Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) підприємства з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.

5.6. Роботодавець безкоштовно забезпечує інструкціями працівників та керівників структурних підрозділів (служб).

6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій

6.1. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років;

перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, - в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1 цього Положення:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

6.3. Перегляд, тимчасове припинення чинності та скасування інструкцій, що є державними міжгалузевими нормативними актами, та примірних інструкцій здійснюються у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-4.14-94 "Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" ( z0094-94 ), а інструкцій, що діють на підприємстві, - у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві".

6.4. Опрацювання, узгодження і затвердження змін до примірних інструкцій або прийняття нових примірних інструкцій за результатами перегляду чинних здійснюються в порядку, встановленому для примірних інструкцій, які розробляються вперше, згідно з п.4.2 цього Положення.

Додаток 1

до пункту 4.2.11 Положення

про розробку інструкцій з

охорони праці

Форма титульного аркуша примірної інструкції

з охорони праці

______________________________________________________________________

(найменування міністерства чи іншого органу виконавчої влади,

______________________________________________________________________

об'єднання підприємств)

Примірна інструкція з охорони праці

___________________________________

(назва)

__________________________

(місце видання)

Додаток 2

до пункту 4.2.11 Положення

про розробку інструкцій з

охорони праці

Форма заголовного аркуша примірної інструкції з

охорони праці

Узгоджено Затверджено

_________________________ Наказ _______________________

(найменування органу, який (найменування органу,

_________________________ ____________________________

узгоджує) який затверджує)

_________________________ _____________________________

_________________________ ____________________ N ______

(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)

_____________________________________

(скорочене позначення)

Примірна інструкція з охорони праці

___________________________________

(назва)

__________________________

(місце видання)

Додаток 3

до пункту 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з

охорони праці

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці,

що діє на підприємстві

_________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція з охорони праці N ______

___________________________________

(назва)

__________________________

(місце видання)

Додаток 4

до пункту 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з

охорони праці

Форма першої сторінки інструкції з охорони

праці, що діє на

підприємстві

________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Затверджено

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

(найменування підприємства)

____________________ N ______

(число, місяць, рік)

Інструкція з охорони праці N ______

___________________________________

(назва)

(Текст інструкції)

Додаток 5

до пункту 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з

охорони праці

Форма останньої сторінки інструкції з охорони

праці, що діє на підприємстві

(Текст інструкції)

____________________________ __________ ____________________

(посада керівника підрозділу (особистий (прізвище, ініціали)

(організації) - розробника) підпис)

Узгоджено:

Керівник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства __________ ____________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________ _____________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог __________ _____________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

_______________

* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Додаток 6

до пункту 5.1 Положення

про розробку інструкцій

з охорони праці

Журнал

реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

п/п

Дата реєстрації

Найменуван-ня інструкції

Дата затверджен-ня інструкції і введення її в дію

Код або номер інструк-ції

Плановий термін перегляду інструкції

Посада, прізвище, ініціали особи, яка проводила реєстрацію

Підпис особи, яка проводила реєстрацію

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат А4 (210 Х 297)

Додаток 7

до пункту 5.3 Положення

про розробку інструкцій

з охорони праці

Журнал

обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

п/п

Дата реєстрації

Код або номер інструкції

Найменуван-ня інструкції

Підрозділ, (служба), якому видана інструкція

Кількість виданих примірників

Посада, прізвище, ініціали одержувача інструкції

Підпис одержувача інструкції

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат А4 (210 Х 297)