С. 16 ДБНБ.1.1-5:2007

3. Особливі вимоги

-

4. Вказівки щодо оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони). Склад розділу

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у відповідності з вимогами ДБН або щодо включення до складу графічних матеріалів додаткових креслень. Всі проектні рішення з цивільного захисту нанести на креслення схеми планування території

5. Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схем планування території АРК, областей та районів на особливий період.

Представник виконавця

Представники замовника

Начальник структурного підрозділу з питань

цивільного захисту (цивільної оборони) державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

Начальник спеціально уповноваженого органу

з питань містобудування та архітектури державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

ДБН Б.1.1-5:2007 С. 17

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

Форма завдання та перелік вихідних даних,

що надаються замовником на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)

на мирний час у генеральних планах населених пунктів

(Завдання готується представником замовника)

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник територіального органу управління

спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади, до повноважень

якого віднесено питання цивільного захисту

(цивільної оборони) України

(за наявності посади відповідного рівня)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський (селищний, сільський)

голова

Завдання на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони) при виконанні генерального плану

(відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007)

(найменування населеного пункту)

Найменування розділів завдання

Зміст розділів завдання

1. Підстава щодо видачі завдання

Посилання на затверджений план проектної організації на рік початку проектування, а у разі необхідності -на інші офіційні документи

2. Вихідні дані для проектування:

а) раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші) нормативні документи, врахування яких є обов'язковим при проектуванні;

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів

б) переліки хімічно небезпечних об'єктів з їх характеристикою; в) переліки потенційно небезпечних об'єктів;

г) державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки;

д) характеристики територіального розподілу екзогенних геологічних процесів (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку);

е) зони (лінії) катастрофічного затоплення (у разі прориву гребель або дамб);

є) територіальна характеристика сейсмічної небезпеки;

Вимоги щодо врахування особливостей перелічених об'єктів підвищеної небезпеки

ж) вимоги щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту;

з) основні характеристики евакуаційної роботи з населенням під час дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

и)транспорт;

і) принципи підвищення сталого функціонування систем інженерного обладнання;

к) вимоги до інженерної підготовки території

Умови формування магістральної мережі сталого функціонування, в тому числі: магістралей збору, розподілу евакуаційних потоків та евакуаційного, а також вантажного руху

С. 18 ДБН Б. 1.1-5:2007

3. Особливі вимоги

-

4. Оформлення документів з проектування інженерно-технічних заходів з цивільної оборони. Склад розділу

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)у відповідності з вимогами даного ДБН або щодо включення до складу графічних матеріалів додаткових креслень

5. Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду ескізних матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів населених пунктів на особливий період.

Представник виконавця

Представник замовника

Начальник структурного підрозділу з питань

цивільного захисту (цивільної оборони) державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

Начальник спеціально уповноваженого органу

з питань містобудування та архітектури державних

адміністрацій та виконавчих органів рад

ДБН Б. 1.1-5:2007 С. 19

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДБН B.I.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"
 2. Большая советская энциклопедия, т..30. (Велика радянська енциклопедія, т.30.)
 3. Закон України "Про Генеральну схему планування території України"
 4. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
 5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 6. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного таприродного характеру"
 7. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
 8. Закон України "Про основи містобудування"
 9. Закон України "Про планування і забудову територій".
 10. Закон України "Про пожежну безпеку"
 11. Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
 12. Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
 13. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"

 1. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідокЧорнобильської катастрофи"
 2. Закон України "Про цивільну оборону України"
 3. Інженерний захист та освоєння територій. Довідник під редакцією к.т.н. B.C. Ніщука. Київ,"Основи" 2000
 4. Містобудування. Довідник проектувальника/за ред. Т.Ф.Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2006
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432 "Про затвердження поло-ження про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайнихситуацій техногенного та природного характеру"
 6. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва. Стройиздат, 1986 г. (Районне пла-нування. Довідник проектувальника. Москва. Будвидав, 1986 р.)
 7. Указ Президента про "Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникненнянадзвичайних ситуацій" від 26 березня 1999 року № 284/99.

С.20 ДБН Б. 1.1'-5:2007

ЗМІСТ

с

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Загальні положення4
 5. Склад і зміст розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території відповіднихадміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів 6
 6. Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування територіївідповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів,виявлення проблем та пропозицій щодо розробки інженерно-технічних заходів, які відповідаютьсучасним вимогам безпеки населення і територій 11
 7. Порядок розроблення і погодження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах плануваннятериторії відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планахнаселених пунктів 12
 8. Порядок затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування територіївідповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених

пунктів 14

ДОДАТОК А

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником на розробленнярозділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у схемах планування території відповіднихадміністративно-територіальних одиниць 15

ДОДАТОК Б

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником на розроблення

розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час у генеральних планах населених пунктів 17

ДОДАТОК В

Бібліографія 19

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Редактор - А.О.Луковська Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Формат 60х84'/8. Папір офсетний. Гарнітура "Times New Roman Cyr". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

Вул. М. Кривоноса 2А, корп. З, Київ-37, 03037, Україна.

Тсл. 249-36-62, 249-36-63

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК № 690 від 27.11.2001 р.