛЬНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ (БРИГАД)

ЗАСОБАМИ МЕХАНIЗАЦIЇ, IНСТРУМЕНТОМ

I IНВЕНТАРЕМ

ДБН Г.1-5-96

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

--------------------------------------------------------------

Будівельна техніка, оснастка інвентар ДБН Г.1-5-96

та інструмент.

Нормативна база оснащення будівельних Вводиться

організацій (бригад) засобами механізації, на заміну

інструментом і інвентарем. РБН 237-86

----------------------------------------------------------------

Норми рекомендуються для використання органiзацiями, що ве-

дуть будiвництво, управлiннями i пiдроздiлами (дiльницями) малої

механiзацiї.

Норми поширюються на засоби малої механiзацiї, механiзований

i ручний будiвельно-монтажний iнструмент, оснастку, пристрої i iн-

вентар, контрольно-вимiрювальний будiвельний iнструмент, що

застосовується в промисловому, житлово-цивiльному, сiльськогоспода-

рському i спецiальному будiвництвi.

Норми визначають принципи i форми органiзацiї функцiонування

системи засобiв малої механiзацiї i механiзованого iнструменту, їх

концентрацiї в пiдроздiлах малої механiзацiї, способи ефективного

використання.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цими нормами встановлюється система органiзацiї використа-

ння i оснащення бригад i будiвельних органiзацiй засобами малої

механiзацiї, механiзованим i ручним iнструментом на основi норм ос-

нащення на 100 робiтникiв вiдповiдної спецiальностi.

1.2 Нормами визначаються методи i порядок розрахункiв потреби

в засобах малої механiзацiї i механiзованому iнструментi за видами

будiвельно-монтажних робiт на рiчну програму будiвельної

органiзацiї, методи пiдбору технологiчних комплектiв, рацiональної

системи концентрацiї i використання засобiв механiзацiї спецiалiзо-

ваними пiдроздiлами (управлiння, дiльниця) малої механiзацiї.

1.3 Норми мiстять номенклатуру засобiв малої механiзацiї i ме-

ханiзованого iнструменту, технологiчнi комплекти для оснащення бри-

гад, а також нормативи оснащення засобами малої механiзацiї i руч-

ним iнструментом на одиницю вимiру - 100 робiтникiв для здiйснення

розрахункiв.

1.4 При виконаннi невеликих обсягiв окремих видiв робiт на бу-

дiвельних об'єктах (наприклад, котеджна забудова села, району, ви-

конання ремонтних робiт тощо) кiлькiсний склад бригад i ланок, їх

оснащення засобами малої механiзацiї, механiзованим i ручним iн-

струментом повинно вiдрiзнятися вiд тих, що наведенi в рекоменда-

цiйному додатку 4. В цьому випадку потрiбно пiдбирати комплекти ви-

ходячи з тих особливостей, якi стосуються безпосередньо цих

об'єктiв, але принцип пiдбору при цьому залишається незмiнним, тоб-

то таким, який викладений в нормах (роздiл 5).

1.5 Вiдповiдальнiсть за органiзацiю концентрацiї засобiв малої

механiзацiї i механiзованого iнструменту в пiдроздiлах (управлiн-

нях, дiльницях) малої механiзацiї, пiдбiр i формування технологiч-

них комплектiв i забезпечення ними будiвельних органiзацiй та бри-

гад покладається:

с.2 ДБН Г.1-5-96

------------------

- в комбiнатi (трестi) - на головного iнженера, головних меха-

нiка i енергетика, начальникiв УПТК i матерiально-технiчного забез-

печення;

- в будiвельно-монтажному управлiннi i спецiальному будiвель-

ному управлiннi - на головного iнженера, заступника начальника уп-

равлiння, головного механiка i начальникiв дiльниць;

- в управлiннi (дiльницi) малої механiзацiї - на начальника

управлiння (дiльницi) i головного механiка;

- на дiльницях будiвельних i спецiалiзованих будiвельних упра-

влiнь - на начальникiв дiльницi i виконробiв, за якими закрiпленi

бригади.

1.6 Норми прередбачають використання ручного та контрольно-ви-

мiрювального iнструменту як правило у складi технологiчних комплек-

тiв.

2 ОСНОВНI ПРИНЦИПИ I ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБIВ

МАЛОЇ МЕХАНIЗАЦIЇ

2.1 Норми визначають єдину структуру i форму органiзацiї i

функцiонування системи засобiв малої механiзацiї в будiвництвi i

передбачають їх концентрацiю в спецiалiзованих пiдроздiлах (управ-

лiння, дiльниця) малої механiзацiї i спецiалiзованих (опоряджуваль-

них) будiвельно-монтажних управлiннях.

2.2 Норми визначають основний принцип в органiзацiї i роботi

пiдроздiлiв малої механiзацiї - централiзоване i оперативне забез-

печення всiх пiдроздiлiв будiвельно-монтажних трестiв сучасними

ефективними засобами малої механiзацiї, механiзованим iнструментом

i оснасткою згiдно з встановленою номенклатурою (рекомендований до-

даток 4 i 5).

2.3 При формуваннi пiдроздiлами машинних паркiв засобiв малої

механiзацiї i механiзованого iнструменту потрiбно враховувати фак-

тори, що впливають на номенклатуру машин:

- об'єктнi обсяги будiвельно-монтажних робiт; строки, трива-

лiсть i трудомiсткiсть виконання цих обсягiв робiт;

- продуктивнiсть засобiв малої механiзацiї при виконаннi бу-

дiвельно-монтажних робiт на об'єктi, умови їх використання;

- термiн служби засобiв малої механiзацiї;

- розосередженiсть об'єктiв будiвництва, тривалiсть перебазу-

вання засобiв малої механiзацiї з об'єкта на об'єкт;

- види та рiчнi обсяги будiвельно-монтажних робiт;

2.4 Пiдроздiли малої механiзацiї повиннi дiяти з метою пiдви-

щення рiвня механiзацiї будiвельно-монтажних робiт, скорочення

ручної працi i забезпечення росту продуктивностi працi на базi ши-

рокого застосування ефективних засобiв малої механiзацiї, механiзо-

ваного iнструменту i полiпшення їх використання.

с.3 ДБН Г.1-5-96

------------------

Пiдроздiли малої механiзацiї функцiонують безпосередньо у

складi будiвельно-монтажних трестiв, трестiв механiзацiї або при

одному iз їх пiдроздiлiв (управлiннi). Матерiально-технiчне поста-

чання пiдроздiлiв малої механiзацiї здiйснюють органiзацiї, у скла-

дi яких вони створенi i функцiонують.

2.5 Основними завданнями пiдроздiлiв малої механiзацiї є:

- концентрацiя засобiв малої механiзацiї i механiзованого iн-

струменту, формування технологiчних комплектiв: iнструмента-

льно-роздавальних пунктiв, забезпечення виконання будiвель-

но-монтажних робiт механiзованим способом;

- своєчасне i високоякiсне виконання окремих видiв будiвель-

них робiт власними силами механiзованим способом (торкретува-

ння, гiдроiзоляцiя, свердлiння отворiв в залiзобетонi та

iншi);

- забезпечення будiвельно-монтажних органiзацiй технологiчни-

ми комплектами засобiв механiзацiї, механiзованим iнструмен-

том, iнвентарем i пристроями або окремими засобами малої ме-

ханiзацiї з мотористом або без нього;

- забезпечення технiчної готовностi засобiв малої механiзацiї

шляхом полiпшення органiзацiї їх обслуговування i ремонту,

пiдвищення ефективностi їх експлуатацiї;

- модернiзацiя i створення нових засобiв малої механiзацiї,

ручних машин, iнструменту i пристосувань;

- впровадження найбiльш ефективних засобiв механiзованого ви-

конання робiт i скорочення ручної працi будiвельникiв;

- збереження засобiв малої механiзацiї i пiдвищення надiйнос-

тi їх роботи;

- полiпшення умов працi, пiдвищення культури виробництва i

забезпечення додержання правил технiки безпеки при роботi з

засобами малої механiзацiї;

- економну витрату матерiалiв, паливно-енергетичних ресурсiв;

- навчання робiтникiв безпечним методам виконання будiвель-

но-монтажних робiт з застосуванням засобiв малої механiзацiї.

2.6 При змiнi програми роботи будiвельно-монтажної

органiзацiї i галузевої структури будiвництва i пов'язаних з цим

умов використання технiки, надходженнi нових машин i впровадженнi

нових технологiй потрiбно систематично приводити парк малої

механiзацiї у вiдповiднiсть з запланованою програмою, фiзичними об-

сягами i технологiчною структурою будiвельно-монтажних робiт.

З НОМЕНКЛАТУРА ЗАСОБIВ МАЛОї МЕХАНIЗАЦIї

I МЕХАНIЗОВАНОГО IНСТРУМЕНТУ

3.1 Номенклатура засобiв малої механiзацiї i механiзованого

iнструменту розробляється з метою вибору ефективних засобiв технiки

для розмiщення виготовлення нових або обмеження виробництва заста-

рiлих типорозмiрiв машин, розповсюдження технiчної документацiї,

с.4 ДБН Г.1-5-96

------------------

широкого впровадження їх в практику будiвництва i пiдготовки реко-

мендацiй для зовнiшнього ринку.

Номенклатура засобiв малої механiзацiї i механiзованого iн-

струменту також розробляється з метою виявлення тих засобiв, якi

необхiднi для комплексної механiзацiї будiвельно-монтажних робiт,

але не виготовляються пiдприємствами України, що є основою обгрун-

тування необхiдностi придбання нової технiки за кордоном.

3.2 Для виявлення технiчного рiвня кожного окремо взятого за-

собу малої механiзацiї, що виготовляється пiдприємствами i будiве-

льними органiзацiями України, в порiвняннi з зарубiжними аналогами

i прийняття рiшення про їх подальший випуск, замiну бiльш ефектив-

ними зразками або припинення випуску необхiдно один раз в три роки

здiйснювати поновлення номенклатури засобiв малої механiзацiї i ме-

ханiзованого iнструменту за технiчним завданням Держкоммiстобудiв-

ництва України.

Номенклатура засобiв малої механiзацiї i механiзованого iн-

струменту затверджується в установленому порядку Держкоммiстобудiв-

ництва України i рекомендується для практичного використання держа-

вними будiвельними корпорацiями, трестами (управлiннями, дiльниця-

ми) механiзацiї, генпiдрядними трестами та iншими будiвельними ор-

ганiзацiями, що здiйснюють будiвельно-монтажнi роботи.

3.3 Практичне використання номенклатури засобiв малої механi-

зацiї i механiзованого iнструменту даними нормами передбачає:

- створення системи засобiв малої механiзацiї в управлiннях

(дiльницях) малої механiзацiї i спецiалiзованих (опоряджува-

льних) будiвельно-монтажних управлiннях;

- комплектування iнструментально-роздавальних пунктiв, пересу-

вних майстерень по технiчному обслуговуванню i поточному ре-

монту засобiв малої механiзацiї;

- формування технологiчних комплектiв засобiв механiзацiї, iн-

струментiв i iнвентаря, пристроїв для оснащення бригад i ла-

нок;

- визначення норм оснащення на 100 робiтникiв вiдповiдної спе-

цiальностi;

- застосування при розробцi технологiчних карт, проектiв вико-

нання робiт, схем комплексної механiзацiї, пiдготовцi ката-

логiв, довiдникiв з будiвельної технiки, методичних i навча-

льних посiбникiв для ВУЗIВ, середнiх спецiальних навчальних

закладiв, профтехучилищ, альбомiв засобiв малої механiзацiї,

механiзованих пристроїв i оснастки, механiзованого i ручного

iнструменту для основних видiв будiвельно-монтажних робiт.

При використаннi номенклатури засобiв малої механiзацiї i ме-

ханiзованого iнструменту потрiбно враховувати вiдповiднiсть машин

об'єктам їх використання i застосовувати машини в залежностi вiд

технiчних можливостей.

3.4 Вiдбiр i унiфiкацiя засобiв малої механiзацiї згiдно з да-

ними нормами повиннi здiйснюватися у вiдповiдностi з щорiчними зав-

с.5 ДБН Г.1-5-96

------------------

даннями, що встановлюються Держкоммiстобудiвництва України головно-

му НДI по технологiї, органiзацiї, механiзацiї i механооснащенню

будiвництва.

Нормами закрiплюється за головним НДI право обов'язкової ек-

спертизи i погодження технiчної документацiї на нову технiку (в

т.ч. ТЗ, ТУ, держстандарти) для всiх органiзацiй України, а також

участь в роботi комiсiй по випробуванню, доведеннi i прийняттi дос-

лiдно-експериментальних зразкiв технiки та при вирiшеннi питання

про постановку їх на серiйне виробництво.

3.5 Секцiя механiзацiї будiвництва науково-технiчної ради

(НТР) Держкоммiстобудiвництва України зобов'язана заслуховувати що-

рiчний звiт органiзацiй-розробникiв нової технiки i приймати вiдпо-

вiднi рекомендацiї, а також розглядати щорiчнi їх плани по розробцi

нової технiки, давати рекомендацiї пiдприємствам-виготовлювачам бу-

дiвельних машин.

3.6 Номенклатура засобiв малої механiзацiї i механiзованого

iнструменту повинна включати: назву виробу, шифр або iндекс, голов-

ний параметр, строк служби, габарити, масу, органiзацiю-виготовлю-

вача (або організацію-розробника).

Номенклатура основних засобiв малої механiзацiї i механiзова-

ного iнструменту, що виготовляється пiдприємствами i будiвельними

органiзацiями України i призначається для виконання будiвельно-мон-

тажних робiт, наведена у додатку 5.

4 НОРМИ ОСНАЩЕННЯ I МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ

В ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНIЗАЦIЇ ТА IНСТРУМЕНТАХ