водське маркування зручно було читати з боку проходу або

проїзду, а монтажнi петлi виробiв, складених в стоси, були

повернутi догори;

- збiрнi конструкцiї слiд складувати в стоси так, щоб було

зручно виконувати їх стропування при пiдйомi та перемiщен-

нi;

- до мiсць складування будiвельних конструкцiй слiд залишати

зручнi пiд'їзди та пiдходи;

- при розмiщеннi матерiалiв бiля огорож або тимчасових спо-

руд вiдстань мiж ними та стосами приймати не менше нiж 1 м;

- розмiри стосiв встановлювати в залежностi вiд габаритiв

будiвельних конструкцiй, а їх об'єм - вiд якостi основи

(земля, ущiльнений грунт, бетонна основа).

2.30 При зберiганнi на складах конструкцiї повиннi опиратись

тими площинами, як при роботi в спорудi, що не викликатиме пере-

напруження в бетонi i пошкодження виробiв.

2.31 При зберiганнi залiзобетоннi вироби повиннi опиратись на

дерев'янi iнвентарнi прокладки, якi потрiбно розмiщати по верти-

калi тiльки одна над одною. Для пiдкладок рекомендується викорис-

товувати пиломатерiали перерiзом 150х100; 150х150; 100х100 мм або

колоди, обпилянi з двох бокiв. Прокладки повиннi бути перерiзом

не менше 60х40 мм. На приоб'єктних та iнших складах залiзобетон-

них i бетонних виробiв рекомендується зберiгати запас прокладок

та пiдкладок в спецiально передбачених мiсцях.

Пiдкладки пiд вироби слiд класти на щiльну i вирiвняну осно-

ву. Пiд час зберiгання виробiв в стосах прокладки мiж виробами по

висотi стосу повиннi бути розмiщенi по вертикалi одна над одною

по лiнiї пiдйомних пристроїв (петель, отворiв) або в iнших мiс-

цях, що вказанi в робочих кресленнях.

За наявностi у виробах виступаючих деталей або монтажних пе-

тель товщина прокладок повинна перевищувати розмiр виступаючих

деталей або монтажних петель не менше нiж 20 мм.

С.10 ДБН Г.1-4-95

2.32 Вироби з опорядженими поверхнями повиннi розмiщуватись

на складi, зберiгатись i транспортуватись за умов, що виключають

можливiсть їх пошкодження.

2.33 Вироби iз автоклавних бетонiв, тришаровi стiновi панелi

та iншi конструкцiї з утеплювачем потрiбно захищати при зберiган-

нi вiд попадання на них атмосферних опадiв.

2.34 У зимовий перiод не допускається складати конструкцiї на

пiдкладки i прокладки, якi покритi льодом. Наскрiзнi отвори в

блоках i плитах закривають толем або фанерою для запобiгання ут-

воренню iнею i попаданню снiгу. Конструкцiї необхiдно перiодично

очищати вiд снiгу, накривати їх толем або щитами.

2.35 Фундаментнi блоки пiд колони потрiбно зберiгати в стосах

на пiдкладках та прокладках i розсортировувати за марками i пар-

тiями. Висота стосу фундаментiв не повинна перевищувати двох ря-

дiв.

2.36 Блоки стiн пiдвалу потрiбно зберiгати в стосах розсорти-

рованими за марками та партiями i складеними щiльно один до одно-

го. Висота стосу iз блокiв повинна бути не бiльше 2,5 м.

При зберiганнi кожен блок повинен укладатись на дерев'янi

прокладки, якi розмiщуються по вертикалi одна над одною мiж ряда-

ми блокiв.

2.37 Колони повиннi зберiгатись в горизонтальному положеннi в

стосах заввишки не бiльше 2 м та розсортированими по марках.

Розмiщення мiсць опирання колон пiд час зберiгання повинно

вiдповiдати вказаним на схемах, що наведенi в робочих кресленнях.

Пiд час укладання колон повинна бути забезпечена можливiсть

зачеплення i пiдйому кожної колони для завантаження i монтажу.

2.38 Палi повиннi зберiгатись розкладеними за окремими марка-

ми в стосах горизонтальними рядами, гострими кiнцями в один бiк.

Мiж горизонтальними рядами паль повиннi бути покладенi де-

рев'янi прокладки, розмiщенi поряд з пiдйомними петлями, а при

вiдсутностi петель - в мiсцях, що передбаченi для зачеплення паль

та паль-оболонок для їх перевезення. Пiд час складування порож-

нинних круглих паль та паль-оболонок на кiнцях прокладок потрiбно

закрiпити бруски, якi запобiгають скочуванню паль.

Прокладки пiд нижнi ряди паль потрiбно класти на ущiльнений i

вирiвняний грунт з таким розрахунком, щоб мiж основою i нижнiм

рядом паль був повiтряний простiр.

Нижнiй ряд порожнинних круглих паль та паль-оболонок повинен

бути укладений на сiдловиднi пiдкладки. Висота стосу не повинна

перевищувати:

- 2,5 м - для паль квадратного перерiзу;

- 4 рядiв - для порожнинних круглих паль дiаметром 400-600 мм;

- 2 рядiв - для порожнинних круглих паль дiаметром 800 мм i

паль-оболонок.

2.39 Ферми-крокви залiзобетоннi потрiбно зберiгати в робочому

положеннi в касетних стелажах з опиранням на дерев'янi пiдкладки

в мiсцях опорних вузлiв ферм або навпроти перших вiд опорних вуз-

лiв стоякiв. При розмiщеннi ферм в касетних стелажах повинна бути

забезпечена можливiсть зачеплення i пiдйому кожної ферми для за-

вантаження i монтажу.

Для зберiгання i секцiйного складання складових частин залi-

С.11 ДБН Г.1-4-95

зобетонних ферм необхiдно використовувати спецiальнi пристосуван-

ня-кондуктори.

2.40 Ригелi потрiбно зберiгати в горизонтальному (робочому)

положеннi в стосах заввишки не бiльше 2 м розсортованими за мар-

ками.

Пiдкрановi балки, прогони таврового перерiзу слiд складати за

допомогою iнвентарних кондукторiв, якi встановлюються з обох бо-

кiв балок.

2.41 Бетоннi та залiзобетоннi панелi зовнiшнiх i внутрiшнiх

стiн, а також панелi iз легких бетонiв, панелi iз автоклавних

нiздрюватих бетонiв повиннi зберiгатись в касетах у вертикальному

положеннi, розсортованими за марками i встановленими на дерев'янi

пiдкладки, якi забезпечують безпечне зберiгання панелей. Касети

необхiдно встановлювати на площинах з твердим штучним покриттям

або з щiльною i рiвною природною основою.

Панелi слiд розмiщувати на складi так, щоб було видно їх мар-

кiрувальнi позначки.

Пiд час розмiщення панелей на складi повинна бути забезпече-

на можливiсть зачеплення i вiльного пiдйому кожної панелi для за-

вантаження i монтажу.

Вiкна та дверi, вмонтованi в панелi, при зберiганнi i переве-

зеннi повиннi бути закритими. Панелi нещiльної структури при

зберiганнi потрiбно захищати вiд зволоження.

Блоки з легких бетонiв для зовнiшнiх стiн повиннi зберiга-

тись у вертикальному (робочому) положеннi розсортованими за мар-

ками.

Простiнковi та парапетнi блоки допускається зберiгати в гори-

зонтальному положеннi в стосах заввишки не бiльше нiж 2,5 м.

2.42 Панелi гiпсобетоннi для перегородок повиннi зберiгатись

на спецiально обладнаних складах розсортованими по марках у вер-

тикальному положеннi в касетах, якi утворюють мiж панелями щiли-

ни, котрi забезпечують циркуляцiю повiтря i доступ для стропуван-

ня.

Допускається зберiгати панелi на будiвельних майданчиках в

пiрамiдах, обладнаних дерев'яними опорними щитами.

При зберiганнi на складi панелi повиннi бути захищенi вiд

зволоження.

2.43 Панелi залiзобетоннi для перекриттiв i покриттiв повиннi

зберiгатись в стосах заввишки не бiльше нiж 3 м, складеними в ро-

бочому положеннi i розсортованими за марками.

Плити залiзобетоннi ребристi для покриття виробничих споруд

слiд зберiгати в робочому (горизонтальному) положеннi.

Плити повиннi зберiгатись в штабелях розсортованими за марка-

ми i партiями. При зберiганнi в одному стосi допускається укла-

дання по висотi не бiльше 7 плит.

Панелi перекриття з автоклавного нiздрюватого бетону повиннi

зберiгатись в стосах до 6 панелей по висотi.

Дерев'янi iнвентарнi прокладки мiж горизонтальними рядами ви-

робiв слiд класти на вiдстанi не бiльше 500 мм вiд кiнцiв панелей

i розмiщувати по вертикалi тiльки одна над одною.

Панелi зберiгаються в умовах, якi захищають їх вiд пошкоджен-

ня i зволоження.

2.44 Панелi та блоки вентиляцiйнi бетоннi та залiзобетоннi

повиннi зберiгатись у вертикальному положеннi розсортованими за

марками i поставленими на дерев'янi пiдкладки.

С.12 ДБН Г.1-4-95

2.45 Елементи сходiв повиннi зберiгатись в штабелях в гори-

зонтальному положеннi лицевою поверхнею догори, розсортованими за

марками.

Сходовi майданчики рекомендується складати в стоси заввишки

не бiльше чотирьох рядiв i влаштовувати мiж ними пiдкладки та

прокладки на вiдстанi 0,3 м вiд країв.

Сходовi маршi слiд складати в стоси заввишки не бiльше шести

рядiв ступенями догори, пiдкладки i прокладки розмiщувати вздовж

маршiв на вiдстанi 0,15 м вiд країв.

Допускається зберiгати елементи сходiв, складених в положеннi

"на ребро" при надiйному їх закрiпленнi в цьому положеннi.

Бетоннi i залiзобетоннi елементи сходiв слiд зберiгати в кон-

тейнерах або пакетах. Допускається їх зберiгання без контейнерiв.

В цьому випадку сходини повиннi зберiгатись розсортованими за

марками в стосах та складеними лицьовими поверхнями щiльно одна

до одної. Сходини повиннi бути захищенi вiд забруднення i псуван-

ня лицьових поверхонь. Пiд перший ряд стосу сходин i мiж наступ-

ними рядами потрiбно покласти дерев'янi прокладки однакової тов-

щини, якi розмiщують на однiй вертикалi.

2.46 Кабiни санiтарно-технiчнi залiзобетоннi потрiбно зберi-

гати на спецiально обладнаних складах в робочому положеннi пос-

тавленими на дерев'янi бруски, що розташованi на щiльно вирiвня-

нiй основi. Виступаючi внизу деталi каналiзацiйних труб повиннi

знаходитись на вiдстанi не менше 20 мм вiд поверхнi цiєї основи.

Прокладки потрiбно розкладати в мiсцях, як це вказано в робочих

кресленнях кабiн.

Для захисту вiд дощу кабiни потрiбно накривати полiвiнiлхло-

ридною плiвкою або iншими гiдроiзоляцiйними матерiалами.

Гiдроiзоляцiйний матерiал закрiплюється до iнвентарних де-

рев'яних рамок у верхнiй частинi кабiни.

2.47 Перемички залiзобетоннi повиннi зберiгатись в контейне-

рах складеними в робоче положення, торцями з нанесеним маркуван-

ням на один бiк, розсортованими за марками.

Допускається зберiгання перемичок без контейнерiв на де-

рев'яних пiдкладках завтовшки не менше 40 мм, якi розмiщуються по

вертикалi одна над одною на вiдстанi 200 мм вiд торця.

2.48 Залiзобетоннi плити пiд вiкна слiд зберiгати розсортова-

ними за марками i пiдкладеними на нелицьове ребро лицьовими по-

верхнями щiльно одна до одної на пiдкладках i прокладках.

Стропувальнi троси та iншi зачiплювальнi пристрої, що вико-

ристовуються при складуваннi плит, повиннi мати м'яке покриття.

2.49 Бетоннi плити тротуарнi складають стосами в спецiальнi

контейнери або пакети для зберiгання. В кожний стос, контейнер

або пакет рекомендується складати плити однiєї марки.

Висота стосiв не повинна перевищувати 1,5 м. Помiж рядами

встановлюються тонкi дерев'янi прокладки завтовшки до 1,5 см.

Плити в стосах потрiбно зберiгати рядами в положеннi "на ребро"

або в робочому положеннi. Плити потрiбно зберiгати на складi го-

тової продукцiї з розкладкою їх за партiями, марками i датою ви-

готовлення.

2.50 Складування збiрних залiзобетонних i бетонних виробiв,

що не вказанi в цьому роздiлi, потрiбно здiйснювати аналогiчно з

вищенаведеними подiбними типами деталей.

С.13 ДБН Г.1-4-95

3 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ДРIБНОШТУЧНИХ СТIНОВИХ МАТЕРIАЛIВ

3.1 Для перевезення стiнових дрiбноштучних матерiалiв автот-

ранспортом потрiбно використовувати автомобiлi загального призна-

чення, а також комплекти обладнання, що складаються iз пiддонiв,

захватних пристроїв для огорожi пакетiв при перевезеннi.

3.2 Вивантажувати пакети з автотранспорту потрiбно за допомо-

гою кранiв. Пакети з цеглою та керамiчними каменями рекомендуєть-

ся подавати безпосередньо на робочi мiсця мулярiв або на сплано-

ваний i утрамбований майданчик на приоб'єктному складi.

3.3 Цеглу, каменi i керамiчнi вироби потрiбно перевозити на

пiддонах, в контейнерах або пакетами, якi забезпечують механiчне

навантаження i розвантаження продукцiї.

На пiддон цеглу i каменi слiд класти "ялинкою" або iншим спо-

собом, який забезпечує стiйкiсть виробiв в пакетi при перевезен-

нi.

При завантаженнi, перевезеннi i розвантаженнi цегли i каменю

слiд вживати заходи, що захищають їх вiд механiчного пошкодження.

Завантаження i розвантаження цегли i каменю потрiбно викону-

вати спецiальними захватами.

Завантаження цегли або каменiв навалом (накиданням) i заван-

таження їх скиданням забороняється.

Цегла i каменi повиннi зберiгатись на пiдкладках, пiддонах

або контейнерах, розсортованими окремо за марками i видом.

Допускається зберiгання виробiв на рiвних чистих майданчиках

з твердим покриттям без пiддонiв пакетами, що забезпечують ме-

ханiзоване завантаження i розвантаження продукцiї.

Забороняється класти пiддони з цеглою або каменем один на

один вище двох рядiв.

3.4 Будiвельний майданчик повинен мати змiнний обмiн пiддо-

нiв. Звiльненi пiддони потрiбнi комплектувати i складати стосами

в спецiально вiдведених мiсцях на складському майданчику i повер-

тати цегельному заводу на замiну пiддонiв з цеглою.

3.5 В осiнньо-зимовий перiод рекомендується стоси цегли нак-

ривати полiетиленовою плiвкою а6 листами руберойду з метою захис-

ту цегли вiд заледенiння.

3.6 Невеликi за розмiрами вироби з природного каменю (вапняк,

туф) рекомендується перевозити автомобiльним транспортом пакетами

без пiддонiв, залiзничним транспортом - пакетами на пiддонах.

При перевезеннi пакетiв автомобiльним транспортом їх слiд за-

хищати вiд розсипання за допомогою спецiальних пристроїв.