ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО; Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ; А. Рубцоь; В, Свірко, канд, психол. наук; Е. Федоренко

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 9241-9:2000 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 9: Requirements for non-keyboard input devices (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

ВСТУП 4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЄННЯ ПОНЯТЬ 7

3.1. Дії 7

3.2 Зворотний зв'язок 8

3.3 Технічне забезпечення 8

3.4 Характеристики 12

3.5 Положення частин тіла 13

4 НАСТАНОВЧІ ПРИНЦИПИ 16

4.1 Загальні положення 16

4.2 Зручність і простота використовування 17

4.3 Керованість 17

4.4 Біомеханічне навантаження 18

5 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ 18

6 ВИМОГИ I РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ 18

6.1 Загальні вимоги і рекомендації 19

6.2 Спеціальні вимоги і рекомендації для пристроїв уведення 21

7 УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ I ДОМОВЛЕНОСТІ 26

7.1 Загальні положення 26

7.2 Види вимірювання 26

7.3 Необхідні вимірювання 27

8 ВІДПОВІДНІСТЬ 29

ДОДАТОКА (довідковий) 30

ВИБИРАННЯ ПРИСТРОЮ УВЕДЕННЯ, ВИПРОБОВУВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30

А.1 Вступ 30

А.2 Вибирання критеріїв для пристроїв уведення 30

А.З Випробовування й оцінювання прийнятності до експлуатації 30

ДОДАТОК В (довідковий) 34

ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТі 34

В.1 Вступ 34

В.2 Процедура огляду 34

В.3 Спеціальне навчання 34

В.4 Ідентифікація і вибирання елементарних задач 35

В.5 Розраховування пропускної здатності пристрою уведення 35

В.6 Випробовування 37

ДОДАТОК С (довідковий) 43

ОЦІНЮВАННЯ КОМФОРТНОСТІ 43

С.1 Вступ 43

С.2 Незалежні оцінки 43

С.3 Порівняльні оцінки 43

С.4 Оцінювання зусиль 45

С.5 Статистичне аналізування 46

ДОДАТОК D (довідковий) 47

ДОДАТКОВі МЕТОДи ОЦІНЮВАННЯ 47

D.1 Вступ 47

D.2 Аналізування пози 47

D.3 Вимірювання біомеханічних навантажень 47

БІБЛІОГРАФІЯ 48


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний переклад ISO 9241-9:2000 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 9: Requirements for non-keyboard input devices (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — «Дизайн та ергономіка» (ТК 121).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 9241» замінено на «цей стандарт»;

з назви стандарту і за текстом вилучено абревіатури VDT, LCD, ELD як такі, що не мають відповідного перекладу українською. Замість абревіатури VDT за текстом застосовують ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей»; замість LCD — «рідиннокристалічний дисплей»; замість ELD — «електролюмінесцентний дисплей»;

у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національні пояснення», виділені рамкою;

у розділі 2 «Нормативні посилання» видалено виноску1' щодо стадії розроблення стандарту як таку, що не чинна на сьогодні;

у розділі 8 «Відповідність» вилучено друге речення щодо обов'язкових вимог стандарту;

структури елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в ISO 9241-9

N

mm

ms

cd/m2

S

bit/second

g

m/s

h

min

Позначення в національному стандарті

Н

мм

мс

кд/м2

с

біт/с

г

м/с

год

хв

Міжнародний стандарт ISO 9241-3:1992 та зміну до нього ISO 9241-3:1992 Amendment 1 впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 9241-3-2001 і зміну № 1 ДСТУ ISO 9241-3-2001. Копи міжнародних стандартів, на які є посилання і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Неклавіатурні пристрої уведення зазвичай використовують оператори для виконання завдань із взаємо дієвими офісними комп'ютерними системами. Конструкція пристрою уведення може впливати на продуктивність та ефективність роботи і задоволеність нею. Вимоги і рекомендації засновані на ергономічних принципах.

Вимоги і рекомендації прийнятні для населення у межах від п'ятого до дев'яносто п'ятого перцентиля. Однак, за можливості, конструкція неклавіатурних пристроїв уведення повинна бути пристосована до антропометричних характеристик передбачуваної групи користувачів,

У додатках А — D наведено інформацію стосовно потенційних методів випробовування пристроїв уведення, що пропонується інститутам І окремим особам для досліджень з метою майбутнього затвердження цих методів.


НАЦіоНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО РОБОТИ 3 ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ

Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ

Часть 9. Требования к неклавиатурным устройствам ввода

ERGONOMIC REQUIREMENTS FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTs)

Part 9. Requirements for non-keyboard input devices

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги і рекомендації щодо проектування неклавіатурних пристроїв уведення. Це стосується тільки тих пристроїв, для яких опублікована достатня кількість ергономічної інформації.

Цей стандарт поширюється на різни типи неклавіатурних пристроїв уведення, призначених для стаціонарного використовування. Він дає рекомендації, засновані на ергономічних чинниках, для таких пристроїв уведення: мишки, координатні шайби, джойстики, кульові маніпулятори, планшети і оверлеї, тактильні екрани, стилографи і світлові пера. Він дає вказівки щодо проектування зазначених пристроїв, використовуваних для звичайних офісних завдань, з урахуванням обмежень і можливостей користувачів. У цьому стандарті описані методики визначення відповідності шляхом спостереження, експлуатації І вимірювання фізичних параметрів різних пристроїв.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нормативні документи містять положення, які за допомогою посилань у тексті складають положення цього стандарту. Для датованих джерел будь-яке внесення змін чи поправок не застосовують. Для недатованих джерел застосовують найостанніші видання зазначених нормативна документів. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних на сьогодні міжнародних стандарт.

ISO 9241-3 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements

ISO 9241-3:1992 Amendment 1: Annex С (normative): Visual performance and comfort test

ISO 9241-5 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 5: Workstation layout and postural requirements

ISO 9241-7 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 7; Requirements for display with reflections

ISO 9241-8 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 8: Requirements for displayed colours

ISO 13406-2 Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels — Part 2: Requirements for flat panel displays.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ

ISO 9241-3 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

(SO 9241-3:1992 Зміна 1. Додаток С (обов'язковий). Випробовування візуальних характеристик і комфортності

ISO 9241-5 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози

ISO 9241-7 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбиттям

ISO 9241-8 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів

ISO 13406-2 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоскими екранами. Частина 2. Вимоги до дисплеїв із плоскими екранами.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЄННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують наведені нижче терміни і визначення. ілюстрації пристроїв, наведені в цьому розділі, не відображають вимоги і рекомендації щодо проектування, надані в цьому стандарті:

3.1. Дії

3.1.1 клацання (click)

Натискання і відпускання кнопки чи керувальної точки на пристрої вводу

3.1.2 перетаскування (drag)

Пересування одного чи кількох об'єктів на дисплеї переміщенням його (Ух) уздовж шляху, визначеного покажчиком

3.1.3 ручне введення (free-hand input)

Уведення, за якого пристрій введення керує переміщенням курсору без будь-якого примушення після введення користувачем

3.1.4 наведення (pointing)

Операція з графічним користувальницьким інтерфейсом, за якої пристрій уведення використовується для переміщення невеликого відображуваного знака (наприклад, покажчика) у визначене місце на дисплеї

3.1.4.1 пряме наведення (direct pointing)

Влучення в цільовий об'єкт без допомоги зворотного зв'язку. Приклад. Прямим наведенням пальцем чи стилографом.

3.1.4.2 непряме наведення (indirect pointing)

Використовування системи візуального зворотного зв'язку для влучення в цільовий об’єкт. Приклад. Система, керована екранним покажчиком у відповідь на переміщення мишки

3.1.5 вибирання (selecting)

Вибирання одного чи кількох елементів на дисплеї

3.1.6 способи дотику

3.1.6.1. спосіб дотику початком контакту (first-contact touch strategy) Активізація зони відображення торканням до поверхні дисплея

3.1.6.2. спосіб дотику закінченням контакту (last-contact touch strategy) Активізація зони відображення закінченням торкання поверхні дисплея

3.1.7 трасування (tracing)

Прямування за контуром зображення переміщенням курсору чи пристроєм уведення за лініями чи конфігурацією зображення

3.1.8 стеження (tracking)

Переміщення покажчика чи призначеного знака уздовж поверхні екрана дисплея для слідкування за ціллю

3.2 Зворотний зв'язок

3.2.1 зворотний зв'язок (feedback)

Індикатори (тактильні, звукові чи візуальні), що відчувають дію користувача (таку як переміщення чи урухомлювання пристрою уведення).

Примітка. Зворотний зв'язок дисплея — це зміни на дисплеї внаслідок руху чи урухомлювання пристрою уведення

3.2.1.1 кінестетичний зворотний зв'язок (kinesthetic feedback)

Дія, сприймана механічними приймачами на суглобах, м'язах і сухожиллях, внаслідок по інформованості про положення, переміщення, вагу и опір кінцівок чи інших частин тіла

3.2.1.2 тактильний зворотний зв'язок (tactile feedback) Відображення результатів дії користувача, переданої дотиком

3.3 Технічне забезпечення

3.3.1 кнопка (button)

Механічний об'єкт, вбудований у пристрій уведення, що реагує на силу під час вдавлення і забезпечує введення в комп'ютер

3.3.2 гоніометр (goniometer)

Прилад, що вимірює кути у зчленуваннях

3.3.3 пристрій уведення (input device)

Пристрій, керований користувачем, що передає інформацію в систему

3.3.4 джойстик (joystick)

Рукоятка, змонтована на стаціонарній підставці (див. рисунок 1), використовувана для керування пересуванням об'єктів, відображуваних на екрані, і яка керує взаємозв'язком між силою, що прикладається до рукоятки, чи її рухом, і переміщенням покажчика

Рисунок 1 — Приклад джойстика, вид збоку

3.3.4.1 джойстик переміщень (displacement joystick)

Джойстик з рукояткою, яка відхиляеться від вихідного положення в напрямку прикладання сили, переміщаючи відображуваний покажчик пропорційно відстані зміщення

3.3.5 світлове перо (light-pen)

Світлочутливий пристрій уведення, що, коли їм указують на певне місце дисплея, передає його положення в систему (див. рисунок 2)

Рисунок 2 — Приклад світлового пера на тлі дисплея

3.3.6 мишка (mouse)

Комп'ютерний пристрій уведення, що має одну чи більше кнопок, здатний котитися в двох координатах, що може рухати курсор на дисплеї та проводити вибирання опцій чи команд

3.3.7 оверлей (overlay)

Тонкий шаблон на поверхні планшета (див. рисунок 3), використовуваний для вказівки графічних функцій, пропонованих користувачеві

Рисунок 3 — Приклад планшета з графічним оверлеем (зазначений стрілкою), вид зверху

3.3.8 опора для долоні (palm rest)

Поверхня, що підтримує долоню руки під час використовування пристрою введення (див. рисунок 4).

Примітка. Опора для долоні менше, ніж опора для зап'ястя, що забезпечує чи опору для долоні (зап'ястя, чи для одного зап'ястя

Рисунок 4 — Приклад опори для долоні, використовуваної з мишкою, вид зверху і збоку

3.3.9 покажчик (pointer)

Знак на дисплеї, що вказує положення введення чи вибирання, переміщенням якого керує пристрій уведення

3.3.10 координатна шайба (риск)

Пристрій, утримуваний у руці, аналогічний мишці, але з віконцем із візирними лініями, який зазвичай використовують із цифровим планшетом (див. рисунок 5)

Рисунок 5 — Приклади двох видів координатних шайб, вид зверху

3.3.11 візирні лінії (reticle)

Перпендикулярні лінії в об'єктиві координатної шайби, використовувані для візуального націлювання шайби на зображення (див. рисунок 6)

Рисунок 6 — Приклад координатної шайби із сіткою (показана у виносці ліворуч), вид зверху

3.3.12 кнопка вибирання (selector button)

Орган керування, розміщений на пристрої уведення

3.3.13 стилограф (stylus)

Указівний пристрій у вигляді пера, що під час торкання до дисплея чи графічного планшета (див. рисунок 7) може бути використаний для виконання рисунка на дисплеї чи для вибирання відображуваних об'єктів зазвичай натисканням кінчиком щупа чи впливом на кнопку, розташовану на бічній стороні щупа

Рисунок 7 — Приклад використовування стилографа на графічному планшеті, вид збоку

3.3.14 планшет (tablet)

Спеціальна плоска поверхня, що П постачають разом із пристроєм уведення (таким як стилограф чи координатна шайба), для вибирання, малювання чи вказівки положення зображення, що повинне бути відображене на дисплеї (див. рисунок 3)