ДБН Д 2.5-12-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору

ДБН Д 2.5-13-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення різьблення по дереву

ДБН Д 2.5-14-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення меблів з цінних порід дерева

ДБН Д 2.5-15-2001 'Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи.

Реставрація і відтворення паркетних підлог

ДБН Д 2.5-16-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів

ДБН Д 2.5-17-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Карбовані, вибивні, давильні роботи

ДБН Д 2.5-18-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні

ДБН Д 2.5-19-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів

ДБН Д 2.5-20-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення позолоти

ДБН Д 2.5-21-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи.

Різні роботи

ДБН Д 2.5-22-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів

ДБН Д 2.5-23-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення тканин та шпалер

ДБН Д 2.5-24-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом

ДБН Д 2.5-25-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Нижче подано терміни та визначення, використані у цих нормах

Автентичність - тут: це ознака (характеристика) пам'ятки, що полягає в достовірності її задуму, проектування, спорудження і застосованих вихідних матеріалів (субстанції) та технологій і дозволяє розглядати даний об'єкт як документ історії та твір архітектурного мистецтва і як оригінал; істотні модифікації і доповнення, набуті пам'яткою протягом історичного розвитку, можуть розглядатися як складова частина автентичності (відповідного історичного періоду).

Дослідження пам'ятки - науково-пошукова та науково-пракгична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкт культурної спадщини, його історію, історичні зміни та характер середовища.

Зони охорони пам'ятки (зони охорони) — встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання з метою забезпечення сприятливих умов для збереження пам'ятки.

Консервація - сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд (збереження пам'ятки практично в тому вигляді, в якому вона дійшла до наших днів).

Музеєфікація - тут: сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.

Науково-проектна документація - затверджена в установленому порядку сукупність матеріалів для консерваційних, реставраційних чи реабілітаційних робіт на пам'ятках, що вміщують необхідні архітектурні обміри, натурні та архівні дослідження, фотофіксацію, креслення, розрахунки, схеми, обґрунтування прийнятих рішень тощо.

Науково-проектна робота - робота, пов'язана із створенням проектної документації для ремонтно-реставраційних робіт на основі натурних та архівних дослідних робіт.

Науково-проектні роботи - тут: комплекс робіт з досліджень, науково обґрунтованих проектних рішень та розроблення проектно-кошторисної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію, пристосування об'єктів архітектурної спадщини та регенерацію об'єктів містобудівної

спадщини.

Об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність із антропологічного, археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Пристосування - сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об'єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Реабілітація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини (приведення їх у стан, придатний для експлуатації).

Ремонт - тут: сукупність обґрунтованих заходів на об'єктах культурної спадщини, що забезпечують їх функціонування, покращення технічного стану та фізичне збереження в існуючому вигляді і не зачіпають історичної субстанції, конструктивних і декоративних елементів цих об'єктів та не змінюють характеристичних властивостей, які є предметом охорони пам'ятки.

Ремонтно-реставраційні роботи - сукупність виробничих заходів щодо збереження об'єктів архітектурної спадщини на основі науково-проектної документації, які включають консервацію, реставрацію, реабілітацію та пристосування.

Реставрація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням їх автентичності.

ДОДАТОК В

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ,

ПОЛОЖЕННЯ ЯКИХ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВРАХОВУВАТИ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ

НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТКИ

Закон України від 14.10.94 № 208/94-ВР Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДСТУ ISO-9000-1-95 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору та застосування

ДСТУ ISO-9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO-9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПиН 42-121-4130-86 Санитарные нормы допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СниП II-12-77 Защита от шума

XVII сесія ЮНЕСКО; Париж, 1972 р. Рекомендація з охорони на національному рівні культурної та природної спадщини

XIX сесія ЮНЕСКО; Найробі, 1976 р. Рекомендації із збереження і сучасної ролі історичних ансамблів

(Венеціанська хартія) II Конгрес архітекторів і технічних спеціалістів в царині нерухомих історичних пам'яток, Венеція, 1964 р. Міжнародна хартія з охорони і реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць

(Флорентійська хартія) Міжнародний Комітет з історичних садів, Флоренція, 1981 р. Міжнародна хартія з охорони історичних садів

(Вашингтонська хартія) Міжнародна рада з охорони пам'яток і визначних місць (ICOMOS), Вашингтон, 1987 р. Міжнародна хартія з охорони історичних міст

(Лозаннська хартія) Лозанна, 1990 р. Міжнародна хартія з охорони археологічної спадщини

Генеральна Асамблея Міжнародної ради з охорони пам'яток і визначних місць (ICOMOS), Коломбо, 1993 р. Кодекс етичних принципів охорони й реставрації пам'яток, ансамблів та визначних місць

(Стокгольмська хартія) Стокгольм, 1998 р. Міжнародна хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини

(Краківська хартія) Міжнародна пам'яткоохоронна конференція, Краків, 2000 р. Міжнародна хартія з охорони та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини

Регіональна конференція "Культурна спадщина: автентичність і історична реконструкція", Рига, 2000 р. Ризька хартія з автентичності та реконструкції історичних об'єктів у контексті збереження культурної спадщини

ДОДАТОК Г

(рекомендований)

АКТ

огляду технічного стану пам'ятки

""____________________200_ р.

м.

1. Назва об'єкта:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження (адреса) об'єкта:________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Користувач (власник, орендар) та характер використання пам'ятки______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комісія в складі представників:

Державного органу охорони пам'яток_________________________________________________________

Замовника_______________________________________________________________________________

Проектної реставраційної організації_________________________________________________________

Склали даний акт про те, що ""200__р. проведено огляд технічного стану

пам'ятки (елементів пам'ятки)__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В результаті встановлено:

4. Загальний стан пам'ятки:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Коротка характеристика об'єкта: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Стан зовнішніх конструктивних та декоративних елементів_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних та декоративних елементів_________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Стан живопису_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Характеристика прилеглої території_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОДАТКИ

Підписи:

ДОДАТОК Д

(рекомендований)

АКТ

про категорію складності пам'ятки

Назва об'єкта

Місцезнаходження (адреса) об'єкта

Охоронний номер

1. Площа забудови під об'єктом_____________________________________________________________

2. Фізичний об'єм об'єкта__________________________________________________________________

3. Категорія складності при обмірних (дослідних) роботах_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Категорія складності при проектуванні_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Державний орган охорони пам'яток"___"

Замовник"___"

Науковий керівник"___"

Представник науково-проектної"___"

організації

ДОДАТОК Е

(рекомендований)

АКТ

втрати первісного вигляду пам'ятки

""200_ р.

Назва пам'ятки

Коротка характеристика пам'ятки (з зазначенням загальної збереженості, історично цінних та характеристичних елементів): ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність поблизу інших пам'яток та їх зон охорони____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Об'єм пам'ятким3

Максимальні габарити

Площа забудови під об'єктомм2

Площа ділянким2

Розділ І. Основні конструктивні елементи

Ч.ч.

Найменування конструктивних елементів

Од.

виміру

% втрат конструктивного елемента

Найменування реставраційних робіт

Об'єм реставраційних робіт

1

2

з

4

5

6