НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів3. Терміни і визначення


Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом. (ДНАОП 0.00-4.33-99).

Вибух - швидке перетворення речовин (вибухове горіння), що супроводжується виділенням енергії і утворенням стислих газів, здатних виконувати роботу(ПУЭ).

Вибухонебезпечна суміш - суміш з повітрям горючих газів, пар ЛЗР, горючих пилу або волокон з НКМЗ не більше за 65 г/м3 при переході їх у зважений стан, яка при певній концентрації здатна вибухати при виникненні джерела ініціювання вибуху (ПУЭ).

Вибухонебезпечна зона - приміщення або обмежений простір в приміщенні або зовнішній установці, в якому є або можуть утворитися вибухонебезпечні суміші (ПУЭ).

Нижня концентраційна межа запалення - мінімальна концентрація горючих речовин в повітрі, при якій може статися запалення суміші від її зіткнення з джерелом запалення, в об'ємних процентах.

Вогневі роботи - роботи із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням, нагріванням споруд, обладнання, інструменту, матеріалів до температур запалення (самозаймання) газо- і (паропило) повітряної суміші і інших горючих речовин, поява яких в небезпечних концентраціях можлива в зоні впливу цих робіт.

Небезпечна зона - простір, в якому можлива дія на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника (ДСТУ 2293-99).

Технічний коридор - це земельна дільниця, в межах якого проходить система паралельно прокладених трубопроводів і комунікацій, обмежений з обох сторін охоронними зонами.


4. Позначення та скорочення

АТК - автотранспортна колона;
АТП - автотранспортне підприємство;
БМУ - будівельно-монтажне управління;
БУ - будівельне управління;
ВО - виробниче об'єднання;
ГДК - гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі;
ГРС - газорозподільна станція;
ДАБК - державний архітектурно-будівельний контроль;
ДВЗ - двигун внутрішнього згоряння;
ЕХЗ - електрохімічний захист;
ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;
ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання;
ІТП - інженерно-технічні працівники;
КД - керівний документ;
КС - компресорна станція;
КЦ - компресорний цех;
ЛЗР - легкозаймиста рідина;
ЛЕП - лінія електропередачі;
МВС - міністерство внутрішніх справ;
МТ - магістральний трубопровід;
МТЛ - механізована трубозварювальна лінія;
МНС - міністерство надзвичайних ситуацій;
НД - нормативна документація;
НКМЗ - нижня концентраційна межа запалення;
НПС - нафтоперекачувальна станція;
ПАУ - польова автозварювальна установка;
ПВР - план виконання робіт;
ПВЛ - польова випробувальна лабораторія;
ПКБО - пакет бетонних обважнювачів;
ППР - план провадження робіт;
ПСГ- підземне сховище газу;
ПТЕ - правила технічної експлуатації;
ПТБ - правила техніки безпеки;
РБД - ремонтно-будівельна дільниця;
РУМТ - районне управління магістрального трубопроводу;
СЗС - складально-зварювальний стенд;
УГБ - установка горизонтального буріння.


5. Загальні положення. Організація будівництва

5.1. Загальні організаційні вимоги


5.1.1. Ці Правила викладені відповідно до сучасної технології проведення робіт, складу машин і механізмів, що використовуються під час будівництва магістральних трубопроводів. Будівельні організації на основі цих Правил з урахуванням місцевих умов повинні розробити і затвердити інструкції щодо безпечного ведення робіт.

5.1.2. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні і будівельні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень згідно із санітарно-гігієнічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

5.1.3. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні та будівельні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

5.1.4. При змінах технології проведення робіт або застосуванні не передбачених цими Правилами нових матеріалів, машин, механізмів і пристосування повинні розроблятися нові інструкції, які відповідають умовам робіт, що змінилися.

5.1.5. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах покладених на них завдань і функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.1.6. До складу магістральних трубопроводів входять:

- трубопровід (від місця виходу з промислу підготовленої до подальшого транспорту товарної продукції) з відгалуженнями і лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди, вузлами підключення НПС, КС, УЗРГ, ПСГ, вузлами пуску і приймання очисних пристроїв, конденсатозбірниками і пристроями для введення метанолу умовним діаметром до 1400 мм (включно) з надмірним тиском середовища не вище 10 МПа (100 кгс/см2);

- установки електрохімічного захисту трубопроводів від корозії, лінії і споруди технологічного зв'язку, засоби телемеханіки трубопроводів;

- лінії електропередачі, призначені для обслуговування трубопроводів і пристрою електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою і установками електрохімічного захисту трубопроводів;

- протипожежні засоби, протиерозійні і захисні споруди трубопроводів;

- місткості для зберігання і розгазування конденсату, земляні амбари для аварійного випуску нафти, нафтопродуктів, конденсату і зріджених вуглеводнів;

- будівлі і споруди лінійної служби експлуатації трубопроводів;

- дороги і вертолітні майданчики, розташовані вздовж траси трубопроводу, і під'їзди до них, пізнавальні і сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів;

- перекачувальні і наливні станції, резервуарні парки, КС і ГРС;

- станції підземного зберігання газу (СПЗГ);

- пункти підігрівання нафти і нафтопродуктів.

5.1.7. При проектуванні і будівництві (реконструкції) магістральних трубопроводів необхідно керуватися СНиП 2.05.06-85*. Для забезпечення безпечних умов будівництва, експлуатації, реконструкції і виключення можливості пошкодження МТ і їх об'єктів, навколо них встановлюються захисні (Додаток 1-3) та охоронні зони відповідно до вимог “Правил охорони магістральних трубопроводів”.

5.1.8. Не допускається прокладання магістральних трубопроводів:

по територіях населених пунктів, промислових і сільськогосподарських підприємств, аеродромів, залізничних станцій, морських і річкових портів, пристаней;

в тунелях спільно з електричними кабелями, кабелями зв'язку і трубопроводами іншого призначення;

по мостах залізниць і автомобільних доріг всіх категорій і в одній траншеї з електричними кабелями, кабелями зв'язку і іншими трубопроводами, за винятком випадків прокладання:

- кабелю технологічного зв'язку даного трубопроводу на підводних переходах (в одній траншеї) і на переходах через залізниці і автомобільні дороги (в одному футлярі);

- газопроводів діаметром до 1000 мм на тиск до 2,5 МПа (25 кгс/см2) і нафтопроводів і нафтопродуктопроводів діаметром 500 мм і менше по неспалимих мостах автомобільних доріг III, IV, V, III-n і IV-n категорій. При цьому дільниці трубопроводів, що укладаються на мості і на підходах до нього, на відстанях, вказаних в додатку 1, потрібно відносити до I категорії.

5.1.9. Розслідування аварій і нещасних випадків, які пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, здійснюється відповідно до діючого ДНАОП 0.00-4.03-01, а також ДБН В.1.2-1-95.

5.1.10. Здача - приймання об'єкта проводиться в порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.02-92, ДБН А.3.1-3-94 і ДБН А.3.1-4-95 та оформляється актом.

5.1.11. Небезпечні зони будівельного майданчика слід огороджувати згідно з ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.4.059-89) і позначати знаками безпеки і написами встановленої за ГОСТ 12.4.026-76* форми.

5.1.12. За безпечність конструкцій, якість будівельно-монтажних і ремонтних робіт, а також відповідність об’єктів магістральних трубопроводів цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форм власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.


5.2. Інструктаж і навчання


5.2.1. Всі працівники, в тому числі посадови особи і спеціалісти, мають пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до ДНАОП 0.00 - 4.12 – 99.

5.2.2. Роботодавець на основі ДНАОП 0.00 – 4.12 – 99 , з урахуванням специфіки виробництва, опрацьовує і затверджує Положення про навчання з питань охорони праці, яке діє в межах підприємства.

5.2.3. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою проходять на підприємстві спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань нормативних актів пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ Б.02005 – 94.

5.2.4. Працівники і спеціалісти, що безпосередньо пов”язані з експлуатацією електроустановок, проходять перевірку знань згідно з вимогами ДНАОП 0.00 – 1.21 – 98.

5.2.5. До виконання газонебезпечних та вогневих робіт допускаються працівники і спеціалісти, які пройшли навчання і перевірку знань згідно з вимогами ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98 та ДНАОП 0.00 – 5.11 – 85.

5.2.6. Інструкції з охорони праці на робочому місці розробляються відповідно до вимог ДНАОП 0.00 – 4.15 – 98.


5.3. Організація будівельного майданчика і робочих місць


5.3.1. До робіт по будівництву та реконструкції об'єкта магістрального трубопроводу або його частин дозволяється приступати тільки після виконання необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних або сигнальних) і створення розбивочної геодезичної основи.

5.3.2. Розташування на будівельному майданчику постійних і тимчасових споруд, механізованих установок, складів, мереж енергопостачання повинно відповідати будівельному генеральному плану. Територія будівельного майданчика (смуга відведення, зварювальна база, база для приготування бітумної мастики та інше) повинна мати загальний стік поверхневих вод за рахунок відповідних схилів і влаштування водовідвідних канав. Застій води на будівельному майданчику, під'їзних дорогах і в траншеях не допускається.

5.3.3. Для забезпечення безпеки руху транспортних і будівельних машин, вздовж траси трубопроводу, що будується, на смузі відведення під будівництво повинні влаштовуватися проїзди шириною не менше за 4,5 м. Проїзд машин допускається тільки поза кордонами призми обвалення траншей і котлованів. Гранична швидкість руху автомобілів повинна вказуватися на попереджувальних знаках згідно з ГОСТ 10807-87 і знаків безпеки за ГОСТ 12.4.026-76.

5.3.4. Для переходу через траншеї і секції трубопроводу згідно з вимогами СНиП ІІІ - 4-80* повинні встановлюватися інвентарні пішохідні містки шириною не менше за 0,8 м, обладнані поручнями і бортовими дошками і що освічуються в темний час доби. Для руху машин через траншеї треба влаштовувати тимчасові мости необхідної міцності.

Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше за 0,6 м, а висота проходу - не менше за 1,8 м.

5.3.5. Для спуску в котлован повинні встановлюватися трапи з поручнями згідно з вимогами ГОСТ 26887-87 або влаштовуватися в ґрунті пологі ступінчасті спуски шириною не менше за 1,5 м.

5.3.6. У місцях проведення робіт згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* повинні бути приміщення або місце для розміщення аптечок з медикаментами та засобів надання першої допомоги постраждалим. Керівнику робіт потрібно призначити з числа працюючих відповідального за стан кожної аптечки і забезпечити його навчання прийомам першої допомоги потерпілим.

5.3.7. Водні джерела для постачання питної води повинні використовуватися тільки з дозволу органів санітарного нагляду. Підносити воду до місць проведення робіт дозволяється тільки в закритих судинах, які потрібно розташовувати, згідно зі СНиП ІІІ - 4-80*, на відстані не більше 75 м по горизонталі і 10 м по вертикалі від робочих місць.

5.3.8. Тимчасові склади для зберігання пального і балонів з газами потрібно влаштовувати на віддалі від місця виконання робіт і житла відповідно до вимог діючих Правил пожежної безпеки в Україні і ГОСТ 12.1.004-91*.

5.3.9. Під час виконання робіт в темний час діб будівельні майданчики повинні бути освітлені відповідно до норм освітленості згідно з ГОСТ 12.1.046-85, приведених в таблиці 1.

Таблиця 1. Норми освітленості (витяг з ГОСТ 12.1.046-85)

Роботи

Найменша освітленість,

лк

Висота підвіски

лампи, м

Потужність

лампи, вт

Загально будівельні

Вантажно-розвантажувальні на залізничному і автомобільному транспорті, а також розвантаження і навантаження труб на майданчиках в річкових портах.

Розвантаження труб з вагонів та
ізоляційно-укладальні.

Зварювально-монтажні.


Підготовчі, земляні, ізоляційні, електрозахисні роботи

5


3


10


25


10

4

5

4

5


4

5

4

5

от 4 до 5

200

300

150

150


2х200

2х300

2х300

2х300

2х300

Примітки:

1. Розрахунок освітлення виконаний для світильників зовнішнього освітлення типу, Н".

2. Освітленість повинна бути рівномірною без сліпучої дії освітлювального пристосування на працюючих. Позначення 2х200 і 2х300 означають, що на опорі потрібно розмістити два світильники з лампами по 200 або 300 Вт.

5.3.10. Під час робіт на схилах з крутістю більше за 35° необхідно застосовувати зйомни або змінни металеви підкови із шипами, які надягаються на підошви взуття для зменшення ковзання. Під час роботи на укосах висотою більше за 3 м і крутістю більше за 45°, а при вологих ґрунтах крутістю більше за 30° необхідно закріплятися запобіжними поясами за стальний штир або надійну опору. Штир необхідно закладати у вертикальний шпур, пробурений на глибину 0,5 м в скельних ґрунтах або на глибину 0,7 м у зв'язних ґрунтах.