в один ряд по висотi.

13.22 Розкочувати рулони лiнолеуму дозволяється при темпера-

турi в примiщеннi не менше нiж +15 град. С. При перевезеннi ру-

лонiв лiнолеуму при температурi нижче 0 град. С рулони допус-

кається розкочувати не ранiше, нiж через двi доби пiсля перене-

сення їх в тепле примiщення.

13.23 Плитки полiвiнiлхлориднi для пiдлог потрiбно складати

парами лицевою поверхнею всередину i упаковувати в коробки з кар-

тону або обгортувальний папiр i обв'язувати шпагатом.

Вага одного пакувального мiсця не повинна перевищувати 16 кг.

13.24 При транспортуваннi i зберiганнi плиток слiд дотримува-

тись заходiв, що захищають їх вiд механiчних пошкоджень i забруд-

нення. Плитки повиннi зберiгатись партiями в сухому закритому

примiщеннi.

Плитки, упакованi в коробки або пачки, слiд зберiгати в гори-

зонтальному положеннi, причому висота стосу не повинна перевищу-

вати 1,5 м.

При мiнусових температурах плитки потрiбно захищати вiд уда-

рiв.

При завантаженнi i розвантаженнi кидати коробки з плиткою за-

бороняється.

13.25 Розпаковувати плитки дозволяється при температурi по-

вiтря не нижче плюс 10 град. С. При перевезеннi i зберiганнi пли-

ток при температурi нижче 0 град. С їх розпаковувати можна не

ранiше, нiж через двi доби пiсля перенесення в тепле примiщення.

13.26 Деревноволокнистi i деревностружковi плити перевозяться

в чистих, сухих транспортних засобах з обов'язковим захистом їх

вiд атмосферних опадiв, забруднення i механiчних пошкоджень. Пли-

С.34 ДБН Г.1-4-95

ти необхiдно зберiгати в сухих, закритих складах, в стосах, пок-

ладених горизонтально на рiвних майданчиках.

Матерiали i вироби для внутрiшнього опорядження

стiн, стель i вмонтованих меблiв

13.27 Для внутрiшнього опорядження застосовують листовi мате-

рiали таких видiв: декоративний паперовошаруватий пластик, деко-

ративний дикт, деревностружковi плити з полiмерним покриттям.

13.28 Листовi матерiали потрiбно перевозити упакованими в

пачки окремо за сортом i маркою. Листи, що мають лицьове опоряд-

ження, при упакуваннi кладуть попарно лицьовими поверхнями до се-

редини з прокладанням мiж ними тонкого паперу.

13.29 Листи декоративного паперовошаруватого пластику зав-

товшки до 2 мм потрiбно упаковувати в дерев'янi ящики, понад 2 мм

- обгортати чистим папером, обкладати з обох бокiв чотирма парами

рейок з сухої деревини розмiром 20х50 мм i довжиною на 20 мм

бiльшою ширини листа i стягувати сталевою пакувальною стрiчкою.

Маса упакованих листiв не повинна перевищувати 80 кг.

13.30 Для перевезення листових матерiалiв рекомендується ви-

користовувати критi вагони i закритi автомашини. На складi їх

потрiбно зберiгати в сухому примiщеннi в горизонтальному положен-

нi на дерев'янiй основi.

13.31 Плитковi вироби для внутрiшнього опорядження стiн (по-

лiстирольнi, полiвiнiлхлориднi та iн.) слiд упаковувати i постав-

ляти в картонних коробках або в дерев'яних ящиках, покладеними

попарно, лицьовою поверхнею до середини. Вага одного пакувального

мiсця не повинна перевищувати 16 кг.

13.32 Рулоннi опоряджувальнi матерiали (полiвiнiлхлориднi у

виглядi плiвок, лiнкруст, ворсовi i вологостiйкi шпалери) перево-

зять обгорнутими папером i запакованими в дерев'янi ящики. Ящики

по торцях потрiбно оббивати сталевим дротом або металевою стрiч-

кою.

Маса ящика не повинна бути бiльшою 80 кг.

13.33 Опiсля розпаковування ящикiв рулоннi опоряджувальнi ма-

терiали рекомендується зберiгати в рулонах, обгорнутих паперорм i

поставлених вертикально на торець, в примiщеннях з температурою

не нижче 0 град. С i не бiльше нiж +18 град. С.

Складське примiщення лiтнього типу повинно мати вентиляцiю i

провiтрюватись.

Матерiали для будiвельних конструкцiй

13.34 Для опорядження будiвельних конструкцiй використовують

такi види матерiалiв i виробiв: склопластики, органiчне скло, вi-

нiпласт листовий, сотопласт, жорсткi пiнопласти.

13.35 Перевезення, складування i зберiгання листових матерiа-

лiв для будiвельних конструкцiй виконують вiдповiдно до вимог для

листових матерiалiв, матерiалiв для опорядження внутрiшнiх стiн,

стель i вмонтованих меблiв.

13.36 Для перевезення органiчне скло в листах перед упакуван-

ням потрiбно обклеїти з обох бокiв папером.

С.35 ДБН Г.1-4-95

Погонажнi будiвельнi вироби

13.37 Профiльнi полiвiнiлхлориднi погонажнi вироби в бухтах i

мiрних вiдрiзках потрiбно упаковувати в два шари щiльного паперу

або в полiетиленову плiвку i обв'язувати шпагатом.

В один пакет допускається пакувати вироби тiльки одного типу

i кольору i однакової довжини.

Загальна маса пакета не повин-на перевищувати 32 кг. За до-

мовленiстю мiж пiдприємствами-виготовлювачами i споживачами паке-

ти погонажних виробiв в мiрних вiдрiзках можуть також додатково

упаковуватись в дерев'яну гратчасту тару.

13.38 Транспортувати вироби дозволяється будь-яким видом кри-

того транспорту при температурi зовнiшнього середовища не нижче

мiнус ЗО град. С з захистом виробiв вiд дiї атмосферних опадiв.

Забороняється кидати, згинати i деформувати бухти i пачки ви-

робiв при вантажно-розвантажувальних роботах, а також складських

i виробничих операцiях.

13.39 Погонажнi вироби потрiбно зберiгати в сухому примiщеннi

при температурi не менше нiж 10 град. С. Для тимчасового

зберiгання бухти кладуть в горизонтальне положення. Допускається

складати бухти одна на одну, але не бiльше п'яти рядiв по висотi.

Розпаковувати погонажнi вироби дозволяється при температурi в

примiщеннi не менше нiж 15 град. С. Перед розпакуванням вироби,

мастики, клеї, смоли потрiбно зберiгати при температурi вiд 0 до

10 град. С не менше двох дiб.

13.40 Перевозити i зберiгати клеї i мастики потрiбно в герме-

тичне закритiй тарi (бiдони, банки). Зберiгати клеї i мастики в

склянiй тарi не рекомендується.

13.41 Перевозити казеїновий клей потрiбно в спецiальнiй тарi

i зберiгати в сухих критих примiщеннях на дерев'яних пiдставках

або стелажах при температурi не вище 30 град. С. При зберiганнi

клею не допускається попадання вологи на тару.

13.42 Клей мiздрьовий слiд зберiгати в сухому примiщеннi в

упакованому виглядi на настилах iз дощок.

13.43 Мастики рекомендується зберiгати в примiщеннi, захище-

ному вiд дiї сонячних променiв при температурi +(5-20) град. С,

на вiдстанi не менше нiж 1 м вiд опалювальних приладiв.

13.44 Епоксиднi смоли, що надходять на склади в металевих бi-

донах, потрiбно зберiгати в теплому примiщеннi при температурi

вiд +10 до +30 град. С.

14 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ВИРОБIВ

I УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИХ РОБIТ

14.1 Перевозити кабельнi вироби дозволяється будь-яким видом

транспорту. Якщо при перевезеннi немає потреби в перевантаженнi

кабельних виробiв, їх дозволяється перевозити без застосування

транспортної тари.

При перевезеннi, навантаженнi i розвантаженнi кабельнi вироби

потрiбно захищати вiд безпосередньої дiї атмосферних опадiв, со-

нячних променiв, парiв кислот i лугiв та iнших агресивних речо-

вин, що негативно впливають на тару i кабельнi вироби.

С.36 ДБН Г.1-4-95

14.2 Забороняється закрiплювати барабани з кабельними вироба-

ми для перевезення способом прибивання дощок цвяхами або скобами

в щоки i в обшивку барабана.

14.3 Барабани, завантаженi на автомашину або платформу, по-

виннi бути закрiпленими i розкрiпленими так, щоб при транспорту-

ваннi вони не перекочувались. Пiд щоки барабана потрiбно класти

дерев'янi клинки.

14.4 Не дозволяється перетягувати барабани з кабельними виро-

бами плазом (волоком).

Забороняється перевозити i зберiгати барабани з кабельними

виробами, якщо вони поставленi в декiлька рядiв (один на другий),

а також перевозити барабани, навантаженi навалом в залiзничнi

напiввагони.

14.5 Пiд час автомобiльних перевезень стос ящикiв не повинен

перевищувати висоту борта машини або причепа бiльше, нiж на

15-20 см. Ящики потрiбно закривати брезентом, а поверх брезенту

обв'язати шпагатом.

14.6 При зберiганнi електровиробiв на складах потрiбно захи-

щати їх вiд механiчного пошкодження, забруднення, прямого попа-

дання сонячних променiв. Не рекомендується розмiщення електрови-

робiв близько вiд джерел тепла.

14.7 Склади потрiбно обладнувати ефективною плипливно-витяж-

ною вентиляцiєю. Для визначення вiдносної вологостi склади необ-

хiдно обладнати гiгрометрами i психрометрами, а перевiрка їх по-

казань повинна вестись щоденно.

14.8 Електродвигуни, генератори, електричнi машини потрiбно

зберiгати в закритих сухих примiщеннях з температурою не менше

нiж +5 град. С i вiдноснiй вологостi не бiльше нiж 70 %. В навко-

лишньому середовищi не повинно бути кислотних та лужних парiв.

14.9 Оголений дрiт потрiбно зберiгати в закритих, сухих, доб-

ре вентильованих примiщеннях при вiдсутностi в навколишньому се-

редовищi кислотних, лужних та iнших парiв, якi шкiдливо впливають

на мiдний, алюмiнiєвий та оцинкований дрiт.

14.10 Кабельнi вироби потрiбно зберiгати в тарi пiдп-

риємства-виготовлювача.

Барабани з кабельними виробами повиннi зберiгатись обшитими,

в закритих примiщеннях, пiд навiсом, а в польових умовах - закри-

тими брезентом.

При зберiганнi кабельнi вироби потрiбно захищати вiд ме-

ханiчних пошкоджень, дiї сонячних променiв, атмосферних опадiв,

парiв кислот, лугiв та iнших аргесивних середовищ, що шкiдливо

дiють на тару i вироби.

Зберiгання кабельних виробiв з волокнистою, емалевою iзоля-

цiєю i iзоляцiєю з iнших водопоглинаючих матерiалiв у вiдкритих

примiщеннях, пiд навiсом або в польових умовах не укритих брезен-

том забороняється.

Кiнцi кабелiв пiд час зберiгання повиннi бути герметичне за-

пакованi.

14.11 Бухти i котушки з дротом потрiбно зберiгати в складсь-

ких опалюваних примiщеннях з температурою повiтря вiд +5 до +35

град. С i вологiстю не вище 80 %, на вiдстанi до 1 м вiд батарей

С.37 ДБН Г.1-4-95

опалення.

14.12 При розпакуваннi пачок котушки повиннi бути поставленi

на стелажi на щоку, причому кожен ряд котушок для стiйкостi пот-

рiбно перекладати листом рiвного дикту.

Обгортку з котушок або бухт рекомендується знiмати тiльки пе-

ред використанням кабельного виробу.

Зберiгати котушки i бухти з кабельними виробами без обгортки

не дозволяється.

Зберiгати бухти навалом забороняється.

14.13 Акумулятори, батареї i елементи слiд зберiгати в сухих

опалюваних примiщеннях з температурою +(8-15) град. С i вiднос-

ною вологiстю 60 %.

Елементи i гальванiчнi сухi батареї слiд зберiгати при темпе-

ратурi вiд +10 до +25 град. С i вологостi не бiльше нiж 70 %.

Установка акумуляторiв або батарей одна на одну забороняєть-

ся.

Забороняється також сумiсне зберiгання лужних i кислотних

акумуляторiв.

14.14 Лампи накалювання зберiгаються у заводськiй упаковцi в

сухих закритих примiщеннях, де забезпечена температура повiтря не

нижче +5 град. С з вiдносною вологiстю повiтря не бiльше нiж 70%.

14.15 Свiтильники з люмiнесцентними лампами повиннi зберiга-

тись в закритих сухих примiщеннях. В примiщеннi не повинно бути

кислотних, лужних та iнших сумiшей, що негативно впливають на

свiтильники.

Допускається зберiгання свiтильникiв стосами на пiдлозi в па-

кетах на пiддонах загальною висотою не бiльше нiж 3,9 м. Висота

кожного пакета не повинна перевищувати 1,2 м.

14.16 Електрозварювальне обладнання потрiбно зберiгати в за-

водськiй упаковцi в закритих, сухих складських примiщеннях або

пiд навiсом, що виключає можливiсть попадання атмосферних опадiв.

15 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ВИРОБIВ I УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИХ РОБIТ

15.1 Ванни чавуннi емальованi потрiбно завантажувати в транс-

портнi засоби i перевозити упакованими поштучно або пакетами за

домовленiстю з замовником.

По верхнiй частинi бортiв кожної ванни, вiдвантаженої поштуч-

но, повинна бути накладена дерев'яна рама, закрiплена сталевою

пакувальною стрiчкою або дротом з двома поперечними планками,

покладеними пiд нижнiй бiк поперечних бортiв.

Пакети з ваннами повиннi мати пристрої для механiчного заван-

таження i розвантаження.

Для захисту емальового покриття ванн вiд пошкоджень при пере-

везеннi мiж ними потрiбно прокладати м'якi матерiали (прокладки)

з таким розрахунком, щоб пiсля утворення пакета мiж кожними дво-

ма ваннами залишалась щiлина не менша 10 мм (тобто метал до мета-

лу не дотикався).

По контуру ванни вiд одного борту до другого слiд прокладати

не менше чотирьох джгутiв або прокладок з соломи або паперу.

Комплектуючi деталi ванн (випуски, нiжки) перевозять упакова-

ними в окремий ящик з прокладкою мiж ними соломи, стружки i т.iн.

15.2 Ванни слiд зберiгати в закритих примiщеннях або пiд на-

вiсом розсортованими за типами i розмiрами, укладеними в стоси в

С.38 ДБН Г.1-4-95

2-3 ряди по висотi з дерев'яними прокладками мiж рядами.

15.3 Чавуннi раковини для перевезення слiд упаковувати накла-

данням на їх зовнiшнi борти прямокутних дерев'яних рам, що скрiп-

люються дротом.

При перевезеннi вагонами пакування виробiв необов'язкове, але

в цьому випадку мiж верхнiми i нижнiми рядами раковин потрiбно

прокладати солом'янi або паперовi джгути i настили з них. Ракови-

ни по 5-10 штук зв'язують дротом в пачки, мiж емальованими по-

верхнями стiнок потрiбно прокладати паперовi або солом'янi прок-