Позначення:

« + » - основний метод;« - » — не виконується;

« Т » — допустимий до застосування;« ± » - допоміжний метод;

« С » — виконується за спеціальним завданням.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 67

ДОДАТОК Р

(рекомендований)

КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ШЖЕНЕРНО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ*

Категорія складності умов

Комплекс показників для віднесення територій до тієї чи іншої категорії складності

Прості

Наявність у межах зони взаємодії споруди і підземної гідросфери одного водоносного горизонту (комплексу), витриманого за проляганням. Фільтраційні параметри стійкі. Граничні умови потребують урахування не більше однієї планової межі. Ознак можливого зв'язку з іншими водоносними горизонтами немає. Додаткові техногенні впливи або відсутні, або не перевищують впливу садибної чи малоповерхової забудови. Виробництва з застосуванням шкідливих речовин відсутні. Небезпечне підвищення рівнів підземних вод не фіксується спостереженнями. Активні фізичні процеси в підземній гідросфері відсутні.

Середньої складності

Наявність у межах зони взаємодії споруди і підземної гідросфери одного водоносного горизонту, не витриманого за проляганям, або двох водоносних горизонтів із простими морфометричними показниками, або одного водоносного горизонту, приуроченого до колектора масивного типу. Граничні умови прості, меж для кожного горизонту не більше однієї, що легко ідентифікується за геологічними ознаками. Територія освоєна змішаною промисловою і селітебною забудовою. Гідрогеологічні особливості розрізу визначають незначний розвиток процесів підтоплення при побутових техногенних навантаженнях, але сприяють розвитку підтоплення при ймовірності росту техногенних навантажень. Сучасні фізичні процеси у верхній частині літосфери, пов'язані із проявами водоносності, повсюдні, але незначні за масштабами. Небезпечні впливи на організм людини, пов'язані з техногенними змінами хімізму підземних вод, не відзначаються.

Складні

Наявність у розрізі двох і більше водоносних горизонтів (комплексів), різним ступенем зв'язаних один з одним, що характеризуються нестійким літологічним складом водомістких ґрунтів, виклинцьовуванням у плані, переходами один в одного. Граничні умови складні, кількість меж різного роду явно більше 2-3 або їх наявність можна припускати, виходячи з особливостей структурно-геологічної та геоморфологічної будови. Взаємний вплив граничних умов складно і важко ідентифікується. Техногенні впливи на рівневий і гідрохімічний режим великі. Освоєння території різнопланове. За спостереженнями в окремих пунктах відбувається інтенсивний підйом рівнів підземних вод. Підтоплені та потенційно підтоплювані території.

* Рекомендуються до застосування у випадках, коли інженерно-гідрогеологічні вишукування виконують, як окремий вид вишукувань

С. 68 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК С

(рекомендований)

ПОКАЗНИКИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Показники хімічного складу води

Корозійна активність води до оболонки кабелю

Аналіз води

свинцевий

алюмінієвий

скорочений

стандартний

повний

спеціальний (для характеристики води, що використовують як джерело для госп. питного водопостачання)

підземне

поверхневе

1

2

3

4

5

6

7

8

Фізичні властивості:

- температура в момент відбору проби, °С

+

+

+

+

+

+

+

- запах при температурі: 20 °С 60 °С

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+ +

+ +

- смак і присмак при температурі 20 °С

-

-

-

-

+

+

+

- колір

-

-

-

-

+

+

+

- прозорість

-

-

-

-

-

+

-

- мутність

-

-

-

-

-

+

+

- завислі речовини

-

-

-

-

+

-

+

Водневий показник рН

+

+

+

+

+

+

+

Сухий залишок

-

-

+

+

+

+

+

Гідрокарбонати

-

-

+

+

+

+

-

Карбонати

-

-

+

+

+

+

-

Сульфати

-

-

+

+

+

+

+

Хлориди

+

+

+

+

+

+

+

Кальцій

-

-

+

+

+

+

-

Натрій

-

-

-

-

+

-

-

Калій

-

-

-

-

+

-

-

Натрій + калій

-

-

за розрахунком

за розрахунком

-

за розрахунком

-

Жорсткість:

- загальна

+

-

те саме

те саме

за розрахунком

+

- карбонатна

-

-

-"-

-"-

те саме

за розрахунком

-

- постійна

-

-

-"-

-"-

-"-

те саме

-

Вуглекислота вільна

-

-

-

+

+

+

+

Окислювальність перманганатна

гумус за окислю-вальністю

-

-

+

+

+

-

Кремнієкислота

-

-

-

-

+

-

-

ДБН А.2.1-1-2008 С. 69

Закінчення таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8

Сполуки азоту:

Нітрати

-

-

-

+

+

+

+

Нітрити

+

-

-

+

+

+

+

Амоній

-

-

-

+

+

+

+

Залізо:

- загальне

+

+

-

-

-

+

+

- закисне

-

-

-

+

+

+

-

- окисне

-

-

-

+

+

+

-

Магній

-

-

+

+

+

+

-

Фтор

-

-

-

+

-

+

+

Марганець

-

-

-

-

-

+

+

Мідь

-

-

-

-

-

+

-

Цинк

-

-

-

-

-

+

-

Берилій

-

-

-

-

-

+

-

Молібден

-

-

-

-

-

+

-

Миш'як

-

-

-

-

-

+

-

Свинець

-

-

-

-

-

+

-

Селен

-

-

-

-

-

+

-

(Стронцій

-

-

-

-

-

+

-

Бор

-

-

-

-

-

+

-

ХПК

-

-

-

-

-

+

+

Сірководень

-

-

-

-

-

+

-

Лужність

-

-

-

-

-

-

+

Поверхнево-аніоноактивні сполуки (сумарно)

-

-

-

-

-

-

+

Біохімічне споживання кисню

-

-

-

-

-

-

+

Промислові, сільськогосподарські та побутові забруднення*

-

-

-

-

-

+

+

Біологічні та мікробіологічні показники:

кількість сапрофітних бактерій

-

-

-

-

-

+

+

кількість бактерій групи кишкових паличок

-

-

-

-

-

+

-

кількість лактозопозитивних кишкових паличок

-

-

-

-

-

-

+

збудники кишкових інфекцій

-

-

-

-

-

-

+

кількість коліфагів

-

-

-

-

-

-

+

кількість ентерококів

-

-

-

-

-

-

+

фітопланктон

-

-

-

-

-

-

+

колі-індекс

-

-

-

-

-

+

-

і кількість мікроорганізмів

-

-

-

-

-

+

-

* Перелік показників промислових, сільськогосподарських та побутових забруднень погоджується з державними органами санітарно-епідеміологічного контролю (СЕС) МОЗ України.