ревезення фундаментних блокiв, настилiв, панелей, сходових май-

данчикiв та маршiв вагою вiд 1 до 12 т.

Автопоїзди потрiбно використовувати для перевезення довгомiр-

них (завдовжки понад 6,5 м) та великогабаритних конструкцiй (ва-

гою 12 т i бiльше).

2.7 Причепи (одноосьовi та багатоосьовi) та напiвпричепи (од-

ноосьовi) i розпуски слiд використовувати для перевезення панелей

С.5 ДБН Г.1-4-95

та iнших довгомiрних конструкцiй.

За вiдсутнiстю причепа дозволяється використовувати трайлери,

що оснащенi спецiальними пристроями для установки панелей пiрамi-

дою.

2.8 При органiзацiї робiт iз перевезення збiрних залiзобетон-

них виробiв автотранспортом, для запобiгання пошкодженню конс-

трукцiй i автомобiлiв, необхiдно:

- використовувати вiдповiдно до загальної ваги збiрних еле-

ментiв вантажопiдйомнiсть транспортного засобу;

- забезпечити рiвномiрну i симетричну передачу навантаження

на осi транспортного засобу, а також щiльне прилягання еле-

ментiв до дерев'яних прокладок i пiдкладок;

- елементам конструкцiй при установцi на транспортний засiб

надати положення, близьке проектному, за винятком колон,

якi слiд перевозити в горизонтальному положеннi, причому

для двометрових колон необхiдно забезпечити опирання обох

кiнцiв;

- при перевезеннi в горизонтальному положеннi конструкцiй i

деталей, розмiри яких перевищують габарити платформи авто-

машини, причепа або напiвпричепа, потрiбно використовувати

опорнi рами, якi пiдтримують звисаючi частини великорозмiр-

них конструкцiй;

- при перевезеннi довгомiрних елементiв на причепах обладнати

автомобiлi шарнiрними пристроями для вiльного оберту приче-

пiв;

- надiйно крiпити вiдповiдною оснасткою елементи конструкцiй,

щоб запобiгти їх зсуву при транспортуваннi або перевертанню

транспортного засобу;

- забезпечити наявнiсть щiлин мiж збiрними засобами, що пере-

возяться, i бортами автомобiля не менше 10 см з усiх бокiв.

Ферми, стропильнi балки

2.9 Перевозити ферми потрiбно спецiальними автотранспортними

засобами - фермовозами, залiзничним або водним транспортом з на-

дiйним закрiпленням, що захищає їх вiд можливого змiщення або пе-

ревертання.

Ферми при перевезеннi рекомендується ставити в вертикальне

робоче положення. Якщо пiсля завантаження ферм на транспортнi за-

соби загальна висота завантаженого автопоїзда перевищить 3,8 м,

то таку ферму необхiдно перевозити в нахиленому положеннi або

вертикальному, але при цьому потрiбно одержати дозвiл ДАI для ру-

ху за визначеним маршрутом.

Перевезення великогабаритних ферм в нахиленому положеннi до-

пускається тiльки за умови достатньої жорсткостi (незмiнностi)

несучої конструкцiї напiвпричепа-фермовоза.

У вертикальному положеннi ферми слiд перевозити фермовозами

касетного типу.

При перевезеннi двох напiвферм кожна з них повинна вставля-

тись у спецiальну касету.

Перевезення ферм на об'єкт, як правило, повинно здiйснюва-

тись з врахуванням їх монтажу безпосередньо з транспортних за-

собiв.

Пiдйом, завантаження i розвантаження ферм потрiбно здiйснюва-

ти з використанням спецiальних траверс.

2.10 Перевозити стропильнi балки потрiбно в робочому положен-

нi з опиранням на дерев'янi пiдкладки в межах опорних вузлiв, а

їх монтаж здiйснювати безпосердньо з транспортних засобiв.

С.6 ДБН Г.1-4-95

Фундаменти, колони i палi

2.11 Фундаменти пiд колони слiд перевозити в робочому поло-

женнi з установкою в один ряд i надiйним закрiпленням виробiв для

захисту вiд змiщення пiд час перевезення.

Висота штабеля для перевезення плит фундаментiв у виглядi

стрiчок, бетонних блокiв i пристiнкiв пiдвалiв встановлюється в

залежностi вiд вантажопiдйомностi транспортних засобiв та допус-

тимих габаритiв завантаження.

2.12 Перевозити залiзобетоннi колони, палi та опори для зов-

нiшнього освiтлення рекомендується на унiверсальних напiвприче-

пах.

2.13 Колони для перевезення потрiбно завантажувати на транс-

портнi засоби в горизонтальному положеннi з установкою на де-

рев'янi пiдкладки по осi виробу, в напрямку руху i їх надiйним

закрiпленням, що запобiгає змiщенню виробiв при перевезеннi.

Мiсця спирання колон на прокладки при їх завантаженнi на

транпортнi засоби повиннi вiдповiдати тим, що вказанi на схемах

робочих креслень.

2.14 Для транспортування паль мiж горизонтальними рядами не-

обхiдно влаштовувати дерев'янi прокладки, якi слiд розмiщувати

поруч з пiдйомними петлями, а при вiдсутностi петель - в мiсцях,

передбачених для пiдйому при монтажi.

При перевезеннi круглих паль потрiбно передбачати заходи, що

захищають їх вiд ударiв та механiчних пошкоджень.

Панелi стiн

2.15 Бетоннi i залiзобетоннi панелi зовнiшнiх та внутрiшнiх

стiн, а також панелi з легкого бетону потрiбно перевозити на па-

нелевозах у вертикальному положеннi або з невеликим їх нахилом, з

закрiпленням їх струбцинами в касетних стояках, що забезпечують

нерухомiсть панелей та зберiгання, включаючи зберiгання деталей,

що виступають з площини панелей.

Вмонтованi в панелi вiкна i дверi при перевезеннi i зберiган-

нi повиннi бути закритi.

Панелi, що виготовленi з бетону нещiльної структури, пот-

рiбно захищати вiд вологи.

Панелi гiпсобетоннi для перегородок i основ пiдлог

2.16 Панелi гiпсобетоннi для перегородок i основ пiдлог пот-

рiбно перевозити у вертикальному положеннi. Для цього слiд вико-

ристовувати панелевози, що пристосованi для перевезення велико-

розмiрних панелей в касетах.

При перевезеннi i зберiганнi на складах гiпсобетоннi панелi

необхiдно захистити вiд атмосферних опадiв. Пiдйом i перемiщення

виробiв слiд виконувати з використанням спецiальних траверс з за-

чiплюючими пристроями. Якщо вiдсутнi спецiальнi траверси, панелi

слiд пiднiмати за монтажнi петлi.

Панелi i плити перекриття та покриття

2.17 Панелi перекриття та панелi покриття перевозяться в ро-

бочому положеннi з встановленими вздовж i закрiпленими дерев'яни-

ми прокладками для запобiгання їх змiщенню вiдносно транспортного

положення.

С.7 ДБН Г.1-4-95

Допускається перевезення панелей в нахиленому або вертикаль-

ному положеннi спецавтотранспортом.

Пiдйом, завантаження та розвантаження панелей потрiбно вико-

нувати краном з використанням передбачених проектом захватних

пристроїв або спецiальних траверс.

2.18 Плити залiзобетоннi ребристi попередньо напруженi для

покриття промислових споруд потрiбно перевозити в робочому (гори-

зонтальному) положеннi.

Для перевезення плит транспортними засобами потрiбно їх на-

дiйно закрiплювати i укладати на дерев'янi iнвентарнi прокладки,

якi встановлюються в зонi опорних закладних деталей.

Висота стосу при транспортуваннi встановлюється в залежностi

вiд вантажопiдйомностi транспортних засобiв та допустимих габари-

тiв завантаження.

Плити завдовжки менше 6 м i завширшки 1,5 м дозволяється пе-

ревозити вантажними автомобiлями. Для перевезення плит розмiром

6х3; 12х0,785; 12х1,5 та 12х3 м потрiбно використовувати

спецiалiзованi автотранспортнi засоби - напiвпричепи-майданчики.

Ригелi i балки

2.19 Для перевезення ригелiв i балок потрiбно укладати їх на

транспортнi засоби в горизонтальне положення на дерев'янi пiдк-

ладки та прокладки в напрямку подовженої осi i руху транспортних

засобiв з надiйним їх закрiпленням, щоб захистити вiд змiщення

при перевезеннi.

Мiсця опирання ригелiв на транспортнi засоби повиннi вiдповi-

дати тим, що вказанi на схемах робочих креслень.

Перевезення балок i ригелiв дозволяється здiйснювати вантаж-

ними автомобiлями, автопоїздами i спецiалiзованими засобами в за-

лежностi вiд їх ваги та розмiрiв.

Балки завдовжки до 8 м рекомендується перевозити на бортових

автомобiлях або автопоїздах загального призначення з напiвприче-

пом. Для перевезення балок завдовжки понад 8 м необхiдно застосо-

вувати спецiалiзованi автотранспортнi засоби - автопричепи-балко-

вози.

Пiдкрановi балки та прогони таврового перерiзу потрiбно укла-

дати на ребро в спецiальнi пристрої- кондуктори (шаблони), якi

дозволяють утримувати їх в такому положеннi при перевезеннi.

Малогабаритнi залiзобетоннi конструкцiї

2.20 До малогабаритних залiзобетонних конструкцiй слiд вiд-

нести такi вироби, що мають власнi зовнiшнi розмiри меншi за

внутрiшнi розмiри платформи бортових автомобiлiв, напiвпричепiв i

причепiв загального призначення. До цих конструкцiй належать:

сходовi маршi i майданчики, пiдвiконнi плити, перемички, паркетнi

плити, тротуарнi плити та iн.

Перевозити їх рекомендується бортовими автомобiлями та авто-

поїздами загального призначення.

Бiльш дрiбнi вироби слiд перевозити в пакетах або контейнерах.

2.21 Сходовi маршi потрiбно перевозити в горизонтальному по-

ложеннi догори лицевою стороною. При перевезеннi сходових маршiв

в горизонтальному положеннi декiлькома рядами мiж другим i нас-

тупними рядами влаштовують прокладки, розмiщаючи їх вздовж ко-

соурiв на вiдстанi 0,15-0,2 м вiд краю.

С.8 ДБН Г.1-4-95

Допускається перевезення їх в положеннi "на ребро", якщо на-

дiйно закрiпити в цьому положеннi.

2.22 Окремi елементи сходiв потрiбно перевозити i зберiгати в

контейнерах або стосах. Як виняток допускається перевезення i

зберiгання їх без контейнерiв. В такому разi сходини потрiбно

складати лицьовими поверхнями щiльно одна до одної i вжити захо-

дiв, що запобiгають забрудненню i пошкодженню лицьових поверхонь.

Стропувальнi троси та iншi захватнi пристрої, що використову-

ються для завантаження, розвантаження i складування елементiв

сходiв в мiсцях дотику їх до виробiв повиннi мати м'яке покриття.

2.23 Пiдвiконнi плити слiд перевозити встановленими правиль-

ними рядами на ребро довгою стороною в напрямi руху.

Стропувальнi троси та iншi захватнi пристрої, що використову-

ються при завантаженнi, розвантаженнi i укладаннi плит, в мiсцях

дотику їх до плит повиннi мати м'яке покриття.

2.24 Перемички потрiбно перевозити в контейнерах i складати

одна на одну в робочому положеннi.

Допускається перевезення перемичок без контейнерiв на де-

рев'яних прокладках, закрiпленних i складених в горизонтальному

положеннi.

2.25 Плити бетоннi тротуарнi потрiбно транспортувати у вiдк-

ритих вагонах, напiввагонах або вантажними автомобiлями.

Плити потрiбно перевозити правильними рядами "на ребро" або в

робочому положеннi. Мiж рядами повиннi бути укладенi дерев'янi

прокладки.

Плити повиннi бути направленi торцем в бiк руху.

Найкращий спосiб транспортування плит - в контейнерах.

Навантаження i перевезення плит навалом i розвантаження ски-

данням не допускається.

Розвантаження i навантаження тротуарних плит вагою бiльше 40

кг повинно виконуватись механiзованими засобами.

Парапетнi i бордюрнi плити укладають "на ребро" i перевозять

стосами в контейнерах.

Укладання по висотi з прокладками допускається не бiльш нiж в

три ряди.

Мозаїчнi вироби перевозяться стосами або в контейнерах, укла-

деними на нешлiфований бiк у штабель, але не бiльше трьох рядiв

по висотi з прокладками мiж рядами.

2.26 Труби бетоннi, що не працюють пiд тиском, перевозяться i

розвантажуються з використанням заходiв, що виключають можливiсть

їх пошкодження.

Автомобiлi або залiзничнi рухомi транспортнi засоби, що приз-

начаються для перевезення труб, повиннi мати сiдловиднi пiдклад-

ки, якi запобiгають можливому змiщенню i дотику труб або опиранню

розтруба труби на дно транспортного засобу.

При виконаннi вантажно-розвантажувальних робiт забороняється:

- використання ланцюгiв i тросiв з вузлами або виступами, якi

можуть пошкодити бетон труб;

- перенесення труб при закрiпленнi троса в однiй площинi або

шляхом пропускання його через трубу, а також з допомогою

гакiв, зачiплюючи їх за кiнцi труб;

- перемiщення труб скиданням або скочуванням по похилих пло-

щинах.

С.9 ДБН Г.1-4-95

2.27 Залiзобетоннi деталi (кiльця i конуси) для складних ко-

лодязiв водопровiдних та каналiзацiйних мереж для перевезення

потрiбно укладати на транспортнi засоби в робочому положеннi.

Складування та зберiгання

2.28 Для розмiщення окремо кожного виду i номенклатури виро-

бiв територiю пiд склад зберiгання збiрних залiзобетонних конс-

трукцiй потрiбно роздiляти вздовж на окремi зони та частини. В

зонi, яка розмiщена поблизу будiвельного об'єкта, слiд розмiщува-

ти вироби, що мають найбiльшу вагу, з розрахунком коротшого шляху

подачi до мiсця монтажу на кожнiй захватцi з врахуванням вантажо-

пiдйомностi кранiв.

Вироби, що мають меншу вагу, розташовують у зонах, що знахо-

дяться далi вiд будiвлi. Мiж зонами в поздовжньому та поперечному

напрямках передбачаються проходи завширшки 1 м.

2.29 Для рацiонального розташування збiрних залiзобетонних

конструкцiй на складi будiвельного майданчика потрiбно дотримува-

тись таких вимог:

- залiзобетоннi конструкцiї та вироби слiд зберiгати в проек-

тному положеннi, за винятком колон, сходових маршiв, паль,

смiттєпроводiв;

- стоси слiд маркувати або навiшувати на них таблички, в яких

вказують кiлькiсть та тип складених конструкцiй;

- залiзобетоннi конструкцiї слiд розмiщувати так, щоб за-