- «Вогнегасник», «Пункт сповіщення про пожежу», «Місце для паління», «Пожежний кран», «Дозволяється користуватись електронагрівальними приладами», інші вказівні знаки.

2.3.5 Підземні споруди та кабельні траси на території АГНКС повинні мати надземні видимі розпізнавальні знаки, які дозволяють визначити їх місце знаходження.

2.3.6 Будь-які земляні роботи на території АГНКС не повинні проводитись без наявності викопіювання з генплану та узгодження цих робіт з організаціями, які мають на території АГНКС підземні комунікації, а також без оформлення наряду-допуску на ці роботи та акту-допуску згідно СНиП ІІІ 4-80* «Техника безопасности в строительстве».

2.3.7 Після закінчення ремонтно-будівельних робіт ділянка території, на якій вони велись, повинна бути вирівняна та очищена від будівельного сміття. Крім того, на ділянках проїзду автомобільного транспорту, а також на ділянках, прилеглих до будівель i споруд, повинне бути відновлене дорожнє покриття.

2.3.8 Водостоки для відведення дощової води необхідно прочищати в міру потреби.

2.3.9 Зберігання матеріалів, інструменту, обладнання, машин, а також мастильних матеріалів, розчинників та антифризу, необхідних для ведення технологічного процесу на АГНКС, повинно здійснюватись у складських приміщеннях, передбачених для цього проектом АГНКС. Обладнання складських приміщень АГНКС має відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України» (ППБГП – 97), затверджених наказом АТ «Укргазпром» від 19.02.97 р. № 57.

Улаштування складських приміщень на діючих АГНКС здійснюється на підставі проектної документації, розробленої та узгодженої в установленому порядку.

На території АГНКС складування матеріалів, обладнання, зберігання та паркування транспортних засобів дозволяється тільки в місцях передбачених проектом.

2.3.10 Застосування відкритого вогню на території АГНКС допускається в місцях, що обумовлені технологічним регламентом або інструкціями.

Місце для паління повинно бути обладнане за межами вибухонебезпечних зон.

2.3.11 Не дозволяється загромаджувати проходи в приміщеннях АГНКС матеріалами або будь-якими предметами.

2.3.12 Кожен працівник повинен ретельно прибирати своє робоче місце.

2.3.13 Прибирання підлоги виробничих приміщень повинно проводитись у разі необхідності, але не рідше одного разу за зміну вологими або іншими засобами, що не допускають пиловиділення.

Не вживати для миття підлог бензин, керосин та інші легкозаймисті рідини (ЛЗР).

2.3.14 У машинному залі АГНКС не дозволяється встановлювати слюсарні верстати, лещата та інші пристрої для виконання слюсарних робіт, не дозволяється зберігати та складувати обладнання та матеріали. У всіх інших приміщеннях зберігати та складувати тільки те обладнання та матеріали, що стосуються даного виробництва.

2.3.15 Матеріал, що використовується для обтирання, необхідно збирати в спеціальні металеві ящики з кришками i вивозити в спеціально відведені місця, узгоджені з місцевими органами самоврядування.

Відпрацьоване трансформаторне масло і масло з продувальних посудин повинно вивозитись на станції для його регенерації або в спеціально відведені місця для його утилізації.

2.3.16 Сушіння спецодягу, спецвзуття, рушників, тощо, а також приготування їжі проводиться в місцях, визначених для цього проектною документацією на будівництво АГНКС, розробленою та узгодженою в установленому порядку.

2.3.17 Періодичність оглядів обладнання та перевірок стану виробничих приміщень АГНКС визначається адміністрацією підприємства згідно технологічної документації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників обладнання, що знаходиться в експлуатації на даній АГНКС. При цьому:

- огляд обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та запобіжних пристроїв, а також перевірка справності пожежної техніки, засобів вогнегасіння та вентиляційних систем повинні проводитись обслуговуючим персоналом не рідше одного разу за зміну, про що робиться відповідний запис у змінному журналі;

- перевірка наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони, перевірка рівня шуму, а також перевірка гігієнічних норм вібрації та вібрації обладнання повинні проводитись службами підприємства або спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», ОСТ 51.140-86 «ССБТ. Організація проведення контролю повітря робочої зони на об’єктах газової промисловості. Загальні вимоги безпеки», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» та
ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Допустимі рівні вібрації на робочих місцях повинні бути вказані в проектно-технологічній документації;

- перевірка вібраційного стану технологічного обладнання повинна виконуватись службами підприємства або спеціалізованою організацією після капітальних, середніх ремонтів, а також у процесі експлуатації відповідно до
НАОП 1.1.23-3.01-88 «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Норми вібрації. Методика віброобстеження. Віброзахист обладнання. РД-51-132-88». Вiбрацiйнi характеристики технологічного обладнання (машин) вказуються в їх технічних умовах (стандартах). Перевірка вібраційного стану може здійснюватись із застосуванням вібровимірювальних приладів загального призначення, або із застосуванням спеціалізованих вібродіагностичних приладів і відповідно до вимог затверджених методик діагностування. За результатами перевірки (діагностування) складається висновок особою, що виконала цю роботу, і передається начальнику АГНКС або посадовій особі, що виконує його обов’язки;

- перевірка вибухозахищеного та іншого електрообладнання повинна проводитись у терміни, що регламентовані інструкціями підприємств-виробників обладнання та чинними «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- перевірка автоматичного вмикання (вимикання) аварійних та резервних вентиляторів та аварійного відключення обладнання, а також перевірка світлової та звукової сигналізацій, що сповіщають про підвищену концентрацію газу в приміщеннях, проводиться спеціально навченим персоналом. Періодичність перевірок визначається графіком планово-попереджувальних ремонтів, але повинна бути не рідше одного разу в 5 днів.

Вмикання аварійних вентиляторів повинно проводитись за концентрації природного газу в повітрі, що дорівнює 10 % від нижньої концентраційної межі спалахування (НКМС).

Аварійне вимикання обладнання повинно проводитись у разі концентрації природного газу в повітрі вище 20 % від НКМС.

Результати всіх перевірок повинні оформлятись відповідними актами або записами в спеціальних журналах.

Не рідше одного разу на зміну повинна проводитись перевірка переносними газоаналізаторами всіх приміщень АГНКС на вміст природного газу в повітрі.

2.3.18 Робота АГНКС не ведеться в разі:

- загазованості приміщень вище допустимих концентрацій;

- несправних автоматичних сигналізаторах (газоаналізаторах) природного газу;

- несправній пожежній автоматиці;

- несправних або відключених системах автоматичного блокування.

Не дозволяється робота окремого технологічного обладнання АГНКС, зокрема, компресорних установок, за рівнів вібрації на ньому вище допустимих величин.

2.3.19 На запірну, запобіжну та регулювальну арматуру, а також на технологічне обладнання повинні бути нанесені незмивною фарбою номери (вивішені бiрки), що відповідають їх номерам на технологічній схемі АГНКС. Запобіжні клапани повинні бути опломбовані.

2.3.20 Несправності освітлювальної та силової електромережі у виробничих приміщеннях АГНКС повинні негайно усуватись. Під час вживання заходів щодо усунення несправностей довести рівні освітленості відповідно до норм
СНиП-ІІ-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

2.3.21 Перепланування приміщень або території АГНКС може виконуватись лише відповідно до затвердженого проекту на виконання цих робіт.

2.3.22 Виробничі приміщення на АГНКС повинні бути забезпечені аптечками, якi укомплектовані медичними засобами для надання першої допомоги.

2.3.23 Обладнання, запiрнi пристрої, контрольно-вимірювальні прилади, тощо, які потребують постійного обслуговування та розташовані на висоті понад 0,75 м, повинні бути обладнані маршовими східцями з площадками та перилами (огородженням), що відповідають вимогам СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве». Для періодичного обслуговування (заміна світильників,
тощо) дозволяється застосування переносних драбин, які відповідають вимогам ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования».

2.3.24 Дозволяється на території АГНКС виконувати додаткові види робіт:

- встановлення на автомобілі газобалонного обладнання;

- сервісне обслуговування автотранспорту;

- продаж запасних частин, паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та супутніх товарів.

Вказані види робіт виконуються в будівлях, спорудах і на установках, місце розташування яких визначається проектами, що розробляються проектним інститутом, який проектував АГНКС, та затвердженими в установленому порядку.

Виконання на території АГНКС цих робіт здійснюється згідно спеціально затверджених інструкцій та правил.

Виконання перелічених робіт здійснюється спеціальним персоналом АГНКС, додатково передбаченим штатним розписом виключно для виконання згаданих робіт.

У випадку оренди частини території АГНКС для здійснення вищезгаданих робіт, вони виконуються без участі персоналу АГНКС. Відповідальність за дотримання правил безпеки несе орендатор.

Вимоги начальника АГНКС (інших посадових осіб АГНКС) щодо дотримання умов безпечного ведення технологічного процесу на орендних дільницях обов’язкові для орендатора і приймаються ним до виконання негайно. У разі виникнення порушень, що можуть вплинути на безпеку АГНКС, начальник АГНКС (інші посадові особи АГНКС) повинен призупинити всі роботи на орендній дільниці до повного усунення виявлених недоліків.

2.4 Обов’язки, права та відповідальність за порушення Правил

2.4.1 Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

2.4.2 За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об’єкта цим правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

2.4.3 Керівники підприємства та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків, згідно з чинним законодавством.

2.4.4 Орендатор несе повну відповідальність за стан безпеки технологічних процесів на орендній дільниці і забезпечує їх ведення в межах, що не містять загрозу технологічним процесам АГНКС.

2.5 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце під час експлуатації обладнання АГНКС, проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.03-01 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

3 Приймання та введення АГНКС в експлуатацію

3.1 Приймання i введення АГНКС в експлуатацію проводиться відповідно до вимог ДБН А.3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення» та цього розділу.

3.2 Приймання технологічного обладнання та технологічних трубопроводів (далі «обладнання» та «газопроводи») після закінчення монтажу проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

3.3 Обладнання та газопроводи після закінчення їх монтажу повинні бути піддані індивідуальним випробуванням в обсягах, що передбачені вимогами
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» та СНиП на виконання відповідних монтажних робіт.

3.4 До початку індивідуальних випробувань обладнання та газопроводів повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи на автоматичних системах захисту АГНКС, електротехнічних пристроях, санітарно-технічному, теплосиловому та іншому обладнанні, виконання яких забезпечує проведення індивідуальних випробувань обладнання та газопроводів.

3.5 Iндивiдуальнi випробування газопроводів полягають у перевірці їх на міцність та герметичність.

Iндивiдуальнi випробування компресорних установок полягають у проведенні випробувань останніх на холостому ході та під навантаженням відповідно до вимог, що передбачені інструкцією з експлуатації (технічними умовами) компресорних установок підприємства-виробника.

Iндивiдуальнi випробування акумуляторів газу, сепараторів, продувальних посудин та інших посудин, що працюють під тиском, полягають у проведенні їх технічних оглядів.

Iндивiдуальнi випробування газозаправних колонок (перевірка на міцність та герметичність) виконуються відповідно до вимог технічної документації підприємства-виробника газозаправних колонок.

3.6 Спосіб (гідравлічний, пневматичний), тривалість та оцінку результатів випробувань газопроводів на міцність та герметичність слід приймати відповідно до вимог робочої документації на АГНКС.

У разі відсутності вказівок щодо способу, тривалості та величини випробувальних тисків їх слід приймати відповідно до вимог цього розділу.

3.7 Випробування газопроводів, що підводять газ до АГНКС тиском до 1,2 МПа (12 кг/см2), на міцність та герметичність повинні проводитись відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання».